Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

Seminar for tillitsvalgte avholdt på Klekken

 

Høstseminaret for tillitsvalgte ble holdt på Klekken 21 og 22. november.  Det var nærmere 90 tillitsvalgte som deltok.

Her ble det informert fra Landsmøtet, fra Fagforbundet sentralt og lokale saker som foreningen har arbeidet med og utfordringer som vi står ovenfor.  Seksjonens handlingsplaner ble også gjennomgått både i grupper og i plenum.

Det var også engasjert en ekstern foredragsholder som kåserte om glede, til alles fornøyelse.

 

Se bilder fra seminaret under galleriet.

 

Comments closed

Utvalg for samarbeid har behandlet HP 2014-2017

 

Utvalg for Samarbeid behandlet i siste møte Rådmannens forslag til HP 2014-2017.  Her ble alle Fagforbundets forslag til HP`s kap. 5 Medarbeidere, enstemmig vedtatt med noen små redigeringer.  Vi svært fornøyd med at både Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre som er medlemmer i utvalget sammen med tre arbeidstaker representanter, støttet våre forslag.  Det gjaldt både lærlingeordningen, heltids prosjekt og sykefraværsforslaget.

 

Da det gjaldt forslagene Fagforbundet  hadde til kap. 6 Tjenestene, ble ikke disse realitetsbehandlet, men oversendt Formannskapet uten votering.  Dette etter forslag fra Elvenes, Høyre.  Forslaget ble vedtatt, bare Fagforbundets stemte i mot.

 

HP er på over 200 sider, hvorav bare 7 sider omhandler kapitlet om medarbeiderne.  Slik HP er lagt opp, kommer alle budsjettvedtakene under kapitlet Tjenestene.  Det er under dette kapitlet budsjettkuttene i de forskjellige programområdene tas.  Disse budsjettvedtakene har stor betydning for kommunens ansatte.  De kan føre både til omorganisering og nedbemanning.

 

Etter Fagforbundets mening er det uakseptabelt at forslag under dette kapitlet ikke skal kunne realitetsbehandles i utvalg for Samarbeid.  Dette er det utvalget hvor de ansatte er representert sammen med politikerne.  Det kan synes som om politikerne ikke ønsker å ta stilling til de forslagene som fremsettes og da er det enkelt at de oversendes Formannskapet uten realitetsbehandling.

 

Det at alle de andre representantene støttet Høyres forslag er for Fagforbundet helt uforståelig.  De har med sin stemmegivning vært med på å redusere ansattes mulighet til å få vedtak i viktige budsjettsaker.  Dette reduserer utvalgets innflytelse og mulighet for påvirkning.  Noe som ikke kan være i de ansattes interesser.

 

Under eventuelt tok Fagforbundet opp den politiske behandlingen av forslaget om de kommunale renholdstjenestene.  Det var ment at den bare skulle behandles i sektorutvalget Eiendom og Administrasjon.  Her ble det enstemmig vedtatt at denne saken også skulle behandles i utvalg for Samarbeid.

 

Comments closed

De lokale lønnsforhandlinger er avsluttet

 

Høsten lokale lønnsforhandlinger etter kap 4A2 er nå avsluttet og Bærum kommune og Fagforbundet Bærum har underskrevet forhandlingsprotokollen.

 

Alle av våre medlemmer som har hatt lønnskrav til disse forhandlingene, er nå tilskrevet om resultatet.

 

Virkningsdatoen for lønnstilleggene er 1. august 2013 og etterbetalingen vil komme i slutten av november.

 

Comments closed

HP 2014-2017 Forslag til politiske vedtak

 

Fagforbundet foreslår følgende forslag til vedtak i utvalg for samarbeid:

 

KAP 5 Medarbeidere:

Kompetanse; Lærlingeordningen

Bærum kommune vil gi alle lærlinger som ønsker det, lærlingeplass.

 

Rekruttering; Heltidsansatte

Utvalget ber om at det bevilges budsjettmidler for oppstart for et nytt «prosjekt heltid».

 

Sykefravær:

Utvalget ber rådmannen i de kommende budsjettforslagene i handlingsplanperioden, synliggjøre ressursbruken knyttet til arbeidet for redusert sykefravær.

  

Kap 6.2.2 Grunnskoleopplæring:

Skolebibliotekarene i ungdomsskolen opprettholdes.

 

Kap 6.2.3. Barnehager:

Dagens økonomiske støtte til barnehageassistenters deltidsutdannelse som barnehagelærere videreføres.

 

Kap 6.3.2- Pleie og omsorg:

Budsjettrammen til Stabekk Hospice økes tilsvarende antallet nye behandlingsplasser.

 

Kap 6.3.3. Sosialtjenester og bolig:

Budsjettet til denne tjenesten reduseres ikke med de foreslåtte 0,9 mill.

 

Kap 6.3.4. Kommunehelse:

Det foreslåtte budsjettkutt reduseres med 3 millioner.

 

Comments closed

Høring HP 2014-2017

 

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET BÆRUM

 

Fagforbundets høringssvar til HP  2014-2017 omhandlerer kapitell 5 Medarbeiderdere og kapitell 6 Tjenestene.

 

 

KAP 5 MEDARBEIDERE

 

Kommunens medarbeidere

Fagforbundet konstanterer at av kommunens ansatte fremdeles er en betydelig andel som er deltidsansatt.  Dette gjelder spesielt innen pleie og omsorg.  I hovedavtalen mellom Arbeidstagerorganisasjonene og Kommunenes Sentralforbund er partene enige om å  …   Les mer…

 

Comments closed

Arbeidsmiljøutvalget

 

DESENTRALISERT AMU

 

Arbeidsmiljøutvalget vedtok enstemmig i siste møte en toårig prøveordning med et desentralt arbeidsmiljøutvalg.  Det ble bestemt at dette skulle prøves i Pleie og omsorg.  PLO er det desidert største programområdet og skulle således egne seg godt for et forsøk.  Det er intensjonen at det gjennomføres fra 1.1.2014.

 

KANTINE

 

Arbeidsmiljøutvalget har også nedsatt et hurtigarbeidende utvalg som skal se på muligheten til opprette en kantine i Kommunegården.  Det er håp om å få en avgjørelse i løpet av inneværende år.

 

Comments closed

Varig løsning i saken om lønn og pensjon

Enigheten med KS

Nå er det klart, alderspensjonister i kommunesektoren kan jobbe samtidig som de tar ut pensjon, også etter 2013. Kommunale pensjonister kan jobbe så mye de vil til en timelønn på 175 kroner timen pluss eventuelle ordinære tillegg for ubekvem arbeidstid.

Dette er klart etter at det har pågått forhandlinger om dette i flere uker. Bakgrunnen for saken er en dom i arbeidsretten som ga yrkesaktive rett til pensjon fra første arbeidende time. Det skapte problemer for alderspensjonistene, som dermed ikke kunne jobbe inntil 14 timer per uke samtidig som de tok ut full alderspensjon.

Fagforbundet raskt på banen

LO-kommune og Fagforbundet fikk raskt en midlertidig løsning ut 2013 som gikk ut på å forlenge dagens ordning ut året.

Nå har partene kommet fram til en avtale mellom KS på den ene siden og de store arbeidstakerorganisasjonene på den andre om at alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår. Avtalen gjelder med virkning fra 1.10.2013. Dagens overgangsordning gjelder fortsatt ut året. Det er viktig å vite at ordningen ikke gjelder AFP-pensjonister.

Det er ikke gjort endinger i AFP-ordningen i offentlig sektor og reglene er de samme nå som før, altså at man ikke kan tjene over 15000 i året uten at AFP-pensjonen reduseres.

Kan tjene mer på ny løsning

Fagforbundet er godt fornøyd med denne avtalen. Den er faktisk bedre enn dagens ordning for de aller fleste, siden det ikke lenger er noe begrensning på hvor mye man kan jobbe.

Den faste timelønnen på 175 kroner per time er omtrent på høyde med det ufaglærte med full ansiennitet i kommunene har pr time i dag. Når man så får ordinære kvelds-, nattillegg, lørdag-/søndagstillegg, samt helge- og høytidstillegg, ovenpå denne timelønnen, samt at dagens begrensning på 14 t pr uke bortfaller, skulle dette være en ordning de fleste vil være fornøyd.

 

Comments closed

Lønnsforhandlinger kap 4A2

 

Fagforbundets krav til kap 4A2 forhandlingene må sendes arbeidsgiver i løpet av uke 42.  Skulle noen som har krav som oppfyller vilkårene i hovedtariffavtalens kap 4A2 og ikke har sendt inn kravskjema, må kravet være innlevert kontoret innen 16. oktober.

 

Comments closed

Møte hos riksmeglingsmannen

 

De lokale lønnsforhandlingene etter kapitel 4A2 i april d.å. mellom Fagforbundet og Bærum kommune ved endte som kjent med brudd.

Mandag 30. september møtes partene hos Riksmeglingsmannen til megling i oppgjøret.

 

Det antas at Riksmeglingsmannens kjennelse vil foreligge i løpet av oktober og protokoll mellom partene vil bli undertegnet.  Deretter vil de som har fått lønnsøkning få etterbetaling fra 1. januar 2013.

 

De som har lønnskrav ved disse forhandlingene vil bli tilskrevet av oss så snart protokollen er underskrevet.

 

Comments closed

Invitasjon Fase 1 – høst 2013

 

Kjære plasstillitsvalgt!

 

Vi har gleden av å ønske deg velkommen til første del av Fagforbundets tillitsvalgtskolering –  FASE 1 kurs.

 

Dette er en obligatorisk opplæring for alle våre plasstillitsvalgte.

Som plasstillitsvalgt er det viktig for deg å gjennomføre den grunnleggende opplæringen hvor du blant annet får kjennskap til Hovedavtalen, samt kommunens medbestemmelsesordning.

 

Kurset går over 3 dager, den 22. og 23. oktober, samt 1. november 2013. Kurset vil bli avholdt de to første dagene 22. og 23. oktober på Holmen Fjordhotell med overnatting og 1. november i Kommunegården`s møterom M2/3 i Sandvika.

 

Vedlagt følger program og permisjonssøknad som skal leveres til nærmeste leder. Permisjonssøknaden hjemles i Hovedavtalens § 3-6, 4 ledd.

 

Påmelding sendes til e-post, reidun.bjordal@baerum.kommune.no

eller på telefon 67 50 31 26 innen 10. oktober 2013.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bjørn M. Johnsen

leder

 

Vedlagt følger:

  1. Fase 1 – program 22. og 23. oktober og 1. november 2013
  2. Permisjonssøknad

 

Comments closed

SpareBank 1 – kundeservice

 

På vårt medlemsmøte 13. juni 2013 var Sparebank 1 til stede og orienterte om LO favør. Det fremkom der at flere ønsket ytterligere informasjon.

 

Fagforbundet Bærum har derfor inngått avtale med Sparebank 1 om at medlemmene kan få en individuell samtale om medlemsfordelene på bank- og forsikringsområdet.

 

En representant fra Sparebank 1 vil være tilstede på vårt kontor i Kinoveien 4 på følgende dager:

 

Onsdag 18. september kl 10-12

Onsdag 25. september kl 10-12

Onsdag   2. oktober     kl 10-12

 

Det er ikke nødvendig å bestille tid.  Medlemmene blir betjent fortløpende.  Det er bare å komme innom.

 

Comments closed

Pensjonistene kan fortsette å jobbe

 

Pensjonister som mottar pensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning kan likevel jobbe inntil 168 timer i kvartalet. Dette er klart etter at partene i kommunesektoren og KLP har funnet fram til en midlertidig løsning ut 2013.

Fagforbundet regner også med å finne en mer varig løsning på dette i løpet av året som skal innebære at pensjonistene fortsatt skal kunne ha en jobb ved siden av, uten at pensjonen blir redusert.

 

Comments closed

Siste innspurt før stortingsvalget

IMG_1559

 

Fagforbundet Bærum har hatt stand i Sandvika de to siste lørdagene, sammen med LO Asker og Bærum.  Standen har vært godt besøkt og mye informasjon har vært levert ut, med oppfordring om å bruke stemmeretten.

Comments closed

Invitasjon til medlemsmøte

fagforbundet_logo

 

FAGFORBUNDET INVITERER MEDLEMMENE I VEDLIKEHOLDSENHETEN, SERVICEENHETEN OG RENHOLD TIL MEDLEMSMØTE

Torsdag 29.8.2013 kl 11.00 i Kantinen på Rud.

 

Tema for møtet vil være det politiske vedtaket som ble fattet i sektorutvalget for Eiendom og Administrasjon den 6. juni 2013 og er som følger:

 

«I tråd med vurderingene i sak om ”vurdering av egenregi og outsourching for eiendom og administrasjon” bes rådmannen fremme en sak om outsourching /økt grad av konkurranseutsetting innen følgende tjenesteområder:

Renhold av kommunale bygg

Bruker og serviceoppgaver eiendom

IT

Forslagene må inneholde en tydelig målsetting for hvilke gevinster som kan oppnås når det gjelder kvalitet på tjenesten, reduksjon av kostnader, tilgang til kompetanse, og hvilke mulighet det er for å beskrive tjenesteleveransen slik at kontrakten gir grunnlag for en vinn-vinn situasjon for både bestiller og utfører. Behov for å styrke kommunens ”bestillerkompetanse” må også vurderes i saken.»

 

Det vil bli servert en enkel lunsj.

Grunnet servering ønsker vi at dere gir en melding om deltagelse på møtet til enten: Birger Auke telf.  91842500, Jan Henry Andersen telf. 99213823 eller Wenche Skoglund telf. 95987331.

 

 

Fagforbundet Bærum 

 

Bjørn M Johnsen

leder 

           

Comments closed

Fagforbundets forslag om plan for lærlingene ble enstemmig vedtatt

 

FAGFORBUNDET ØNSKET EN PLAN FOR LÆRLINGENE OG FREMMET FØLGENDE FORSLAG I SAMARBEIDSUTVALGET:

 

”Utvalget ber Rådmannen om en orientering om utviklingen og status i Bærum kommunes lærlingeordning.  Utvalget ber Rådmannen utarbeide en plan for å sikre en god fremtidig lærlingeordning i Bærum kommune.”

 

Forslaget fikk full tilslutning både fra Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre og ble dermed enstemmig vedtatt på utvalgets siste møte før sommerferien.

 

Rådmannen må dermed utarbeide en plan for å sikre en god fremtidig lærlingeordning i kommunen, noe Fagforbundet mener er svært viktig og nødvendig.

 

Bakgrunnen for forslaget var usikkerheten som har vært rundt lærlingeordningen i den siste tiden og viktigheten av en forutsigbarhet for fremtidige elever som søker seg en slik utdannelse.

 

Det forventes at Rådmannen legger frem en lærlingeplan for utvalget i løpet av høsten.

 

Comments closed

Verkstedet opprettholdes etter vedtak i kommunestyret

 

Kommunestyret vedtok 19. juni 2013 at kommunens verksted skal opprettholdes med dagens bemanning.  Samtidig skal alle de 200 bilene i bistand og omsorg være i kommunal eie og forvaltes av kommunens transportkontor.  Det gjøres en forsøksordning med å lease rundt 40 biler.

 

Dette har vært en sak som har versert i nesten tre år.  Den gang foreslo daværende Rådmann å nedlegge verkstedet og selge alle de kommunale bilene.  Hvoretter skulle det leases det samme antall biler.

 

Fagforbundet har engasjert seg sterkt i denne saken.  Vi har gått i mot at verkstedet nedlegges.  Samtidig som vi har ment at det vil gi et betydelig økonomisk tap å lease biler, fremfor å eie.  Allerede ved førstegangs politisk behandling av denne saken i 2010 foreslo Fagforbundet det som stort sett er dagens vedtak i Kommunestyret.

 

Det er betenkelig at det skal ta nærmere tre år for administrasjonen og politikerne å konkludere.  I mellomtiden er det brukt betydeligere ressurser på interne utredninger og eksterne rapporter.  Det er å håpe at våre forslag i fremtiden blir tatt mer på alvor.  Det ville i alle fall i denne saken vært besparende, samtidig som ansatte hadde unngått usikkerhet i flere år.

 

Fagforbundet er jo fornøyd med Kommunestyrets vedtak, selv om det kommer sent.  Samtidig skal vår nye Rådmann ha ros for at han fikk avsluttet saken kort tid etter han tiltrådte.

 

Comments closed