Press "Enter" to skip to content

Fagforeningen anker beslutning om nedbemanning. Tjenesteleder feilorienter ansatte.

Fagforeningen har registret flere alvorlige saksbehandlingsfeil i prosessen vedrørende nedbemanningen ved Botiltak for enslige mindreårige (BTEM). På det grunnlaget har fagforeningen anket beslutningen.

Etter vår oppfatning er feilene gjort av tjenesteleder som ikke har vært nøyaktig nok i kartleggingsarbeidet og at dette har fulgt saken hele veien. Flere av feilene ble først kjent etter at HTV og Kommunalsjefen fikk saken til behandling.

Likevel prøver tjenesteleder i en e-post til alle ansatte å skyve ansvaret for at prosessen har stoppet opp over på Fagforbundet, grunnet anken. Vi har fått flere tilbakemeldinger fra ansatte som reagerer på e-posten. Fagforeningen har derfor funnet det nødvendig å gi ansatte en redegjørelse av prosessen.

Les anken her…

Les tilsvaret fra fagforeningen her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.