Press "Enter" to skip to content

Kategori: Hjem

FORBUNDSLEDER METTE NORD: PRIORITERER PENGER FREMFOR ARBEIDSTID

Når vi må velge mellom arbeidstid og penger, så trumfer pengene, sier Fagforbundets forbundsleder.

Fagforbundslederen tror ikke sekstimersdagen vil toppe lista over prioriterte saker å jobbe med etter landsmøtet til høsten. I et sommerintervju med forbundets eget nettsted sier Nord at hun ser fram til mange interessante debatter på Landsmøtet i oktober, som hun kaller Fagforbundets viktigste politiske verksted. Nord tror pensjon, heltid, styrking av vernet for arbeidstakere og normalarbeidsdagen blir de heteste temaene på landsmøtet.

Det er vel litt typisk at vi er opptatt av sekstimersdagen til landsmøtet. Men så, når vi holder tariffkonferanser i forkant av lønnsoppgjørene og må velge mellom arbeidstid og penger, så trumfer pengene, sier Mette Nord og sier videre at sekstimersdagen er med dem, men ikke på topp.

Et av forslagene som også skal behandles på Landsmøtet er forslaget om redusert kontingent for Fagforbundets medlemmer. Dette nevner ikke Forbundslederen i sommerintervjuet.
Kan det være fordi Landsstyret har delte i synspunktet på dette forslaget? For fagforeningen er dette en viktig sak, hvor vi støtter flertallet som ønsker en kontingentreduksjon.

Comments closed

LEDERLØNNINGENE FORTSETTER Å ØKE MEST

Foto: Morten Hansen

Lederlønningene i selskapene hvor staten er tungt inne på eiersiden har de siste ti årene økt nesten dobbelt så mye som lønningene ellers.

Dagens Næringsliv har gjort en sammenstilling som viser at lønnen til topplederne i 19 statlige og delstatlige bedrifter i gjennomsnitt har økt med 58,9 prosent de siste ti årene. For de børsnoterte og delvis statseide selskapene i utvalget var økningen på 51,8 prosent. Til sammenligning viser tall fra Statistisk sentralbyrå at lønnsøkningen for den øvrige befolkningen var på 35,5 prosent fra 2011 til 2021. Avisen har tatt med lønn, bonuser og andre godtgjørelser til ledere, men har utelatt insentivordninger og pensjon.

Nå har regjeringen kommet på banen. Næringsminister Vestre truer med å kaste flere styrer hvis lederlønningene øker mye og opplyser at han mener alvor om moderasjon. For kort tid siden viste han at han mente alvor, da han kastet nesten hele styret i forvaltningsselskapet Argentum. Det skjedde etter at det var avslørt rause ordninger som hadde gitt topplederen 135 millioner kroner siden 2006. Vanlige arbeidstakere har, gjennom en seriøs fagbevegelse, vist moderasjon ved lønnsoppgjørene år etter år. Da er det uakseptabelt at det samme ikke gjelder for toppledere i både privat og offentlig sektor.

Fagforeningen forventer at næringsminister Vestre, som allerede har bevist at han kan være hard i klypa, fortsetter å gjøre ord til handling. Nå må han klemme til for alvor og stoppe denne lønnsfesten for høytlønnede toppledere.

Comments closed

VERVEKONKURANSEN PÅGÅR FOR FULLT

Årets vervekonkurranse er godt i gang

På vårt årsmøte ble vinnerne av vervekonkurransen 2021 hedret og premiene overlevert til de dyktigste ververne.

Vi fikk to vinnere. Det var Candido Lorenzo, som så mange ganger før, og Kjersti Meidell Kvam som fikk hvert sitt gavekort på kr 4.000. Tredje plass var fjorårets vinner, Anne Mari Sandvoll og Mats Hermann Hansen fikk fjerde plass. Begge mottok et gavekort på kr 2.000. Fagforeningen gratulerte vinnerne med strålende innsats.

Medlemsverving er viktig for at Fagforbundet kan opprettholde vår styrke. Skal vi gjenta bedriften fra 2020, da vi var den fagforeningen i Viken som fikk flest nye medlemmer, har vi alle en jobb å gjøre.

Comments closed

NYE AKERSHUS BLIR NESTEN LIKE STORT SOM OSLO

Foto: Ulf Palm v/MiA

Nye Akershus fylke vil ha rundt 700.000 innbyggere, parlamentarisme og et fylkesting med 51 politikere. Det blir omtrent like stort som Oslo.

I forhold til grensene i 2020 vil Akershus få fire nye kommuner i 2024. Hurum og Røyken er blitt en del av Asker. Jevnaker og Lunner var opprinnelig i Oppland, men skal nå tilhøre Akershus. Det, pluss tilflytting, gjør at folketallet nå matcher Oslos 703.000 innbyggere.

Nå er Oslo både kommune og fylkeskommune og bystyret har 59 medlemmer. Oslo har byråd. Akershus vil ikke være noe dårligere. De ønsker at Viken møter Oslo med samme politiske tyngde.

Nye Akershus får 700.000 innbyggere, og vil dermed være stort nok for parlamentarisme, mener et flertall i geografisk utvalg for Akershus som ønsker fylkesråd og parlamentarisme. Utvalget som ønsker parlamentarisme, synes dette har fungert fint for Viken og ønsker å fortsette med det.

Så får vi se om utvalgets flertall har politisk dekning for sine forslag om parlamentarisme og fylkesråd fremfor formannskapsmodellen .

Comments closed

DEN KRAFTIGE PRISØKNINGEN FORTSETTER

Matvareprisene fortsetter å vokse kraftig. Lønnstilleggene er allerede spist opp.

Uvanlig høy vekst i matvareprisene og drivstoffprisene har ført til en økning i konsumprisindeksen på 6,3 prosent de siste tolv månedene. Fra mai til juni steg matvareprisene med 2 prosent. Ved forrige tolvmånedersendring var prisveksten på 5,7 prosent. Det er den høyeste prisveksten siden 1988. Fra mai til juni i år steg prisene på drivstoff med 12,8 prosent. Sammenlignet med juni 2021 var de 56,4 prosent høyere i juni i år. Samtidig øker rentene i rekordfart og flere rentehevinger er annonsert.

Disse økte prisene på matvarer, strøm, bensin og høyere renteutgifter har allerede spist opp det lønnstillegget som ble gitt i våres. Da var prisveksten for inneværende år beregnet til 3,6 % og lønnstillegget i offentlig sektor var på 3.84 %. Siden den tid har denne rekordstore prisøkningen medført en kraftig reduksjon av kjøpekraften for våre medlemmer.

Fagforeningen mener at dette må kompenseres ved neste års lønnsforhandlinger. Fortsetter denne prisøkningen må det bli betydelige lønnskrav ved mellomoppgjøret til våren.

Comments closed

UNGDOMMEN REAGERER POSITIVT PÅ BESØK AV LOs SOMMERPATRULJE

LOs sommerpatrulje fant lovbrudd på over halvparten av arbeidsplassene de sjekket i sommer. Bekymringsfullt.

I slutten av juni gikk startskuddet for årets runde med LOs sommerpatrulje – for 37. år på rad siden starten i 1985. Ungdomstillitsvalgte og medlemmer i LO-forbundene reiser på uanmeldt besøk til bedrifter i de første sommerukene. Hensikten er å informere ungdommer om plikter og rettigheter i arbeidslivet, og å tilby råd og hjelp til de som ikke har det greit på jobb.

Ungdommen setter pris på besøk av LOs sommerpatrulje. Mange unge er redde for å ta opp ubehagelige saker med sjefen sin. Når vi kommer på besøk, blir det litt lettere for dem, er erfaringen fra LOs sommerpatrulje etter årets arbeidsplassbesøk.  

Sommerpatruljen snakker med de ansatte og sjekker om arbeidsavtalen er på plass. De undersøker også om de får den lønnen de har krav på og at overtid blir betalt. I år fant sommerpatruljen rekord- mange brudd på arbeidsmiljøloven. De gjaldt brudd på overtidsregler, vaktlister og pauser, på overvåkningsregelverket, samt manglende opplæring. Der det er mangler tar sommerpatruljen dette opp med de ansvarlige.

Det er en utvikling som bekymrer fagforeningen, og en trend som må snus. Arbeidsgiverne må ta dette på alvor. For mange unge er dette det første møte med arbeidslivet, og det er derfor viktig at de får et positivt møte med arbeidsplassen og at de blir behandlet på en ordentlig måte. Her er sommerpatruljen en god «vaktbikkje».

Comments closed

SÆRALDERSGRENSER: NYE REGLER MÅ VÆRE KLARE OM SENEST ETT ÅR

Helsefagarbeidere, sykepleiere, renholdere og vernepleiere har idag særaldersgrenser, og disse kan fratre ved 62 år.  

Innen 1. juli neste år skal de nye reglene for pensjonen til de offentlig ansatte som har særaldersgrense være klare. Reglene gjelder blant annet for helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, renholdere, brann- og politifolk, som alle kan gå av med pensjon tidligere enn andre. Dette gjelder i dag rundt 250.000 arbeidstakere , hvorav over 100.000 er medlemmer i Fagforbundet. Derfor blir dette viktige forhandlinger for mange av våre medlemmer.

Før fristen går ut, skal det gjennomføres en prosess for å komme frem til hvilke stillinger, yrker eller oppgaver som skal ha særaldersgrenser i framtiden, og hva disse aldersgrensene skal være. Det skal nå nedsettes en arbeidsgruppe som får i mandat å vurdere det framtidige behovet. Her kan det forventes harde forhandlinger, da arbeidsgiver og fagforbundene har forskjellige oppfatninger om ordningen.

Fagforeningen mener at dette utvalget også bør vurdere om ordningen bør gjelde for assistenter i pleie- og omsorg, samt ansatte i barnehage og SFO.

Comments closed

HAR BÆRUM KOMMUNE SOVET I TIMEN?

Fra høsten vil 130 førsteklassinger i Askerskolen få gratis SFO-plass. Staten betaler. Ingen i Bærum får et slikt tilbud.

Regjeringen har bevilget midler til et prosjekt hvor kommunene kunne søke om tilskudd til gratis SFO-plass for familier med lav inntekt. Budstikka skriver i dagens avis at Asker kommune har søkt og fått innvilget midler, slik at 130 førsteklassinger i Asker får gratis SFO fra høsten.

Avisen opplyser også at Bærum kommune ikke har søkt slike midler. Dermed blir det ingen lavinntektsfamilier i Bærum som kan nyte godt av disse statlige midlene til gratis SFO-plasser. Fagforeningen er helt sikker på at mange familier i Bærum også ville hatt behov for et slikt tilskudd.  Det er viktig at Bærum følger med på de mulighetene som finnes for statlige tilskudd, slik at vi kan gi innbyggerne et best mulig tilbud. Her ville jo tilbudet vært kostnadsfritt for kommunen.

Comments closed

JOBBER UTEN ARBEIDSKONTRAKTER I BÆRUM KOMMUNE

Faste ansatte og sommervikarer i Bærum kommune har arbeidet uten arbeidskontrakter i sommer.

Det er riktig som Budstikka har skrevet om saken at mange har arbeidet uten arbeidskontrakter i Bærum kommune denne sommeren. Som kjent hadde kommunen for noen år siden sentralisert utferdigelsen av arbeidskontrakter. En omorganisering fagforeningen var svært skeptisk til. Nye arbeidskontrakter har vært utfordrende over lang tid. Dette gjelder både ved faste ansettelser og for vikarer. Spesielt har dette vært et problem for sommervikarene. Det har også medført forsinkede lønnsutbetalinger.

Den ansatte som Budstikka har vært i kontakt med er medlem av Fagforbundet. Det er riktig som avisen skriver at hun fikk arbeidskontrakten i løpet av samme dag så snart fagforeningen kontaktet kommunen om saken. Slike arbeidskontrakter skal den ansatte ha mottatt før arbeidstart. Det er viktig, for i kontrakten fremkommer både arbeidstid og lønnsbetingelsene. For øvrig er Fagforbundet fornøyd med at arbeidsgiver reagerte raskt på fagforeningens henvendelse.

Dette kan derimot ikke fortsette. Fagforeningen har vært tydelig på at dette er et problem som må løses, da det ikke er akseptabelt at ansatte begynner å jobbe i kommunen uten en arbeidskontrakt å forholde seg til.

Comments closed

PENSJONISTENE HAR VÆRT PÅ TUR

Etter tre lange år uten sommertur kunne endelig våre pensjonister dra ut på tur sammen.

I år gikk turen til Jeløya med Galleri F15 som første stopp. I strålende sommervær fikk de servert kaffe og rundstykker før omvisning i Galleriet. Etter et hyggelig opphold på Jeløya gikk ferden til Engelsviken for servering av stedets berømte fiskesuppe som svarte til forventningene. Det gjorde også en topp dessert og alle var fornøyde før det var tid for hjemreise.

På bussen tilbake var det utdeling av premier for de beste resultatene i dagens Quiz. Etter 8 timer på tur var 47 glade pensjonister tilbake i Sandvika.

Comments closed

NÆRMER DU DEG PENSJONSALDEREN BØR DU LESE DETTE

«Samordningsfellen», hva innebærer den?

«Samordningsfellen» innebærer at tjenestepensjonen til kommunalt ansatte født før 1962 blir lavere for de aller fleste ved å fortsette å arbeide etter fylte 67 år.

Ikke alle har vært klar over dette og fortsatte å jobbe i det offentlige etter 67 år. Mange har fått merke at tjenestepensjonen har blitt vesentlig lavere enn forventet. Bakgrunnen for dette er samordningsloven, som kom sammen med pensjonsreformen i 2011 og gjelder offentlig ansatte født før 1962.

Fagforeningen oppfatter dette som en svært urettferdig og urimelig ordning som må forandres. Det kan ikke oppfattes som annet enn et pensjonsran. Det bryter også mot samfunnets arbeidslinje. Fagforbundet arbeider sammen med Pensjonsforbundet for å få forandret denne ordningen.

Har du tenkt å jobbe i kommunen etter 67 år, ta kontakt med Pensjonskassen og få beregnet hva det betyr for din tjenestepensjon og få svaret skriftlig. Det siste er utrolig viktig.

Dette gjelder ikke de som har avsluttet sitt faste arbeidsforhold og er vikarer på pensjonistlønn.

Comments closed

LO FRYKTER MER LEDIGHET ETTER RENTEHOPP

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO er kritisk til avgjørelsen fra Norges Bank om å heve styringsrenten.

Foto: Henry Mai

Norges Bank har nå satt styringsrenta med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent. Jeg er bekymret for at internasjonal kostnadsvekst og renteøkninger her hjemme, vil snu den etterlengtede oppturen vi har vært inne i etter pandemien til en bratt nedtur og ny økning i ledigheten, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO til FriFagbevegelse.

Han tar til orde for at høyere rente ikke er det riktige virkemiddelet mot en altfor høy inflasjon.  Oppgang i norsk økonomi taler for renteøkningen, men det er ikke riktig å bruke renteøkninger til å drive norsk økonomi inn i en nedgang på grunn av den importerte prisveksten, sier Bjørnstad.

Her har sjefsøkonomen et godt poeng som det bør tas hensyn til ved fastsettelsen av styringsrenten. Den store prisveksten her i landet skyldes dyrere importvarer. Det er motsatsen til for noen år tilbake da prisveksten var ekstremt lav. Den gang skyldes det reduserte importpriser, spesielt grunnet lave priser på varer fra Kina. Det bør være prisveksten innlands som bør vektlegges i større grad enn det synes å være tilfelle i dag.

Les mer om saken her…

Comments closed

FORBUNDSLEDEREN ØNSKER GOD SOMMER

Forbundsleder Mette Nord har sendt epost til medlemmene med ønske om en god sommer.

I eposten tar hun opp noe av det som skjedd i første halvår. Spesielt nevner hun at Fagforbundet denne våren har vært preget av lønnsoppgjørene, og at mange av våre medlemmer har stemt over resultatene fra oppgjørene. Som kjent ble det er klart «ja» flertall i kommunesektoren. Hun presiserer at alle skal være med på lønnsutviklingen.

Forbundslederen var også opptatt av at Fagforbundet har blitt større og sterkere, da vi nylig passerte 400 000 medlemmer og at dette gir våre medlemmer makt til å påvirke samfunnsutviklingen og egne lønns- og arbeidsvilkår.

Les eposten her…

Comments closed

KOMMUNEOPPGJØRET VEDTATT AV ALLE, MED UNNTAK AV LÆRERNE

Forsker om lærerkonflikten: Historisk sett lite å tjene på streik.

De streikende lærerne kan trolig vente seg magert utbytte – enten de klarer å tvinge KS tilbake til forhandlingsbordet eller staten griper inn med lønnsnemnd. Historisk sett oppnår man lite, sier forsker Kristine Nergaard ved Fafo.

Utdanningsforbundet sluttet seg til streiken 20. juni, og dermed har 48 lærere lagt ned arbeidet. De skal holde kampgløden i live til over sommerferien. Da skal antatt massive opptrappinger gjøre lærerstreiken merkbar for elever, lærere og foreldre. Dermed kan også lærerne ta sommerferie som alle andre og lade opp til en streik som i realiteten vil starte opp medio august.

Så får vi se om forskeren får rett – om at det her er lite å hente for lærerne.

Comments closed

ARBEIDSTIDSORDNINGEN I BARNEHAGENE

Dagens arbeidstidsordning i de kommunale barnehagene videreføres. Dette er noe de ansatte ønsket.

Kommunalsjefen har nå besluttet å videreføre dagens arbeidstidsordning, noe Fagforbundet er svært godt fornøyd med. En medlemsundersøkelse blant våre medlemmer viser at det er nærmest unison oppslutning om dagens ordning.

Fagforeningen er overrasket over Utdanningsforbundets snuoperasjon i denne saken og er svært usikker på om de her har støtte fra sine medlemmer.

Fagforeningslederen har informert de plasstillitsvalgte om beslutningen.

Les informasjonen her …

Comments closed

URAVSTEMNINGEN I KOMMUNEOPPGJØRET

Medlemmene sa ja til lønnsoppgjøret i kommunene.

Av Fagforbundets medlemmer som deltok i uravstemningen, stemte 71 % ja til lønnsoppgjøret.  Dermed er resultatet fra det kommuneoppgjøret godkjent.

Bærum kommune opplyser at ny lønn og etterbetaling kommer i oktober.

Comments closed

DELTIDSANSATTE FÅR NYE RETTIGHETER

Et nytt lovforslag skal sikre at heltid blir hovedregelen, og at deltidsansatte får sterkere fortrinnsrett.

Regjeringens hovedgrep i lovforslaget som er sendt Stortinget er en normgivende bestemmelse i arbeidsmiljøloven som sier at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid. Behov for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver. Arbeidstilsynet får samtidig myndighet til å kontrollere at denne dokumentasjonsplikten etterleves.

I tillegg styrkes deltidsansattes fortrinnsrett på to områder. Det første er en presisering om at deltidsansattes rett til utvidet stilling også skal gjelde framfor ny innleie. Det andre er at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter.

Lovforslaget som nå kommer til behandling i Stortinget, må regjeringen søke flertall for det i samarbeid med andre partier.  Forslaget forventes å bli behandlet i høstsesjonen.

Lovforslaget kan leses her…

Comments closed

HER ER ALT DU TRENGER Å VITE OM FERIE

LOs ferielovguide gir svarene.

Lo-advokatene har med bakgrunn i ferieloven utarbeidet LOs ferielovguide som besvarer spørsmål som kan være aktuelle problemstillinger rundt ferie.

Hvem har rett på ferie? Får du lengre ferie med tariffavtale? Hva skjer med ferien om du blir syk? Og mange relevante spørsmål bevares i guiden.

Les LOs ferielovguide her…

Comments closed

PENSJONENE ØKER

Foto: Ole Palmstrøm

Pensjonene øker fra 1. mai 2022. Det betyr at mange får etterbetalt økningen i trygder og pengestøtte.

Det nye grunnbeløpet er fastsatt til 111 477 kroner. Grunnbeløpet var tidligere 106 399 kroner, så økningen er på 5078 kroner eller 4,77 prosent,

Grunnbeløpet er avgjørende for store grupper som uføretrygdede og de som mottar alderspensjon får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet får fra 1. mai en inntektsøkning på 4,77 prosent. Økningen fra 1. mai blir utbetalt sammen med månedsutbetalingen 20. juni.

Comments closed

FAGFORBUNDET NÅ: 400 000 MEDLEMMER

Fagforbundet har nådd en ny milepæl: Vi er blitt 400 000 medlemmer!

Foto: Lars Helgerud

I en hilsen til fagforeningene sier forbundsleder Mette Nord: Tusen takk for fantastisk innsats fra medlemmer og tillitsvalgte. Det er deres innsats som har gjort Fagforbundet til et større og enda sterkere lag.

Hun fortsetter – Det høye medlemstallet gjør at Fagforbundet kan stille makt bak kravene våre, sikre at vi kan gå i kampen for våre medlemmer. Mer enn noen gang ser vi at vi må stå sammen og drive lagarbeid.

Les mer her…

Comments closed