Press "Enter" to skip to content

Kategori: Hjem

FAGFORBUNDETS MEDLEMMER SA JA TIL LØNNSOPPGJØRET

Et tydelig flertall blant LO Kommunes medlemmer som stemte har sagt ja til årets lønnsoppgjør i kommunene. Samtidig var det et betydelig mindretall  som ikke var fornøyde med oppgjøret og stemte nei. Blant annet et stort flertall i Sykepleierforbundet. Også i Utdanningsforbundet ble resultatet forkastet. I alt 59 prosent av Fagforbundets medlemmer som stemte sa ja, mens et mindretall på 37 prosent stemte nei, i tillegg var det noen blanke stemmer.

Vi er glade for at flertallet av medlemmene har tatt inn over seg alvoret som pandemien har satt oss i og akseptert at dette ble et unntaksår, også lønnsmessig. Norsk økonomi har fått en alvorlig knekk, noe som merkes i hele arbeidslivet, også i offentlig sektor. Nå står kampen om å bevare arbeidsplassene og unngå nedskjæringer og permitteringer for så mange medlemmer som mulig, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Les mer om resultatet i Fagbladet her …

Comments closed

NÅ BEGYNNER GJENOPPBYGGINGEN AV KOMMUNEGÅRDEN

Kommunegården er ikke i dag noe vakkert syn. Her står bare skallet igjen. Etter å ha revet alt innvendig, vil nå gjenombyggingen starte. Det er ventet at den nye bygningen vil stå ferdig i desember 2021 og at ansatte kan starte innflyttingen i januar 2022. I mellomtiden vil Eyvind Lyches vei fortsette å være tilholdssted for de fleste av de administrative støttefunksjonene.

Her kan dere se noen illustrasjoner av hvordan den nye kommunegården vil se ut

Comments closed

FORTSATT IDRETT PÅ KADETTANGEN

Vår fagforeningsleder Bjørn M Johnsen har skrevet en artikkel som Sandvika-beboer og Ap politikker i Budstikka som han har kalt «Kadettangen trenger den siste finish». Her slår han et slag for at idrettsbanen må renoveres, og at Kadettangen, som er Sandvikas ansikt mot sjøen, blir en verdig del av den flotte promenaden og badestranda.

Les hele artikkelen her…

Comments closed

URAVSTEMNING – bruk stemmeretten

Forslag til ny hovedtariffavtale er nå ute til uravstemning.

Resultatet ved årets lønnsforhandlinger er ikke mye  å rope hurra for, men er på linje med de tariffavtalene som er inngått i andre sektorer. Etter at frontfagene hadde forhandlet ferdig, ble det klart at det ikke var mye å hente her. I så måte var forhandlingsresultatet ikke overraskende. Dette må anses å være et bidrag for å få Norge tilbake på skinnene igjen. Vi i kommunene har vært heldige så langt, mens mange i privat sektor i dag enten er i permisjon eller står uten arbeid.

Dette er ikke tiden for streik, noe som et nei til avtalen vil medføre.  På denne bakgrunn anbefaler fagforeningsstyret medlemmene til å stemme ja ved uravstemningen.  

Les forbundslederens intervju i Fagbladet om resultatet…

Les Odd Haldgeirs intervju i Oss tillitsvalgte…

Comments closed

HØYRE, FRP OG VENSTRE SA NEI TIL GRATIS MUNNBIND TIL ANSATTE

Kommunestyret behandlet i kveld saken om krav av munnbind ved kollektivreiser. 

Kommunestyret vedtok et slik påbud. I møtet fremmet Arbeiderpartiet forslag om gratis munnbind til alle ansatte i kommunen som reiste kollektivt. Dette forslaget fikk støtte av SV, Rødt, PP, KrF og Sp. Men forslaget oppnådde ikke flertall da H, FrP og V stemte imot. Dermed må ansatte selv betale sine munnbind da de reiser til og fra jobb.

Fagforbundet beklager at flertallspartiene ikke kunne være med på et så velbegrunnet forslag.

Comments closed

INGEN PENSJONISTTURER I HØST

Pensjonistutvalget i fagforeningen har besluttet å ikke arrangere noen turer i høst. Bussturer har vist seg å kunne være en kilde til koronasmitte og derfor er det ikke å anbefale. Vi må ta dette på alvor og heller se frem mot neste år og håpe at vi da er tilbake i en mer normal situasjon.

I mellomtiden er det viktig at vi alle følger de rådene som Folkehelseinstituttet kommer med.

Comments closed

HP 2021-2024 ER FREMLAGT – kutter i skole og omsorg

Kommunedirektøren har nå lagt frem forslag til Handlingsplanen (HP) for 2021-2024.

I forslaget legges det opp til en betydelig omstilling av kommunens drift, hvor utgiftene i løpet av HP perioden  skal ned med over 400 millioner kroner. Det foreslås betydelige kostnadsreduserende tiltak for de neste fire år. Kuttene rammer velferdsområdene skole, barnehage og omsorg. Mange av de foreslåtte tiltakene vil ha stor påvirkning på ansattes arbeidssituasjon.

HP forslaget går nå til politisk behandling, først i de enkelte sektorutvalg og deretter i Kommunestyret 3. desember.

Fagforeningen vil som tidligere sende våre innspill til politikerne. Medlemmer som har synspunkter eller meninger til HP forslaget kan sende disse på e-post til fagforeningskontoret.  

Les hele HP 2021-2024 her …

Comments closed

Lokale lønnsforhandlinger i kap 3 og 5 i Bærum kommune

Hovedtariffoppgjøret i KS er nå i havn, med unntak av AKAD. De lokale lønnsforhandlinger for ansatte i kapittel 3 og kapittel 5 er nå under planlegging.

Grunnet de svært beskjedne lønnstillegg som lønnsrammen gir mulighet for, er det besluttet at det ikke blir individuelle vurderinger ved disse forhandlingene i år. Det medfører at det vil bli gitt flate tillegg til ansatte i disse kapitlene. Saken har også vært behandlet i Formannskapet hvor det ble anbefalt at det gis et generelt tillegg til alle.

Det innebærer at ansatte i år ikke skal sende inn lønnskrav til fagforeningen. Vi har sendt en e-post til alle medlemmene i disse kapitlene om dette.

Forhandlingene skal være gjennomført innen 15. oktober.

Les Formannskapssaken her…

Comments closed

ENIGHET I KOMMUNEOPPGJØRET

Et par timer etter forhandlingsfristens utløp ved midnatt tirsdag ble det klart at KS og de tre forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio og YS kommune er blitt enige om en ny hovedtariffavtale. Akademikerne brøt forhandlingene blant annet fordi det ikke ble enighet om kommunelegeavtalen.

Det ble et magert oppgjør og de fleste av Fagforbundets medlemmer får et tillegg på kr 1400 kr med virkning fra 1.9.20.

Resultatet i kommunesektoren har en samlet ramme på 1,7 prosent, det samme som resultatet i det såkalte frontfaget, altså privat konkurranseutsatt industri. Det var på forhånd klart at det var svært lite penger å forhandle om i årets hovedtariffoppgjør i kommunesektoren, siden 1,6 prosent allerede var tatt ut som resultat av fjorårets oppgjør og andre tillegg. Siden overhenget fra i fjor spiste opp det meste av rammen, ble det derfor i årets oppgjør bare igjen 0,1 prosent som dermed bare gav et svært beskjedent kronetillegg. Det blir heller ingen pottforhandlinger i kapittel 4 i år.

For de ansatte i kapittel 3 og 5 blir lønnsrammen som for kapittel 4, og tilleggene kommer her etter lokale forhandlinger som vi antar blir i oktober. Disse får ingen sentrale tillegg, men de vil få en epost fra oss ang. lokale forhandlinger i løpet av uka.

Se lønnstilleggene i kap. 4 her…

Les Fagforbundets kommentarer til oppgjøret her …

Les hele protokollen fra Hovedoppgjøret 2020 her…

Comments closed

Vinnere av sommerquizen 2020!

I den nyeste utgaven av Fagnytt utfordret vi medlemmene våre for å se hvor godt de kjenner Bærum kommunes historie! Vinnerne har nå blitt trukket!

Førstepremien her var en lekker kabinkoffert og 10 flax lodd! Andre og tredjeplass har også fått tilsendt 10 flax lodd hver.

Løsningsordet her var «FERIETID», og du kan se fasit og vinnere ved å trykke på knappen nedenfor!

Comments closed

Fagforbundet sier nei til NHO og Høyres nye privatiseringsplaner

Mette Nord ut mot NHO og Høyre: – Du skaper ikke verdier ved å flytte fra offentlig til privat sektor uttaler Fagforbundets leder, Mette Nord og etterlyser næringslivsledere som vil skape verdier, ikke bare bytte verdier fra det offentlige. 

Torsdag vedtok landsstyret i Fagforbundet en uttalelse der de går kraftig ut mot både NHO og Høyres «nye» privatiseringsplaner.

Les hele uttalelsen her…

Comments closed

Bemanningen på sykehjemmet må økes

Pleie- og omsorgstjenestene i Bærum kommune har ikke den kvaliteten på tjenestene som beboerne fortjener skriver kommunestyremedlem og fagforeningsleder Bjørn M Johnsen i en artikkel i Budstikka i dag.

Han viser til tre revisjonsrapporter som Bærum kommunes kontrollutvalg har fremlagt for politikerne og som i våres ble politisk behandlet i hovedutvalg for bistand og omsorg og som gir et godt bilde av kvaliteten på tjenestene ved våre bo- og behandlingssentre, sentrene som nå har skiftet navn til sykehjem. Her fremkommer det at mye er bra, men det er også store forbedringspotensialer på flere områder.

Han er tydelig i artikkelen på at bemanningen må økes for å oppnå den ønskede kvalitetsforbedringen.

Les hele artikkelen her…

Comments closed

Uakseptabelt at regjeringen lar pensjonstyveriet fortsette

Det ligger an til at pensjonistene får redusert kjøpekraft. Helt uakseptabelt, sier Lo sekretær Julie Lødrup til publikasjonen LO Norge i sin kommentar til pensjonistoppgjøret. Pensjonistene vil nå få redusert sin kjøpekraft for femte gang på de seks siste årene.

Oppgjøret viser at minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden. Enslige minstepensjonister lever for snaut 205.000 kroner i året. Det er godt under det som defineres som lavinntekt. Les alle de nye satsene i artikkelen i FriFagbevegelse.

Les kommentarene fra LO Norge her…

Les artikkelen i Frifagbevegelse her…

Les uttalelse fra Fagforbundets landsstyre om trygdeoppgjøret her…

Comments closed

Kommuneoppgjøret i gang

I dag 3. september gikk startskuddet for årets kommuneoppgjør. Partene har frist til 15. september om å bli enige om en ny tariffavtale.

Likt kronetillegg
Fagforbundet ønsker en sosial profil på oppgjøret, blant annet med et flatt kronetillegg. Et likt kronetillegg vil bety mest for dem med lavest lønn fra før. Det gir en god sosial profil.

Fagforbundet krever også at det ikke skal gjennomføres lokale forhandlinger. 2020 blir et unntaksår på mange måter. De økonomiske utsiktene er dystre og rammen for lønnsoppgjøret er lav. Dermed er det uansett lite rom for lokale forhandlinger. 

Les mer her…

Les hele kravdokumentet til LO kommune her…

Comments closed

Skuffende resultat for pensjonistene

Regjeringen la i dag frem årets trygdeoppgjør. Det ble som Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen fryktet. Oppgjøret vil gi pensjonistene redusert kjøpekraft, da pensjonene også i år blir regulert lavere enn prisveksten. Slik kan det ikke fortsette. Fagforeningen er enig med Davidsen, nå må Stortinget gripe inn.

Tallenes tale:
Pensjonistene får en årlig økning av pensjonene på 1,2 prosent, mens prisveksten er beregnet til 1,4 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng lavere enn resultatet i lønnsoppgjøret og 0,2 prosentpoeng under anslaget for prisveksten i år på 1,4 prosent. Virkningsdatoen for oppgjøret er 1.5.20. Grunnbeløpet i Folketrygden øker med 1,5 prosent fra 99 858 kroner til 101 351 fra 1. mai 2020. Pensjonistforbundet nekter å signere protokollen.

Årets trygdeoppgjør innebærer at pensjonistene ser ut til å få redusert sin kjøpekraft for femte gang på de seks siste årene.

Les mer her…

Politikerne har kommentert pensjonsoppgjøret her…


Både Arbeiderpartiet og Frp vil se på løsninger som kan sikre pensjonister jevnere inntektsutvikling enn med dagens ordning.

Comments closed

Stengt for søknad om opphold i Elviria

På bakgrunn av FHI sine reiseråd, og faktum at Spania nok en gang er klassifisert som et «rødt» område, har søknad om opphold i leiligheten blitt stanset. Det er ingen mulighet for å bruke leiligheten i perioden fremover, men vi vil komme tilbake med en ny oppdatering når det oppstår endringer i situasjonen.

Comments closed

Pensjonistene kan tape kjøpekraft igjen

Vi har vært redde for at 2020 skulle bli nok et år med nedsatt kjøpekraft for pensjonistene. Nå begynner det å bli mange år med redusert kjøpekraft, og vi håper Stortinget griper inn, sier Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforbundet, i et intervju i FriFagbevegelse.

Mens lønnstakere ligger an til å få en liten økning i kjøpekraft etter årets lønnsoppgjør, ser det ut som pensjonistene vil komme ut av oppgjøret med mindre penger å rutte med. Siden 2011 har pensjonene økt med 0,75 prosentpoeng mindre enn lønningene, en såkalt underregulering. Det har ført til at pensjonister flest fra 2014 til 2018 fikk en mindre økning i pensjonen enn det som var prisveksten samme år, altså redusert kjøpekraft, sier Jan Davidsen.

Les hele intervjuet her……………………

Comments closed

Forventningene til kommuneoppgjøret er kraftig redusert

Kommunal rapport har intervjuet både Fagforbundets forbundsleder Mette Nord og KS sin arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø. Her fremkommer det fra begge at kommuneoppgjøret ikke blir hva vi forventet før koronapandemien.

Mette Nord foreslår null til lokale forhandlinger og at ingen yrkesgrupper bør løftes mer enn andre. Direktør Gangsø sier at KS mener at lokale potter er viktig, men at det ikke er noe som tyder på at vi kan få det på plass i år og henviser til rammen for oppgjøret.

Siden det nå ser ut til å bli relativt beskjedne tillegg er fagforeningen helt enig i at lønnstilleggene blir gitt sentralt og da helst med et likt kronetillegg til alle.

Forbundslederen har  også et innlegg i «OSS tillitsvalgte», hvor hun opplyser at hun i tillegg til lønnskravet vil prioritere å drøfte heltid. Hun belyser også andre områder som er viktige å trekke frem i diskusjonen, som verdsetting av kompetanse, hvordan få ansatte til å stå lenger i stillingen og rekruttering.

Les hele innlegget til Mette Nord her…

Les også Dagsavisens intervju med Mette Nord her…

Comments closed

Lønnsoppgjøret for frontfagene i havn

Etter å ha forhandlet 36 timer på overtid kom partene i frontfagene Fellesforbundet og Norsk Industri i natt frem til et anbefalt forslag. I pressemeldingen opplyses det at rammen på oppgjøret er på 1,7 prosent. Det innebærer at det blir en svært forsiktig forbedring i norske arbeidstakeres kjøpekraft dette året, forutsatt at anslagene for prisveksten på 1,4 prosent blir som beregnet.

Årets lønnsoppgjør i industrien endte dermed  med et generelt lønnstillegg til alle på 50 øre timen, om lag 1.000 kroner året. Lavtlønnede i tekstilindustrien får i tillegg et særskilt tillegg på 1,50 kroner. Tilleggene gjelder fra 1. april. Minstelønnssatsene øker mellom 7,50 og 8,50 kroner.

Dette oppgjøret legger rammene for resten av tariffoppgjørene i norsk arbeidsliv. Det gjelder også for kommuneoppgjøret der Fagforbundet og KS starter sine forhandlinger 3. september. I følge FriFagbevegelse er forhandlingsfristen for Staten og kommunesektoren satt til 15. september.

Vi vil oppdatere internettsiden så snart det foreligger noe nytt fra forhandlingene i kommunesektoren.

Comments closed