Press "Enter" to skip to content

VIL GI ALLE I NORGE FRI RETTSHJELP

Et nytt forslag vil gi deg rett til én time gratis advokathjelp der du bor.  

Det finnes mange med juridiske utfordringer som ikke har råd til å engasjere en advokat.  Regjeringen har derfor nedsatt en arbeidsgruppe til å se på problemstillingen. De overleverte nylig sine konklusjoner til Justis -og beredskapsdepartementet.

Konkret foreslår arbeidsgruppen at alle skal kunne få inntil én times rettslig bistand fra en advokat i nærheten av der de bor. Meningen er at man skal kunne komme til ordningen med alle typer saker. Målet er at flest mulig saker skal løses innen timen. Gruppen mener at den nye ordningen kan bidra til å avklare saker på et tidlig stadium, og at rettshjelp fra en uavhengig advokat kan gjøre innbyggerne tryggere på at de får oppfylt sine rettigheter.

Arbeidsgruppen har nå overlevert en rapport med sine forslag til Justis -og beredskapsdepartementet. Fagforeningen mener dette er et godt forslag som regjeringen bør følge opp.