Press "Enter" to skip to content

INGEN AVKORTING PÅ LESEDAGER FOR DELTIDSANSATTE


Krav til lesedager før eksamen, er uavhengig av stillingsstørrelse.


Fagforeningen fikk henvendelser fra medlemmer som skulle opp til eksamen, og som ikke fikk fri med lønn de to lesedagene som de hadde krav på. Begrunnelsen fra ledelsen var at lesedager skal avkortes i henhold til stillingsstørrelse.

Dette var etter Fagforbundets oppfatning ikke i samsvar hverken med Hovedtariffavtalen eller med kommunens personalhåndbok. På den bakgrunn ble saken tatt opp med kommunalsjefen uten å få aksept for fagforeningens synspunkt.

Saken ble deretter brakt opp på direktørnivå. Etter at ledelsen hadde tatt noen runder internt i kommunen, forandret de standpunkt.

Kommunen sier i sin tilbakemelding: «Bestemmelsen inneholder ingen regulering eller omtale av forholdsmessighet i forhold til stillingsstørrelse. HR foretar presisering i ordlyden i personalhåndboken kap. 10.2 knyttet opp mot HTAs bestemmelse, de har også hatt en gjennomgang slik at HR rådgivningen som gis er i tråd med lov- og avtaleverk.»

Fagforeningen noterer med tilfredshet at kommunen nå skal forandre praksis og etterleve HTAs bestemmelser – noe de for øvrig er forpliktet til. Det er viktig at medlemmer som får problemer med å få innvilget lesedager tar kontakt med fagforeningskontoret.