Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

NYE HOVEDVERNEOMBUD FRA AUGUST

ORGANISASJONENE I BÆRUM KOMMUNE HAR OPPNEVNT HVO FOR KOMMENDE PERIODE.

Fagforeningene i kommunen har nå utpekt Hovedverneombud for perioden 01.08.24 – 31.07.26.

Organisasjonene har gjenoppnevnt: Thor Bernhard Hansen, Karianne Audahl Vik, Anne Kari Baarli, Gunn Elisabeth Morén og Kimmy Scott. I tillegg er det oppnevnt to nye HVO – Bård Risan og Elin Brathagen. Hovedverneombudene konstituerer seg selv.

Fagforbundet er godt fornøyd med oppnevnelsene og tror vernetjenesten nå har fått erfarne hovedverneombud til å ivareta funksjonens viktige oppgaver.

Les HVOs kommunalsjefsområder her…

Comments closed

LØNNSOPPGJØRET I FRONTFAGET STARTER I DAG

I DAG OVERLEVERER FELLESFORBUNDET SINE KRAV TIL ÅRETS LØNNSFORHANDLINGER

Frontfagsoppgjøret starter i dag med kravoverlevering fra Fellesforbundet til Norsk Industri. Det samme gjelder for YS-forbundet Parat til Norsk Industri.

Forhandlingsfrist i frontfagsoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri er 21. mars. Innen denne dato må partene enten komme til enighet eller så blir det brudd i forhandlingene. Dersom partene blir enige, settes den berømte lønnsrammen som blir retningsgivende for årets lønnsoppgjør. Partene i andre sektorer vil da kunne se til denne rammen som et utgangspunkt for sine egne forhandlinger. Blir partene i frontfaget ikke enige blir det oppstart for mekling 25. mars.  

Forhandlingsstart i kommunesektoren er 15. april, med forhandlingsfrist til 30. april. Eventuell mekling vil da starte 2. mai.

Comments closed

NY SOMMERAVTALE INNGÅTT

SOMMERAVTALEN GJELDER FOR PERIODEN 5. JUNI TIL 30.9.2024.

Etter at det den siste tiden har vært drøftinger mellom fagforeningene og arbeidsgiver om en ny sommeravtale, er partene endelig blitt enige om ny avtale . Ordningen gjelder for døgnkontinuerlige tjenestesteder i direktørområdene Aldring og mestring og Helse og Velferd.

Det blir videreført en ordning der fast ansatte sykepleiere, vernepleiere, paramedicmedarbeidere, miljøterapeuter og helsefagarbeidere, deriblant ansatte i vikariater og engasjement med varighet over 3 måneder, tilbys en sommerturnus med høyere helgebelastning enn i ordinær turnus, mot en lønnsmessig kompensasjon.

Ordningens formål er å sikre forsvarlig bemanning i døgnkontinuerlige tjenester i helse- og omsorgssektoren gjennom sommerperioden. Det er tjenesteleder beslutter hvorvidt tjenestestedet skal innlemmes i ordningen eller ikke, og hvilke ansatte som skal inkluderes i sommerturnusen. Ordningen omfatter ikke ledere.

Fagforeningen er svært godt fornøyd med at det nå er kommet på plass en sommerordning også for innværende år. Dette er med å trygge tjenestene også i sommermånedene.

Comments closed

PÅMELDING TIL LOs SOMMERPATRULJE

NÅ ER TIDEN INNE FOR Å MELDE SEG PÅ TIL LOs SOMMERPATRULJE.  

Årets sommerpatrulje går av stabelen fra 1. juli til 12. Juli – og nå er påmeldingen åpnet.

Sommerpatruljen er blant LOs viktigste verktøy for å nå ut til unge i arbeid og er noe som engasjerer svært mange. I fjor var det over 100 påmeldte som gikk rundt i sommersola og kontrollerte om sommervikarene hadde korrekte arbeidsavtaler. Over 50 % av de arbeidsgiverne som ble sjekket hadde mangelfulle avtaler med sine vikarer.

Alt du trenger for å gå i patrulje er å være medlem av et LO-forbund, og det spiller ingen rolle om du er ung eller gammel.

Har du spørsmål angående sommerpatruljen? Ta kontakt med en av LOs faglige ungdomssekretærer på telefon 99291050 eller 41400096

Comments closed

NÅ KOMMER SKATTEMELDINGEN

SKATTEFRADRAG FOR KONTINGENTTREKK

Nå starter Skatteetaten å sende ut skattemeldinger i puljer. Noen medlemmer har spurt fagforeningen om hvor mye de vil få i fradrag.

Som mange sikkert vet har regjeringen økt skattefradraget for fagforeningskontingenten. Fradraget for fagforeningskontingent økte fra 5800 til 7700 kroner for 2023. Dette vil Fagforbundet til å informere om via SMS i løpet av denne uken.

Har du betalt kontingenten via trekk fra arbeidsgiver skal de ha innberettet dette til skattemyndighetene. Det fremkommer på årsoppgaven fra arbeidsgiver og på skattemeldingen.

De yrkesaktive som ikke har kontingent trekk fra arbeidsgiver må selv korrigere skattemeldingen for å få skattefradraget. Er du i tvil kan du ta kontakt med fagforeningskontoret.

Comments closed

FAGFORBUNDET STØTTER BARNEHAGEOPPRØRET

FORELDREOPPRØRERNE KREVER ØKT GRUNNBEMANNING NÅ – DET ER HELT NØDVENDIG.

Fagforeningen har gjennom lang tid tatt opp med administrasjonen den anstrengende situasjonen som de barnehageansatte opplever i hverdagen. Senest i november sendte Fagforbundet et brev til Direktøren for Oppvekst, Brynhild Serine Farbrot, om forholdene. Bakgrunnen var alle de mottatte bekymringsmeldingene som kom fra de ansatte. De fleste av meldingene gikk på høyt sykefravær, dårlig bemanning og utfordringer med vikarer. 

På grunnlag av alle disse bekymringsmeldingene ønsket Fagforbundet et møte med administrasjonen for å drøfte situasjonen og hvilke tiltak som burde igangsettes. Fagforeningen ble aldri invitert til noe slikt møte.

En rapport om bemanningssituasjonen i barnehagene ble lagt frem i Utvalg for oppvekst og utdanning i formannskapssalen på tirsdag. Salen ble fylt av tilhørere både fra barnehager og skoler. Arbeidsgruppen bak rapporten foreslår blant annet å innføre to ekstra planleggingsdager i kommunale barnehager. De mener også at kommunen bør sikre «tilstrekkelig bemanning», gjennom bedre vikarbudsjett og ressursfordeling.

Opprørsleder for foreldrene, Helene Straith, uttalte til Budstikka at rapporten er i tråd med mye av det som allerede har blitt påpekt av foreldregruppen – blant annet at sykefraværet er for høyt, grunnbemanningen for lav og at forventningene har økt. Det at Kommunedirektøren har vurdert at økning av grunnbemanning med én person vil koste kommunen 28 millioner, når nye Nadderud har en prislapp på én milliard, er også et vesentlig poeng hun trekker frem.

Politikerne i sektorutvalget konkluderte til slutt med at det skal opprettes et rekrutteringsutvalg, som skal legge frem en sak i løpet av sommeren. I samtaler med Budstikka etter møtet var flere av foreldrene skeptiske og fortsatt bekymret. De mente at det ofte er mye prat med politikerne og at det brukes for mye tid på utredninger – de ønsker å se handling.

Fagforbundet støtter helhjertet opp om foreldreopprøret. Det er ofte slik at når politikerne vil utsette beslutninger – så nedsetter de et utvalg. I mellomtiden står barnehagene i situasjoner med 16 barn på én voksen. Behovet for å øke grunnbemanningen er prekær, og det er på tide at politikerne tar dette på alvor. Nå er det viktig at alle gode krefter holder trykket oppe. Både barna, foreldrene og de ansatte fortjener en bedre barnehage enn det de har i Bærum i dag.

Comments closed

DELTA PÅ MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

DU KAN SVARE PÅ KOMMUNENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FREM TIL 11. MARS 

Bærum kommune har nå sin medarbeiderundersøkelse.  Alle som skal svare på undersøkelsen skal ha fått tilsendt denne på e-post. Har du ikke mottatt en slik e-post ta kontakt med din nærmeste leder. Du kan svare på medarbeiderundersøkelsen i perioden 26. februar til 11. mars 2024. 

Alle medarbeidere uansett stillingsprosent som er ansatt i kommunen pr. 1. januar 2024 med et fast eller midlertidig ansettelsesforhold har blitt tilsendt denne 10-faktorundersøkelsen. Medarbeidere som jobber på flere arbeidssteder, kan svare på alle arbeidsstedene. Lærlinger svarer på undersøkelsen ved sitt tjenestested.

Fagforbundet anbefaler alle å besvare denne undersøkelsen. Benytt anledningen til å gi arbeidsgiver nyttige tilbakemeldinger. Fagforeningen har fått noen spørsmål om det kan bli kjent hva den enkelte svarer. Du svarer på undersøkelsen anonymt. Den tekniske løsningen ivaretar anonymiteten din, og det vil ikke være mulig å se hvilken medarbeider som har svart på undersøkelsen.

Comments closed

BÆRUM LAVEST SYKEFRAVÆR I 2023

TALLENE FOR 2023 VISER AT BÆRUM HADDE LAVEST SYKEFRAVÆR AV ALLE KOMMUNENE I VIKEN

Nå er sykefraværstatistikken fra Nav for 2023 kommet. Det er gledelige tall for Bærum sammenlignet med de andre kommunene i Viken.

Viken hadde i snitt et sykefravær på 6,3 % i 2023, mens snittet for Bærum kommune var på 4,8 %.  Snittet på landet i sin helhet var på 6,0 %.

Statistikken viser at sykefraværet er noe høyere hos kvinner. Noe av grunnen til det er at det er høyt sykefravær innen barnehage og i PLO, som er kvinnedominerte yrker. Her er det også flest belastningskader. I disse yrkene bør arbeidsgiver også se på bemanningen som kan være noe av bakgrunnen til sykefraværet i disse sektorene.

Comments closed

KOMMUNEN VURDERER JOBB-GARANTI FOR LÆRLINGER

POLITIKERNE STØTTET FAGFORENINGENS FORSLAG

I Utvalg for Samarbeid tirsdag 27.02, foreslo Zlata at administrasjonen skulle utrede jobb-garanti for fagarbeiderlærlinger i Bærum kommune. Dette forslaget ble støttet av representantene fra de politiske partiene og ble enstemmig vedtatt.

Nylig innførte Alver kommune i Vestland en garanti om fast fulltidsjobb for helsefagarbeidere etter endt læretid. Formannskapet i Stavanger vedtok nå tidligere i februar at en jobbgaranti for fagarbeiderlærlinger skal utredes av kommunen.

Fagforeningen er svært fornøyd med at vårt forslag om jobb-garanti nå skal utredes også her i Bærum kommune. Det er stor etterspørsel etter både helsefagarbeidere og barn- og ungdomsarbeidere her i kommunen. Vi forventer nå en positiv sak i løpet av våren, slik at de lærlingene som starter opp til høsten, får en slik jobb-garanti. Så snart en slik garanti blir kjent blant ungdommen, vil det kunne være med på å øke rekrutteringen til fagarbeideryrkene.

Comments closed

FORBUNDSLEDEREN KOMMENTERER KOMMENDE LØNNSOPPGJØR

I FORRIGE UKE VEDTOK LO SIN TARIFFPOLITISKE UTTALELSE

I et langt intervju i Dagsavisen lørdag kommenterer forbundsleder Mette Nord vårens tariffoppgjør.

Hennes forventinger til lønnsoppgjøret er mer penger og økt kjøpekraft til medlemmene, uten at hun eksakt kan si hvor mye. Det skal det forhandles om. Hun er opptatt av at oppgjøret skal treffe hele laget og at de som har minst skal få mest. Hun mener det handler om god fordeling og at vi må forholde oss til en ramme i prosent, som vi må regne om til kroner og øre. Mette Nord er tydelig på at de som har de laveste inntektene merker prisøkningen mest, og må få en kompensasjon som står i stil til det. Derfor må vi sørge for å få løftet laget fra bunnen av.

Andre forbund har flere ganger, seinest i år, vært ute og kritisert frontfagsmodellen. Til det svarer forbundsleder Mette Nord: Frontfaget garanterer at offentlig ansatte får samme lønnsutvikling som privat sektor, altså de som tjener penger inn til landet. Den treffer bra, og bidrar til en koordinert lønnsdannelse som også sikrer arbeidsplasser. Det er jo bra, også for sykepleiere og lærere. Det handler også om å sikre en fordeling som gjør at ingen grupper stikker fra. Også lærere er avhengige av andre yrkesgrupper for å få gjort jobben sin. Det skaper dårlig stemning og dårlig arbeidsmiljø hvis det blir for store lønnsforskjeller på en arbeidsplass.

Fagforeningen støtter frontfagsmodellen. Samtidig er det viktig at kommunesektoren i år må få et godt oppgjør slik at det blir økt kjøpekraft. Etter at vi nå har fått beregninger, bør dette oppgjøret for kommunene ende med godt over 5 % lønnsøkning.

Comments closed

FAGFORENINGEN VISER SITT SOSIALE ENGASJEMENT

BEVILGET 135 000 KRONER TIL VELDEDIGE FORMÅL

På Fagforbundet Bærum sitt årsmøte ble det som tidligere år bevilget betydelige beløp til veldedige formål.

Som tidligere ble det bevilget 70 000 kroner til Fagforbundets barneby i Angola. Det ble gjentatt bevilgninger på 15 000 til juletilstelning for flyktninger og innvandrere i samarbeid med Flyktningkontoret og 10 000 til Frelsesarmeens varmestue her i Sandvika. Til Norsk Folkehjelp sitt humanitære arbeid i Gaza og Ukraina ble det bevilget 40 000 kroner. Utover disse bevilgningene har fagforeningsstyret også fullmakt til å delta i andre lokale tiltak. 

Med disse bevilgningene viser medlemmene i fagforeningen et stort sosialengasjement som er noe på siden av ordinært fagforeningsarbeid. Sammen ivaretar vi motto vårt om Omtanke, Solidaritet og Samhold. Her har andre fagforeninger noe å streke seg etter.

Comments closed

ARBEIDSTILSYNET TRUER KOMMUNEN MED BØTER

ARBEIDSTILSYNET KREVDE AT BÆRUM KOMMUNE SKULLE RETTE  ÅTTE AVVIK, BARE FIRE AV DE ER RETTET. NÅ TRUER DE MED BØTER PÅ 4 000 KRONER PR DAG.

Arbeidstilsynet viser til tilsyn med BÆRUM KOMMUNE NATTJENESTEN PSYKISK HELSE-RUS og kommunens tilbakemelding fra november 2023. I det tilsynet fant de forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Opprinnelig fikk kommunen åtte pålegg som måtte rettes opp. Nå skriver Arbeidstilsynet at bare fire av disse åtte er rettet. De gjenværende må være rettet innen 30. april. Mottar ikke Arbeidstilsynet dokumentasjon om at pålegget er oppfylt innen denne dato, vil det påløpe dagbøter på kr 1 000 for hvert pålegg som ikke er rettet. 

Dette gjelder blant annet pålegg som gjelder vold, trusler om vold og uheldige belastninger, kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan. Det gjelder også pålegg om opplæring av ansatte om vold og trussel om vold.

Dette er svært alvorlige pålegg som fremdeles ikke er lukket. Dette bekymrer Fagforbundet. Ved ettersynet konkluderte Arbeidstilsynet med at det var grunnleggende mangler ved det systematiske HMS-arbeidet ved denne tjenesten. Vi hadde forventet at kommunen hadde tatt tak og rettet disse omgående. Slik kan det ikke fortsette. Nå må det gjøres noe øyeblikkelig.

Comments closed

NÅ STARTER ARBEIDET MED LØNNSOPPGJØRET

E24 HAR SATT OPP TIDSLINJEN FOR ALLE FORHANDLINGSOMRÅDENE I DETTE HOVEDOPPGJØRET

Vårens lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Da skal det forhandles ny tariffavtale som omhandler mye mer enn bare lønn. For de fleste er imidlertid lønnen det viktigste i oppgjøret. 

Årets lønnsoppgjør blir viktig for lommeboken til veldig mange. Og det er viktigere i år, i og med at mange opplever at de har fått dårligere økonomi, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard om det kommende oppgjøret til E24.

For de ansatte kommunesektoren starter Fagforbundet forhandlingene med KS den 15. april. Men allerede den 20. februar starter LO forberedelsene. Da vedtar LOs representantskapsmøte de overordnede kravene i årets lønnsoppgjør.

Fagforeningen forventer et betydelig lønnsløft for våre medlemmer og en reallønnsøkning som dermed gir en økt kjøpekraft.

Comments closed

HELSEFAGLÆRLINGER FÅR JOBB-GARANTI

ALVER KOMMUNE GARANTERER FAST STILLING DA LÆRETIDEN ER OVER

Lærlinger i helsefag i Alver kommune garanteres nå et tilbud om 100 prosent fast stilling når læretiden er over. Vi trenger helsefagarbeidere. Når vi har lærlinger hos oss, så investerer vi i dem og ønsker at de skal bli værende, sier Hilde Bognøy Kleivdal, prosjektleder for Heiltidskultur i Alver til Fagbladet. Det er viktig at nyansatte blir rekruttert rett inn i en 100 prosent fast stilling. Kommunen blir mer attraktiv som arbeidsgiver, og vi gir unge som velger en yrkesvei en trygghet om at de får jobb etter læretiden, mener Kleivdal.

Kleivdal opplyser at kommunen ønsker seg helsefagarbeidere i fulle stillinger. Jobbgarantien er et virkemiddel og vil være en mulighet også for å få flere til å ville bli helsefagarbeidere.

Her går Alver kommune foran og viser vei. Vi trenger helsefagarbeidere og dette er et flott tiltak for å rekruttere ungdommen til å velge dette yrket. Fagforeningen har foreslått jobbgaranti for lærlinger i Utvalg for Samarbeid flere ganger uten å få gjennomslag. Vi gir ikke opp og vil gjenta forslaget.

Comments closed

KRIG MOT KRIGEN

JONAS BALS SETTER KRIGEN I UKRANIA INN ET HISTORISK PERSPEKTIV.

Historiker og LO rådgiver Jonas Bals spør i en god og informativ artikkel i Dagsavisen; «Krig kan være et instrument som hjelper ledere å klore seg fast ved makta, eller det kan hevne en forestilt ydmykelse og gjenreise tapt storhet. Hvordan skal man som fredsvenn forholde seg til det?»

Vi i fagforeningen kjenner Jonas Bals fra flere av hans foredrag på våre seminarer og hans bøker «Streik» og «Våre kamper, mot rasisme og fascisme». I denne artikkelen om Putins krig i Ukraina trekker han linje tilbake til fascismen i mellomkrigsårene og nazistenes krigføringer. Jonas Bals har stor kunnskap om fascismens herjinger, noe som fremkom i hans siste bok. 

Han avslutter innlegget med at «noen ganger må man faktisk kjempe for freden – også med våpen».

Comments closed

ZLATA BLIR PENSJONIST

ÅRSMØTET VALGTE SNJEZANA RAKANOVIC TIL NY FAGFORENINGSLEDER

Tirsdag 30.januar holdt fagforeningen sitt årsmøte på Oslofjord hotell i Sandvika med over hundre deltagere. Fagforeningsleder Zlata åpnet årsmøtet og opplyste samtidig at hun hadde meddelt valgkomiteen at hun ikke stilte til gjenvalg som leder, da hun skulle bli pensjonist i løpet av våren.

Deretter gikk Zlata grundig gjennom den fyldige årsberetningen med både regnskap, budsjett og handlingsplan, samt forslag til bevilgninger. De forskjellige postene ble enstemmig vedtatt. Det ble også valgkomiteens forslag til de vedtektsfestede tillitsverv.

Som ny leder ble Snjezana Rakanovic valgt. Hun har tidligere vært PTV i seks år, før hun ble valgt i sitt nåværende verv som HTV i 2023. Hun er utdannet sykepleier og har arbeidet som helsefagarbeider siden hun kom til Norge for 16 år siden.

Årsmøtet avsluttet med å takke Zlata for hennes store innsats for Fagforbundet. Hun ble valgt som HTV allerede i 2006. Fra 2011 var hun nestleder i 13 år før hun overtok som fagforeningsleder. Hun har nedlagt et imponerende arbeid for fagforeningen og skal spesielt ha æren for fagforeningens store økning av fremmedspråklige medlemmer. Med sin juridiske kompetanse har hun også vært en stor ressurs for kontoret i arbeidet med å følge opp medlemmenes rettigheter opp mot arbeidsgiver.

Etter årsmøtet ble det sosialt samvær hvor det ble servert middag med tilbehør og god underholdning.   

Comments closed

TRUKKET FEIL FAGFORENINGSKONTINGENT I JANUAR

LØNNINGSKONTORET RETTER FEILEN OG TILBAKEBETALER

For de fleste av Fagforbundets medlemmer som er ansatt i Bærum kommune ble det i lønnen for januar trukket for mye i fagforeningskontingent. Dette har fagforeningen blitt gjort kjent med og har tatt det opp med lønningsenheten.

Lønn arbeider nå med å rette feilen og de opplyser at pengene vil bli tilbakebetalt i løpet av februar.

Etter hva lønnsenheten opplyser er systemfeilen nå rettet, slik at kontingenttrekket for februar skal bli riktig.

Comments closed

FOREDRAG OM OPPVEKST I FAMILIER MED RUSPROBLEMER

GRATIS FOREDRAG I SANDVIKA BIBLIOTEK

Tematikken i foredraget er oppvekst i familie med rusproblematikk og hvordan voksne kan/bør respondere på barn og unge som har en utfordrende atferd. Foredraget er i regi av Mestringsverktøy AS i Sandvika bibliotek torsdag 8. februar og foredragsholder er Lise Sørnskog.

Dette er en god mulighet til å få med seg nyttig kunnskap og verktøy om et vanskelig tema. Anbefales å sjekke ut.

Comments closed

PENSJONISTER – LES HER

BEDRE VILKÅR FOR PENSJONISTAVLØNNING OG INNTEKT VED SIDEN AV AFP

Partene i KS-området, altså kommunene unntatt Oslo, er blitt enige om en ny forbedret avtale om pensjon. Avtalen viderefører hovedtrekkene i dagens pensjonsordningen, men gir bedre vilkår for inntekt ved siden av AFP og til en viss grad pensjonistvilkårene.

Vi har fått en ny bestemmelse i særavtalen om pensjon som gir bedre kompensasjon til mange pensjonister som jobber på pensjonistavlønning. Dersom det er rekrutteringsutfordringer, vil ansatte kunne jobbe på en timelønn som er 93 prosent av garantilønnen ved 16 års ansiennitet. Utover dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg slik det framgår av kapittel 1, § 5 i Hovedtariffavtalen.

For pensjonister i stilling uten garantilønn, begrenses pensjonistlønn til det en med treårig høyskoleutdanning og 16 års ansiennitet ville fått.

Der det ikke er rekrutteringsutfordringer kan pensjonister jobbe på pensjonistvilkår på samme måte som i dag.

Denne avtalen gir pensjonister der hvor det er rekrutteringsutfordringer bedre lønnsbetingelser. Spesielt i helsesektoren og i barnehagene er det slike utfordringer.  

Comments closed