Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

Demensomsorgens ABC

En del av våre medlemmer har tatt en tverrfaglig studie i Demensomsorgens ABC.

Fagforbundet krevde under 4.A.2 forhandlingene i vår at studien skulle gi et lønnstillegg.

Under forhandlingene ble vi enig med arbeidsgiver om at det skulle nedsettes en partsammensatt utvalg som skulle se på saken.

Utvalget har hatt flere møter og vi håper å få til en avtale i løpet av året.

De som har tatt den studien må sende inn studiebevis til kontoret, såfremt det ikke er gjort tidligere.

Så snart det foreligger et endelig resultat vil de aktuelle bli tilskrevet. Resultatet vil også bli lagt ut på denne internett siden.

Comments closed

Forslag til handlingprogram 2012-2015

 

HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET BÆRUM

 

Forslaget til handlingsprogram for 2012-2015 foreslår betydelige budsjettreduksjoner for perioden.  Bare i 2012 er det lagt opp til reduksjoner på 150 millioner kroner.  Disse kan deles i tre grupper:  30 millioner er brukerrelaterte kutt, 50 millioner reduksjon på avdragstid på lån og 70 millioner besparelser ved intern effektivisering, forenkling, omstilling og bruk av ny teknologi i administrative funksjoner.  Fagforbundet stiller spørsmål om de økonomiske beregningene av de interne tiltakene er korrekte.  Beløpet synes svært høyt.

Vi vil i vårt høringssvar kommentere kapitlene administrasjon og medarbeidere, samt noen sentrale forslag på andre områder.

TRANSPORT

Rådmannen har tidligere foreslått å selge kommunens personbilpark for så å lease tilbake tilsvarende antall biler.  Samtidig som verkstedet skulle reduseres til et minimum.  Det er ikke fremlagt noen økonomiske beregninger som gir grunnlag for et slikt forslag.  Dette ble også omtalt da saken var oppe til politisk behandling.   Da saken siste gang ble behandlet i Formannskapet i desember 2010 skriver Rådmannen i sitt saksfremlegg: ”Rådmannen legger derfor opp til å gjennomføre en prosess med et realistisk tilbud/anbud av leasing på personbiler.  Denne prosessen vil gi svar på de fleste av kommunestyrets spørsmål.  Det vil bli fremmed ny sak med svar på samtlige spørsmål når disse svar foreligger.”

Dette for at det skulle kunne foretas en realistisk vurdering til de to alternativene: eie eller lease.

Fagforbundet er derfor svært forbauset over at forslaget om leasing gjentas i handlingsprogramet.  Vi hadde forventet at Rådmannen etter vedtaket i Formannskapet, hadde kommet tilbake med resultatet av undersøkelsene i en egen sak.  Fagforbundet har ovenfor administrasjonen etterlyst, men ikke mottatt, nye beregninger i saken.  Det er derfor nærliggende å anta at det politiske vedtaket ikke er fulgt opp.

Som kjent ønsker alle arbeidstakerorganisasjonene at kommunen skal eie sin egen bilpark.  Dette ut i fra økonomiske vurderinger.  I budsjettet for 2012 er det lagt inn en besparelse på 2 millioner.  Det opplyses at det er usikre prognoser og at den økonomiske besparelsen ligger i nedbemanning av verkstedet ved den overtalligheten som den foreslåtte leasing løsning medfører.

Transport og verkstedet sin virksomhet i Bærum kommune er bygget opp gjennom svært mange år.  Det fungerer i dag utmerket og yter svært god service til de kommunale brukere.  Det er for Fagforbundet uforståelig å legge om noe som fungerer meget bra og som i beste fall vil gi en ubetydelig usikker gevinst.

Etter vår oppfatning er det klart uansvarlig å fatte en slik viktig avgjørelse uten at det er foretatt sikre økonomiske beregninger som kan danne et forsvarlig beslutningsgrunnlag.  En slik avgjørelse lar seg ikke reversere uten store kostnader.  Dette er å spille hasard med kommunale midler.

BISTAND OG OMSORG

Innen pleie og omsorg legges det opp til økt effektivitet i psykisk helse, ambulerende tjenester og til redusert tidsbruk til praktisk bistand i boliger for utviklingshemmede.  Dette gjelder spesielt svake grupper.  Forslaget om å redusere bemanningen med 8 stillinger i ambulerende tjenester er basert på usikre dataregistrert ATA tid.  Det må være brukerens behov som må være avgjørende for det tidsforbruk ansatte bruker hjemme hos den enkelte bruker på dette området.  Etter Fagforbundets oppfatning vil forslagene gi et dårligere tilbud til brukere, samt økt arbeidsbelastning for ansatte i tjenesten, og kunne føre til ytterligere sykefravær.

Da det gjelder akutthjelp til barnefamilier foreslås det at deler av dagens akutthjelp overføres til den frivillige organisasjonen Home-start.  Fagforbundet er av den oppfatning at denne tjenesten bør være en ren kommunal tjeneste.  Det har vært enighet om at frivillighet ikke skulle tre i stedet for, men være et supplement til de kommunale tjenestene.  Det har en valgt å se bort fra i dette forslaget.  Noe som er uakseptabelt.

Under administrative tiltak innen PLO som ikke krever politisk behandling er budsjettet i handlingspramperioden redusert med over 41 millioner kroner.  Ett av tiltakene som er nevnt er effektivisering av turnus.  Fagforbundet er opptatt av at arbeidsgiver følger arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.  Vi kan ikke forstå at annen lovlig turnus vil medføre reduserte lønnsutgifter, såfremt ikke bemanningen blir redusert.  Det fremkommer ikke i budsjettforslaget hva de enkelte tiltak vil medføre av innsparing, noe som gjør det vanskelig å kunne vurdere konsekvensene av forslagene.

Det legges opp til en outsourcing av tolketjenesten med en årlig innsparing på 0,2 milloner.  Fagforbundet advarer mot dette forslaget da det gir dårligere kvalitetssikring av tjenesten og dermed større risiko for brukere.  Helsedirektoratet understreker at fremmøtetolking passer bedre enn telefontolking i helsesituasjoner, da telefontolking øker risikoen for misforståelser og dermed feilbehandling.  Telefontolking er mest brukt ved store geografiske avstander der oppmøtetolking er umulig.   Dette er ikke situasjonen i Bærum.

For øvrig kan nevnes at flere store offentlige institusjoner, bl.a. domstolene, som hovedregel benytter fremmøtetolking fremfor telefontolking.  Dette begrunnes med rettssikkerheten for den tiltalte. 

BARN OG UNGE

Rådmannen foreslår midlertidig å redusere bemanningsnormen for assistenter i barnehagene, ved å redusere lønnsbudsjettet med 20 millioner.  Det er et stort sykefravær i barnehagene, uten at det gjøres bruk av nødvendige vikarer.  Dette har medført at ikke alle budsjetterte lønnsmidlene er brukt.  Etter Fagforbundets oppfatning fører budsjettforslaget til redusert grunnbemanning, noe som tidligere ikke har vært politisk akseptert.  Det kan også medføre at sykefraværet i barnehagene øker ytterligere.

Det foreslås at prosjekt språksenter avvikles, med en besparelse på 0,5 millioner.  Tilbudet er i dag rettet mot barn med språkhemming og språkvansker.  Det fremgår at språk er et av de viktigste fagområdene i barnehagene og at forskerne anbefaler at språk i barnehagene styrkes.  Tilbudet til denne gruppen bør derfor heller styrkes enn reduseres.

Det samme gjelder forslaget om å redusere budsjettrammen for barn med særlige behov i SFO.

Rådmannen foreslår å redusere budsjettet på Haug skole med 4 millioner i de neste årene, noe som vil medføre færre lærere og assistenter ved skolen.  Forslaget vil føre til et svekket tilbud og faglig kvalitet for brukere og til økt belastning for de ansatte.  Haug skole er et tilbud for en svak gruppe som det er viktig å skjerme.  Fagforbundet mener det er viktig å opprettholde dagens tilbud på Haug både av hensyn til brukere og ansatte.

ADMINISTRASJON/MEDARBEIDERE

Det ble tidligere i år vedtatt ny arbeidsgiverstrategi.  I motsetning til tidligere fulgte det ikke noen tiltak med planen.  Det skulle komme i budsjettene fremover.

Handlingsplanen gir heller ingen nye tiltak av betydning, noe som er svært skuffende. 

Unntaket er opprettelsen av Kunnskapssentret i Sandvika.  Fagforbundet er svært godt fornøyd med at vi nå får et utdanningssenter hvor ansatte gis mulighet for ytterligere kompetanseheving.  Samtidig som det vil gi kommunen tilgang til kvalifisert personell som det i dag er mangel på.  Forslaget vil også medføre mer aktivitet i Sandvika øst.

Rådmannen legger opp til å vurdere outsourcing/interkommunalt samarbeid av flere administrative funksjoner.  Blant oppgavene er regnskap og lønn.  Fagforbundet er forundret over at disse oppgavene igjen skal vurderes.  Kommunen har nylig investert i et nytt lønns- og personalsystem, samtidig som interkommunalt samarbeid ble vurdert bare noen år tilbake. Da var konklusjonen entydig.  Oppgavene skulle forbli i egen regi.

Vi er av den oppfatning at en organisasjon på Bærum kommunes størrelse bør ha egen kompetanse på de områdene Rådmannen skisserer.  Ut i fra tidligere vurderinger er Fagforbundet av den oppfatning at kjøp av slike tjenester ikke vil gi noen økonomiske besparelser.  

Til felles arbeidsgivertiltak foreslår Rådmannen å redusere budsjettet i 2012 med 0,7 millioner.  Det vil blant annet føre til reduserte tiltak til flerkulturelle arbeidsplasser og til lærlingordningen.  Vi er opptatt av at disse to tiltakene ikke reduseres, men derimot økes.  15 % av de ansatte er fremmedspråklige og det er viktig å stimulere denne gruppen til videreutdanning.  Det er også et stort behov for flere lærlingplasser.  Inneværende år ble mange lærlinger avvist på grunn av manglende lærlingplasser, noe som er uakseptabelt.

Fagforbundet er svært godt fornøyd med at Rådmannen følger arbeidstakerorganisasjonens samstemte anbefaling om å videreføre dagens seniortiltak.  Dette gir en årlig besparelse på 4,5 millioner kroner.  Vi har imidlertid ingen forståelse for forslaget om at det ikke skal gjelde for ansatte over 67 år.  Alternativet for denne gruppen er da å ta ut kommunal tjenestepensjon.  Dette alternativet er vesentlig dyrere for kommunen.  Faktisk er ansatte over 67 år den gruppen i ordningen som i dag gir arbeidsgiver størst økonomisk gevinst. 

Samfunnet ønsker at eldre arbeider lengst mulig og de sentrale politiske partier oppfordrer til dette bl.a. gjennom endringene i pensjonsreformen.  Det vil derfor være overraskende hvis lokale politikere går i motsatt retning.  Samtidig er forslaget aldersdiskriminerende og må anses som ulovlig. 

I handlingsprogramet finnes ingen tiltak for økt heltidsansettelse.  I pleie og omsorg er det i dag 34 % deltidsansatte.  Mange av disse ønsker å utvide sin stillingsprosent.  Fagforbundet er opptatt av at de som ønsker må tilbys heltidsstilling.  Dette er stillingsgrupper det er vanskelig å rekruttere.  Det bør gjeninnføres øremerkede midler til dette arbeidet.

Fagforbundet er som Rådmannen opptatt av å redusere sykefraværet.  I Rådmannens målekart er målet å redusere sykefraværet kommende år til 8 %.  Målet er oppnålig, men vi mener at det kreves oppfølging med konkrete tiltak.  Det bør derfor avsettes budsjettmidler til dette formålet.

Fagforbundet Bærum

Bjørn M Johnsen

leder

Comments closed

Velkommen til flerkulturelt møtested for kvinner

      

 
Mandag 7. desember Kl 17.00 -20.00 Bussen går 17.00

 
Vi reiser til Folkemuseet på Bygdøy. «En 50-tallsjul» foregår i Trøndelagstunet, både inne på kjøkkenet og i fjøset. Her møter vi Bjørg, husmora på gården. Hun forteller om juleforberedelsene slik de kunne ha vært på en storgård i Trøndelag i 1959. Gruppen får en liten smakebit av julebaksten.

Servering: Julemat på «Cafe Hemma hos»

På grunn av bestilling så må vi ha påmelding innen 1 desember. Påmelding kan skje på tlf, 23 06 17 03 elller 92 66 57 56 eller på e-post berit.madsen@lo.no

Vi håper du kan komme. Ta gjerne med kollegaer eller venner som du tror vil trives på våre møter. Vel møtt!

Med vennlig hilsen LOs distriktskontor Oslo og Akershus Kari Hauge, distriktssekretær

Comments closed

Seminar – 21-22. november 2011

 

INVITERER TIL

   

SEMINAR FOR PLASSTILLITSVALGTE OG SEKSJONSSTYRENE

 

Tid: 21. og 22. November

Sted: Klækken Hotell, Hønefoss

Tema: Opplæring av plasstillitsvalgte

Agenda ettersendes  

Påmelding til kirsten.lillethun@baerum.kommune.no

innen 4. november 2011. Gi samtidig beskjed om du skal følge bussen med påstigning på Rud eller ved Rådhuset, eller om du kjøre selv.

Vedlagt følger: 1. Permisjonssøknad

                             2. Invitasjon til seminar

Vel møtt.

 

Comments closed

Forhandlingene i kap. 4.A.2

Forhandlinger etter Hovedavtalen kap. 4.A.2 er utsatt til januar / februar neste år p.g.a. arbeidsgivers problemer med den nye forhandlingsmodulen. De som mener at de har krav etter de gjeldende retningslinjer for den forhandlingen, kan fremdeles sende et krav til oss.

Comments closed

Forhandlingene i kap. 3 og 5

Forhandlingene for medlemmene i kap. 3 og 5 er nå avsluttet. Forhandlingsprotokollen vil bli underskrevet i uke 45, og da vil resultatene være offisielle. Deretter vil meddelelse bli sendt til involverte.

Comments closed

Tviler på spareeffekt

Bærum. Tillitsvalgte tviler på om de foreslåtte tiltakene vil gi de besparelser rådmannen forespeiler i budsjettforslaget.

 
 
        Bjørn Johnsen, som er leder av Fagforbundet i Bærum kom­mune, mener budsjettforslaget i realiteten innebærer en reduksjon grunnbemanningen i barnehagene.

          Bakgrunnen er at rådmannen i budsjettforslaget foreslår «mid­lertidig redusert lønnsbudsjett» på 20 millioner kroner. Dette begrun­nes med at barnehagene i dag har rekrutteringsproblemer, noe som fører til at lønnsbudsjettet ikke benyttes fullt ut.

          -Reduksjonen er et midler­tidig tiltak, og kommunen skal fortsatt ha som mål å oppnå fast bemanning for førskolelærere i pedagogiske lederstillinger og fagarbeidere i assistentstillinger, forsikrer rådmannen i budsjett­forslaget.

          Johnsen påpeker at lønnsmid­lene ikke er brukt opp fordi man har latt være å ansette vikarer når noen er blitt syke i mange barne­hager. Bemanningsbehovet er imidlertid like fullt til stede.

          -Dette er en reduksjon i grunn­bemanningen, bare sagt på en annen måte.

 

          -Politikerne må reagere

Lederen av Fagforbundet i Bærum kommune er også misfornøyd med at rådmannen nok en gang fremmer forslag om at kommu­nen skal lease biler fremfor å ha egen bilpark og verksted.

          -Dette har vært egen sak i kommunestyret, som ba om en sammenligning av kostnadene ved alternativene. I budsjettfor­slaget benyttes imidlertid samme begrunnelse som tidligere. Råd­mannen dokumenterer ikke at det er rimeligere å lease. Her må politikerne reagere, oppfordrer Johnsen.

          Han påpeker at kompetansen ved transportenheten og verkste­det er bygd opp over en årrekke. De regnes for å fungere svært godt.

          -Og om man skulle oppnå noen få små millioner i besparelser, vil jeg likevel stille spørsmål det er riktig å gjennomføre så store omveltninger for å spare småkro­ner. Velger man leasing er det en beslutning som ikke kan reverse­res i ettertid. Man kutter begge bena uten å ha prøvd ordningen på noen områder, fortsetter John­sen.

          Han påpeker at budsjettforsla­get legger opp til at veldig mye skal gjennomføres. På mange områder skal prosesser forenkles. Omstilling skal også skje ved at medarbeiderne tar i bruk ny tek­nologi. Det antas at tiltakene vil gi besparelser.

          -Er det virkelig muligheter for besparelser iden størrelsesorden rådmannen legger opp til. Selv er jeg usikker, avslutter Bjørn Johnsen.
 
 

Budstikka, Torsdag 20.oktober 2011. side 12

Comments closed

Orientering fra Fagforbundet om helgeturnus – målet er heltid

Ufrivillig deltid er ett av arbeidslivets største problemer. Du mangler forutsigbarhet for jobb, inntekt og fritid. Pleie – og omsorgssektoren har utviklet et a- og b-lag.  A-laget jobber hver tredje helg, eller sjeldnere og har fast stilling, ”hullene” dekkes opp av ansatte i diverse brøker og som er i stadig jakt på ekstravakter. Det er dette diskusjonen om jobbing i helgene egentlig handler om.

Dersom punktene under gjennomføres og det fortsatt ikke er mulig å gi heltid til dem som ønsker det, må det sees på om løsningen er at alle bidrar og jobber en til fem helger mer i året. Fem helger kan høres mye ut, men det må da gjelde dem som i dag jobber sjeldnere enn hver tredje helg. 

 Hva kan gjøres? 

  1. Det må være en rettferdig skift- og helgebelastning på alle som jobber på        arbeidsplasser som er i gang 24 timer i døgnet, sju dager i uka. 
  2. Grunnbemanningen må opp, arbeidstida ned.  
  3. Det må ansettes faste, kompetente vikarer. Viktig at vikarene får god opplæring        og blir en ressurs, ikke blir en belastning. 
  4. Kompensasjonen for helgearbeid må økes. 
  5. Det må lages system for kompetanseheving, alle må kunne jobbe på alle skift.

  

Kari-Sofie Jenssen

Info Fagforbundet

14. oktober 2011

Comments closed

Styret i Fagforbundet Bærum har bevilget kr. 10 000

Styret i Fagforbundet Bærum har bevilget kr. 10 000 til TV- aksjonen NRK.

Pengene går til Norsk Folkehjelp og arbeidet med å fjerne miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt.

Ønsker du å bli bøssebærer 23. oktober kan du registrere deg på www.blimed.no eller ringe 02025 eller sende SMS: TVA til 2080.

Comments closed

Lederen har ordet om valget

Vi går nå mot et spennende fylkes- og kommunevalg.  Valget er spesielt viktig for deg og meg som også skal være med å velge våre arbeidsgivere for de kommende fire år.

Fagforbundet Bærum har sendt en liste med spørsmål til de lokale politiske partiene.  Spørsmålene har fremkommet etter forslag fra diskusjoner vi har hatt på tillitsvalgt seminarer og i styrene, samt innkomne forslag fra medlemmene.

Som dere vil se av svarene, som finnes bak i bladet, har partiene ulikt syn på spørsmål er av stor betydning for oss ansatte i Bærum kommune.

Trygghet for egne arbeidsplasser er viktig ikke bare for hver og en av oss, men også for vår nærmeste familie.  Derfor er partienes svar på konkuranseutsetting og garanti for at nedbemanning skal skje uten oppsigelser, svært viktig.  Flere sentrale partier vil ikke garantere at kommunale tjenester ikke vil bli konkurranseutsatt.  Vi vet fra tidligere at tjenester som renhold, sykehjem, hjemmebaserte tjenester, vaktmestertjenester kan være aktuelle områder for konkuranseutsetting. 

Fremskrittspartiet har vært helt tydelig i sitt svar til oss om konkuranseutsetting, hvor de skriver ”FrP presiserer at vi vil konkuranseutsette flest mulig tjenester”.  Dette er klare ord for pengene.  Hvis en slik politikk blir satt i livet, vil det medføre at en rekke at våre arbeidsplasser forsvinner ut til de private aktørene.  Dette bør vi merke oss da stemmeseddelen skal legges i urnen.

Vi har gjennom de siste to år sett at flere av de personalpolitiske vedtakene som ble vedtatt av kommunestyret før kommunevalget i 2007, nå har blitt omgjort.  De har avsluttet heltidsprosjektet, de har tatt fra oss kompetansepoengene og tillitstidsordningen.  Seniorordningen er under press og den saken kommer først opp etter valget, sammen med forslaget om å selge hele bilparken og gå over til å lease biler.  Noe som også medfører at bilverkstedet blir minimert.  

Kan vil stole på de politikerne som styrer kommunen vår, da de gikk til valg på flotte personalpolitiske retningslinjer og saker som blir applaudert av alle før valget, for så å omgjøre disse vedtakene midt i kommunestyreperioden.  En omgjørelse som samtlige fagforeninger var i mot.

Og så til hver og en av dere.  Møt opp på valgdagen og stem.  Dermed er du med på å bestemme hvem som skal være våre arbeidsgivere i de neste fire år.  GODT VALG.
 

Bjørn M Johnsen
 

Comments closed

Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar


Fagforbundet Bærum har også ved dette valget sendt noen spørsmål til de politiske partiene. Spørsmålene er utarbeidet med bakgrunn i innspill fra våre medlemmer og tillitsvalgte.

Spørsmålene var formulert slik at partiene skulle svare med Ja eller Nei. For noen partier har det vært vanskelig å gi et klart svar på våre spørsmål, og vi har derfor valgt å synliggjør dette ved å beskrive svaret som ”uklar”.

 

1. Vil partiet opprettholde og videreføre dagens seniorordning?

AP H Frp S V SV Krf MDG R
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

 

2. Vil partiet konkurranseutsette kommunale tjenester?

AP H Frp S V SV Krf MDG R
Nei Uklar Ja Nei Uklar Nei Uklar Uklar Nei

 

3. Vil partiet at Bærum kommunes bilpark forblir i kommunalt eie?

AP H Frp S V SV Krf MDG R
Ja Uklar Uklar Ja Ja Ja Uklar Uklar Ja

 

4. Vil partiet opprettholde dagens bemanningsnorm i barnehagene?

AP H Frp S V SV Krf MDG R
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

 

5. Vil partiet opprette kommunal vikarpool med heltidsansatte i PLO/barnehager ?  

AP H Frp S V SV Krf MDG R
Ja Uklar Nei Ja Nei Ja Uklar Uklar Ja

 

6. Vil partiet opprettholde skolebibliotekene på ungdomsskolene? 

AP H Frp S V SV Krf MDG R
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

 

7. Vil partiet rekommunalisere privatiserte tjenester? 

AP H Frp S V SV Krf MDG R
Uklar Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja

 

8. Vil partiet opprettholde kommunestyrets vedtak om at renholdet i kommunen skal være 50 % kommunalt og 50 % privat?                                          

AP H Frp S V SV Krf MDG R
Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja

 

9. Vil partiet gjeninnføre de ansattes rett til å velge kommunen som fortsatt    arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse av vedkommendes arbeidsplass?

AP H Frp S V SV Krf MDG R
Nei Nei Nei Ja Nei Ja Uklar Ja Ja

 

10. Vil partiet prioritere heltid fremfor deltid?                  

AP H Frp S V SV Krf MDG R
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja

 

 11. Vil partiet tilrettelegge boligbygging for ungdom i kommunen?        

AP H Frp S V SV Krf MDG R
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

 

12. Vil partiet jobbe for at Kolsåsbanen forlenges til Rykkin?                                                       

AP H Frp S V SV Krf MDG R
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

 

13. Vil partiet gågata i Sandvika forblir bilfri?

AP H Frp S V SV Krf MDG R
Uklar Uklar Nei Ja Ja Ja Uklar Ja Ja

 

Comments closed

Sykepleiere trukket i feriepenger

Da flere hundre sykepleiere fikk feriepenger, manglet det tusenvis av kroner for hver av dem.

– Jeg så at jeg hadde fått for mye penger på konto. Da ringte jeg lønningskontoret og opplyste om dette. Jeg fikk forsikringer om at alt var i orden. Så kom feriepengene. Der manglet det 7.000 kroner. Jeg skjønte ingenting, sukker en sykepleier oppgitt.

Hun har ikke lyst til å stå frem med navn.

Leder Bjørn M. Johnsen i Fagforbundet bekrefter situasjonen. Han er sterkt kritisk og mener kommunen har begått et klart lovbrudd.

– Det er slik at en del sykepleiere i turnus har fått etterbetalt feil. De fikk for mye i lønn i mai. Det var vesentlige beløp, sier Johnsen og opplyser at mange ansatte gjorde lønnsenheten oppmerksomme på at noe måtte være feil.

Feriepenger skjermet

– På junilønningen, som består av feriepenger, har kommunen uten noe informasjon trukket pengene tilbake. Dette er helt ulovlig. De har ikke lov til å gå inn og trekke uten at de har en avtale med den enkelte ansatte.

Det som er spesielt er at de har trukket av feriepenger som faktisk er ekstra skjermet. Man har ikke lov til å gå inn og røre feriepenger. Dette kom som julekvelden på kjerringa for mange ansatte. Tjenesteledere var heller ikke informert. Det ble ramaskrik, konstaterer Johnsen.

Han forteller at Fagforbundet ble varslet ved at medlemmene tok kontakt med dem.

– Arbeidsgiver hadde heller ikke funnet det forunt å ta kontakt med oss. Situasjonen som har oppstått gjelder mange hundre. Mange ansatte har dessuten sjekket om de først fikk riktig lønn og fikk beskjed om at det var riktig.

– Mangelfullt system

Da Johnsen tok opp situasjonen med kommunen fikk han lovnad om at de som ønsket kunne få forskudd på kommende lønninger.

– Det har vist seg vanskelig å få til. Et medlem ringte meg for en time siden og sa at jeg trenger penger nå! Til slutt fikk vi tak i noen på lønningskontoret og fikk ordnet dette. Det er ikke noe system for å ta imot de henvendelsene som kommer.

Johnsen legger ikke skjul på at han har lite til overs for hvordan kommunen har håndtert situasjonen.

– Det mest graverende er at man brøt loven ved å trekke feriepenger tilbake – med åpne øyne – og visste at dette var ulovlig. En seriøs arbeidsgiver som Bærum kommune måtte vite at dette var ulovlig. – Dette er gjort med overlegg noe annet kan jeg ikke tro. Og det synes jeg er betenkelig, kommenterer Johnsen og legger til at Fagforbundet ikke har mottatt noen beklagelse fra kommunen.

– Jeg synes de har tatt dette med lite alvor.

Det mener også sykepleieren Budstikka har snakket med.

– Det har vært snakket om at dette skulle bli ordnet opp i ved individuelle løsninger, men ingen vet hvem som skal gjøre dette. De sender folk i alle retninger. Det er helt greit at vi har fått for mye utbetalt og skal betale det tilbake. Men da må vi vite om det på forhånd. Vår familie hadde heldigvis ikke bestilt noen dyr ferie. Men 7.000 kroner i trekk er mye penger for oss.
 

Sykepleiere trukket i feriepenger – Nyheter – Budstikka
 

Comments closed

Usant om ukultur

Fagforbundets svar på Frp nestsleder Espeliens beskyldninger i Budstikka 26.5.2011.  Nedenstående svar kom i Budstikka 28.5.2011. på side 2.
 

I sitt innspill i Budstikka torsdag 26. mai påstår nestleder i Bærum Frp Torbjørn Espelien at det er en ukultur i Fagforbundet Bærum og begrunner det med at vi har sittet på informasjon om brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Bærum kommune i flere år uten å bringe det videre til Rådmannen.

 Dette er direkte usant.

Da hovedtillitsvalgte i Fagforbundet fikk henvendelser om brudd på arbeidstidsbestemmelsene ved et av kommunens tjenestesteder, ble saken raskt undersøkt.  Det var svært alvorlige påstander som var fremsatt.  Vi fikk i løpet av en uke verifisert og dokumentert opplysningene.  Jeg tok da omgående kontakt med rådmann Ege og ba om et møte.  I dette møtet var også Kommuneadvokaten til stede.  Her fikk Rådmannen dokumentert lovbruddene og at Fagforbundet forventet at dette omgående ble stoppet.   

Det tok således bare en uke fra vi ble kjent med forholdet til Rådmannen ble orientert.  I etterkant har det vist seg at disse lovbruddene har pågått i flere år. 

Riktignok er Fagforbundet for kommunal drift, fordi vi mener at det er det beste både for brukere og ansatte, men vi aksepterer ikke brudd på arbeidsmiljøloven verken av kommunen eller av private aktører.

Frp anser seg selv som et seriøst parti og vil at vi andre også skal gjøre det samme.  Da må det forventes at det ikke fremsettes slike grunnløse påstander som i dette tilfelle. Jeg håper vi i fremtiden slipper flere slike grove overtramp.

I samme artikkel påstår Espelien at det er og har vært en betydelig ukultur i Bærum kommune i mange år.  Hvis det er slik, hvorfor har ikke Frp forsøkt å gjøre noe med det.  De har jo vært representert i kommunestyret i lange tider.

Det å fremstille, som nestelederen i Frp. gjør, flere av våre kommunale ledere som illojale er ikke slik jeg kjenner de.  Tvert imot.  Dette er ansatte som gjør en god jobb, til det beste for kommunens innbyggere.  

Jeg har også vanskelig for å forstå at det i de siste årene skulle være behov for opprydding i Bærum kommune, slik Espelien påstår.  Da vår tidligere rådmann sluttet, kom det unisont fra ordføreren og andre sentrale politikerne at hun etterlot seg en veldrevet og godt organisert kommune.  Også fra Fremskrittpartiet.

                                                                   Bjørn M Johnsen

                                                                   Leder av Fagforbundet Bærum

        »  Rådmannens lederstil

 

Comments closed

Høyre skuffet de ansatte. Skaper usikkerhet om seniortiltakene i Bærum kommune

EN FULLSTAPPET FORMANNSKAPSSAL KLAPPET ETTER OPPOSISJONENS INNLEGG

 

Hele opposisjonen støttet arbeidstakerorganisasjonenes forslag om at dagens seniortiltak skulle opprettholdes da saken ble behandlet i Formannskapet i kveld.  Høyreflertallet fikk imidlertid igjennom at seniortiltakene skulle vurderes i prosjekt 2012.  Dermed er det skapt stor usikkerhet rundt tiltakenes fremtid.

Fagforbundet er enig med opposisjonen (AP, SV, Kr.F og V) som i Formannskapet mente at dette ikke var noe kutt forslag og dermed ikke hadde noe i Prosjekt 2012 å gjøre.  Høyres flertall sendte saken tilbake til Rådmannen for en ny gjennomgang.

Siden saken ble behandlet i Utvalg for Samarbeid har Rådmannen hatt ett år på seg til å forberede saken for Formannskapet.  Fagforbundet mener at det ikke er behov for ytterligere utredninger.  I Rådmannens saksfremlegg fremgår det at tiltakene gir et årlig overskudd på over 2 millioner kroner.  Dermed har tiltaket ikke noe å gjøre i kuttprosjektet 2012.  

De ansatte har i lengre tid gått og ventet på en avgjørelse.  Den kom ikke.  De eldre har også  krav på en forutsigbar fremtid.  Det ville ikke flertallet gi oss, selv om forslag gir økonomisk gevinst for Bærum kommune.  Forstå det, den som kan.

Det var en skuffet forsamling ansatte som forlot rådhuset i kveld.  Leder av Fagforbundet Bærum lovet i en kort tale på rådhustrappen å fortsette kampen for å beholde dagens seniortiltak.

Fullsatt Formannskapssal

Fagforeningsleder Bjørn M Johnsen taler fra rådhustrappen

 

Comments closed

For lite utbetalt overtidsgodtgjørelse

I en redegjørelse fra Rådmannen datert 12.05.2011 til Utvalg for Samarbeid fremgår det at kommunen har foretatt kontroll på overtidsbetaling innen pleie- og omsorg.  Kontrollen gjelder bare de siste tre månedene.  Det er funnet feil på rundt 30 % av tjenestestedene.  Fagforbundet er rystet over at det er feilutbetalinger på så mange steder.  Ingenting tyder på at dette ikke har pågått i flere år.

Vi må være sikre på at ansatte får utbetalt den lønnen de skal og Fagforbundet har derfor i brev til Rådmannen datert 24.05.2011 krevet at kontrollen utvides til å gjelde de siste tre år. 

 

       »  Rådmannes redegjørelse av 12.5.2011.

       »  For lite utbetalt overtid
 

Comments closed

Dagsavisen : Turnus tynger


 
 
 
 
 
 
 
Fagforbundets leder Jan Davidsen slår ring om arbeidsmiljøloven. Foto: Arne Ove Bergo

 
 
 Turnuser, lange vakter og skiftarbeid sliter på både helsa, ekteskapet og barna.

Det kommer fram i en rapport som Fafo har utarbeidet for Fagforbundet. Fafo har her gjort en bred oppsummering av mange enkeltundersøkelser om konsekvensene av ubekvem arbeidstid. Konklusjonen er at turnuser og arbeid utenfor normalarbeidsdagen påvirker både helse og privatliv negativt. Både kreft, hjerteproblemer, depresjon, og skilsmisser kan følge av en ubekvem arbeidstidssituasjon. 

Krevende arbeid

– Funnene bekrefter og synliggjør sammenhengen mellom når og hvordan vi arbeider og helsen vår. Og dessuten det sosiale livet for oss selv og våre nærmeste. Det viser hvor viktig arbeidet med et inkluderende arbeidsliv er – og ikke minst hvor viktig det er…   Les mer    Turnus tynger : Dagsavisen.

Comments closed

Seminar – 14-15. juni 2011

 

INVITERER TIL

   

SEMINAR FOR PLASSTILLITSVALGTE OG SEKSJONSSTYRENE

 

Tid: 14. og 15. Juni 

Sted: Sundvolden Hotel, Krokkleiva 

Tema: Opplæring av plasstillitsvalgte 

Agenda ettersendes  

Vedlagt følger: 1. Permisjonssøknad

                                2. Invitasjon til seminar

Påmelding kan skje til Elisabeth Flaten – helst på e.post adr:
elisabeth.flaten@baerum.kommune.no

Vel møtt.

 

Comments closed

Dette er grove lovbrudd

Bærum. Ved 30 prosent av kommunens tjenestesteder i pleie og omsorg har ansatte jobbet doble vakter uten å få overtidsbetalt.

– Svært alvorlig, mener Fagforbundet.

En gjennomgang av alle tjenestestedene i pleie- og omsorg viser flere brudd på arbeidsmiljøloven. Blant annet er det kommet frem at ved 8 av 36 tjenestesteder har ekstravakter jobbet mer enn 35,5 timer i uken, uten at det er blitt utbetalt overtidstillegg. Ved 30 % av tjenestestedene er det jobbet doble vakter uten at det er utbetalt overtidstillegg.

– Jeg ble svært overrasket over at det er brutt lover og regler så mange steder i kommunen. Innbyggerne må kunne ha tillit til at kommunen forholder seg til regelverket. Hvis ikke det offentlige gjør det, hvem vil da gjøre det? spør leder for Fagforbundet i Bærum, Bjørn M. Johnsen.

 

Asklia ikke eneste stedet

I april skrev Budstikka om ekstrahjelper ved en kommunal bolig i

Bærum som jobbet mer enn 40 timer i løpet av en helg uten overtidsbetaling. Bruddene på arbeidsmiljøloven skjedde ved avdelingen Asklia, som er en del av tjenestestedet Emma Hjorth. Asklia er en samlokalisert bolig for mennesker med psykisk utviklrngsheniming og behov for helsehjelp, hvor brukergruppen er eldre og multifunksjonshemmede. Etter kommunens gjennomgang av sektoren, viser det seg at saken fra Asklia er langt fra den eneste.

– Dette er store brudd på arbeidsmiljøloven. Ansatte har jobbet for mye og ikke fått den betalingen de har krav på. Vi har fått informasjon om at det har foregått slike brudd i helse- og omsorgssektoren i flere år, sier M. Johnsen.

 

Skal granskes

De ulovlige forholdene er kommet frem gjennom en egenkontroll gjort av kommunalsjefen. Resultatene ble i går kveld lagt frem for Utvalg for samarbeid. Under det politiske møtet ble det enstemmig vedtatt at det også skal gjøres en uhildet granskning.

– Det mener vi at både brukerne og resten av befolkningen i Bærum har krav på. Det skal ikke være bukken som passer på havresekken, sier Fagforbundslederen.

Timeslistene til alle ansatte i pleie- og omsorgssektoren de siste tre månedene er gjennomgått i kontrollen.

– Dette er for lite. En må gå tre år tilbake, ikke tre måneder. Avvikene kan dreie seg om store beløp for de ansatte. Kommunen må vise innbyggerne at dette er en sak de tar på alvor, mener M. Johnsen.

 

Vil bedre rutinene

– Vi må erkjenne at vi burde hatt bedre oversikt over dette. Det som er viktig er at en er blitt oppmerksom på at det har vært avvik, og at det er satt i gang tiltak. I fremtiden vil vi sørge for bedre internkontrollrutiner, sier arbeidsgiverdirektør, Gunvor Erdal.

Hun mener at avvikene ikke har gått ut over brukerne.

– Det handler i stor grad om at tjenestelederne er opptatt av at en skal ha forsvarlige tjenester for beboerne, og at det har kommet foran oppfølging av arbeidstidsbestemmelsene. Vi sliter med rekruttering flere steder, og det har vært gjort noen midlertidige løsninger som ikke er gode nok. I tillegg har det vært mange ansatte som ønsker å jobbe mye. Vi. må bare si at en har vært for fleksible for til å få kabalen til å gå opp, sier hun. Innen 14. mai hadde alle tjenesteledere dokumentert og lukket avvikene ved sitt tjenestested, skriver rådmannen i et internt notat.

 

Opplæring

– Jeg oppfatter at det er stort fokus på dette nå, og at det vil fortsette å være det fremover hos kommunalsjefen. Det vil lages bedre rutiner for internkontroll og det vil bli flere internrevisjoner. Vi har også iverksatt opplæringstiltak knyttet til turnuslegging, sier arbeidsgiverdirektøren.

Linn Foyn Therkelsen

     Budstikka, Fredag  20.mai 2011.   side 10

Comments closed

Bærum kommune har hatt ulovlige turnuser

Ved hver tredje pleie- og omsorgsinstitusjon i Bærum kommune har ansatte jobbet doble vakter uten å få overtidsbetalt

Det er ikke bare Adecco som har operert med ulovlige turnuser. En gjennomgang av alle kommunens tjenestesteder i pleie- og omsorg viser flere brudd på arbeidsmiljøloven.

Blant annet er det kommet frem at ekstravakter ved 8 av 36 tjenestesteder har jobbet mer enn 35,5 timer i uken uten at det er blitt utbetalt overtidstillegg. Ved hvert tredje tjenestested er det jobbet doble vakter, uten at de ansatte har fått overtidsbetalt.

– Jeg ble svært overrasket over at det er brutt lover og regler så mange steder i kommunen. Innbyggerne må kunne ha tillit til at kommunen forholder seg til regelverket. Hvis ikke det offentlige gjør det, hvem vil da gjøre det? spør leder for Fagforbundet i Bærum, Bjørn M. Johnsen.

Jobbet 40 timer på en helg

I april skrev Budstikka om ekstrahjelpere ved en kommunal bolig i Bærum som jobbet mer enn 40 timer i løpet av en helg uten overtidsbetaling.

Bruddene på arbeidsmiljøloven skjedde ved avdelingen Asklia, som er en del av tjenestestedet Emma Hjorth. Asklia er en samlokalisert bolig for mennesker med psykisk utviklingshemming og behov for helsehjelp, hvor brukergruppen er eldre og multifunksjonshemmede.

Etter kommunens gjennomgang av sektoren, viser det seg at saken fra Asklia er langt fra den eneste.

– Dette er store brudd på arbeidsmiljøloven. Ansatte har jobbet for mye og ikke fått den betalingen de har rett på. Vi har fått informasjon om at det har foregått slike brudd i helse- og omsorgssektoren i flere år, sier Johnsen.

– Burde hatt bedre oversikt

– Vi må erkjenne at vi burde hatt bedre oversikt over dette. Det som nå er viktig er at en er blitt oppmerksom på at det har vært avvik, og at det er satt i gang tiltak. I fremtiden vil vi sørge for bedre internkontrollrutiner, sier arbeidsgiverdirektør Gunvor Erdal.

Hun mener at avvikene ikke har gått ut over brukerne.

– Det handler i stor grad om at tjenestelederne er opptatt av at en skal ha forsvarlige tjenester for beboerne, og at det har kommet foran oppfølging av arbeidstidsbestemmelsene. Vi sliter med rekruttering flere steder, og det har vært gjort noen midlertidige løsninger som ikke er gode nok. I tillegg har det vært mange ansatte som ønsker å jobbe mye. Vi må bare si at en har vært for fleksible for til å få kabalen til å gå opp, sier hun.

Bærum kommune har hatt ulovlige turnuser – Nyheter – Budstikka.

Comments closed