Press "Enter" to skip to content

NY SOMMERAVTALE INNGÅTT

SOMMERAVTALEN GJELDER FOR PERIODEN 5. JUNI TIL 30.9.2024.

Etter at det den siste tiden har vært drøftinger mellom fagforeningene og arbeidsgiver om en ny sommeravtale, er partene endelig blitt enige om ny avtale . Ordningen gjelder for døgnkontinuerlige tjenestesteder i direktørområdene Aldring og mestring og Helse og Velferd.

Det blir videreført en ordning der fast ansatte sykepleiere, vernepleiere, paramedicmedarbeidere, miljøterapeuter og helsefagarbeidere, deriblant ansatte i vikariater og engasjement med varighet over 3 måneder, tilbys en sommerturnus med høyere helgebelastning enn i ordinær turnus, mot en lønnsmessig kompensasjon.

Ordningens formål er å sikre forsvarlig bemanning i døgnkontinuerlige tjenester i helse- og omsorgssektoren gjennom sommerperioden. Det er tjenesteleder beslutter hvorvidt tjenestestedet skal innlemmes i ordningen eller ikke, og hvilke ansatte som skal inkluderes i sommerturnusen. Ordningen omfatter ikke ledere.

Fagforeningen er svært godt fornøyd med at det nå er kommet på plass en sommerordning også for innværende år. Dette er med å trygge tjenestene også i sommermånedene.