Press "Enter" to skip to content

Måned: september 2023

KOMMUNEBUDSJETTET FOR 2024-2027

I Kommunestyret i går la Kommunedirektøren frem budsjett- og handlingsplan for perioden 2024-2027.

Kommunedirektør Geir Aga orienterte Kommunestyret om budsjettforslaget, og opplyste at det ikke blir noen kutt i det budsjettet han nå legger frem. Han mente at forslaget opprettholder alle tjenestene vi har i dag, og at budsjettforslaget var basert på at Bærum har en trygg økonomi. Samtidig var Aga klar på at det var trangere økonomiske utsikter som krever at vi gjør endringer og må prioritere tøffere.

Kommunedirektøren fremhever at det er en utfordring for kommunen i de kommende årene å rekruttere og beholde kompetansen spesielt innen omsorgsyrkene. Hovedområdene her mente han var rekruttering og heltidskultur, samt gode fagmiljøer med muligheter for kompetanseutvikling.

Ellers vil investeringsbehovet fortsette å være høyt i årene som kommer, og kostnadsrammene for de store byggeprosjektene er blitt oppjustert på grunn av prisveksten ute i markedet. Rentekostnadene vil også fordyre prosjektene. Brutto investeringsrammen er på over 12 milliarder for den kommende fireårsperioden. Det er viktig at investeringer til lovbestemte tjenester prioriteres. Det gjelder blant annet bygging av sykehjem, skoler og barnehager. Så får heller prestisjebygg bli liggende i skuffen.

Det som bekymrer fagforeningen, er at en større del av driftsinntektene skal brukes til å finansiere investeringene. Det er viktig at konsekvensen av dette ikke blir at driftsbudsjettet på tjenestestedene ikke får den økningen som prisveksten tilsier og dermed i realiteten blir redusert. Dette er budsjetter som i dag allerede er på et minimum flere steder.

Les hele budsjettforslaget 2024-2027 her…

Comments closed

ÅPENHETSBAROMETERET 2023

BÆRUM KOMMUNE GJØR ET KVANTEHOPP PÅ ÅRETS ÅPENHETSBAROMETER

Kommunal Rapport samarbeider med Pressens offentlighetsutvalg om å lage Åpenhetsbarometeret, som undersøker hvordan kommunene legger til rette for åpenhet.   

Det har i år blitt lagt til noen nye kriterier. Kommunal rapport skriver at toppkommunene i barometeret utmerker seg blant annet med å besvare innsynskrav raskt, strømme møtene i kommunestyrene, legge møteplan og protokoll fra kontrollutvalget på nett og publisere dokumenter i fulltekst, slik at de kan enkelt lastes ned. Nytt av året er spørsmål om strømming av politiske møter, og om kontrollutvalgenes møteplan og sakslister er å finne på nett.  

Ørland kommune topper barometeret for annet år på rad, med 25 poeng av 26 mulige. Bærum kommune som i fjor var på 262 plass, har i år gjort et kjempehopp og er nummer 14 på listen med 23 poeng.  

Dette er et veldig bra resultat for Bærum kommune som tydeligvis har gjort mye riktig det siste året.

Comments closed

LETTERE Å FÅ LÆRLINGEPLASS

Regjeringen vil gjøre det lettere for læringer å få læreplass

Hvert år mangler rundt 6 000 søkere læreplassen de trenger for å fullføre fagutdanningen sin. Det vil regjeringen gjøre noe med.

Staten kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året, og har dermed stor innkjøpsmakt. Nå foreslår regjeringen å skjerpe kravene til bruk av lærlinger når bedrifter skal jobbe for det offentlige. Målet er flere læreplasser og flere fagutdannede.  

LO mener regjeringens forslag er et viktig skritt på veien for å sikre flere fagarbeidere, som Norge har et skrikende behov for. Vi er veldig glade for at regjeringen tar ansvar og peiler ut en sosial, miljø- og arbeidslivsmessig bærekraftig utvikling. Skal vi klare å møte framtidas store kompetansebehov, er vi nødt til å utdanne store kull de neste årene. Da kan vi rett og slett ikke akseptere at mangelen på læreplasser setter en stopper for unges yrkesdrøm, mener LO-sekretær Trude Tinnlund.

Det ble inngått 25 000 nye lærekontrakter i 2021-2022. Det er et historisk høyt tall. Likevel viser Utdanningsdirektoratets statistikk at kun omlag 80 prosent av søkerne fikk læreplass.  En viktig del av regjeringens forslag er også endringen av regelverket slik at behovet for læreplasser vurderes ut fra lærefag, ikke opplæringsprogram.  

Fagforeningen har gjentatte ganger tatt opp lærlingeplassene her i kommunen som ligger langt bak det KS anbefaler. Samtidig må kommunen nå følger opp regjeringens forslag og kreve at bedrifter som får kontrakter med kommunen må ha et visst antall lærlinger. Dette har også fagforeningen forslått tidligere.  

Les regjeringens forslag her…

Comments closed

LOs SOMMERPATRULJE FANT BRUDD HOS HALVPARTEN

Ingen bedring fra fjoråret.

I juni og juli kontrollerte frivillige fra LOs sommerpatrulje om alt var på plass for ungdommene med sommerjobb i år. Sommerpatruljen oppdaget brudd hos halvparten av alle ungdommene. Det var blant annet manglende kontrakter, ingen pause, brudd på overtidsregler og manglende opplæring.

Totalt har LO snakket med 5637 forskjellige unge arbeidstakere på jobb. Svært mange av dem opplever at de blir overvåket på jobb, uten å ha fått informasjon om det i forkant. Det er mer kameraovervåking – en utvikling som har økt over tid.

Det er viktig at unge arbeidstakere får et positivt møte med arbeidslivet. Derfor er fagforeningen bekymret over at halvparten av arbeidsgiverne bryter med arbeidslivets regler. Spesielt økt bruk av hemmelig kameraovervåking er bekymringsverdig.

Les resultatene over brudd Sommerpatruljen fant her…

Comments closed

ERLING BRAUT HAALAND LO MEDLEM I NISO

Forbundslederen Hanstveit utnevnt som statssekretær 

LO-forbundet NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) er en interesseorganisasjon for norske idrettsutøvere i de fleste idrettsgrener. Fra starten av, var forbundet i hovedsak en organisasjon for lagidretter innen fotball, ishockey og håndball. Nå er det en interesseorganisasjon for alle idretter og individuelle utøvere. NISO har i dag 1700 medlemmer, og vokser for hver måned. Forbundet har blant annet fått 200 nye medlemmer gjennom prosjektet «LO for alle», som nå er avsluttet. 

Grunnfjellet i NISO består av utøvere som tjener mellom 0 og 300.000 kroner i året for å drive med toppidrett. Noen må til og med betale for å utøve sin idrett. De har også ekstremt store stjerner i både inn- og utland som er medlemmer. Men den siste gruppa viser en veldig god forståelse for andres situasjon – og det er en stor grad av solidaritet mellom de største stjernene og de som tjener minst. NISO har nemlig alle som spiller på fotballandslaget på medlemslista, blant dem Premier League-stjernene Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. 

NISOs forbundsleder Erlend Hanstveit, som selv har en stor og begivenhetsrik fotballkarriere bak seg, er i disse dager utnevnt til statssekretær i Kulturdepartementet, hvor idrett er en del oppgavene. Både LO-lederen og fotballpresidenten roser utnevnelsen. Den tidligere håndballprofilen Karoline Dyhre Breivang, som i dag er nestleder, tar over styringen av NISO inntil videre.

Comments closed

KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERTE FORMANNSKAPET OM CARPE DIEM

KOMMUNEDIREKTØREN TAR TILBAKEMELDINGENE FRA ANSATTE OG PÅRØRENDE PÅ STØRSTE ALVOR.

Kommunedirektør Geir Aga holdt i går en orientering til Formannskapet om situasjonen på Carpe Diem. Her opplyste KD at han tar informasjonen som er mottatt fra ansatte og pårørende om utfordringen på driften, turnuser og arbeidsmiljø på største alvor. På bakgrunn av disse tilbakemeldingene vil KD sette i gang noen strakstiltak.

Dagens turnus skal gjennomgås avdelingsvis med god ansatteinvolvering. KD var tydelig på at det er viktig å opprette et godt samarbeid og god dialog, da mange av fagforeningens medlemmer ikke har opplevd å ha hatt denne medvirkningen så langt. Han var også tydelig på at involvering fra ansatte er viktig i den prosessen som nå starter.

Det vil nå gis ytterligere ressurser for gjennomgang av driften, bemanningsplaner, turnuser og arbeidsplaner. Dagens driftskostnader og administrasjonskostnader skal også gjennomgås. Aga var også opptatt av å prioritere omsorgsbehovet for dagens beboere og at de skulle se på bemanningen i de avdelingene hvor ressursbehovet er størst. Samtidig er det nå også demensrådgivere på plass.

Dette var en god orientering av KD og fagforeningen ser frem til det samarbeidet det nå legges opp til. For øvrig ble det allerede i går besluttet i MBM på Carpe Diem at VIB organiseringen, som ble påbegynt 4.9, nå avsluttes den 18.9.

Comments closed

HØYRE, DEN STORE VINNEREN I BÆRUM

HØYRE MANGLET BARE NOEN FÅ STEMMER PÅ RENT FLERTALL

Høyre og Venstre ble vinnerne ved kommunevalget i Bærum. MDG ble taperen – de mistet nærmere halvparten av stemmene fra siste valg. SP tapte begge sine mandater.

Høyre fikk hele 47,7 % oppslutning og 25 mandater. Ellers ble Venstre den store overraskelsen med 2 % økning til 11,8 % og 6 mandater. De puster nå Arbeiderpartiet i nakken som kommunestyrets nest største parti.

Ap fikk 12,2 % – en nedgang på 2,2 %, noe som medfører ett mandattap og de får nå 7 representanter. For SV og Rødt ble det uforandret med to og ett mandat som tidligere. MDG sitter igjen med bare 3 representanter.

Etter valget sitter venstresiden igjen med 10 representanter i kommunestyret. Vi får håpe på et nært samarbeid, slik at høyresiden får en opposisjon som lar høre fra seg. Her bør man også søke samarbeid med MDG. Så er det spennende å se hvem Høyre vil samarbeide med og hvilke partier som vil være i lomma på et så stort Høyre.

Selv om det er langt frem, er det lov å håpe på at de 70 årene med Høyre-ordfører en gang i fremtiden blir brutt. Men det kreves at opposisjonen samler seg og viser forskjellen på høyre- og venstrepolitikk. Her har Arbeiderpartiet et spesielt ansvar.

Comments closed

BUDSTIKKA FØLGER OPP UROEN VED CARPE DIEM

BUDSTIKKA HAR HATT EN SERIE OPPSLAG DEN SISTE UKEN OM FORHOLDENE VED CARPE DIEM

Etter at Fagforbundets bekjentgjøring om alle de bekymringsmeldingene fagforeningen hadde fått fra ansatte ved Carpe Diem (CD), har Budstikka hatt flere reportasjer om saken

Avisen startet saken, etter tydeligvis å ha lest denne internettsiden, med et intervju med fagforeningsleder Zlata Ljubicic. De fulgte deretter opp med et langt intervju med Fagforbundets plasstillitsvalgt, Kavitha Laxmi. Under tittelen: Flere har angst for å gå på jobb, det går utover beboerne. Her ble også kommunalsjef Nitter intervjuet. I ettertid har Budstikka hatt intervjuer både med andre ansatte, pårørende og tjenesteleder Johnsrud ved CD. 

Sist ut fikk avisen synspunkter fra posisjonspolitikerne Barstad Sanner fra Høyre, og Espelien fra FrP. Disse var uenige. Espelien mente budsjettet ved CD var stort nok, mens Barstad Sanner er villig til se på muligheten for økt bevilling. Ikke så ofte disse to er uenige. Opposisjonspolitikerne Thilde Børsum fra Ap og Stugu fra Rødt er tydelig på at bemanningen ved CD må økes. Dette støttes også av LOs lokale representant Mortensen.

Fagforbundet har nå sendt en liste til kommuneledelsen med forslag til strakstiltak ved CD. Listen er utarbeidet av fagforeningslederen i samarbeid med ansatte og lokal PTV.

Fagforeningen ser frem til en fortgang i arbeidet med å bedre forholdene ved Carpe Diem både for brukere og ansatte og vil følge opp dette videre.

Les fagforeningens forslag til strakstiltak her…

Les mer fra Budstikkas intervju med fagforeningsleder, PTV og kommunalsjef her…

Comments closed

TIL DEG SOM IKKE HAR STEMT – BRUK STEMMERETTEN

Mandag er siste sjanse til å stemme!

Mandag er siste sjanse til å være med å bestemme hvem som skal styre i Bærum kommune og i Akershus fylke. 

La ikke denne muligheten gå fra deg. Den som ikke stemmer ved valg, bør ikke senere klage på fremtidige beslutninger som politikerne tar.  

Fagforbundet oppfordrer alle til å bruke sin demokratiske rett og stemme ved valget til kommunestyret og fylkesstyret. Husk at den som stemmer er med og bestemmer. Her er det ingen angrefrist, tirsdag er det for sent.

Har du ikke stemt -løp og stem

Comments closed

KOMMUNEBAROMETERET 2023

ÅRETS KOMMUNEBAROMETER VISER INGEN BEDRING FOR PLO OG BARNEHAGE I BÆRUM

Kommunal Rapport, som er informasjonsavisen til arbeidsgiverorganisasjon KS som Bærum kommune er medlem av, har nå fremlagt Kommunebarometeret for 2023.  

Kommunebarometeret rangerer de 356 norske kommunene i 10 forskjellige fagområder. Totalt kommer Bærum kommune på 65. plass. Bærum er gode på Barnevern, Vann og avløp og Grunnskole – her kommer vi høyt oppe på listen.

På områder hvor vi er dårlig plassert, er vi fortsatt utrolig langt bak de fleste andre kommuner. Det gjelder Pleie- og Omsorg(PLO) og Barnehage. Her er det ikke noen bedring fra tidligere år. I PLO er vi plassert nede på 191 plass. I barnehage har vi falt helt ned til 272 plass som er nær «bånn» av kommunene i Norge.

PLO og barnehage er to av de store tunge kommunale tjenesteområdene. Det er svært urovekkende at Bærum er blant landets dårligste kommuner på disse viktige områdene. Vi har også den siste tiden registret at av alle innleggene i Budstikka fra innbyggerne, har de fleste vært kritiske til kvaliteten på tjeneste ved sykehjemmene og i barnehagene.

Dette kan ikke fortsette år etter år. Nå må Bærum kommune få kvaliteten på tjeneste i PLO og barnehagene opp på et nivå som vi kan være bekjent av. Både unge og eldre fortjener bedre. Vi får håpe at vi nå får et nytt kommunestyre som griper fatt i problemene. I media nå før valget gir flere politikere i alle fall inntrykk av at de anerkjenner at vi ikke kan ha det slik. Så får vi se om ord blir til handling. Fagforeningen vil følge opp dette fremover.

Comments closed

RUNDTUR MED FAGFORBUNDETS VALGBUSS

Fagforeningen brukte Fagforbundets valgbuss i sin valgkampanje foran årets Kommunevalg.

Tirsdag 29. august startet vi kl 06.45 med valgstand ved bedriftene på Rud. Der tok vi imot de ansatte som kom på jobb med bananer, sjokolade og brosjyrer med «Bruk stemmeretten». Det ble mange gode samtaler både med medlemmer og andre ansatte.

Senere på dagen reiste vi rundt til sykehjem og barnehager. Vi ble tatt godt imot av våre plasstillitsvalgte som fikk overlevert valgmateriell og LOs quiz til bruk på tjenestestedene. Dagen etter fulgte de hovedtillitsvalgte opp med besøk på flere barnehager og sykehjem.

Det er Fagforbundet Viken som har rekvirert valgbussen som reiser rundt i fylket og som bemannes av lokale tillitsvalgte i det enkelte kommune. Fagforeningen synes dette er flott ordning.

Comments closed