Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

Felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i arbeidet med Samhandlingsreformen

   Hovedavtalene i Spekter og KS regulerer rammene for samarbeid og medbestemmelse i de enkelte tariffområder. Som følge av Samhandlingsreformen vil det kunne være behov for å etablere samarbeidsordninger på tvers av disse områdene. Det vises i denne forbindelse til de overordnede føringer i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2011, samt St.meld. nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen (se spesielt kap.5, kap. 13, pkt. 13.8 og kap. 17, pkt. 17.3).

   Partene har blitt enige om denne felleserklæringen for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene, med det formål å skape et godt grunnlag for gjennomføring av reformen. Siktemålet er at dette skal bidra til å sikre at arbeidstakernes erfaring og kompetanse blir nyttet i utviklingsarbeidet samt at det skal bidra til trygghet og forutsigbarhet for de ansatte.

   Forhold knyttet til rekruttering, kompetanseutvikling og organisering vil være en del av dette arbeidet.

   Når det etableres samarbeidsutvalg/arbeidsgrupper mellom spesialisthelsetjenesten (RHF/HF) og kommunesektoren anbefales at arbeidstakerorganisasjonene er representert med 4 representanter som deltar i møtene når saker som ligger innenfor hovedavtalenes virkeområde behandles. Representasjonen bør ta utgangspunkt i hovedorganisasjonene (LO, Unio, YS og Akademikerne).

   Arbeidstakernes representanter opptrer på vegne av hovedorganisasjonene og deres forbund og har et selvstendig ansvar for å holde kontakt med og informere sine respektive organisasjoner om arbeidet i utvalget.

Oslo, 30. mars 2011

Comments closed

PROSJEKT 2012 UTTALELSE FRA FAGFORBUNDET OG UNIO

SAK 06/11 I SAMARBEIDSUTVALGET 1. MARS 2011.

 

   Fagforbundet og Unio ser at framdriftsplanen for Prosjekt 2012 er endret i og med at politikerne kun får saken til orientering og ikke til politisk behandling første halvår 2011. Ved denne behandlingsformen vil verken ansatte eller brukere få viktige politiske signaler før høstens valg.  Vi er derfor av den oppfatning at saken bør ferdigbehandles i vårsesjonen.

   Fagforbundet og Unio savner en politisk diskusjon om prioritering mellom lovpålagte oppgaver og kvaliteten på disse sett i forhold til andre oppgaver og de kommunale innvesteringer.

   Det er tidligere fastslått at arbeidsbelastningen på den enkelte arbeidstager ikke kan økes.  Flere av de tiltakene som foreslås vil medføre en betydelig arbeidsøkning for den enkelte arbeidstaker på områder hvor grunnbemanningen i dag allerede er svært lav.

   Fagforbundet og Unio kan heller ikke støtte foreslåtte forslag på å redusere bemanning og vikarbudsjett innenfor lovpålagte tjenester. En slik reduksjon vil gå direkte ut over brukerne og de ansatte som skal gi en fullverdig lovpålagt tjeneste.

   I det framlagte forslaget ser vi at det på flere programområder er foreslått økt ATA-tid. Det er ikke annen innsparingsmulighet i forhold til økt ATA-tid enn en eventuell endret koordinering av tjenestene. Videre er det foreslått og slå sammen tjenestesteder. Vi vil påpeke at Rådmannen i forbindelse med innføring av avdelingsleder i institusjonene hevdet at dette ikke ville føre til en merutgift da nærledelse ville føre til mindre sykefravær. Vi kan da vanskelig se at dette argumentet ikke skulle gjelde den andre veien også.

   Tidligere er ordning med tillitstid, tjenestelederpermisjon, kompetansepoengordning med mer  fjernet. Likevel foreslår Rådmannen en innsparing fra 5 til 10 mill på andre felles arbeidsgivertiltak uten at disse spesifiseres. Slike tiltak er riktignok ikke lovpålagt, men skulle man i denne omgangen skjære ytterligere ned på muligheten for kompetanseheving og de personalpolitiske tiltak for å ivareta, beholde og rekruttere personale, er det grunn til å slå alarm.

   Etter vår oppfatning kan flere av de fremsatte forslag ikke gjennomføres uten betydelige konsekvenser både for brukere og ansatte.  Mange av tiltakene er svært generelle og trenger ytterligere konkretisering.  Vi noterer oss at Rådmannen vil involvere alle deler av kommunens organisasjon i det videre arbeidet.  Det er i den forbindelse svært viktig at arbeidet med konsekvens- og risikovurderingen starter på det enkelte tjenestested. 

For Fagforbundet                                          For Unio

Bjørn M Johnsen/sign                                    Bente E Grindstad/sign

Comments closed

Godtgjøring for ansvarsvakter i PLO -Hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider

   Virkningstid 1.mai 2010 – 30.april 2012. Evt. endringer når tillegg skal utbetales, gjelder fra 1.oktober 2010

 

Innledning:

1.Avtalen om ansvarsvakt har som grunnlag avdelingenes bemanningskrav med hensyn til utdannelse i henhold til Kommunehelsetjenestelovenog Sosialtjenesteloven som gjelder for kommunesektoren.

Der det i bemanningsplanen er satt opp avdelingsleder, avdelingssykepleier, syke­pleier, vernepleier og som ikke kan ta vak­ten ved sykdom eller annet fravær, gis det ansvarsvakttillegg til den ansatte uten denne utdannelse som overtar vakten i henhold til bestemmelsene i denne særavtalen. Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide bemanningsplan i overensstemmelse med lovens bestemmelser så vel med hensyn til utdannelseskrav og antall ansatte relatert til brukernes behov. Generelt krever Kommunehelsetjenest­eloven helseutdannet personale, mens So­sialtjenesteloven ikke krever dette.

 

2.Hjemmebaserte tjenester og institusjoner:

Godtgjørelse utløses når:

En hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider som gis oppgaver med å koordi­nere driften ved avdelingen i institusjoner, hjemmebaserte tjenester på dag, kveld og natt gis et ansvarsvakttillegg hvis sykepleier, vernepleier i henhold til bemanningsplanen ikke er til stede.

Unntak natt

Det utbetales ansvarsvakttillegg når hjel­pepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider er alene på avdelingen på natt selv om det ikke inngår sykepleier i bemanningsplanen.

 

3.Boliger med service:
Godtgjørelse utløses når:

En hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefa­garbeider som gis oppgaver med å koor­dinere driften ved avdelingen i bolig med service dag, kveld gis et ansvarsvakttillegg hvis sykepleier, vernepleier i henhold til bemanningsplanen ikke er til stede. Kravet til sykepleierdekning i bemanningsplan vari­erer med beboerens behov og ulike tider på døgnet.

(Det gis ikke ansvarsvakttillegg på natt ved bolig med service.)

 

4.Blir en ufaglært tildelt ansvarsvakt gis samme godtgjøring. (Gjelder pkt. 2 og 3)

5.Tildelt ansvarsvakt etter disse bestem­melser utløser et tillegg på kr 260,- pr. vakt. Vakten må være faktisk gjennomført for at tillegget kan utbetales.

6.Koordineringsoppgavene innebærer blant annet:

 • Være kontaktperson vis a vis ansvarlig sykepleier
 • Følge opp dagsplan
 • Fordele pasienter
 • Veilede og følge opp andre ansatte, ufaglærte og ekstravakter

Føre dokumentasjon for brukere som ikke følges opp av annen hjelpepleier, omsorgsarbeider

Comments closed

Lokale lønnsforhandlinger

   Det er viktig å se de sentrale og lokale lønnsforhandlingene i sammenheng. Det er de som utgjør den årlige lønnsutviklingen i kap. 4 i motsetning til kap.3 og 5 som bare har lokale forhandlinger. I kap.4 forhandles både individuelle – og gruppekrav, hvorav gruppekrav har den største delen av ram­men. Noen av de gruppekravene vi fikk in­nfridd eller delvis innfridd var:

 • Driftsleder/ kode 745164 m/10 års ans. er gitt normering i ny LR 4.29 ny garantert topplønn etter 10 år kr 380.300 f.o.m.01.08.10.
 • Fagarbeidere m/ spes.kom. kode 751711 og vaktmester med spes.komp kode 5641.07 ny topplønn etter 10 år kr 365.300 f.o.m.01.01.11.
 • Det er gitt kr. 5000 til i kode med hjel­pepleiere m/tilleggsutdanning/andre koder med hjelpepleiere m/tilleggsutd. Ny topplønn etter 10 års ans kr 360.300 f.o.m.01.01.11.
 • Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere med 20 års ans. pr 01.05.10 i kode 707612 gis personlig opprykk med kr. 5000 f.o.m.01.01.11.
 • Trafikkbetjenter løftes til lønnsramme 4.22, ny topplønn etter 10 års ans kr 345.300 f.o.m.01.08.10.
 • Medlemmer i FAGFORBUNDET i assistentkode eller fagarbeiderkode i barnehager som fikk personlig tillegg i 2006 eller 2008 eller begge årene justeres fra LR 4.10 til 4.12 eller 4.22. De som allerede er i LR 4.12 eller 4.22 eller høyre LR blir stående i sin minstelønnsgruppe uten justering. Gjelder f.o.m.01.01.11.  DETTE TILLEGGET GJELDER BARE MEDLEMMER AV FAGFORBUNDET PR 01.05.10. Disse vil nå ligge mini­mum kr 10.000 over garantert min­stelønn.
 • Det er gitt nytt funksjonstillegg til SFO ansatte m/basekoordinator ansvar på kr 5.000 f.o.m.01.08.10.
 • Barnevernskuratorer gis et opprykk til lønnsramme K 4.32 f.o.m. 01.08.10.
 • SFO assistenter/ miljøarbeidere og SFO fagarbeidere på Haug skole gis personlig opprykk på kr 5.000 f.o.m. 01.08.10.

   Vi hadde også krav om alle typer konsu­lenter skulle løftes minimum kr 10.000. Her fikk vi innfridd at ingen skulle få mindre enn kr 5.000. Ingen andre foreninger hadde gruppekrav for denne gruppen. For øvrig hadde vi lønnskrav inne på flere grupper uten at de ble innfridd. Dette er lønnskrav vi vil ta opp igjen ved neste op­pgjør.

Alle våre medlemmer som har fått et lønnsløft ved de lokale forhandlingene har fått brev fra oss med informasjon om ny lønn og virkningstidspunktet

Comments closed

Økning av merkantile ressurser ved fagforeningskontoret

   I løpet av året har det blitt tydelig at vårt medlemsregister, FANE 2, og arbeidet med trekklister ikke har hatt den kvaliteten som kreves. Styret besluttet derfor i september å øke frikjøpet til merkantile tjenester med en 100% tillitsvalgt.

   Elisabeth Flaten ønsket disse arbeidsop­pgavene. Hun har nå fått videre opplæring fra fylkeskretsen og fungerer bra. Frem til årsmøte har styret valgt Tove Hamborg til å overta Elisabeth Flaten sine tidligere arbeidsoppgaver.

Comments closed

Arbeidsgruppen for samarbeid mellom pensjonister og fremmedspråklige

   Under streiken har Fagforbundet vært mer i kontakt med våre fremmedspråklige medlemmer, og det ble tydelig at de følte at de trengte mer informasjon om Fagforbun­dets historie og streikens betydning. Samtidig hadde vi god hjelp og godt sa­marbeid med våre pensjonist medlemmer. Disse medlemmene sitter på et hav av in­formasjon som våre fremmedspråklige medlemmer kan ha god nytte av. Flere av de fremmedspråklige har til gjengjeld gode datakunnskaper som pensjonistene kan dra nytte av.

   Etter at pensjonsutvalgets leder og op­plæringsansvarlige hadde diskutert forskjel­lige samarbeidsformer, ble det i høst op­prettet en arbeidsgruppe med like mange representanter fra hver gruppe. Denne arbeidsgruppen vil drøfte det videre samar­beide, og møtes med jevne mellomrom for å sette sammen forskjellige opplæringsopplegg for gruppene.

   Arbeidsgruppen består av:

   Vesna Golubovic

   Boubacar Diallo

   Eduardo Millan Maniriquez

   Knut Christophersen

   Karl Jakob Jakobsen

   Odd Arne Nordheim

Denne ideen har også nådd Fagforbundet sentralt som nå anbefaler andre foreninger å gjøre det samme.

Comments closed

Forslag til handlingsprogram 2011-2014 – KAP 5 Medarbeidere: høringssvar fra Fagforbundet Bærum

   Våren 2007 vedtok Kommunestyret, etter forslag fra Rådmannen, en ny strategi i arbeidsgiverpolitikken. I saken presenterte Rådmannen en bred gjennomgang av kommunens arbeidsgiverpolitikk og fremmet flere forslag til nye tiltak.

   Uten at det er blitt vedtatt noen ny arbeidsgiverspolitisk plattform fremmer nå Rådmannen et handlingsprogram som nærmest barberer bort de mest sentrale forslagene som ble vedtatt for tre år siden. Dette gjelder kompetansekonto, tillitstid, fra deltid til heltid i PLO med mer.   

5.2 Kompetanseutvikling og faglighet

   Fagforbundet er svært fornøyd med at tilbudet om at fagopplæring innen barne og ungdomsarbeiderfaget og helsefagarbeideren fortsetter. Samtidig er det viktig at også dagens høyskoletilbud gjennomføres med nye klasser i årene fremover.

   Ellers foreslår Rådmannen at kompetansekontoen avvikles i sin nåværende form. Slik vi har fått presentert avviklingen, vil det nå ikke bli gitt nye kompetansepoeng. Allerede opptjente poeng skal kunne tas ut, men skal belastes det enkelte tjenestested. Fagforbundet konstanterer at det ikke er økonomisk rom for ytterliggere nye kompetansepoeng. Det må imidlertid være et absolutt krav at allerede opptjente poeng må kunne tas ut på vilkår og betingelser som gjelder i dag. Oppsparte poeng er i løpet av årene satt i «banken», uten at det er avsatt penger til uttakene. Det må derfor avsettes en sentral pott til uttak av poengene. Det er helt urealistisk å tro at dette kan belastes tjenestestedene. Med de allerede sterkt pressede budsjettene ute på tjenestestedene vil dette medføre at de ansattes oppsparte kompetansepoeng aldri vil kunne realiseres. Skulle dette skje vil det være et tillitsbrudd som de ansatte ikke vil glemme. Oppsparte tilgodehavende må derfor honoreres.

5.3.2 Fra deltid til heltid

   Da det i 2007 ble vedtatt å tilby deltidsansatte i pleie og omsorg full stilling, ble det i handlingsprogrammet avsatt årlige budsjettmidler på 15 millioner til dette formålet. Det foreslår Rådmannen nå å fjerne. Bærum kommune ble den gang sett på som en foregangskommune med dette vedtaket og det var en av grunnene til at kommunen fikk likestillingsprisen. Prosjektet foreslås avviklet, men at arbeidet med å redusere deltid videreføres innen ordinære budsjettrammer. Etter Fagforbundets oppfatning vil det være en umulighet med de budsjettene som tjenestestedene innen PLO i dag har. I realiteten er dette en gravleggelse av et av kommunens viktigste prosjekter. Rundt en tredel av kommunens ansatte er fremdeles deltidansatte og svært mange av disse ønsker å utvide sin stilling. Fagforbundet henstiller på det sterkeste at prosjektet fortsetter i sin nåværende form, med de budsjettmidler som tidligere er bevilget.

5.3.3 Seniortiltak

   Fagforbundet er enig med Rådmannen om at de seniorpolitiske tiltakene har vært svært positive for organisasjonen. Tiltakene har ført til redusert uttak av AFP og uførepensjon og redusert sykefravær for denne gruppen tiltakene omhandler. Vi er derfor svært forundret over at seniortiltakene ikke allerede nå vedtas videreført for kommende år. Det foreligger ikke forslag om forandring av dagens offentlige tjenestepensjon og det skulle således ikke være noe grunnlag for å vente med avgjørelsen. Det er viktig med forutsigbarhet ovenfor denne gruppens viktige seniormedarbeidere.

KONKLUSJON

   Som det fremgår av ovenstående foreslår Fagforbundet at det avsettes en pott til uttak av kompetansepoeng, midler til videreføring av deltid til heltidprosjektet samt å videreføre dagens seniortiltak. I tillegg foreslår vi at dagens ordning med tillitstid og stipendier viderføres.

   Mange av de tiltakene som nå foreslås fjernet har også profilert Bærum kommune som en arbeidsgiver som tar ansatte på alvor. Med dette budsjettet er det ingen større grunn til å være ansatt i Bærum kommune enn i andre kommuner.

Comments closed

Handlingsprogrammet 2011-2014 – Skolebibliotekene: høringssvar fra Fagforbundet Bærum

   I Handlingsprogrammet har Rådmannen foreslått å fjerne stillingen som skolebib­liotekar i ungdomsskolen fra skoleåret 2011.

   Skolebibliotekene i Bærum med sine fagutdannede bibliotekarer har siden 70-tallet vært et flaggskip for kommunen. Så sent som i 2007 ble det gjort et politisk vedtak om en tiltaksplan; Formål for bibliotek- og informasjonskompetanse i Bærumsskolen. Den var initiert og laget av skolebiblioteka­rene og tar for seg skoleløpet  1.-10. trinn sett i forhold til Kunnskapsløftet. Tiltak­splanen og skolebibliotekene har til nå vært en modell for resten av landet.

   Skolebiblioteket er skolens fagbibliotek og har samme målsetting som skolen selv. Det er en alternativ læringsarena som støtter opp under det som skjer i klasserommet og er integrert i den øvrige pedagogiske virk­somheten på skolen. Fjernes bibliotekarstillingene vil virksomheten reduseres betrak­telig. Elevene i Bærum har i mange år scoret over gjennomsnittet på nasjonale lesetester. Dette er i tråd med forskning som viser at elever som har skolebibliotek på egen skole scorer høyere enn de som ikke har det. Gjennom Kunnskapsdepartementets Pro­gram for skolebibliotekutvikling satses det i perioden 2009 – 2013 på skolebibliotek som læringsressurs i Norge. Mens Norge satser, ser Bærum ut til å gå motsatt vei dersom Rådmannens forslag går igjennom, nemlig å redusere sine godt utviklede skolebibliotek gjennom snart 40 år til ubetjente boklagre.

   Fagforbundet Bærum anbefaler at alle skolebibliotekarstillingene beholdes.

Comments closed

Kompetansepoeng – et forsøk på ran

   Rådmannen foreslo i sitt budsjettforslag at kompetansekontoen skulle avsluttes i løpet av 2011. Uttak av poeng kunne bare skje ved å belaste det enkelte tjenestestedets budsjett.

   Fagforbundet reagerte kraftig på dette. Både ovenfor Rådmannen under budsjettforberedelsene og senere ovenfor de politiske partiene, både i høringssvar til HP, og i samtaler med sentrale politiske aktører. For oss var det helt avgjørende at det ble avsatt en sentral pott som skulle dekke opp fremtidig uttak av kompetansepoengene. Her har de ansatte store beløp til gode. Bare i år er det tatt ut over 12 millioner kroner.

   Fagforbundet har satt et absolutt krav om at opptjente poeng må tas ut på samme vilkår og betingelser som gjelder i dag. Noe annet ser jeg på som et ran. Vårt krav om sentral pott medførte at Rådmannen overførte 2 millioner til en slik pott. Noe som er altfor lite.

   I møte med Utvalg for Samarbeid, hvor det også sitter fem politikere (3H, IV, I AP) fremmet jeg to forslag. Det ene var «Det avsettes en årlig sentral pott på kr 5 millioner til betaling for innløsning av tidligere opparbeidede kompetansepoeng». Det ble ikke vedtatt. Det andre forslaget var «Opptjente kompetansepoeng godtgjøres etter gjeldende satser». Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslaget fulgte HP saken videre til Formannskapet og Kommunestyret hvor det også ble enstemmig vedtatt, men uten at friske midler ble bevilget.

   Dermed er det vedtatt at kompetansene skal godtgjøres, men hvor skal pengene tas fra? Jeg frykter at allerede sterkt pressede budsjetter ute på tjenestestedene kan føre til at ansattes oppsparte kompetansepoeng blir vanskelig å kunne realiseres.

   Vi kommer til å følge denne saken nøye. Den som ønsker å bruke sine poeng, søker om det etter gjeldende regler. Blir det problemer, ta kontakt med hovedtillitsvalgte, så skal vi forsøke å hjelpe. Det er også viktig at vi registrer alle avslagene til videre kamp for nye penger til poenguttakene.

   Dette handler i siste instans om vi kan ha tiltro til Bærum kommune som arbeidsgiver. Det kan stilles store spørsmål om det etter Rådmannens og politikernes behandling av denne saken.

                                                                                                               BMJ

Comments closed

Seminar for plasstillitsvalgte, seksjonsstyrene og utvalgene 11. og 12. november i Tønsberg

   Temaet for dette seminaret var orientering og informasjon om lokale forhandlinger, prosjekt 2012, handlingsprogrammet og de mest aktuelle aktivitetene som Fagforbundet hadde i 2010.

   Tema «Hvordan leve lenger med riktig kosthold, mosjon, motivasjon og positive tanker» av Else Kielland Bjerke fra Sunn Livsstil skapte aktiv diskusjon blant deltakerne.

   Seksjonsstyrene og utvalgene jobbet engasjert sammen med plasstillitsvalgte i sin seksjon, med sine handlingsplaner for 2011. Seksjonene fikk mulighet til å diskutere måloppnåelsen for 2010 med plass­tillitsvalgte, og nok tid til å komme med forslag til handlingsplanene for 2011 som skulle presenteres og vedtas på årsmøtene. Det vil være samarbeid på tvers av seksjonene om temakvelder som er av interesse for medlemmer i hver av de fire seksjonene.

Comments closed

Opplæringsplan for 2011 vår-høst

 • Fase I kurs (minst to ganger i løpet av året)
 • Seminar for plasstillitsvalgte
 • Halvdagskurs med aktuelle temaer
 • Seminar for seksjonsstyrene
 • Div andre samlinger
 • Fase 2 kurs

Vi ønsker allerede nå innspill til temaer dere ønsker å ta opp, og aktuelle foredragsholdere. Innspillene kan sendes til opplæringsansvarlig: zlj@baerum.kommune.no

Comments closed

Dataopplæring

   Samarbeidet mellom pensjonistutvalget og våre fremmedspråklige medlemmer har ført til en plan om dataopplæring som vil gjennomføres tidlig på nyåret 2011. I første omgang skal denne dataopplæringen tilbys til medlemmene i seksjonsstyrene som har behov for dette, men vil senere være tilgjengelig for alle som kan dra nytte av litt ekstra dataopplæring.

Comments closed

Verving og arbeidsplassbesøk

   Fagforbundet har søkt, og fått innviglet 33 000,- fra Fagforbundet Akershus til verving og arbeidsplassbesøk til private og kommunale barnehager, og Fagforbundet vil stille med samme sum slik at prosjektet har kr 66.000,- til disponering i 2011. Arbeidsplassbesøk og verving vil bli sterk­ere aktivisert til neste år, og vi håper å se mange nye medlemmer i året som kommer.

Comments closed

Fase I kurs for plasstillitsvalgte

    Fase I kurs ble i år påbegynt i mai, men på grunn av streik og sommerferie ble den avsluttet i november. Her var fokus på rollen til de plasstillitsvalgte og medbestemmelsesordningen. Kurset skal styrke de plasstillitsvalgte i rollen de har tatt på seg. Under kurset ble deltakerne bedre kjent med hverandre, noe de vil dra god nytte av fremover i sine verv som plasstillitsvalgte.

Comments closed

Lederen har ordet

    Vi er nå på slutten av et svært arbeidskrevende år. Flere av oss har hatt arbeidsdager som går langt utover arbeidsmiljølovens regler. Det er derfor hyggelig å konstantere at resultatet for foreningen er veldig bra på våre sentrale områder. Arbeidsmengden har imidlertid ført til at jeg har vært nødt til å nedprioritere en del oppgaver som vi nå må gripe tak i.

   Streiken ble godt gjennomført. Vi hadde god kontakt med de streikende og stor publisitet i media. Stor honnør til alle som bidro. Samtidig ble streikebidraget på over seks millioner kroner utbetalt den enkelte steikende dagen før streiketrekket. Det var kanskje det mest imponerende, med tanke på at det gjaldt over åtte hundre medlemmer.

   Årets lønnsoppgjør har gitt de fleste av våre medlemmer et veldig bra lønnstillegg. De som ikke faller inn under den garanterte minstelønnsreglen fikk derimot bare moderate tillegg. Vi forsøkte å rette opp dette ved de lokale forhandlingene. Det lyktes vi delvis med. På noen sektorer medfører det lokale oppgjøret at våre medlemmer får en høyere lønnsramme enn andre ansatte. Det er vi spesielt godt fornøyd med. For øvrig er det er viktig at vi ser de sentrale og lokale oppgjørene i sammenheng. Våre medlemmer har gjennom flere lønnsoppgjør fått en god lønnsutvikling. Reallønnsøking har vært svært stor grunnet store lønnstillegg, samt lav prisstigning og rente.

   Årets HP 2011-2014 er ikke noe hyggelig lesning for ansatte i Bærum kommune. Det er vedtatt en rasering av personaltiltak med over 20 millioner kroner. Tiltakene som nå bortfaller ble innført så sent som i 2007 med stor applaus fra et enstemmig kommunestyre. Forutsigbarhet er tydeligvis ikke vår arbeidsgivers sterke side.

   Administrasjonens økonomiske prognoser for de nærmeste årene er svært negative og har medført at rådmannen har nedsatt «prosjekt 2012». Prosjektet har som oppgave å redusere budsjettet med to hundre millioner. Her vil det nok komme flere kreative forslag. Vi ser allerede nå at det i liberale kretser snakkes om å konkurranseutsette kommunale tjenester, igjen med luftige påstander om at privat drift er billigere. Kommende kommunestyrevalg kan fort resultere i at slike problemstillinger blir sentrale. Her er det viktig at vi er på banen.

   Jeg vil minne om årsmøtet vårt 24. januar. Det vil være fint om så mange som mulig av dere har anledning til komme. Vil samtidig benytte anledning til ønske dere alle en fredelig jul og et fremgangsrikt nytt år.

                                                                                      Bjørn M. Johnsen

Comments closed