Press "Enter" to skip to content

Måned: mars 2024

VERVEKONKURRANSEN 2023

PREMIEUTDELING PÅ ÅRSMØTET

Fagforeningen har sin lokale vervekonkurranse. På årsmøtet ble de beste ververne gratulert, og i god tradisjon fikk vinnerne av vervekonkurransen sine velfortjente premier.

Beste verver i 2023 ble som i fjor Claudine Carta-Abenes som fikk et gavekort på 4.000 kroner. Imponerende å vinne to år på rad! Det ble også gavekort til de nest beste da Kari Trosholmen og Mirigise Gemada-Hundessa delte andreplassen og begge fikk gavekort på 2.000 kroner. Den neste plassen ble delt mellom Shamaila Gulnaz, Susan Baler og Deloris Fredriksen som alle fikk et gavekort på 1 000 kroner.

Premiene ble utdelt under stor applaus fra forsamlingen. Fagforeningslederen minnet om at årets vervekonkurranse allerede var godt i gang og håpet på et like stort engasjement også i inneværende år.

Comments closed

INGEN AVKORTING PÅ LESEDAGER FOR DELTIDSANSATTE


Krav til lesedager før eksamen, er uavhengig av stillingsstørrelse.


Fagforeningen fikk henvendelser fra medlemmer som skulle opp til eksamen, og som ikke fikk fri med lønn de to lesedagene som de hadde krav på. Begrunnelsen fra ledelsen var at lesedager skal avkortes i henhold til stillingsstørrelse.

Dette var etter Fagforbundets oppfatning ikke i samsvar hverken med Hovedtariffavtalen eller med kommunens personalhåndbok. På den bakgrunn ble saken tatt opp med kommunalsjefen uten å få aksept for fagforeningens synspunkt.

Saken ble deretter brakt opp på direktørnivå. Etter at ledelsen hadde tatt noen runder internt i kommunen, forandret de standpunkt.

Kommunen sier i sin tilbakemelding: «Bestemmelsen inneholder ingen regulering eller omtale av forholdsmessighet i forhold til stillingsstørrelse. HR foretar presisering i ordlyden i personalhåndboken kap. 10.2 knyttet opp mot HTAs bestemmelse, de har også hatt en gjennomgang slik at HR rådgivningen som gis er i tråd med lov- og avtaleverk.»

Fagforeningen noterer med tilfredshet at kommunen nå skal forandre praksis og etterleve HTAs bestemmelser – noe de for øvrig er forpliktet til. Det er viktig at medlemmer som får problemer med å få innvilget lesedager tar kontakt med fagforeningskontoret.

Comments closed

NYE HOVEDVERNEOMBUD FRA AUGUST

ORGANISASJONENE I BÆRUM KOMMUNE HAR OPPNEVNT HVO FOR KOMMENDE PERIODE.

Fagforeningene i kommunen har nå utpekt Hovedverneombud for perioden 01.08.24 – 31.07.26.

Organisasjonene har gjenoppnevnt: Thor Bernhard Hansen, Karianne Audahl Vik, Anne Kari Baarli, Gunn Elisabeth Morén og Kimmy Scott. I tillegg er det oppnevnt to nye HVO – Bård Risan og Elin Brathagen. Hovedverneombudene konstituerer seg selv.

Fagforbundet er godt fornøyd med oppnevnelsene og tror vernetjenesten nå har fått erfarne hovedverneombud til å ivareta funksjonens viktige oppgaver.

Les HVOs kommunalsjefsområder her…

Comments closed

LØNNSOPPGJØRET I FRONTFAGET STARTER I DAG

I DAG OVERLEVERER FELLESFORBUNDET SINE KRAV TIL ÅRETS LØNNSFORHANDLINGER

Frontfagsoppgjøret starter i dag med kravoverlevering fra Fellesforbundet til Norsk Industri. Det samme gjelder for YS-forbundet Parat til Norsk Industri.

Forhandlingsfrist i frontfagsoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri er 21. mars. Innen denne dato må partene enten komme til enighet eller så blir det brudd i forhandlingene. Dersom partene blir enige, settes den berømte lønnsrammen som blir retningsgivende for årets lønnsoppgjør. Partene i andre sektorer vil da kunne se til denne rammen som et utgangspunkt for sine egne forhandlinger. Blir partene i frontfaget ikke enige blir det oppstart for mekling 25. mars.  

Forhandlingsstart i kommunesektoren er 15. april, med forhandlingsfrist til 30. april. Eventuell mekling vil da starte 2. mai.

Comments closed

NY SOMMERAVTALE INNGÅTT

SOMMERAVTALEN GJELDER FOR PERIODEN 5. JUNI TIL 30.9.2024.

Etter at det den siste tiden har vært drøftinger mellom fagforeningene og arbeidsgiver om en ny sommeravtale, er partene endelig blitt enige om ny avtale . Ordningen gjelder for døgnkontinuerlige tjenestesteder i direktørområdene Aldring og mestring og Helse og Velferd.

Det blir videreført en ordning der fast ansatte sykepleiere, vernepleiere, paramedicmedarbeidere, miljøterapeuter og helsefagarbeidere, deriblant ansatte i vikariater og engasjement med varighet over 3 måneder, tilbys en sommerturnus med høyere helgebelastning enn i ordinær turnus, mot en lønnsmessig kompensasjon.

Ordningens formål er å sikre forsvarlig bemanning i døgnkontinuerlige tjenester i helse- og omsorgssektoren gjennom sommerperioden. Det er tjenesteleder beslutter hvorvidt tjenestestedet skal innlemmes i ordningen eller ikke, og hvilke ansatte som skal inkluderes i sommerturnusen. Ordningen omfatter ikke ledere.

Fagforeningen er svært godt fornøyd med at det nå er kommet på plass en sommerordning også for innværende år. Dette er med å trygge tjenestene også i sommermånedene.

Comments closed

PÅMELDING TIL LOs SOMMERPATRULJE

NÅ ER TIDEN INNE FOR Å MELDE SEG PÅ TIL LOs SOMMERPATRULJE.  

Årets sommerpatrulje går av stabelen fra 1. juli til 12. Juli – og nå er påmeldingen åpnet.

Sommerpatruljen er blant LOs viktigste verktøy for å nå ut til unge i arbeid og er noe som engasjerer svært mange. I fjor var det over 100 påmeldte som gikk rundt i sommersola og kontrollerte om sommervikarene hadde korrekte arbeidsavtaler. Over 50 % av de arbeidsgiverne som ble sjekket hadde mangelfulle avtaler med sine vikarer.

Alt du trenger for å gå i patrulje er å være medlem av et LO-forbund, og det spiller ingen rolle om du er ung eller gammel.

Har du spørsmål angående sommerpatruljen? Ta kontakt med en av LOs faglige ungdomssekretærer på telefon 99291050 eller 41400096

Comments closed

NÅ KOMMER SKATTEMELDINGEN

SKATTEFRADRAG FOR KONTINGENTTREKK

Nå starter Skatteetaten å sende ut skattemeldinger i puljer. Noen medlemmer har spurt fagforeningen om hvor mye de vil få i fradrag.

Som mange sikkert vet har regjeringen økt skattefradraget for fagforeningskontingenten. Fradraget for fagforeningskontingent økte fra 5800 til 7700 kroner for 2023. Dette vil Fagforbundet til å informere om via SMS i løpet av denne uken.

Har du betalt kontingenten via trekk fra arbeidsgiver skal de ha innberettet dette til skattemyndighetene. Det fremkommer på årsoppgaven fra arbeidsgiver og på skattemeldingen.

De yrkesaktive som ikke har kontingent trekk fra arbeidsgiver må selv korrigere skattemeldingen for å få skattefradraget. Er du i tvil kan du ta kontakt med fagforeningskontoret.

Comments closed

FAGFORBUNDET STØTTER BARNEHAGEOPPRØRET

FORELDREOPPRØRERNE KREVER ØKT GRUNNBEMANNING NÅ – DET ER HELT NØDVENDIG.

Fagforeningen har gjennom lang tid tatt opp med administrasjonen den anstrengende situasjonen som de barnehageansatte opplever i hverdagen. Senest i november sendte Fagforbundet et brev til Direktøren for Oppvekst, Brynhild Serine Farbrot, om forholdene. Bakgrunnen var alle de mottatte bekymringsmeldingene som kom fra de ansatte. De fleste av meldingene gikk på høyt sykefravær, dårlig bemanning og utfordringer med vikarer. 

På grunnlag av alle disse bekymringsmeldingene ønsket Fagforbundet et møte med administrasjonen for å drøfte situasjonen og hvilke tiltak som burde igangsettes. Fagforeningen ble aldri invitert til noe slikt møte.

En rapport om bemanningssituasjonen i barnehagene ble lagt frem i Utvalg for oppvekst og utdanning i formannskapssalen på tirsdag. Salen ble fylt av tilhørere både fra barnehager og skoler. Arbeidsgruppen bak rapporten foreslår blant annet å innføre to ekstra planleggingsdager i kommunale barnehager. De mener også at kommunen bør sikre «tilstrekkelig bemanning», gjennom bedre vikarbudsjett og ressursfordeling.

Opprørsleder for foreldrene, Helene Straith, uttalte til Budstikka at rapporten er i tråd med mye av det som allerede har blitt påpekt av foreldregruppen – blant annet at sykefraværet er for høyt, grunnbemanningen for lav og at forventningene har økt. Det at Kommunedirektøren har vurdert at økning av grunnbemanning med én person vil koste kommunen 28 millioner, når nye Nadderud har en prislapp på én milliard, er også et vesentlig poeng hun trekker frem.

Politikerne i sektorutvalget konkluderte til slutt med at det skal opprettes et rekrutteringsutvalg, som skal legge frem en sak i løpet av sommeren. I samtaler med Budstikka etter møtet var flere av foreldrene skeptiske og fortsatt bekymret. De mente at det ofte er mye prat med politikerne og at det brukes for mye tid på utredninger – de ønsker å se handling.

Fagforbundet støtter helhjertet opp om foreldreopprøret. Det er ofte slik at når politikerne vil utsette beslutninger – så nedsetter de et utvalg. I mellomtiden står barnehagene i situasjoner med 16 barn på én voksen. Behovet for å øke grunnbemanningen er prekær, og det er på tide at politikerne tar dette på alvor. Nå er det viktig at alle gode krefter holder trykket oppe. Både barna, foreldrene og de ansatte fortjener en bedre barnehage enn det de har i Bærum i dag.

Comments closed

DELTA PÅ MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

DU KAN SVARE PÅ KOMMUNENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FREM TIL 11. MARS 

Bærum kommune har nå sin medarbeiderundersøkelse.  Alle som skal svare på undersøkelsen skal ha fått tilsendt denne på e-post. Har du ikke mottatt en slik e-post ta kontakt med din nærmeste leder. Du kan svare på medarbeiderundersøkelsen i perioden 26. februar til 11. mars 2024. 

Alle medarbeidere uansett stillingsprosent som er ansatt i kommunen pr. 1. januar 2024 med et fast eller midlertidig ansettelsesforhold har blitt tilsendt denne 10-faktorundersøkelsen. Medarbeidere som jobber på flere arbeidssteder, kan svare på alle arbeidsstedene. Lærlinger svarer på undersøkelsen ved sitt tjenestested.

Fagforbundet anbefaler alle å besvare denne undersøkelsen. Benytt anledningen til å gi arbeidsgiver nyttige tilbakemeldinger. Fagforeningen har fått noen spørsmål om det kan bli kjent hva den enkelte svarer. Du svarer på undersøkelsen anonymt. Den tekniske løsningen ivaretar anonymiteten din, og det vil ikke være mulig å se hvilken medarbeider som har svart på undersøkelsen.

Comments closed

BÆRUM LAVEST SYKEFRAVÆR I 2023

TALLENE FOR 2023 VISER AT BÆRUM HADDE LAVEST SYKEFRAVÆR AV ALLE KOMMUNENE I VIKEN

Nå er sykefraværstatistikken fra Nav for 2023 kommet. Det er gledelige tall for Bærum sammenlignet med de andre kommunene i Viken.

Viken hadde i snitt et sykefravær på 6,3 % i 2023, mens snittet for Bærum kommune var på 4,8 %.  Snittet på landet i sin helhet var på 6,0 %.

Statistikken viser at sykefraværet er noe høyere hos kvinner. Noe av grunnen til det er at det er høyt sykefravær innen barnehage og i PLO, som er kvinnedominerte yrker. Her er det også flest belastningskader. I disse yrkene bør arbeidsgiver også se på bemanningen som kan være noe av bakgrunnen til sykefraværet i disse sektorene.

Comments closed