Press "Enter" to skip to content

LO JURISTENE PASSERT 100 ÅR

NÅ ER HISTORIEN OM HUNDREÅRINGEN KOMMET I BOKFORM

Det er historiker og seniorforsker ved Fafo, Åsmund Arup Seip, som har skrevet boka «Jus og interessepolitikk. LOs juridiske avdeling gjennom 100 år».

I 1922, 23 år etter at LO ble stiftet, bestemte LO seg for å ansette juristen Trygve Lie, en mann som seinere ble både justisminister (i 1935) og FNs første generalsekretær (i 1946). Dette var starten til LOs juridiske arbeid. Viggo Hansteen ble ansatt etter Trygve Lie i 1935, og ble leder av avdelingen to år seinere. Han fikk bare en kort lederperiode, da han som kjent ble henrettet av nazistene 10. september 1941.

Seip kaller boken for et portrett av LOs juridiske avdeling og dens arbeidsoppgaver.

Han forteller at han har forsøkt å få frem avdelingens virksomhet i nær tilknytning til LOs egen.  Arbeiderbevegelsens utvikling disse 100 årene kommer også med som en helt sentral bakgrunn. I siste delen av boka trekker Seip frem en del av de viktigste sakene juridisk avdeling har jobbet med i disse 100 årene.

Boken er delt inn i tre deler, hvor den første delen handler om tiden frem til 1935 og tar særlig for seg arbeidskampene på begynnelsen av 1900-tallet og den påfølgende utviklingen av den kollektive arbeidsretten.  Andre del tar for seg perioden frem til 1960 og legger særlig vekt på avdelingens rolle i utbyggingen av trepartssamarbeidet. Tredje del tar for seg tiden frem til i dag og ser særlig på arbeidet med å få på plass gode systemer for yrkesskadeerstatning og bedre arbeidsmiljøregulering. Den tar også opp hvordan EU-retten har virket inn på arbeidsretten og på LO-juristenes arbeid.

Etter hvert har kontoret vokst fra å ha en jurist til å bli et stort kollegium som har landets største kompetanse på det arbeidsrettslige området.

Det har nå gått over 100 år og som det heter i avslutningen av Seips bok: «I 1922 var LOs juridiske kontor den første spesialavdelingen i LO. Den er fortsatt LOs største avdeling. Med sin kompetanse har LOs juridiske avdeling vært med å forme det norske arbeidslivet både gjennom jus og interessepolitikk.»

Med denne boken beskriver Seip hvordan jus, politikk og samfunnsliv vekselvis påvirker hverandre.  Den viser hvor viktig LO juristene har vært med på å ivareta LOs medlemmer både i rettssystemet og i den politiske prosessen.