Press "Enter" to skip to content

Seksjon kirke, kultur og oppvekst

 

Styret for 2019 består av:

 

Leder: Kjersti Olsen

Nestleder: Lill Høvik

Styremedlem: 
Ragnhild Fosmo 
Janne Alne

 

» Plasstillitsvalgte i seksjon kirke, kultur og oppvekst

 


 

Styret for 2018 har bestått av:

 

Leder: Kjersti Olsen

Nestleder: Lill Høvik

Styremedlem: 
Ragnhild Fosmo 
Janne Alne
Bente Solberg
Wenche Miriam Holm Barø

 

» Plasstillitsvalgte i seksjon kirke, kultur og oppvekst

 


Styret for 2017 har bestått av:

Leder: Kjersti Olsen

Nestleder: Lill Høvik

Styremedlem: Sissel Skagen, Ragnhild Fosmo, Janne Alne og Bente Solberg

 

Årsberetning for 2016

Handlingsplan for 2017

 


Styret for 2016 består av:

Leder: Kjersti Olsen

Nestleder: Lill Høvik

Sekretær: Bente Solberg

Styremedlem: Sissel Skagen

Styremedlem: Janne R Alne

Styremedlem: Ragnhild Fosmo

 

 

 

Handlingsplan for SKKO 2016

 

Mål: Tiltak: Økonomi: Gjennom         

føring:

Ansvarlig:
1/16         

Info.til medlemmene gjennom fagnytt.

Sende i god tid, 2 – 3 innlegg pr. år Fagforbundet. Hele året. Seksjonsstyret.
2/16         

Felles tema kveld/dag m/andre seksjoner.

Sende informasjon til arbeidsplassene. Ptv henger opp til medlemmene. Fagforbundet. Våren 2016 Seksjonsstyret i         

samarbeid med de andre seksjonene.

3/16         

Verving

Arbeidsplas-sbesøk Fagforbundet. Hele året Seksjonsstyret/         

HTV.

4/16         

PTV på alle arbeidsplasser.

Forespørsel til bhg. når man er på arbeidsplasser v/verviug. Fagforbundet. Våren 2016 Seksjonsstyret/         

HTV.

5/16         

Nettverksmøte bhg og sfo/skole

På agendaen til seminar. Fagforbundet. Våren 2016 Seksjonsstyret.
7/16         

Særaldersgrense for barnehageansatte.

Sendt inn forslag til         

tariffoppgjør.

  V/tariffo-ppgjør Fagforbundet.
8/16         

Få flere inn i styret.

Høre med med-lemmene.   Hele året. Seksjonsstyret.

 

 

 

Årsberetning for 2015 – SKKO Bærum

 

 

Styret har bestått av følgende:

Leder: Kjersti Olsen

Nestleder: Lill Høvik

Styremedlem : Sissel Skagen

Sekretær:  Bente Solberg

Møtevirksomhet:

Styret har avholdt 9 styremøter, 1 medlemsmøte, deltatt på 2 seminarer i regi av Fagforbundet og 1 møte med Akershus v/Morten Linhart. Vi fortsetter vårt samarbeid med Akershus.

Leder har også deltatt i 9 styrermøter med HTV og 1 møte med alle seksjonsledere.

Mange av våre PTV har deltatt på seminarer i regi av Fagforbundet, (Laholmen og Klækken).

Medlemsmøter:

Det ble arrangert en bli kjent  kveld høsten 2015.

Dette var et ønske fra våre medlemmer, det møtte kun 1 medlem. Grunnet dette ble nettverksmøte i november avlyst.

Vi prøver igjen i 2016.

Verving:

Det er vervet flere nye medlemmer på de ulike arbeidsplassene.  Dette har foregått ved arbeidsplassbesøk og av våre medlemmer på egne arbeidsplasser.

Streik:

Mange av våre medlemmer støttet opp om streiken i forbindelse med midlertidige ansettelser i kommunen. Når det gjelder våre stillinger og ansettelser ser vi at medlemmene stiller opp.

Ønsker fra medlemmene:

Styret ba medlemmene om tilbakemelding på ønsker om ulike temaer/saker vi kunne ta for oss, kun få tilbakemeldinger.

Styret i SKKO, Bærum

v/Kjersti Olsen

Leder.

 

 

 

 

Handlingsplan for SKKO 2015

 

 

Mål: Tiltak: Økonomi: Gjennom         

føring:

Ansvarlig:
1/15         

Info.til medlemmene gjennom fagnytt.

          

Sende info. fra seksjonsstyret til medlemmene,(årsmøte, kurs/seminarer o.l.).

          

Fagforbundet.

          

Hele året.

          

Seksjonsstyret.

2/15         

Felles tema kveld/dag m/andre seksjoner.

          

Sende informasjon til arbeidsplassene. Ptv henger opp til medlemmene.

          

Fagforbundet.

          

Våren 2015

          

Seksjonsstyret i

samarbeid med de andre seksjonene.

3/15         

Ptv. nettverkssamling.

½ dag/kveld for skole/sfo og bhg.

          

Sende invitasjon til ptv. i god tid før samlingen. Henges opp på arbeidsplassen.

          

Fagforbundet.

          

Høsten 2015

          

Seksjonsstyret.

 

4/15         

Bli kjent med SKKO

Hvem er vi og hva kan vi gjøre?

          

Sende invitasjon til ptv. i god tid før samlingen. Henges opp på arbeidsplassen.

          

Fagforbundet.

          

Oktober 2015

 

          

Seksjonsstyret.

5/15         

Felles stillingsinstruks for Sfo?

          

Undersøke på de ulike skolene.

            

Våren 2015

          

Fagforbundet/

Seksjonsstyret.

 

6/15         

Jobbe for å få Ptv. på alle arbeidsplasser.

 

          

Sende forespørsel til de arbeidsplassene som ikke har Ptv.

          

Fagforbundet.

          

Hele året.

          

Seksjonsstyret/

fagforbundet.

7/15         

Verving.

 

 

          

Arbeidsplass besøk.

 

 

          

Fagforbundet.

          

Hele året.

          

Fagforbundet/

Seksjonsstyret.

 

 

 

 

Årsberetning 2014 – SKKO Bærum

 

 

Leder:                  Kjersti Olsen

Nestleder:            Lill Høvik

Sekretær:             Henriette Førrisdal

Styremedlem:       Sissel Skagen

 

– Det er avholdt 8 styremøter med 90 % oppmøte.

Leder har deltatt på HTV møtene med 98 % oppmøte.

Styret har også deltatt med ett medlem på seminar i regi av fylket.

Mange av våre Ptv. har deltatt på seminarene i regi av fagforbundet (Laholmen og Klækken).

 

– Informasjon til medlemmene har foregått gjennom brev, fagnytt og gjennom post til plasstillitsvalgte som har informert på arbeidsplassene.

 

– Det har vært lite oppmøte av medlemmene på møtene, noe vi har jobbet med. For at alle skal få informasjon, er det viktig å møte opp. Vi håper på bedre oppmøte i 2015.

 

– Bli kjent dag med SKKO, ble dessverre ikke gjennomført av ulike årsaker. Dette skal gjennomføres i 2015.

 

– Lik grunnlønn for alle fagarbeidere. Styret har vært i kontakt med forskjellige arbeidsplasser og har fått noe ulike tilbakemeldinger. I tillegg til lik grunnlønn, har mange fått tillegg fra den lokale potten. Derfor ulike forskjeller. Videreføres 2015

– Nettverksmøte for Sfo/skole og barnehager ble avholdt i oktober 2014. Fagforbundets leder v/Bjørn Johnsen startet møte med og informere om DnB som vil si opp lånebetingelsene til våre medlemmer. Bjørn Johnsen har også vært i tett kontakt med Sparebank 1 for å få til gode lånebetingelser for våre medlemmer.

Det var bra oppmøte og agenda for dagen var ulike problemstillinger på arbeidsplassene, blant annet avspasering og ½ feriedager, (jul og påske), arbeidstøy og lignende. Hvordan er praksisen for dette på arbeidsplassene?

Sfo/skole og barnehagene ble delt i to grupper, for å diskutere ulike problemstillinger.

Dette ble godt mottatt og er også ønskelig på neste nettverksmøte.

Vi følger opp saker som kom opp denne dagen.

 

– Det er gjennomført verving av nye medlemmer gjennom arbeidsplassbesøk i samarbeid med fagforbundet.

– Temakveld for medlemmene er ikke gjennomført, dette skal gjennomføres i 2015

 

– Mange av våre medlemmer deltok aktivt i forbindelse med streiken den

28.02. 2015.

 

 

Styret i SKKO Bærum

Kjersti Olsen

Leder.

 

 

 

 

Handlingsplan for SKKO 2014

 

Her kan du se Handlingsplan for SKKO 2014

 

 

 

Årsberetning 2013 – SKKO Bærum

 

Leder:                  Lill Høvik

Nestleder:            Kjersti Olsen

Sekretær:             Henriette Førrisdal

Styremedlem:       Lene Beggerud og Sissel Skagen

 

Styret har avholdt 8 styremøter i perioden og det har vært ca. 75% oppmøte.

Nestleder har i en periode tatt over ledervervet grunnet ulike omstendigheter.

Leder og nestleder har hatt 90% oppmøte på fagforbundets hovedstyremøter.

1/13 – info. til medlemmene gjennom Fagnytt som er gjennomført.

2/13 – Få flere medlemmer til seksjonen.  – Nye medl. er vervet.

3/13 – Påse at det ikke tas inn flere barn pr. voksen i bhg. – Grunnet nye normer er det inntaksstopp.

4/13 – Lik lønn for fagarbeidere. Prosessen er i gang og vil videreføres i 2014

5/13 – Jobbe for særaldersgrense for assistenter og fagarbeidere i bhg.  – gjennomført som forslag til tariffoppgjør lokalt og sentralt.

6/13 – Nettverksmøte for sfo. og skole høsten 2013 er ikke gjennomført som planlagt, grunnet seminar på Klækken.

 

Styret SKKO Fagforbundet Bærum

Februar 2014