Press "Enter" to skip to content

Måned: mai 2023

FAGFORENINGEN KREVER SOMMERAVTALE OGSÅ FOR HELSEFAGARBEIDERNE

Hvorfor sommeravtale bare for syke- og vernepleiere???

Gjennom flere år har sykepleiere og vernepleiere hatt sommeravtaler i Bærum kommune. Dette for å få nok fagpersonell i sommermånedene. Flere tjenesteledere har nå vært i kontakt med fagforeningen og formidlet at det er svært vanskelig å få fylt opp turnusen med nok helsefagarbeidere i sommer. De ønsket en sommeravtale også for helsefagarbeiderne, noe fagforeningen har tatt opp med ledelsen tidligere. På grunn av den kontinuerlige utskiftingen i ledelsen har dette stoppet opp.

Fagforeningslederen har nå vært i møte med alle de fire kommunalsjefene som er berammet av bemanningsproblemet og krevd en sommeravtale også for helsefagarbeiderne i sommer.  Fagforeningen har deretter sendt brev til forhandlingsutvalget om saken og bedt om et drøftingsmøte. En sommeravtale gir en ekstra godtgjørelse for de som jobber mye i helgene i sommermånedene.

Fagforeningen forstår ikke hvorfor bare syke- og vernepleiere skal ha slike avtaler, da det nå også er stor mangel på helsefagarbeidere. Her må alle behandles likt og således bør det også for pleiemedarbeiderne inngås i en slik avtale.

Comments closed

REKORDOPPGJØR FOR PENSJONISTENE

Alderspensjonistene har fått et historisk godt oppgjør i år.

Pensjonene øker med 8,5 prosent med virkning fra 1. mai. Til sammenlikning endte lønnsoppgjøret for frontfaget i industrien med en ramme på 5,2 prosent.

Grunnen er at alderspensjonistene nå nyter godt av den nye modellen for beregning av pensjonene som Arbeiderpartiet opprinnelig lanserte og som Senterpartiet, SV og Frp sluttet seg til. Dermed ble det i 2020 flertall for denne omleggingen av pensjonsberegningen. Deretter på initiativ fra Pensjonistforbundet, ble det gjort ytterligere forbedringer.

Stortinget fulgte opp dette vedtaket i 2022. Den nye modellen innebærer først og fremst at pensjonene for over en million pensjonister justeres opp basert på snittet av lønns- og prisvekst. Den gamle beregningsmetoden, som Høyre holdt fast på da systemet ble lagt om, var beregnet ut fra lønnsvekst minus 0,75 prosent. Dette ville gitt en mindre pensjonsøkning i år og ville medført en mindre utbetaling på 8.000 kroner i året for en pensjon på 270.000 kroner.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen er fornøyd med hovedgrepene i trygdeoppgjøret, men han er fortsatt bekymret for situasjonen for dem som lever av lave pensjoner.

Fagforeningen svært godt fornøyd med den nye beregningsmodellen, da vi nå har fått et forutsigbart system. Pensjonistene fikk i realiteten for lite utbetalt i fjorårets oppgjør, dette er også blitt rettet opp ved årets oppgjør. Her har regjeringen levert som lovet.

Comments closed

TOPPET BEMANNING I BARNEHAGENE, FIKK NED SYKEFRAVÆRET

Trondheim kommune testet å ha flere ansatte i barnehagene – da sank sykefraværet og kvaliteten økte.

Elleve barnehager i Trondheim testet å ha en ekstra ansatt, noe som fikk ned sykefraværet.

Lederen av Fagforbundet i Trondheim opplyser at det nå er foretatt en evaluering av prosjektet som viser at foruten et redusert sykefravær, så har kvaliteten i barnehagene økt. Tilbakemeldingene fra ansatte er en opplevelse av en mer forutsigbar arbeidshverdag, mer rom til å gjennomføre planlagte aktiviteter selv ved fravær, bedre forutsetninger for å møte eventuelt fravær og mer tid både til enkeltbarn og til hele barnegruppen.

Barnehagene melder også om mindre slitasje. Det er flere folk på jobb, som bidrar til at man ikke sliter seg ut på samme måten og at de ansatte har fått bedre tid til barna.  Statistikk fra Trondheim kommune viser at sykefraværet har holdt seg på et lavere nivå i de elleve forsøksbarnehagene enn i de andre kommunale barnehagene.

Evaluering av prosjektet Toppet bemanning har nå vært til behandling i Formannskapet i Trondheim. Prosjektet vil nå fremover bli utvidet til å gjelde flere barnehager. Varaordfører i Trondheim Mona Berger uttaler at hun mener det er fornuftig å fortsette prosjektet.

Fagforeningen vil orientere Direktør for Oppvekst og kommunalsjefene for barnehagene her i Bærum kommune om prosjektet, og anbefaler at vi også her starter opp et slikt prøveprosjekt.

Comments closed

TRYGDEOPPGJØRET I HAVN

Resultatet i trygdeoppgjøret er totalt på over åtte prosent.

Grunnbeløpet i folketrygden økes med 6,41 prosent til 118.620 kroner.  Selv om prisveksten skulle ende på 5,4 prosent, slik regjeringen legger til grunn i revidert nasjonalbudsjett, vil pensjonistene komme ut av året med en solid økning i realinntekten. Ifølge regjeringen blir økningen i pensjonistenes utbetalinger på 8,54 prosent fra 1. mai.

Den høye reguleringen i år må ses på bakgrunn av at fjorårets regulering bommet kraftig på både lønnsveksten og særlig prisveksten. Etter-reguleringene blir ekstra store i årets trygdeoppgjør. Resultatet er mer eller mindre i samsvar med kravet organisasjonene leverte ved starten av trygdedrøftingene for en drøy uke siden.

Ny pensjon og etterbetaling kommer i utbetalingen 20. juni.

Comments closed

NY LØNN FRA JUNI 

Ekstra lønnskjøring for etterbetaling for mai.

I årets lønnsoppgjør som gjelder kapitel 4, ble Fagforbundet og de andre forbundene enige med KS uten hjelp av meglingsmannen. Virkningsdatoen for oppgjøret er 1. mai.  Ansatte i kommunen har fått gammel lønn utbetalt den 12. mai. Det medfører at det blir en etterbetaling for denne måneden.  

Fagforeningen har vært i kontakt med lønnsavdelingen som opplyser at det blir en lønnskjøring 30. mai hvor etterbetalingen for mai blir utbetalt og at det blir ny lønn fra lønnsutbetalingen i juni.

For øvrig skal de lokale lønnsforhandlingene i kapitlene 3 og 5 være avsluttet innen utgangen av juni.

Comments closed

FRYKTER FLERE ARBEIDSLEDIGE

LO trapper opp kritikken av Norges Banks rentepolitikk

LO gir ros til regjeringen for økt bruk av oljepenger, men trapper opp kritikken av Norges Banks rentepolitikk. Det er fornuftig i dagens situasjon. Når rentene er koblet til utlandet, må statsbudsjettet kobles enda mer til innenlandsøkonomien, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Samtidig med at budsjettet ble publisert, publiserte også LO en rapport om konjunkturutsiktene. Her opprettholder organisasjonen sin krasse kritikk av Norges Banks rentepolitikk. LO skriver i rapporten at Norges Banks rentepolitikk har gitt høyere arbeidsledighet, og at denne politikken vil føre til høyere arbeidsledighet framover – høyere enn det Norges Bank selv anslår.

LO mener at regjeringen må kompensere for Norges Banks rentepolitikk ved å bruke mer oljepenger for å oppfylle målet om full sysselsetting. Det er derfor LO er fornøyd med at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett øker bruken av oljepenger.

Fagforeningen er enig med LO om at mye av inflasjonen grunnes høye importpriser som delvis igjen skyldes lav kronekurs. Det langt fra sikkert at det å øke rentene hver gang USA og Europa gjør det har så stor effekt, så lenge disse landene allerede har en høyere rente enn her i landet. Hvorfor skulle utlendingene kjøpe norske kroner da de får bedre renter for pengene sine andre steder? Norges bank selger milliarder av norske kroner hver uke, som er nok en viktig årsak til den svake norske kronekursen.

Comments closed

STUDIETILBUD FOR FAGFORBUNDETS MEDLEMMER

Søk opptak til studietilbud innen ledelse og digitalisering.
I samarbeid med Høgskolen i Innlandet tilbyr Fagforbundet studieåret 23/24 studiet Ledelse og Digitalisering. Studiet passer for deg som er interessert i digitale prosesser, og hvilke implikasjoner, muligheter og utfordringer digitalisering har for ledelse og arbeidsliv.


Studiet er nettbasert, men med en fysisk første samling. Det utgjør tilsammen 30 studiepoeng og det er avsluttende eksamen i hvert emne. Undervisningen går over to semestre og studiet består av følgende fire emner:
-Digitale arbeidsformer i organisasjoner
-Digital kommunikasjon og sosiale medier
-Digital organisasjon og ledelse
-Human Resource Management og digital transformasjon


Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Du må være medlem i Fagforbundet for å ta dette studiet.  
Søknadsfrist: 15. juni

Du kan lese mer om utdanningen, samt praktisk informasjon her: Videreutdanning i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (fagforbundet.no)

Søk opptak på Høgskolen i Innlandets nettside her…

Comments closed

NÅ ER DET PENSJONISTENES TUR

Pensjonistene kan vente seg et inntektshopp i mai.

Nå skal pensjonistene få sitt oppgjør.  Mandag 15. mai starter årets trygdeoppgjør. Dette oppgjøret omfatter over én million alderspensjonister, 364.000 uføre og flere andre grupper.

Pensjonen og uføretrygden skal justeres oppover. Det samme skal grunnbeløpet i folketrygden (G). Denne G-en benyttes for å beregne pensjoner fra folketrygden og justeres hvert år. Beløpet er avgjørende for de som mottar uføretrygd og alderspensjon. Dette beløpet er per 1. mai 2022 på 111.477 kroner. Etter de nye reglene for regulering av pensjoner som kom i fjor skal  pensjonene øke med 5.05 %.   

Pensjonistforbundet stiller imidlertid høyere krav og vil at etterslepet for de siste årene skal kompenseres i årets oppgjør. Kravet derfra er 7 prosent økning av pensjonene. Pensjonistene må bli inntektsvinnere for å møte den sterke økningen i levekostnadene, uttaler leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet, før forhandlingene starter. De nye satsene vil gjelde fra 1. mai i år og forventes å kommune til utbetaling i juni.

Fagforeningen er enig med Jan Davidsen om at pensjonistene har sakket akterut i de siste årene, og at det derfor er riktig at de nå tar igjen noe av det tapte.

Comments closed

DENNE BOKEN BØR ALLE LESE

Boken «STREIK!», en imponerende fremstilling om streikens betydning i Norge

Historikeren Jonas Bals har skrevet en glitrende fremstilling av streikens betydning for samfunnsutviklingen i Norge. Bals, som er oppvokst på Kolsås, er nå rådgiver i LO og har sin historieutdannelse fra Universitetet i København.

Dette er en historie om strid, samhold og solidaritet. Han forteller levende om hvordan arbeidsfolk ble kynisk utnyttet og at de etter hvert samlet seg i fagforeninger og slo tilbake mot grådige arbeidsgivere. Dette er en historie som viser streikens betydning fra tidlig på 1800 tallet og frem til i dag. Boken er både spennende og opprørende. Det er en svært velskrevet bok som vil bli stående som en av arbeiderbevegelsens klassikere.  

Dette er en bok som fagforeningen mener bør leses av alle og ikke minst den oppvoksende slekt. Streiker er en viktig del av Norges historie. Boken burde bli pensum i skolen. Den viser at det har vært en kamp med store ofrer for å komme frem til det samfunnet vi har i dag. Vi står alle i stor takknemlighetsgjeld til våre gamle fagforeningskjempere. De må ikke glemmes.

Les også Jonas Bals sitt innlegg i Dagsavisen under frontfagstreiken her…

Comments closed

NÅ OVER EN MILLION LO-MEDLEMMER

LO har passert en milepæl. En million medlemmer.

Streiken, som følge av det historiske lønnsoppgjøret, har gjort at medlemmene har rent inn og dermed har LO nådd ett av sine mål for i år. En million medlemmer. Det gjør oss enda sterke og gir mer slagkraft i de kommende lønnsforhandlingene fremover.

Først av alt vil jeg takke de tillitsvalgte og forbundene som er hovedårsaken til at vi nå passere denne milepælen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Hun fremhever også streiken i april, som ga LO og forbundene det siste løftet som har gjort at vi nå teller over én million LO-organiserte i Norge. Medlemmene rant inn under streiken, sier LO lederen og opplyser at det historisk gode lønnsoppgjøret har ført til at det trenden fortsetter.

Fagforeningen er imponert over at LO allerede har passert en million medlemmer. Det viser at arbeidstakerne i dagens situasjon ser nødvendigheten av å være fagorganisert.

Comments closed

PLASSTILLITSVALGSAMLING AVHOLDT

Fagforeningen har avholdt PTV samling med et seminar på Laholmen.

I to dager var nærmere 100 plasstillitsvalgte samlet til et todagers seminar på Laholmen i Strømstad.

Her informerte fagforeningslederen om både lokale og sentrale nyheter. Det ble også gitt informasjon om de kommende lønnsforhandlingene. Seksjonsvis ble det utvekslet erfaringer og nye problemstillinger ble drøftet.

På første dag var vi så heldige å få LOs rådgiver Jonas Bals til å holde et historisk foredrag om streik i Norge fra 1800- tallet og frem til i dag. Utgangspunktet for foredraget var hans bok «Streik». Foredraget ble svært godt mottatt og fagforeningen besluttet at alle deltagerne skulle få et eksemplar hver av denne viktige boka.

Første dag ble avsluttet med en god middag og sosialt samvær.

På dag to hadde Sturla Berg-Johansen et personlig foredrag med henblikk på forandringer. I foredraget tok han utgangspunkt i sin egen livshistorie og som gjorde et sterkt inntrykk på forsamlingen. Etter en omfattende runde med spørsmål og svar, ble samlingen avsluttet med lunsj, før hjemreise hjem til Bærum.

Det var enighet om at det hadde vært et svært godt og nyttig seminar. Det var uttrykt fra deltagerne at det var behov for seksjonsvise dagssamlinger, noe fagforeningen vil forsøke å legge opp til. Jevnt over var det ønske om flere muligheter for kompetanseheving og erfaringsutveksling, noe som tyder på at vi har veldig engasjerte og interesserte plasstillitvalgte i Fagforbundet Bærum.

Comments closed

INNENDØRS 1. MAI FEIRING

Stortingspresidenten holdt appell i fullsatt sal i Asker kulturhus.

Det ble ikke noe første mai tog gjennom Asker sentrum i år. Musikken og været satte en stopper for det og arrangementet ble flyttet innendørs i Asker Kulturhus. Mange synes det var kjedelig og hadde ønsket seg et tog, selv om været ikke var på arrangørens side.

Men det ble et tørt og fint arrangement inne i kulturhuset. Her var det taler og appeller fra partiene på venstresiden og fra ungdommen. Stortingspresident Masud Gharahkhani hadde funnet veien til Asker og holdt et flott innlegg. Inne i varmen ble det servert kaffe og kaker til de fremmøte. De fleste så nok allerede nå frem til neste år, med tradisjonell markering og tog gjennom sentrum.

Stortingspresidenten fant også tid til en kort og hyggelig samtale med noen av fagforeningens tillitsvalgte.

Comments closed

ENIGHET I KOMMUNEOPPGJØRET

Ansatte i kommunesektoren får økt reallønn

Forhandlingene i kommunesektoren som startet torsdag kom sent lørdag kveld i havn med en ramme på 5,4 prosent, og ligger dermed over frontfaget som endte på 5,2 prosent.

Forbundsleder Mette Nord er fornøyd med at hele laget av ansatte i kommunesektoren får økt reallønn. Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Fagforbundets leder. LO Kommune hadde likevel ønsket en enda tydeligere lavlønnsprofil i kommuneoppgjøret, men dette var så langt vi greide å komme, sier Nord.

Forhandlingsresultat gav et kronebeløp til alle og sikrer alle ansatte med hele stillinger et lønnstillegg på minst 26.300 kroner i året.  Det er ikke satt av penger til lokale forhandlinger i tariffavtalens kapittel 4 som gjelder de fleste medlemmene i Fagforbundet. Partene ble imidlertid enige om at det ved neste års hovedforhandlinger skal det settes av en «pott» til lokale lønnsforhandlinger. Medlemmene i kapittel 3 og 5 vil ha sine årlige lokale forhandlinger, men de får ikke tilleggene som nå har blitt fremforhandlet.

Fagforeningen er fornøyd med at det i år ble gitt kronetillegg til alle og at hele lønnstillegget ble gitt sentralt og at det dermed ikke blir lokale «pottforhandlinger». Det har vist seg de siste årene at tyngden av våre medlemmer ikke blir tilgodesett ved kommunens lokale forhandlinger. Vi mener derfor at det er uheldig at det neste år settes av midler til «pottforhandlinger» lokalt.

Se hva du får i lønnstillegg her…

Comments closed