Press "Enter" to skip to content

Seksjon kontor og administrasjon

 

Styret for 2019 består av:

Leder: Hilde Johnsen

Nestleder: Bente Breiby

Styremedlem: Thor Bernhard Hansen

 

» Plasstillitsvalgte i seksjon kontor og administrasjon

 


 

Styret for 2018 består av:

Leder: Hilde Johnsen

Nestleder: Bente Breiby

Styremedlem: Thor Bernhard Hansen

 

» Plasstillitsvalgte i seksjon kontor og administrasjon


Styret for 2016 består av:

Leder: Hilde Johnsen

Nestleder: Elisabeth Hestø

Styremedlem: Bente Breiby

 

 

 

HANDLINGSPLAN 2016

 

MÅL TILTAK GJENNOMFØRING ANSVAR
Drift av SKA 6 styremøter Vår/høst og vinter Leder
Verving og synliggjøring av SKA Oppdatering av tillitsvalgte og medlemslister Kontinuerlig Leder
Info.til medlemmer og tillitsvalgte Kurs og div.info. Kontinuerlig Fagforbundet og Seksj. SKA
 
Opplæring av nye styremedlemmer Seminar for Seksjonsstyre Vår/Høst     

Seksj.SKA

Oppdatering av medl.i riktig seksjon I Bidra med innspill 2 ganger i året Alle
Fagnytt Innsending av stoff 3 ganger i året Alle
Oppdatering av internett side Møte dato, og evt. nyheter om seksjonen Jevnlig Leder
Medlemsmøte for SKA Tema kveld   

(skal samarbeide med alle seksjoner)

Årlig Leder i seksjon SKA -ta kontakt med de andre seksjoner

 

 

 

Årsmelding for Seksjon Kontor og Administrasjon 2015

 

I 2015 har styret bestått av følgende personer:

Leder: Maria Lucia S. Kristiansen

Nestleder: Elisa beth Hestø

Sekretær: Cecilie Yue Cao

Styremedlem: Guri Solveig Stensen

 

Som valgkomite: Ingen

Vi  har avholdt 4 styremøter, inkludert årsmøte i 2015.

Styret har deltatt på det årlige seminaret som ble arrangert av Fagforbundet. På seminaret orienterte Fagforbundet Bærum  om sakene de jobbet  med, samt at seksjonene jobbet  med handlingsplanene.

Medlemslister -vi har jobbet kontinuerlig med medlemslistene men trenger hjelp fra sentralt hold. Vi har jobbet med å få medl. som er feilplassert i riktig Seksjon. Vi mener det kan være nyttig å evaluere inndelingen vi bruker.

Kommunikasjonen mellom styret, plasstillitsvalgte og medlemmer skjer gjennom e-post, internett og møter.

SKA har ikke avholdt kveldsmøte med eget tema. Det var mening at alle seksjonene skulle ha tema kveld sammen, det blir i 2016.

Leder har deltatt på alle møter ihovedstyret.

Bærum

Styret SKA

 

 

 

HANDLINGSPLAN 2015

 

 

MÅL TILTAK GJENNOMFØRING ANSVAR
Drift av SKA 6 styremøter Vår/høst og vinter Leder
Verving og synliggjøring av SKA Oppdatering av tillitsvalgte og medlemslister Kontinuerlig Leder og plasstillitsvalgt
Info. til medlemmer og tillitsvalgte Kurs og div.info. Kontinuerlig Fagforbundet ogSeksj. SKA
Opplæring av nye styremedlemmer og tillitsvalgte. Seminar for plasstillitsvalgte ogSeksjonsstyre Vår/HøstFase-1 og Fase-2 HVT/Seksj. SKA
Oppdatering av medl. i riktig seksjon / Bidra med innspill 2 ganger i året Alle
Fagnytt Innsending av stoff 3 ganger i året Alle
Oppdatering av internett side Møte dato, og evt. nyheter om seksjonen Jevnlig HTV
Medlemsmøte for SKA Tema kveld(kan samarbeide med andre seksjoner) Årlig Leder i seksjon SKA

 

 

 

Årsmelding for Seksjon Kontor

og Administrasjon 2014

 

 

 

I 2014 har styret bestått av følgende personer:

 

Maria Lucia S. Kristiansen              leder

Guro Jansdotter Skåre                     nesteleder

Nina Svendsen                                 sekretær

Elisabeth Hestø                                styremedlem

 

Som valgkomite: Ingen

 

Vi har avholdt 4 styremøter, inkludert årsmøte i 2014.

 

Styret har deltatt på årlige seminarene som blir arrangert av Fagforbundet hhv. 19 og 20/2014, mai i Strømstad. Høst seminar var kun for plasstillitsvalgt. På seminar. orienterte Fagforbundet Bærum om sakene de jobbet med, samt at seksjonene jobbet med handlingsprogrammene.

 

Medlemslister.

For vi fra hovedkontoret, som er aktualisert hvert år.

 

Kommunikasjonen mellom styret, plasstillitsvalgte og medlemmer skjer gjennom e-post, intranett og møter.

 

SKA – I år har vi ikke avholdt tema kveldsmøte.

 

Leder har deltatt på alle møter i hovedstyret.

 

Bærum

Styret SKA

 

 

 

 

Seksjon Kontor og Administrasjon

 

ÅRSMØTE/ 2014

 

Møtedato:            23.02.2015

Møtetidspunkt:    kl. 18.00

Møtested:             Kunnskaper senter

 

Referent:              Elisabeth Hestø

 

Referat fra årsmøte 2014 SKA – Seksjon Kontor og Administrasjon

 1. Åpning. Maria L Kristiansen ønsket velkommen. Bjørn Johnsen, leder av Fagforbundet Bærum var også tilstede.
 2. Valg av møteleder og referent. Maria ble enstemmig valgt til møteleder og Elisabeth Hestø som referent.
 3. Årsmelding 2014. Det var ingen kommentarer til årsmeldingen.
 4. Gjennomgang av handlingsplan for 2015, ingen kommentarer.
 5. Innkommende forslag fra Bård K. Dahl. Seksjonsstyret oppretter ei epostgruppe bestående av samtlige medlemmer tilhørende SKA. En person i seksjonsstyret får oppgaven med å oppdatere og stryke ikkemedlemmer fra denne epostgruppa, i samarbeid med den frikjøpte i fagforeninga som har best oversikt over innmeldinger og utmeldinger. Begrunnelse:
  • SKA har som seksjon en unik mulighet til å opprette ei slik gruppe, da jeg vil tro at uten unntak, så har samtlige medlemmer ei kommunal epostadresse.
  • Dette vil være den beste metoden for å nå ut til alle seksjonsmedlemmene med felles- og med samme- informasjon.
  • Dette vil også frita de tillitsvalgte etter HA for å bringe ut info fra seksjonsstyret, en oppgave de for øvrig egentlig heller ikke bør /trenger å ha.
  • Seksjonsstyret / medlemmene blir ikke lengere avhengig av en godt plassert plakattavle og henge opp / oppsøke.
  • Ei slik epostgruppe vil også være en god mulighet for medlemmene og drøfte problemstillinger og tema seksjonen engasjerer / bør engasjere seg i.
  • Forslaget til Bård K. Dahl er noe styret vil prioritere slik at vi kan få informasjon direkte ut til medlemmene i SKA
 1. Guro Jansdotter Skåre går ut av styret grunnet annet verv, Nina Svendsen var bare for 1 år.

Maria L. Kristiansen     gjenvalgt

Elisabeth Hestø             gjenvalgt

Hoved Styret sentralt er gitt myndighet til å fylle de 2 gjenstående vervene ved en senere anledning.

Nytt styre vil konstituere seg. Leder innkaller.

Valgkomite ble ikke valgt.

 

 

 

 

FAGFORBUNDET Seksjon Kontor og Administrasjon

(SKA)

HANDLINGSPLAN 2014

 

MÅL TILTAK GJENNOMFØRING ANSVAR
Drift av SKA 6 styremøter Vår/høst og vinter Leder
Verving og synliggjøring av SKA Oppdatering av tillitsvalgte og medlemslister Kontinuerlig Leder og plasstillitsvalgt
Medlemmer og tillitsvalgte Kurs og div.info. Kontinuerlig Fagforbundet og Seksj. SKA
Opplæring av nye styremedlemmer og tillitsvalgte hvor et av temaene er outsoursing Seminar Vår/Høst Fase-1 og Fase-2 HVT/Seksj. SKA
Oppdatering av medl. i riktig seksjon / Årshjul Bidra med innspill 2 ganger i året Alle
Fagnytt Innsending av stoff 5 ganger i året Alle
Oppdatering av internett side Møte dato, referater og evt. nyheter om seksjonen Jevnlig HTV
Temakveld for alle i Fagforbundet med tema Outsoursing. Ekstern foreleser Samarbeide med alle seksjonene. Årlig Leder /styret seksjon SKA i samarbeid med styret sentralt

 

 

 

 

Årsmelding for Seksjon Kontor og Administrasjon 2013

 

 

I 2013 har styret bestått av følgende personer:

Maria Lucia S. Kristiansen              leder

Irene Jørgensen                                sekretær

Elisabeth Hestø                                studieleder

Marita Skansen                                styremedlem (permisjon)

 

Som valgkomite: Ruth Jørgensen (avd. Dok.Senteret), Inger Skansen (PLO kontorfelleskap.

 

Vi har avholdt 6 styremøter, inkludert årsmøte i 2013.

Styret har deltatt på de 2 årlige seminarene som blir arrangert av Fagforbundet hhv. 27 og 28 mai i Strømstad og 21 og 22 november på Klækken. På seminarene orienterte Fagforbundet Bærum om sakene de jobbet med, samt at seksjonene jobbet med handlingsprogrammene. Det har også blitt avholdt seminar for seksjonsstyrene 10-11 oktober der styreleder deltok.

 

MedIemslister:I vår seksjon oppdaget vi at ikke alle avd. hadde plasstilitsvalgt. Dette blir i orden til neste år.

 

Kommunikasjonen mellom styret, plasstillitsvalgte og medlemmer skjer gjennom e-post, intranett og møter.

 

SKA – Temakveld i år har vært arrangert for alle medlemmer i regi av Sparebank 1.

 

Leder har deltatt på møter i hovedstyret.

 

Bærum Styret SKA