Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET STØTTER BARNEHAGEOPPRØRET

FORELDREOPPRØRERNE KREVER ØKT GRUNNBEMANNING NÅ – DET ER HELT NØDVENDIG.

Fagforeningen har gjennom lang tid tatt opp med administrasjonen den anstrengende situasjonen som de barnehageansatte opplever i hverdagen. Senest i november sendte Fagforbundet et brev til Direktøren for Oppvekst, Brynhild Serine Farbrot, om forholdene. Bakgrunnen var alle de mottatte bekymringsmeldingene som kom fra de ansatte. De fleste av meldingene gikk på høyt sykefravær, dårlig bemanning og utfordringer med vikarer. 

På grunnlag av alle disse bekymringsmeldingene ønsket Fagforbundet et møte med administrasjonen for å drøfte situasjonen og hvilke tiltak som burde igangsettes. Fagforeningen ble aldri invitert til noe slikt møte.

En rapport om bemanningssituasjonen i barnehagene ble lagt frem i Utvalg for oppvekst og utdanning i formannskapssalen på tirsdag. Salen ble fylt av tilhørere både fra barnehager og skoler. Arbeidsgruppen bak rapporten foreslår blant annet å innføre to ekstra planleggingsdager i kommunale barnehager. De mener også at kommunen bør sikre «tilstrekkelig bemanning», gjennom bedre vikarbudsjett og ressursfordeling.

Opprørsleder for foreldrene, Helene Straith, uttalte til Budstikka at rapporten er i tråd med mye av det som allerede har blitt påpekt av foreldregruppen – blant annet at sykefraværet er for høyt, grunnbemanningen for lav og at forventningene har økt. Det at Kommunedirektøren har vurdert at økning av grunnbemanning med én person vil koste kommunen 28 millioner, når nye Nadderud har en prislapp på én milliard, er også et vesentlig poeng hun trekker frem.

Politikerne i sektorutvalget konkluderte til slutt med at det skal opprettes et rekrutteringsutvalg, som skal legge frem en sak i løpet av sommeren. I samtaler med Budstikka etter møtet var flere av foreldrene skeptiske og fortsatt bekymret. De mente at det ofte er mye prat med politikerne og at det brukes for mye tid på utredninger – de ønsker å se handling.

Fagforbundet støtter helhjertet opp om foreldreopprøret. Det er ofte slik at når politikerne vil utsette beslutninger – så nedsetter de et utvalg. I mellomtiden står barnehagene i situasjoner med 16 barn på én voksen. Behovet for å øke grunnbemanningen er prekær, og det er på tide at politikerne tar dette på alvor. Nå er det viktig at alle gode krefter holder trykket oppe. Både barna, foreldrene og de ansatte fortjener en bedre barnehage enn det de har i Bærum i dag.