Get Adobe Flash player
Nye bilder i galleriet
Sommeravslutning 2019!
Klikk på bildet for å gå til galleriet
Arkiv
Linker
 
 

Seksjon kirke, kultur og oppvekst

 

Styret for 2019 består av:

 

Leder: Kjersti Olsen

Nestleder: Lill Høvik

Styremedlem: 
Ragnhild Fosmo 
Janne Alne

 

» Plasstillitsvalgte i seksjon kirke, kultur og oppvekst

 


 

Styret for 2018 har bestått av:

 

Leder: Kjersti Olsen

Nestleder: Lill Høvik

Styremedlem: 
Ragnhild Fosmo 
Janne Alne
Bente Solberg
Wenche Miriam Holm Barø

 

» Plasstillitsvalgte i seksjon kirke, kultur og oppvekst

 


Styret for 2017 har bestått av:

Leder: Kjersti Olsen

Nestleder: Lill Høvik

Styremedlem: Sissel Skagen, Ragnhild Fosmo, Janne Alne og Bente Solberg

 

Årsberetning for 2016

Handlingsplan for 2017

 


Styret for 2016 består av:

Leder: Kjersti Olsen

Nestleder: Lill Høvik

Sekretær: Bente Solberg

Styremedlem: Sissel Skagen

Styremedlem: Janne R Alne

Styremedlem: Ragnhild Fosmo

 

 

 

Handlingsplan for SKKO 2016

 

Mål: Tiltak: Økonomi: Gjennom       

føring:

Ansvarlig:
1/16       

Info.til medlemmene gjennom fagnytt.

Sende i god tid, 2 – 3 innlegg pr. år Fagforbundet. Hele året. Seksjonsstyret.
2/16       

Felles tema kveld/dag m/andre seksjoner.

Sende informasjon til arbeidsplassene. Ptv henger opp til medlemmene. Fagforbundet. Våren 2016 Seksjonsstyret i       

samarbeid med de andre seksjonene.

3/16       

Verving

Arbeidsplas-sbesøk Fagforbundet. Hele året Seksjonsstyret/       

HTV.

4/16       

PTV på alle arbeidsplasser.

Forespørsel til bhg. når man er på arbeidsplasser v/verviug. Fagforbundet. Våren 2016 Seksjonsstyret/       

HTV.

5/16       

Nettverksmøte bhg og sfo/skole

På agendaen til seminar. Fagforbundet. Våren 2016 Seksjonsstyret.
7/16       

Særaldersgrense for barnehageansatte.

Sendt inn forslag til       

tariffoppgjør.

  V/tariffo-ppgjør Fagforbundet.
8/16       

Få flere inn i styret.

Høre med med-lemmene.   Hele året. Seksjonsstyret.

 

 

 

Årsberetning for 2015 – SKKO Bærum

 

 

Styret har bestått av følgende:

Leder: Kjersti Olsen

Nestleder: Lill Høvik

Styremedlem : Sissel Skagen

Sekretær:  Bente Solberg

Møtevirksomhet:

Styret har avholdt 9 styremøter, 1 medlemsmøte, deltatt på 2 seminarer i regi av Fagforbundet og 1 møte med Akershus v/Morten Linhart. Vi fortsetter vårt samarbeid med Akershus.

Leder har også deltatt i 9 styrermøter med HTV og 1 møte med alle seksjonsledere.

Mange av våre PTV har deltatt på seminarer i regi av Fagforbundet, (Laholmen og Klækken).

Medlemsmøter:

Det ble arrangert en bli kjent  kveld høsten 2015.

Dette var et ønske fra våre medlemmer, det møtte kun 1 medlem. Grunnet dette ble nettverksmøte i november avlyst.

Vi prøver igjen i 2016.

Verving:

Det er vervet flere nye medlemmer på de ulike arbeidsplassene.  Dette har foregått ved arbeidsplassbesøk og av våre medlemmer på egne arbeidsplasser.

Streik:

Mange av våre medlemmer støttet opp om streiken i forbindelse med midlertidige ansettelser i kommunen. Når det gjelder våre stillinger og ansettelser ser vi at medlemmene stiller opp.

Ønsker fra medlemmene:

Styret ba medlemmene om tilbakemelding på ønsker om ulike temaer/saker vi kunne ta for oss, kun få tilbakemeldinger.

Styret i SKKO, Bærum

v/Kjersti Olsen

Leder.

 

 

 

 

Handlingsplan for SKKO 2015

 

 

Mål: Tiltak: Økonomi: Gjennom       

føring:

Ansvarlig:
1/15       

Info.til medlemmene gjennom fagnytt.

        

Sende info. fra seksjonsstyret til medlemmene,(årsmøte, kurs/seminarer o.l.).

        

Fagforbundet.

        

Hele året.

        

Seksjonsstyret.

2/15       

Felles tema kveld/dag m/andre seksjoner.

        

Sende informasjon til arbeidsplassene. Ptv henger opp til medlemmene.

        

Fagforbundet.

        

Våren 2015

        

Seksjonsstyret i

samarbeid med de andre seksjonene.

3/15       

Ptv. nettverkssamling.

½ dag/kveld for skole/sfo og bhg.

        

Sende invitasjon til ptv. i god tid før samlingen. Henges opp på arbeidsplassen.

        

Fagforbundet.

        

Høsten 2015

        

Seksjonsstyret.

 

4/15       

Bli kjent med SKKO

Hvem er vi og hva kan vi gjøre?

        

Sende invitasjon til ptv. i god tid før samlingen. Henges opp på arbeidsplassen.

        

Fagforbundet.

        

Oktober 2015

 

        

Seksjonsstyret.

5/15       

Felles stillingsinstruks for Sfo?

        

Undersøke på de ulike skolene.

          

Våren 2015

        

Fagforbundet/

Seksjonsstyret.

 

6/15       

Jobbe for å få Ptv. på alle arbeidsplasser.

 

        

Sende forespørsel til de arbeidsplassene som ikke har Ptv.

        

Fagforbundet.

        

Hele året.

        

Seksjonsstyret/

fagforbundet.

7/15       

Verving.

 

 

        

Arbeidsplass besøk.

 

 

        

Fagforbundet.

        

Hele året.

        

Fagforbundet/

Seksjonsstyret.

 

 

 

 

Årsberetning 2014 – SKKO Bærum

 

 

Leder:                  Kjersti Olsen

Nestleder:            Lill Høvik

Sekretær:             Henriette Førrisdal

Styremedlem:       Sissel Skagen

 

– Det er avholdt 8 styremøter med 90 % oppmøte.

Leder har deltatt på HTV møtene med 98 % oppmøte.

Styret har også deltatt med ett medlem på seminar i regi av fylket.

Mange av våre Ptv. har deltatt på seminarene i regi av fagforbundet (Laholmen og Klækken).

 

– Informasjon til medlemmene har foregått gjennom brev, fagnytt og gjennom post til plasstillitsvalgte som har informert på arbeidsplassene.

 

– Det har vært lite oppmøte av medlemmene på møtene, noe vi har jobbet med. For at alle skal få informasjon, er det viktig å møte opp. Vi håper på bedre oppmøte i 2015.

 

– Bli kjent dag med SKKO, ble dessverre ikke gjennomført av ulike årsaker. Dette skal gjennomføres i 2015.

 

– Lik grunnlønn for alle fagarbeidere. Styret har vært i kontakt med forskjellige arbeidsplasser og har fått noe ulike tilbakemeldinger. I tillegg til lik grunnlønn, har mange fått tillegg fra den lokale potten. Derfor ulike forskjeller. Videreføres 2015

– Nettverksmøte for Sfo/skole og barnehager ble avholdt i oktober 2014. Fagforbundets leder v/Bjørn Johnsen startet møte med og informere om DnB som vil si opp lånebetingelsene til våre medlemmer. Bjørn Johnsen har også vært i tett kontakt med Sparebank 1 for å få til gode lånebetingelser for våre medlemmer.

Det var bra oppmøte og agenda for dagen var ulike problemstillinger på arbeidsplassene, blant annet avspasering og ½ feriedager, (jul og påske), arbeidstøy og lignende. Hvordan er praksisen for dette på arbeidsplassene?

Sfo/skole og barnehagene ble delt i to grupper, for å diskutere ulike problemstillinger.

Dette ble godt mottatt og er også ønskelig på neste nettverksmøte.

Vi følger opp saker som kom opp denne dagen.

 

– Det er gjennomført verving av nye medlemmer gjennom arbeidsplassbesøk i samarbeid med fagforbundet.

– Temakveld for medlemmene er ikke gjennomført, dette skal gjennomføres i 2015

 

– Mange av våre medlemmer deltok aktivt i forbindelse med streiken den

28.02. 2015.

 

 

Styret i SKKO Bærum

Kjersti Olsen

Leder.

 

 

 

 

Handlingsplan for SKKO 2014

 

Her kan du se Handlingsplan for SKKO 2014

 

 

 

Årsberetning 2013 – SKKO Bærum

 

Leder:                  Lill Høvik

Nestleder:            Kjersti Olsen

Sekretær:             Henriette Førrisdal

Styremedlem:       Lene Beggerud og Sissel Skagen

 

Styret har avholdt 8 styremøter i perioden og det har vært ca. 75% oppmøte.

Nestleder har i en periode tatt over ledervervet grunnet ulike omstendigheter.

Leder og nestleder har hatt 90% oppmøte på fagforbundets hovedstyremøter.

1/13 – info. til medlemmene gjennom Fagnytt som er gjennomført.

2/13 – Få flere medlemmer til seksjonen.  – Nye medl. er vervet.

3/13 – Påse at det ikke tas inn flere barn pr. voksen i bhg. – Grunnet nye normer er det inntaksstopp.

4/13 – Lik lønn for fagarbeidere. Prosessen er i gang og vil videreføres i 2014

5/13 – Jobbe for særaldersgrense for assistenter og fagarbeidere i bhg.  – gjennomført som forslag til tariffoppgjør lokalt og sentralt.

6/13 – Nettverksmøte for sfo. og skole høsten 2013 er ikke gjennomført som planlagt, grunnet seminar på Klækken.

 

Styret SKKO Fagforbundet Bærum

Februar 2014

Leder
Bjørn M. Johnsen

Lederen har ordet

Privatiseringsvedtaket ble stoppet

I fjor ved disse tider hadde Høyre og Frp vedtatt at nærmere 1000 av kommunens ansatte skulle privatiseres. Det er nå ingen hemmelighet at det gjaldt sykehjemmene på Berger, Østerås og Nordraaks vei, samt Omsorgsboligen Gml. Drammensveien. Da jeg hørte om beslutningen, trodde jeg ikke det kunne være sant. Det ble også startsignalet til Fagforbundets største kampanje for å beholde de tusen kommunale stillingene.

 
Vi brukte alle de kanalene vi hadde. Det var innspill i media, kontakt og møter med politiske partier og ikke minst samtaler med administrasjonen. Vi benyttet enhver anledning til å informere om de konsekvensene dette ville få både for brukere, kommunen og ikke minst for alle de kommunale ansatte. Det var ikke tvil om at de ansatte ville måtte ta regningen med de betydelige reduserte lønn- og arbeidsvilkår som de ville få hos de private selskapene. Vår kampanje ble avsluttet med et stort innlegg i Budstikka under tittelen «Det er ikke for sent å snu».  
 
Til alles lettelse snudde til slutt H og Frp, og Formannskapet vedtok enstemmig for noen måneder siden at disse arbeidsplassene skulle forbli kommunale. Jeg er langt fra sikker på om dette ville blitt resultatet uten Fagforbundets store engasjement i denne saken. I møtet i Formannskapet opplyste en av Høyretoppene at de ikke hadde vært klar over konsekvensene av sitt første vedtak. Det er ikke til å tro. Her gjør Høyre Bærum kommunes største privatiseringsvedtak «ever» og i ettertid påstår de at de ikke skjønte konsekvensene av det de skulle vedta. Det er skremmende.  
 
Men Høyre og Frp har ikke latt seg skremme av det de ikke skjønte. I samme Formannskapsmøte vedtok de at neste sykehjem skulle konkurranseutsettes til private tilbydere. . Det er derfor viktig at Fagforbundet fronter kampen mot konkurranseutsetting videre i fremtiden. Det gjelder ikke bare i pleie og omsorg heller. På barnehagesektoren synker prosentandelen av kommunale barnehager fra år til år. Sakte, men sikkert. Det samme gjelder renholdstjenester.  
 
Vi ser nå også at et stort internasjonalt selskap prøver å etablere seg på tjenesteområder som alltid har vært kommunale Det gjelder HR, lønn og regnskapstjenester. Selskapet har inngått avtaler med flere kommuner og som de opplyser, er interessert i å lære de norske regler og systemer. Jeg ser nok av store utfordringer fremover.  
 
Disse utfordringene må vi ta med oss da vi går til stemmeurnene i september. Vi vet hvem våre venner er.  
 
Bjørn M Johnsen
Linker
 
 
 
 
40271-350d1e6242adea329a094b67c33f1e14-e723671860d11ad3f4559f21fd58b60ckaffekurs  
 
Hjemmehjelp  
Ansatte