Press "Enter" to skip to content

Måned: september 2020

INGEN PENSJONISTTURER I HØST

Pensjonistutvalget i fagforeningen har besluttet å ikke arrangere noen turer i høst. Bussturer har vist seg å kunne være en kilde til koronasmitte og derfor er det ikke å anbefale. Vi må ta dette på alvor og heller se frem mot neste år og håpe at vi da er tilbake i en mer normal situasjon.

I mellomtiden er det viktig at vi alle følger de rådene som Folkehelseinstituttet kommer med.

Comments closed

HP 2021-2024 ER FREMLAGT – kutter i skole og omsorg

Kommunedirektøren har nå lagt frem forslag til Handlingsplanen (HP) for 2021-2024.

I forslaget legges det opp til en betydelig omstilling av kommunens drift, hvor utgiftene i løpet av HP perioden  skal ned med over 400 millioner kroner. Det foreslås betydelige kostnadsreduserende tiltak for de neste fire år. Kuttene rammer velferdsområdene skole, barnehage og omsorg. Mange av de foreslåtte tiltakene vil ha stor påvirkning på ansattes arbeidssituasjon.

HP forslaget går nå til politisk behandling, først i de enkelte sektorutvalg og deretter i Kommunestyret 3. desember.

Fagforeningen vil som tidligere sende våre innspill til politikerne. Medlemmer som har synspunkter eller meninger til HP forslaget kan sende disse på e-post til fagforeningskontoret.  

Les hele HP 2021-2024 her …

Comments closed

Lokale lønnsforhandlinger i kap 3 og 5 i Bærum kommune

Hovedtariffoppgjøret i KS er nå i havn, med unntak av AKAD. De lokale lønnsforhandlinger for ansatte i kapittel 3 og kapittel 5 er nå under planlegging.

Grunnet de svært beskjedne lønnstillegg som lønnsrammen gir mulighet for, er det besluttet at det ikke blir individuelle vurderinger ved disse forhandlingene i år. Det medfører at det vil bli gitt flate tillegg til ansatte i disse kapitlene. Saken har også vært behandlet i Formannskapet hvor det ble anbefalt at det gis et generelt tillegg til alle.

Det innebærer at ansatte i år ikke skal sende inn lønnskrav til fagforeningen. Vi har sendt en e-post til alle medlemmene i disse kapitlene om dette.

Forhandlingene skal være gjennomført innen 15. oktober.

Les Formannskapssaken her…

Comments closed

ENIGHET I KOMMUNEOPPGJØRET

Et par timer etter forhandlingsfristens utløp ved midnatt tirsdag ble det klart at KS og de tre forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio og YS kommune er blitt enige om en ny hovedtariffavtale. Akademikerne brøt forhandlingene blant annet fordi det ikke ble enighet om kommunelegeavtalen.

Det ble et magert oppgjør og de fleste av Fagforbundets medlemmer får et tillegg på kr 1400 kr med virkning fra 1.9.20.

Resultatet i kommunesektoren har en samlet ramme på 1,7 prosent, det samme som resultatet i det såkalte frontfaget, altså privat konkurranseutsatt industri. Det var på forhånd klart at det var svært lite penger å forhandle om i årets hovedtariffoppgjør i kommunesektoren, siden 1,6 prosent allerede var tatt ut som resultat av fjorårets oppgjør og andre tillegg. Siden overhenget fra i fjor spiste opp det meste av rammen, ble det derfor i årets oppgjør bare igjen 0,1 prosent som dermed bare gav et svært beskjedent kronetillegg. Det blir heller ingen pottforhandlinger i kapittel 4 i år.

For de ansatte i kapittel 3 og 5 blir lønnsrammen som for kapittel 4, og tilleggene kommer her etter lokale forhandlinger som vi antar blir i oktober. Disse får ingen sentrale tillegg, men de vil få en epost fra oss ang. lokale forhandlinger i løpet av uka.

Se lønnstilleggene i kap. 4 her…

Les Fagforbundets kommentarer til oppgjøret her …

Les hele protokollen fra Hovedoppgjøret 2020 her…

Comments closed

Vinnere av sommerquizen 2020!

I den nyeste utgaven av Fagnytt utfordret vi medlemmene våre for å se hvor godt de kjenner Bærum kommunes historie! Vinnerne har nå blitt trukket!

Førstepremien her var en lekker kabinkoffert og 10 flax lodd! Andre og tredjeplass har også fått tilsendt 10 flax lodd hver.

Løsningsordet her var «FERIETID», og du kan se fasit og vinnere ved å trykke på knappen nedenfor!

Comments closed

Fagforbundet sier nei til NHO og Høyres nye privatiseringsplaner

Mette Nord ut mot NHO og Høyre: – Du skaper ikke verdier ved å flytte fra offentlig til privat sektor uttaler Fagforbundets leder, Mette Nord og etterlyser næringslivsledere som vil skape verdier, ikke bare bytte verdier fra det offentlige. 

Torsdag vedtok landsstyret i Fagforbundet en uttalelse der de går kraftig ut mot både NHO og Høyres «nye» privatiseringsplaner.

Les hele uttalelsen her…

Comments closed

Bemanningen på sykehjemmet må økes

Pleie- og omsorgstjenestene i Bærum kommune har ikke den kvaliteten på tjenestene som beboerne fortjener skriver kommunestyremedlem og fagforeningsleder Bjørn M Johnsen i en artikkel i Budstikka i dag.

Han viser til tre revisjonsrapporter som Bærum kommunes kontrollutvalg har fremlagt for politikerne og som i våres ble politisk behandlet i hovedutvalg for bistand og omsorg og som gir et godt bilde av kvaliteten på tjenestene ved våre bo- og behandlingssentre, sentrene som nå har skiftet navn til sykehjem. Her fremkommer det at mye er bra, men det er også store forbedringspotensialer på flere områder.

Han er tydelig i artikkelen på at bemanningen må økes for å oppnå den ønskede kvalitetsforbedringen.

Les hele artikkelen her…

Comments closed

Uakseptabelt at regjeringen lar pensjonstyveriet fortsette

Det ligger an til at pensjonistene får redusert kjøpekraft. Helt uakseptabelt, sier Lo sekretær Julie Lødrup til publikasjonen LO Norge i sin kommentar til pensjonistoppgjøret. Pensjonistene vil nå få redusert sin kjøpekraft for femte gang på de seks siste årene.

Oppgjøret viser at minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden. Enslige minstepensjonister lever for snaut 205.000 kroner i året. Det er godt under det som defineres som lavinntekt. Les alle de nye satsene i artikkelen i FriFagbevegelse.

Les kommentarene fra LO Norge her…

Les artikkelen i Frifagbevegelse her…

Les uttalelse fra Fagforbundets landsstyre om trygdeoppgjøret her…

Comments closed

Kommuneoppgjøret i gang

I dag 3. september gikk startskuddet for årets kommuneoppgjør. Partene har frist til 15. september om å bli enige om en ny tariffavtale.

Likt kronetillegg
Fagforbundet ønsker en sosial profil på oppgjøret, blant annet med et flatt kronetillegg. Et likt kronetillegg vil bety mest for dem med lavest lønn fra før. Det gir en god sosial profil.

Fagforbundet krever også at det ikke skal gjennomføres lokale forhandlinger. 2020 blir et unntaksår på mange måter. De økonomiske utsiktene er dystre og rammen for lønnsoppgjøret er lav. Dermed er det uansett lite rom for lokale forhandlinger. 

Les mer her…

Les hele kravdokumentet til LO kommune her…

Comments closed

Skuffende resultat for pensjonistene

Regjeringen la i dag frem årets trygdeoppgjør. Det ble som Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen fryktet. Oppgjøret vil gi pensjonistene redusert kjøpekraft, da pensjonene også i år blir regulert lavere enn prisveksten. Slik kan det ikke fortsette. Fagforeningen er enig med Davidsen, nå må Stortinget gripe inn.

Tallenes tale:
Pensjonistene får en årlig økning av pensjonene på 1,2 prosent, mens prisveksten er beregnet til 1,4 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng lavere enn resultatet i lønnsoppgjøret og 0,2 prosentpoeng under anslaget for prisveksten i år på 1,4 prosent. Virkningsdatoen for oppgjøret er 1.5.20. Grunnbeløpet i Folketrygden øker med 1,5 prosent fra 99 858 kroner til 101 351 fra 1. mai 2020. Pensjonistforbundet nekter å signere protokollen.

Årets trygdeoppgjør innebærer at pensjonistene ser ut til å få redusert sin kjøpekraft for femte gang på de seks siste årene.

Les mer her…

Politikerne har kommentert pensjonsoppgjøret her…


Både Arbeiderpartiet og Frp vil se på løsninger som kan sikre pensjonister jevnere inntektsutvikling enn med dagens ordning.

Comments closed

Stengt for søknad om opphold i Elviria

På bakgrunn av FHI sine reiseråd, og faktum at Spania nok en gang er klassifisert som et «rødt» område, har søknad om opphold i leiligheten blitt stanset. Det er ingen mulighet for å bruke leiligheten i perioden fremover, men vi vil komme tilbake med en ny oppdatering når det oppstår endringer i situasjonen.

Comments closed