Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

FAGFORENINGEN STØTTER FOTBALLBARN FRA GAZA

BEVILGER TIL DELTAGELSE I NORWAY CUP

Fagforeningen mottok en søknad fra Støttegruppa for Palestinsk Fotball om økonomisk støtte til å muliggjøre deltagelse av palestinske barn på Norway Cup 2024. Formålet er å gi barna en pause fra den vedvarende krigssituasjonen og elendighetene de opplever i Palestina. Det er planlagt at det skal komme tre lag med fjortenåringer til Norway Cup, to jentelag og ett guttelag. Med søknaden følger det et støtteskriv fra Fagforbundet sentralt som også har bevilget et bidrag.

Støttegruppen skriver i søknaden at den pågående krigføringen i Palestina har skapt en vanskelig virkelighet for barna i landet. Flere har mistet foreldre, søsken og familie, opplevd traumer og konstant frarøvet frihet. Å gi barna muligheten til å delta på Norway Cup vil ikke bare gi barna å en pause fra disse belastningene, men det vil også gi dem mulighet til å skape nye vennskap, utvikle nye ferdigheter og delta i et inkluderende miljø.  De avslutter i søknaden med at årets Norway Cup er en spesiell anledning for å kunne bidra til det og for å oppnå dette målet trenger de økonomisk støtte til å dekke reisekostnader, deltageravgifter og nødvendig utstyr.

På sommermøtet ble det vedtatt at fagforeningen skal støtte søknaden fra Støttegruppen for palestinsk fotball med 10 000 kroner.

Comments closed

SKAL DU UT Å REISE?

VIKTIG Å HA REISEFORSIKRINGEN I ORDEN

Nå er sommerferien her og mange av oss skal ut på reise. Da er det godt at du allerede har reiseforsikringen på plass. Har du LOfavør reiseforsikring er du godt dekket hvis noe skulle inntreffe. Vi har noen gode tips til deg når du skal reise:

  • Reiseforsikringen dekker utgiftene til lege og behandling hvis du skulle bli syk på reisen. Sørg for å ta vare på alle kvitteringer og legeerklæring.
  • Er bagasjen mer enn fire timer forsinket når du lander, har du krav på erstatning. Det er viktig at du melder fra til flyselskapet og får en bekreftelse på forsinkelsen, en såkalt PIR-rapport, før du melder inn forsikringssaken.  

Dette er en reiseforsikring som gjelder, ikke bare på reise, men fra du går ut døren hjemme – året rundt. Du kan kjøpe og lese mer om medlemsfordelen på LOfavør sine sider.

Comments closed

BØR EIENDOMSSKATT OGSÅ VURDERES I BÆRUM?

OVER 90 PROSENT AV KOMMUNENE HAR NÅ INNFØRT EIENDOMSSKATT

Statens omlegging av skattefordelingen har medført at Bærum kommune får redusert inntektsoverføringer fra staten med 247 millioner i 2025. I media har dette blitt fremstilt både av ordførerne i Bærum og Asker som en katastrofe. Da er det viktig å minne om at kommunen de siste ti årene har hatt betydelig regnskapsmessige overskudd. Snittet i alle disse årene har vært på 400 til 500 millioner kroner. Betydelig mer enn bortfallet av statens overføringer for 2025.

Vi leser i media at det her kan bli kutt i kommunebudsjettet. Med dagens bemanning i pleie- og omsorg, skole og barnehage, er det ikke mulig å redusere bemanningen på disse lovbestemte områdene. Det er å håpe at politikerne ikke har glemt det opprøret som skjedde denne våren, både fra ansatte og brukergrupper, da budsjettet skal behandles.

Bare 35 av 357 kommuner har fortsatt ikke hentet ut inntekter fra eiendomsskatt. I Bærum dobler vi antall eldre over 80 år frem til 2040. Det er derfor viktig at vi fremover ikke reduserer planlagte bygg av sykehjem og omsorgsboliger. Skulle det bli aktuelt, må kommunens politikere vurdere andre inntektskilder og da er innføring av eiendomsskatt med et høyt bunnfradrag også aktuelt her i Bærum.

Comments closed

VELLYKKET SOMMERMØTE

STOR DELTAGELSE PÅ ÅRETS SOMMERMØTE

Fagforeningens sommermøte ble tirsdag avholdt på Thon hotell i Sandvika. Langt over hundre medlemmer hadde funnet veien til en hyggelig samling før ferien.

Fagforeningsleder Snjezana ønsket velkommen til hennes første medlemsmøte som leder. Deretter holdt tidligere fagforeningsleder Bjørn et innlegg om fagforeningsnyheter. Avslutningsvis advarte han mot den krisemaksimeringen, som på grunn av skatteomfordelingen, nå synes å pågå internt i kommunen.   

Etter at medlemmene hadde fått servert reker og god drikke, kom Latter sin standup komiker, Christer Torjussen, på scenen. Han holdt et latterfullt show som fikk stor applaus fra salen.

Deltagerne gav uttrykk for at disse sommermøtene er en fin start på sommerferien.

Comments closed

GEIR AGA SLUTTER SOM KOMMUNEDIREKTØR I BÆRUM

AGA BLIR LEDER AV ARBEIDSGIVERORGANISASJONEN KS

Etter fire år som kommunedirektør har Geir Aga sagt opp stillingen i Bærum kommune. Han er av hovedstyre i KS ansatt han som ny administrerende direktør i organisasjonen. Han slutter i Bærum 28. september, noen dager etter at han har fremlagt kommunebudsjettet for kommende år.

I løpet av denne fireårsperioden har Aga omorganisert hele toppledelsen i kommunen. Dette har medført en betydelig økning av ledere. Foruten at stillinger som direktører har økt fra tre til seks, har det nå blitt hele 22 kommunalsjefer, mot tidligere åtte. Med flere ledere har det også blitt betydelig økning av lederstaber.

Det blir spennende å se hvem som får den viktige jobben som Kommunedirektør. Nye Rådmenn/Kommunedirektører har svært ofte ført til nye omorganiseringer, noe som igjen fører til uro i organisasjonen. Fagforeningen håper at det ikke blir det første den nye Kommunedirektøren starter opp med.

Comments closed

LØNNSFORHANDLINGER KAP 3 OG 5

DE LOKALE LØNNSFORHANDLINGENE I KAP 3 OG 5 ER FERDIGFORHANDLET.

Siden slutten av mai har de lokale lønnsforhandlingene mellom Fagforbundet og Forhandlingsenheten i kapitlene 3 og 5 pågått. Som kjent så får alle ansatte som er plassert i disse kapitlene hele sitt lønnstillegg gjennom disse lokale forhandlingene.

Protokollen for forhandlingene er nå underskrevet og fagforeningen har nå sendt brev i posten til hvert enkelt medlem med informasjon om resultatet og hva ny lønn blir.

Comments closed

GOD AVKASTNING I PENSJONSKASSEN

KOMMUNESTYRET BEHANDLET ÅRSRAPPORTEN FOR 2023

Bærum kommunale Pensjonskasse skal yte alders- og uførepensjoner til ansatte i Bærum kommune (medlemmene), og ektefelle- og barnepensjoner til deres etterlatte. Pensjonskassen skal yte korrekte pensjoner til rett tid.

Nå foreligger årsrapporten for 2023. Den viser at dette er en stor pensjonskasse med over 11 000 aktive medlemmer og rundt 6 500 pensjonister, samt nærmere 27 000 fratrådte medlemmer som har opptjeningstid og som dermed har opparbeidet seg pensjonsrettigheter i kassen. I løpet av 2023 ble det utbetalt 377 millioner i pensjoner.

Pensjonskassen har en forvaltningskapital på hele 15 milliarder kroner. Denne kapitalen skal danne grunnlaget for pensjonsutbetalinger langt frem i tid for medlemmene, samt sikre løpende utbetalinger for pensjonistene. Avkastningen på kollektivporteføljen var i 2023 på 7,6 %, som er et bra resultat og viser at kassen er godt drevet. Kommunestyret tok rapporten til orientering.

Comments closed

STUDENTER OG ELEVER HAR OGSÅ AVTALERETTSLIGE RETTIGHETER

KAN ARBEIDSGIVER FRITT KANSELLERE SOMMERJOBBER?

Mange studenter og skoleelever har gjort avtale og inngått kontrakt om sommerjobb. I flere tilfeller kan det synes som om arbeidsgivere har glemt at inngåtte arbeidsavtaler er bindende og skal overholdes.

Flere har opplevd at da tiden for arbeidsstart nærmer seg, får de melding om at det ikke er behov for deres arbeidskraft denne sommeren. Begrunnelsen kan være så mangt. Arbeidsgiver opplyser sjelden at studentene har noen rettigheter i slike situasjoner. De tilbyr heller ingen kompensasjon.

Det må være et saklig grunnlag for å heve en slik kontrakt. Ofte begrunnes det med at markedet og etterspørselen den siste tiden har forandret seg. Selv om det er noe uklare juridiske regler, er dette verken overraskende eller uforutsette endringer. Urettmessige hevinger vil således gi grunnlag for krav på erstatning. Om ikke AML gjelder, kan studenter/elever ha et avtalerettslige krav.

Sommerjobber er svært ofte elever/studenter sine første kontakter med arbeidslivet. Det er derfor viktig at unge mennesker får en god opplevelse som de kan ta med seg videre i livet. Her pålegges arbeidsgiver et stort ansvar.

Fagforbundet er en organisasjon som har medlemmer både blant skoleelever og studenter. Skulle noen komme i en slik uønsket situasjon og har behov for bistand er det bare å ta kontakt med fagforeningskontoret.

Comments closed

UTBETALING ETTER KOMMUNEOPPGJØRET

ETTERBETALING I AUGUST

Fagforeningen har vært i kontakt med Lønnsenheten som har fastsatt tidsplan for utbetaling av ny lønn og etterbetaling etter årets kommuneoppgjør for ansatte i Bærum kommune.

Etter de sentrale lønnsforhandlingene i kapitel 4 får ansatte ny lønn fra september. Det blir etterbetaling i løpet av august. Ny lønn etter lokale forhandlinger i kapitel 3 og 5 blir i juli også med etterbetaling i august.

Det er nå fastsatt at de lokale lønnsforhandlingene, «pottforhandlingene», i kapitel 4 starter ultimo september og skal være avsluttet medio oktober.

Comments closed

PENSJONISTENE HAR VÆRT PÅ TUR

HYGGELIG SOMMERTUR TIL FREDRIKSTAD

I år gikk pensjonistenes årlige sommertur til Fredrikstad. Onsdag i forrige uke på regntung morgen i Sandvika, møtte 50 turglade pensjonister frem på bussterminalen, klar for en utflukt til Østfold. 

Første stopp var på kafé Øks hvor det ble servert kaffe og rundstykker, før ferden gikk videre til Gamlebyen i Fredrikstad hvor solen skinte godt. Her var det en guidet tur, hvor guiden med stor innlevelse tok deltagerne med tilbake til 1700- og 1800- tallets liv i byen.

Deretter ble det servert en bedre middag på Hos Martin, hvoretter fornøyde pensjonister tok fatt på bussturen tilbake til Sandvika.

Comments closed

TARIFFAVTALEN VEDTATT ETTER URAVSTEMNING

URAVSTEMNINGEN I KOMMUNEOPPGJØRET VISER ET KLART «JA» FLERTALL

Søndag den 26. mai var siste frist for å delta i uravstemningen for våre medlemmer i KS området. Avstemningen foregikk digitalt. Resultatet viser et stort ja flertall.

Hele 78 % stemte ja ved uravstemningen. Den 3. juni ble protokollen med KS underskrevet og kommunene kan dermed foreta utbetaling av ny lønn.

På vår forespørsel opplyser forbundet at det var 20 % av medlemmene som deltok i uravstemningen. Det vil si at bare en av fem stemte – dette selv om forbundet hadde sendt alle en e-post som skulle gjøre det enkelt å delta. Det ble også sendt en purring før fristens utløp. 

Fagforeningen registrer den lave deltagelsen, og det er urovekkende. Skal fagforeningsdemokratiet fungere er det viktig at medlemmene deltar og stemmer. Her har både forbundet sentralt og fagforeningen en jobb å gjøre frem mot neste hovedoppgjør.

Comments closed

KOMMUNESTYRET VEDTOK NY ARBEIDSGIVERPOLITIKK

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG OM FREMTIDSRETTET ARBEIDSGIVERPOLITIKK VEDTATT

Kommunedirektørens forslag til ny arbeidsgiverpolitikk har vært til politisk behandling i alle sektorutvalgene. Her fremkom det en mengde tilleggsforslag til forandringer fra mindretallspartiene (Ap, SV, MDG og Rødt). I Formannskapet ble alle disse forslagene oversendt til Kommunestyret uten debatt.

I debatten i Kommunestyret forrige onsdag ble mange av disse forslagene til forandringer og tillegg til Kommunaldirektørens forslag til ny arbeidsgiverpolitikk fremmet av mindretallspartiene. Men alle disse ble avvist av flertallspartiene (H, V, Frp og Kfp). Dermed ble KDs forslag vedtatt uten forandringer.

Fagforeningen synes at mange av de forslagene som mindretallspartiene fremmet var gode forslag som ville gjort arbeidsgiverpolitikken mer fremtidsrettet.

Comments closed

ENIGHET I LØNNSOPPGJØRET FOR PBL BARNEHAGENE

ØKT LØNN FOR TILLEGGS- OG VIDEREUTDANNING

Etter to lange dager med både krevende og konstruktive forhandlinger ble det enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i PBL-barnehager. 

Fagforbundets forhandlingsleder er godt fornøyd med et resultat på linje med kommuneoppgjøret. Det blir også økte satser for tilleggs- og videreutdanning, samt enighet om å styrke kompetansebestemmelsene i hovedavtalen. Ny lønn gjelder fra 1. mai.

Comments closed

NYE TILLITSVALGTE PÅ FASE 1 KURS

FAGFORENINGEN HAR FÅTT MANGE NYE PLASSTILLITSVALGTE SISTE HALVÅR

Nye tillitsvalgte må få en grundig opplæring. Det er mange forventninger som stilles til dem, både fra medlemmene ute på arbeidsplassen og fra fagforeningen. Derfor er det viktig at nye PTV får en god innføring i rollen som plasstillitsvalgt. Etter hovedavtalen er det det fagforeningene som har ansvar for slik opplæring.

En viktig del av opplæringen som nye PTV må gå gjennom er Fase 1 kurs. Fagforeningen gjennomførte kurset over to dager i midten av april. Det var 18 deltagere og det ble holdt på Kunnskapssenteret
Sandvika. På kurset fikk de plasstillitsvalgte en innføring i Fagforbundets vedtekter og handlingsplan, grunnlag for vervearbeid, Bærum kommunes medbestemmelsesordning og andre viktige rammeverk som kommunen har.

De nye plasstillitsvalgte var både engasjerte og motiverte for å gjøre en god jobb i sitt nye
tillitsverv. Det ble stilt mange gode og relevante spørsmål. Nå skal de ut på tjenestestedene og
praktisere det de har lært.

Comments closed

NYTT STUDIETILBUD FOR MEDLEMMER

PROSJEKTLEDELSE I OFFENTLIG SEKTOR ER ET NYTT STUDIETILBUD

Fagforbundet har et godt etablert samarbeid med Høgskolen i Innlandet hvor det tilbys studier kun for våre medlemmer. Høstsemesteret 2024 tilbyr de en ny studie: Prosjektledelse i offentlig sektor. Nå kan du søke studieplass!

Det er et studie som knytter faget prosjektledelse opp mot offentlig sektor. Det er derfor relevant også for de som jobber i kommunene. Emnet vil gi deg kunnskap om teorifundamentet og praktisk bruk av prosjekt som arbeidsform. Det er en arbeidsform som også brukes i Bærum kommune.

Studiet er nettbasert, men med en fysisk første samling den 3. og 4. september i Fagforbundets lokaler i Oslo. Studiet utgjør til sammen 7,5 studiepoeng og det er avsluttende eksamen i november/desember. Undervisningen går over ett semester. Søknadsfristen er 20. juni 2024.

Du kan lese mer om utdanningen og søke opptak, via Høgskolen i Innlandet sine nettsider. Har du spørsmål angående studier på Høgskolen i Innlandet kan du ta kontakt med lyra.lluka@fagforbundet.no  

Comments closed

TRYGDEOPPGJØRET I HAVN

NÅ ER RESULTATET KLART FOR FAGFORENINGENS 1200 PENSJONISTER

Nå som trygdeoppgjøret er ferdig drøftet og i havn, skal resultatet behandles i Stortinget. Det skjer i begynnelsen av juni. Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen er misfornøyd med oppgjøret som han mener mangler en sosial profil. Han setter nå sin lit til at Stortinget sørger for å gi de med lavest og lavere pensjon et skikkelig løft.

Resultatet av trygdeoppgjøret viser at alderspensjonene i år øker med 4,58 prosent, med en økning fra 1. mai på 2,76 prosent. Uføretrygd og andre trygdeytelser for personer under 67 år øker med 5,15 prosent i år, med vekst på 4,56 prosent fra 1. mai, opplyser Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  Grunnbeløpet i folketrygden økes med 5408 kroner til 124.028 kroner.

Pensjonister får et snitt av lønns- og prisvekst, mens de som mottar trygd, får en økning tilsvarende lønnsvekst. Selv om oppgjøret økte alderspensjonen med 4,58 %, øker pensjonene fra 1. mai bare med 2,76 %. Grunnen til det er at pensjonene økte ekstra mye i fjor og har dermed et betydelig overheng fra 2023. Samlet for hele 2024, betyr det at alderspensjonister får utbetalt 4,58 prosent mer i pensjon enn de gjorde i 2023. Ikke lett å forstå, men slik er beregningen.

Ny pensjon kommer til utbetaling 20. juni sammen med etterbetaling for mai.

Comments closed

NY MEDLEMSREKORD

FAGFORBUNDET PASSERT 410.000 MEDLEMMER

Fagforbundet har nå 410.112 medlemmer etter at 3.150 personer har meldt seg inn så langt i april. Aldri tidligere har Fagforbundet registrert så mange innmeldinger i april måned.

Det er ikke uvanlig at flere organiserer seg før og under et lønnsoppgjør. Det er naturlig, fordi Fagforbundet da kjemper for å styrke lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene. I år er dette spesielt viktig for folk da det har vært en betydelig prisvekst som har gitt medlemmene dårligere økonomi. En annen forklaring på medlemsveksten er at forbundet har redusert medlemskontingenten, samtidig som regjeringen har økt fagforeningsfradraget. Det har aldri vært billigere å være medlem av Fagforbundet.

For Fagforbundet er det viktig at folk skal ha råd til å være medlem. Når flere blir medlemmer, får vi også mer makt over lønns- og arbeidsvilkår. Fagforeningen var med og kjempet frem en lavere medlemskontingent, og resultatet viser seg å bli slik vi sa: Det blir færre utmeldinger og flere nye innmeldinger.

Comments closed

PENSJONISTENE INVITERES TIL SOMMERTUR

ÅRETS SOMMERTUR GÅR TIL ØSTFOLD OG FREDRIKSTAD

Pensjonistutvalget har i dag sendt en SMS til pensjonistene i Fagforbundet Bærum som inviteres til årets sommertur den 12. juni. Denne gangen går bussturen til Østfold og Fredrikstad, med omvisning i Gamlebyen.

Turen går fra plattform 6 på rutebilstasjonen i Sandvika presis kl 10.00. På turen blir det servert kaffe/rundstykker og middag. Egenandel kr 400 betales kontant på bussen.

Påmelding til Åse Pettersen på telefon, helst SMS til 906 39 671 med fullt navn. Det er begrensede plasser i bussen og som vanlig er det derfor «førstemann til mølla»,  med senest påmelding innen 24. mai.

Er du pensjonist og medlem av Fagforbundet Bærum og ikke har fått dagens SMS, kan du ta kontakt med pensjonistutvalget på telefon 916 84 913 eller på e-post bmj@fagforbundetbaerum.no. Vi vil da kunne få ditt riktige telefonnummer og få oppdatert fagforeningens medlemsregister.

Comments closed

REGJERINGEN TAR FRA RIKE OG GIR TIL FATTIGE

BÆRUM ER BLANT TAPERNE NÅR REGJERINGEN LEGGER OM INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE

Kommende tirsdag vil kommunalminister Sande legge frem det nye inntektssystemet på hvordan kommunenes skattepenger skal fordeles fremover.  De endringene som regjeringen foreslår vil medføre at de fattigste kommunenes inntekter øker til 95 % av gjennomsnittskommunene, mot 93 % i dag. Dermed øker skatteinntektene for de fattigste kommunene.

Men da noen får mer, vil andre få mindre. Det medfører at  flere kommuner vil få reduserte skatteinntekter. Blant de som rammes hardest er Bærum kommune, sammen med Oslo. Bærum kommune vil tape 485 millioner i året, mens Oslo taper 452 millioner. Også Asker taper 256 millioner kroner i året og Stavanger går 40 millioner kroner i minus.

Omleggingen er mest dramatisk for Bærum og Asker, som i snitt får kuttet henholdsvis 3711 kroner og 2614 kroner per innbygger. Oslo mister 635 kroner per innbygger. En av grunnene til at disse kommunene rammes hardt, er at Regjeringen foreslår å halvere kommunenes andel av formuesskatten i løpet av 2026. I tillegg foreslår de at kommunene ikke lenger skal motta utbytteskatt fra innbyggerne fra 2025. Dette vil spesielt ramme kommuner med innbyggere med høye formuer som Bærum.

Skatten folk betaler, vil ikke endre seg. Kun hvilke skatter som går til stat og kommune. Dette vil medføre betydelig reduserte skatteinntekter til Bærum kommune.

Comments closed