Press "Enter" to skip to content

Seksjon helse og sosial

Styret 2019 består av:

 

Leder: Sigurd Solberg 

NestlederTonje Bratsberg Moen

Styremedlem:
Annelise Nilsen
Wenche Holm Barø

 

» Plasstillitsvalgte i seksjon helse og sosial

 


Styret 2018 består av:

 

Leder: Sigurd Solberg 

Nestleder: Anna Rundhaug

Styremedlem:
Mari Nyvoll Barbakken
Christina Jean Dazo Pettersen
Tonje Bratsberg Moen
Annelise Nilsen

 

 

» Plasstillitsvalgte i seksjon helse og sosial

 

Styret 2017 består av:

 

Leder: Sigurd Solberg (gjenvalgt for 2 år på årsmøtet i januar)

Nestleder: Anna Rundhaug

Styremedlem:
Mari Nyvoll Barbakken
Christina Jean Dazo Pettersen
Tonje Bratsberg Moen

 

 

Årsberetning og handlingsplan 2016/17

 

» For å gå til Seksjon helse og sosial på hovedside Fagforbundet klikk her.

 

 

Styret for 2016 består av:

Leder: Sigurd Solberg

Nestleder: Anna Rundhaug

Styremedlem: Mari Nyvoll Barbakken

Styremedlem: Tonje Bratsberg Moen

Styremedlem: Christina Jean Dazo Pettersen

 

 

 

 

 

Leder: Sigurd Solberg

Nestleder:(ny) Anna Rundhaug

(Ny nestleder  ble valgt på årsmøtet til Fagforbundet 28.1) (Sissil Trønnes ønsket ikke stille til gjenvalg. )

Øvrige medlemmer: Mari Nyvoll Barbakken

(Anne Kari Baarlie går ut av SHS da hun er blitt ny hovedtillitsvalgt)

 

 

ÅRSPLAN FOR 2016

 

Avholde 5- 6 seksjonsmøter i samråd med andre medlemmer av seksjonen. Dette gjennomføres i 2016 ved ett årshjul som seksjonen lager sammen og setter opp og avtaler datoer!

Leder representerer SHS på styremøtene i Fagforbundet Bærum (nestleder vikarierer ved forfall)

Styret skal være representert på seksjons og PTV seminar.

Opprettholde samarbeidet  med  Fagforbundet Akershus/Asker SHS. Nytt møte er satt til 30.3.2016

Temakveld med de øvrige seksjoner/ pensjonist utvalget+

Tema kveld for alle sykepleiere som er organisert i Fagforbundet Akershus (vår 2016)

Årsberetni ng og ha nd lingsplanen legges ut på seksjonens side på Fagforbu ndet Bæru m sin hjem meside.

Leder vil fortsette å sende ut relevant info til PTV som videresender dette til medlemmene.

Deltagelse på 1. mai arrangement som vanlig.

Jobbe mere aktivt med verving av nye medlemmer!

 

V/ Leder SHS Sigurd Solberg

 

 

 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2015

 

Seksjonen har avholdt 5 styremøter i 2015.

Det har vært litt vanskelig i perioder å få til aktuelle datoer slik at alle kan stille samtidig. (Dette håper vi kan rettes på i 2016, siden vi i år har bestemt oss for å lage årshjul.) (Seksjonen har allerede avholdt første møte i 2016)

Seksjonsleder har vært til stede på alle styremøter i 2015.

18-20 mars deltok leder, nesteleder (Sissil Trønnes) og medlem Anne Kari Baarli på fylkeskonferansen på Storefjell.

Seksjonsleder deltok alene på seminaret «kreativ omsorg» i Bodø 14-15 april.

Fagforbundet Bærum har hatt 2 plasstillitsvalgt seminarer i 2015- Laholmen i mai hvor leder for SHS ikke kunne være tilstede, og Klækken i november hvor seksjonsleder var tilstedet.

Seksjonsleder og resten av styret i Fagforbundet har vært på studietur til Gdansk, der hadde vi et møte med lederen av fagforeningen Solidaritet samt et besøk på Lech Walesa museet.

Verving av nye medlemmer har gått litt tregt for SHS, (men vi satser sterkere for 2016.)

Kommunevalget for 2015 ble gjennomført med stands og paroler fra en del av Fagforbundsstyret.

Årsberetning og handlingsplan blir lagt ut på hjemmesidene til Fagforbundet.

Vi har hatt samarbeidsmøte med fylkesleder i SHS Nina Simonsen og Fagforbundet Asker v/Gard + en tilderfra. Interessante timer med menings utvekslinger og diskusjoner. Samarbeidet fortsetter (nytt møte planlagt 30. mars 2016)

Leder har sendt ut informasjoner og skriv/tilbud om kurs og seminarer som kan være av interesse for andre medlemmer og videresendt til PTV. Leder mottar en del fra seksjonsleder i Akershus Nina Simonsen og videresender det som er aktuelt.

Sigurd Solberg

Leder SHS

 

 

 

Handlingsplan for Seksjon helse og sosial 2015

 

 

Ny leder og nestleder ble valgt under årsmøtet til Fagforbundet Bærum.

Leder:             Sigurd Solberg

Nestleder:      Sissil Trønnes

Seksjonen ser for seg å gjennomføre følgende i løpet av 2015:

 • Avholde 6 seksjonsmøter
 • Leder representerer SHS ved styremøtene i Fagforbundet Bærum
 • Styret skal være representert på seksjons- og PTV seminarene
 • Styret fortsetter samarbeidet med Asker og Akershus SHS
 • Temakveld sammen med de øvrige seksjonene og pensjonistutvalget
 • Årsberettelse og handlingsplan legges ut på seksjonens side på Fagforbundet Bærum sin nettside
 • Leder fortsetter arbeidet med å sende ut relevant informasjon knyttet til seksjonen og lønnsoppgjør til PTV. Det forventes at de videreformidler dette til medlemmene.
 • Utarbeide ny strategiplan for valget
 • Deltakelse på l.mai markering

 

 

 

Årsberetning for Seksjon helse og sosial 2014

 

 

Styret har bestått av:

Leder:                        Bob Cato Andersen (TF Bertil Eriksson f.o.m november)

Nestleder:                  Bertil Eriksson

Sekretær:                  Sissil Trønnes

Øvrige medlemmer: Sigurd Solberg

Anne Kari Baarli

Arild Enoksen

Leder Bob Cato Andersen trakk seg i oktober på grunn av ny jobb. Tilordnet leder Bertil Eriksson ønsker ikke gjenvalg

I løpet av 2014 har følgende blitt gjennomført:

 • Vi har i perioden hatt 6 møter
 • Leder og nestleder har representert SHS på styremøtene i Fagforbundet Bærum
 • Styret hat vært representert på 2 PTV seminarer
 • SHS-Styret har vært representert på 2 samarbeidsmøter med SHS Asker og SHS Akershus. Der ble Handlingsplaner, verving, samarbeid, kompetanse og utdanning, samt informasjon fra SHS Akershus omhandlet.
 • SHS Akershus har tatt ut SHS Bærum til en undersøkelse om kompetanseutvikling i kommunen som skal gjennomføres i 2015
 • Årsberetning og Handlingsplan har blitt lagt ut på seksjonens del av Fagforbundet Bærum sin nettside etter ønske fra medlemmene.
 • Temakveld om demens v/spesialkonsulent Thorild Bjørge fra fagutviklingsenheten.
 • Leder har sendt ut skriv til PTV om kurs, seminarer og annen informasjon som har vært relevant for medlemmene.
 • Pågående arbeid knyttet til norskopplæring.
 • Arbeid knyttet til diskusjon vedrørende MBM

 

 

HANDLINGSPLAN 2014

 

 

 • Avholde 6 seksjonsmøter.
 • Leder representerer på Hovedstyremøtene.
 • Styret skal være representert på Tillitsvalgtseminar og Seksjonsseminar i Hovedstyrets regi.
 • Verving av nye medlemmer og Plasstillitsvalgte fortsetter.
 • Referater og Årsberetning skal legges ut på hjemmesidene på nettet slik at medlemmene kan lese dem.
 • Arrangere en Temakveld.
 • Fortsette samarbeidet med SHS-Asker.
 • Fortsette arbeid med norskopplæring for fremmedspråklige.

 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2013

 

 • Vi har i perioden hatt 6 møter og et telefonmøte(Leder-Nestleder)
 • Leder sitter som representant i Hovedstyret i Fagforbundet Bærum. Nestleder har vikariert 2 ganger.
 • Medlemmene i styret har vært representert på 2 Tillitsvalgtseminar og 1 Seksjonsseminar. Begge i hovedstyrets regi. På seksjonsseminaret hadde vi et eget møte. Der drøftet vi forslag til Tariffoppgjøret 2014. Det viste seg at alle våre forslag ble tatt godt imot og ble en del av forhandlingene.
 • Leder har representert SHS på arbeidsplassbesøk og gjennomført verving. Leder har også vært frikjøpt for disse oppgavene.
 • Nestleder har vært med på forhandlingene (5ganger) om konvertering av Ansvarsvaktavtalen, sammen med Bjørn J. og Elisabeth F, med godt resultat.
 • Styret har hatt et samarbeidsmøte med SHS-Fylke og SHS-Asker.
 • Vi har også hatt møte med HTV Tove angående Kommunens omsorgsmelding.
 • Mirka Kraus, spesialist i psykiatri, stilte opp som foredragsholder på temakvelden. Denne gangen var det overordnede tema «psykiatri» og alle var godt fornøyde.
 • Norskopplæring for fremmedspråklige har vært en oppgave lenge. Kommunen har hatt gode tiltak på dette området så langt, og vi vil derfor fortsette å fremme dette arbeidet.

 

 

Styret har bestått av:

 

Leder Tone H. Gomnes

Nestleder Bertil Eriksson

Medl. Anna Rundhaug,

Mona Mattson,

Anne Kari Baarli,

Linda Irene Jenssen (utgikk sommeren 2013)

Bjørnar Hagen (tilkom høsten 2013)

Sissil Trønnes (tilkom våren 2013)

 

 

Valgkommiteen har bestått av:

 

Øyvind Gomnes

Det har kommet inn to forslag på styremedlemmer: Arild Enoksen og Sigurd Solberg

 

 

På valg: Anne Kari Baarli – ønsker gjenvalg

Sissil Trønnes – ønsker gjenvalg

Mona Mattson – ønsker ikke gjenvalg

Anna Rundhaug – ønsker ikke gjenvalg

 

 

Ny leder valgt på Hovedstyrets årsmøte ble Bob Cato Andersen.