Get Adobe Flash player
Nye bilder i galleriet
Sommeravslutning 2019!
Klikk på bildet for å gå til galleriet
Arkiv
Linker
 
 

Pensjonistutvalget

Styret i 2018 består av:

 

Leder: Kari Lørstad

Nestleder: Åse Pettersen

Styremedlem: 
Karl Jacob Jacobsen
Odd Arne Nordheim
Ruth Jørgensen
Rannveig Løvdal

Uttalelse fra Fagforbundets landskonferanse for pensjonister, 29.09.2011

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen skal iverksettes fra 1.1.2012. Det er en reform som omhandler samarbeid om helsetjenester mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, dvs. sykehusene. Samhandlingsreformen kan bli et middel til å øke kvaliteten i norsk helsetjeneste. Forebygging og behandling tidligst mulig, samt underveis i forløpet, kan føre til bedre helsetjenester for befolkningen. Reformen innebærer at funksjoner flyttes ut av sykehusene og over til kommunenivået. Dette krever tilrettelegging av muligheter for økt kompetanse for alle ansatte som blir berørt av samhandlingsreformen, både i kommune og i sykehus. Den mest umiddelbare utfordringen er at kommunene ikke er godt nok forberedt til å sette i gang med samhandlingsreformen fra nyttår. Vi er nok bekymret over at noen kommuner ikke har forberedt seg godt nok.

Lokalmedisinske senter eller helsehus er ikke ment å overta sykehusenes oppgaver. De skal inn når det gjelder forebygging og ved rehabilitering.

Fagforbundet mener det er positivt at det blir kort vei for innbyggerne til de nødvendige helsetjenestene og at kommunene skal ta ansvar for innbyggernes helse.

Finansiering

Fagforbundets Landskonferanse for pensjonister vil understreke betydningen av klart å avvise en finansiering av reformen som åpner for bruk av kommersielle selskaper. Vi krever et finansieringssystem som er tilpasset offentlig forvaltning, og kommune-Norge spesielt.

Kontaktperson:

Bjørg Hageløkken, leder av Fagforbundets pensjonistutvalg, tlf. 911 86 119

Uttalelse fra Fagforbundets landskonferanse for pensjonister, 29.09.11

Verdighetsgaranti – full sykehjemsdekning og verdig alderdom for alle

Fagforbundets Landskonferanse for pensjonister representerer 90.000 uføre- og pensjonistmedlemmer.

Fagforbundets pensjonister er glade for at eldreomsorgen og eldreforliket mellom regjeringspartiene, Krf og Venstre, ble så sterkt fokusert i valgkampen tidligere i høst.

Eldre har rett til nødvendig helsehjelp, rehabilitering og aktivisering. Syke og pleietrengende eldre fortjener mer enn medisiner, vask og mat. De fortjener tid og muligheter til å være hele mennesker. For å sikre og styrke kvaliteten i tilbudet trengs det flere ansatte. Det mangler i dag 3-4000 ansatte med pleiefaglig kompetanse; for eksempel hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, aktivitører og sykepleiere i eldreomsorgen.

De ansatte er nøkkelen til verdighet og kvalitet i eldreomsorgen. Våre krav er faste heltidsstillinger, rett til kompetanseutvikling, flere ansatte og bedre lønn for å øke rekrutteringen. Dette vil forbedre arbeidsmiljøet, heve eldreomsorgens status, redusere sykefraværet og sørge for at kompetente ansatte blir i jobbene sine.

Kompetanseheving og etterutdanning er viktig for kvaliteten. Fagforbundet har tidligere i regjeringens eldreforlik fått gjennomslag for viktige saker som etisk kompetanseheving i alle kommuner, en mer tilrettelagt omsorg for forskjellige pasientgrupper og styrking av kompetansen for ansatte uten fagutdanning.

Fagforbundets pensjonister krever at:
• Alle eldre som ønsker/har behov for sykehjemsplass skal få det. For å innfri dette kravet, er det nødvendig å få fortgang i utbyggingstempoet og mer penger. Sykehjemstilskuddet må derfor økes betraktelig, likeledes må også driftstilskuddet økes.
• Kommunene og de politiske partiene må følge opp med vilje og evne til å inngå lokale eldreforlik i kommunene.
• I tillegg må regjeringen prioritere arbeidet for å utdanne tilstrekkelig med personell til eldresektoren.
• Kompetansehevingen og etterutdanningen av personellet innen eldresektoren må fortsette. Regjeringen må gi ressurser til kommunene, og kommunene må prioritere arbeidet for å oppnå denne kompetansehevingen.

Kontaktperson:

Bjørg Hageløkken, leder av Fagforbundets pensjonistutvalg, tlf. 911 86 119

Les mer fra landskonferansen på fagbladet.no:

http://www.fagbladet.no/nyheter/article5755347.ece

Leder
Bjørn M. Johnsen

Lederen har ordet

Privatiseringsvedtaket ble stoppet

I fjor ved disse tider hadde Høyre og Frp vedtatt at nærmere 1000 av kommunens ansatte skulle privatiseres. Det er nå ingen hemmelighet at det gjaldt sykehjemmene på Berger, Østerås og Nordraaks vei, samt Omsorgsboligen Gml. Drammensveien. Da jeg hørte om beslutningen, trodde jeg ikke det kunne være sant. Det ble også startsignalet til Fagforbundets største kampanje for å beholde de tusen kommunale stillingene.

 
Vi brukte alle de kanalene vi hadde. Det var innspill i media, kontakt og møter med politiske partier og ikke minst samtaler med administrasjonen. Vi benyttet enhver anledning til å informere om de konsekvensene dette ville få både for brukere, kommunen og ikke minst for alle de kommunale ansatte. Det var ikke tvil om at de ansatte ville måtte ta regningen med de betydelige reduserte lønn- og arbeidsvilkår som de ville få hos de private selskapene. Vår kampanje ble avsluttet med et stort innlegg i Budstikka under tittelen «Det er ikke for sent å snu».  
 
Til alles lettelse snudde til slutt H og Frp, og Formannskapet vedtok enstemmig for noen måneder siden at disse arbeidsplassene skulle forbli kommunale. Jeg er langt fra sikker på om dette ville blitt resultatet uten Fagforbundets store engasjement i denne saken. I møtet i Formannskapet opplyste en av Høyretoppene at de ikke hadde vært klar over konsekvensene av sitt første vedtak. Det er ikke til å tro. Her gjør Høyre Bærum kommunes største privatiseringsvedtak «ever» og i ettertid påstår de at de ikke skjønte konsekvensene av det de skulle vedta. Det er skremmende.  
 
Men Høyre og Frp har ikke latt seg skremme av det de ikke skjønte. I samme Formannskapsmøte vedtok de at neste sykehjem skulle konkurranseutsettes til private tilbydere. . Det er derfor viktig at Fagforbundet fronter kampen mot konkurranseutsetting videre i fremtiden. Det gjelder ikke bare i pleie og omsorg heller. På barnehagesektoren synker prosentandelen av kommunale barnehager fra år til år. Sakte, men sikkert. Det samme gjelder renholdstjenester.  
 
Vi ser nå også at et stort internasjonalt selskap prøver å etablere seg på tjenesteområder som alltid har vært kommunale Det gjelder HR, lønn og regnskapstjenester. Selskapet har inngått avtaler med flere kommuner og som de opplyser, er interessert i å lære de norske regler og systemer. Jeg ser nok av store utfordringer fremover.  
 
Disse utfordringene må vi ta med oss da vi går til stemmeurnene i september. Vi vet hvem våre venner er.  
 
Bjørn M Johnsen
Linker
 
 
 
 
40271-350d1e6242adea329a094b67c33f1e14-e723671860d11ad3f4559f21fd58b60ckaffekurs  
 
Hjemmehjelp  
Ansatte