Press "Enter" to skip to content

KOMMUNEBUDSJETTET FOR 2024-2027

I Kommunestyret i går la Kommunedirektøren frem budsjett- og handlingsplan for perioden 2024-2027.

Kommunedirektør Geir Aga orienterte Kommunestyret om budsjettforslaget, og opplyste at det ikke blir noen kutt i det budsjettet han nå legger frem. Han mente at forslaget opprettholder alle tjenestene vi har i dag, og at budsjettforslaget var basert på at Bærum har en trygg økonomi. Samtidig var Aga klar på at det var trangere økonomiske utsikter som krever at vi gjør endringer og må prioritere tøffere.

Kommunedirektøren fremhever at det er en utfordring for kommunen i de kommende årene å rekruttere og beholde kompetansen spesielt innen omsorgsyrkene. Hovedområdene her mente han var rekruttering og heltidskultur, samt gode fagmiljøer med muligheter for kompetanseutvikling.

Ellers vil investeringsbehovet fortsette å være høyt i årene som kommer, og kostnadsrammene for de store byggeprosjektene er blitt oppjustert på grunn av prisveksten ute i markedet. Rentekostnadene vil også fordyre prosjektene. Brutto investeringsrammen er på over 12 milliarder for den kommende fireårsperioden. Det er viktig at investeringer til lovbestemte tjenester prioriteres. Det gjelder blant annet bygging av sykehjem, skoler og barnehager. Så får heller prestisjebygg bli liggende i skuffen.

Det som bekymrer fagforeningen, er at en større del av driftsinntektene skal brukes til å finansiere investeringene. Det er viktig at konsekvensen av dette ikke blir at driftsbudsjettet på tjenestestedene ikke får den økningen som prisveksten tilsier og dermed i realiteten blir redusert. Dette er budsjetter som i dag allerede er på et minimum flere steder.

Les hele budsjettforslaget 2024-2027 her…