Press "Enter" to skip to content

KOMMUNEDIREKTØREN INFORMERER OM RIKSLØNNSNEMDAS KJENNELSE

Kommunen har ikke adgang til å forandre virkningstidspunktet for lærerne.

Kommunedirektøren orienterte Utvalg for Samarbeid i møtet i går om rikslønnsnemdas kjennelse i tvistene mellom KS og utdanningsforbundene. Her fikk KS medhold på alle punkter i sakene Med Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag, mens SL fikk medhold på ett av sine punkter. KD slår fast at det ikke er adgang til å forandre virkningstidspunktet som rikslønnsnemda har fastsatt til 27.9.22. Dette har medført at lærerne har fått flere tusen mindre i etterbetaling enn de forbundene som ikke var i streik.

I sin informasjon skriver KD også noe om det forestående mellomoppgjøret. Han viser til Bærum kommunes høringssvar som er politisk vedtatt. Her fremkommer det at BK mener det bør settes av midler til lokale forhandlinger, men hvis rammen fordeles sentralt, bør ansatte med fagbrev innen helsesektoren og tekniske yrker prioriteres.

Fagforeningen ønsker at hele rammen ved lønnsoppgjøret gis sentralt, men er godt fornøyd med Kommunedirektørens prioriteringer av de med fagbrev.

Les hele Kommunedirektørens informasjon her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.