Press "Enter" to skip to content

VIL SATSE PÅ FAGARBEIDERE

HELSEMINISTEREN VIL AT SYKEHUSENE SKAL FLYTTE FLERE OPPGAVER FRA SYKEPLEIERE TIL FAGARBEIDERE.

I forrige uke holdt helseministeren sin årlige sykehustale. Da ga hun sykehusene beskjed om å se på hvordan de ulike oppgavene på et sykehus fordeles. Spesielt var hun opptatt av at oppgaver sykepleierne utfører i dag, skal kunne utføres av annet helsepersonell.

Hun ville satse på fagarbeidere for å løse sykepleiermangelen. Mangel på fagfolk i fremtiden gjør at vi må bruke kompetansen smartere. Derfor får sykehusene gjennom et oppdragsbrev beskjed om å prioritere oppgavedeling slik at folk får brukt kompetansen sin der det trengs mest, uttalte helseminister Ingvild Kjerkol. Oppdragsbrevet er regjeringens instruks til helseforetakene om at dette er en oppgave som de skal gjennomføre.

Kjerkol understrekte i sin tale at god og effektiv bruk av fagfolks tid og kompetanse handler om å legge til rette for hensiktsmessig bruk av tid og kompetanse, ikke at personellet skal jobbe mer.

Også innen kommunal sektor har det vært flere prosjekter om oppgavefordeling i helse- og pleieområdet. Kommunenes organisasjon, KS, har utviklet en egen arbeidsmetodikk som de kaller Tørn, for å utvide helsefagarbeidernes arbeidsoppgaver.

Her kommer det tydelige instrukser fra helseministeren som fagforeningen ikke bare støtter, men som også er helt nødvendige for å løse bemanningskrisen i helsevesenet.