Press "Enter" to skip to content

REDUSERT SPRÅKKRAV FOR SYKEPLEIERE I BÆRUM KOMMUNE

FORMANNSKAPET BEHANDLET SPRÅKKRAVET

I pleie- og omsorgstjenesten ble det i 2019, etter politisk behandling, innført nye språkkrav til norskkompetanse ved nyansettelser. Språkkravet til sykepleiere ble da økt fra B2-nivå til C1. Målet med ordningen var å sikre at de som ansettes hadde tilstrekkelig språkkompetanse. Erfaringer gjennom nyordningen viser at det er utfordrende for rekruttering og at Bærum kommune stiller høyere språkkrav enn det nasjonale autorisasjonskravet.

I våre nabokommuner som Oslo, Asker og Drammen er språkkravet for sykepleiere vanligvis B2. Det er med på å vanskeliggjøre rekrutteringen. Samtidig bruker vikarbyråene B2 kravet. Det gjør at innleide sykepleiere har hatt lavere språkkrav enn våre egne ansatte. Det har medført at sykepleiere som ikke blir ansatt i Bærum grunnet språkkrav likevel jobber her, men da gjennom innleie. Det er uholdbart og har ført til økt bruk av vikarbyråer.

Formannskapet vedtok på møte i dag Kommunedirektørens forslag om å redusere språkkravet for sykepleiere her i kommunen til B2-nivå. Språkkravet for helsefagarbeidere blir uforandret som i dag på B2. Dermed blir det likt språkkrav for begge disse faggruppene.

Fagforeningen helt enig i vedtaket. Vi kan ikke unngå å nevne at fagforeningen var uenig i vedtaket fra 2019, da med den begrunnelse at det ville kunne medføre utfordringer rundt rekruttering – noe som viste seg å være realiteten som oppstod.