Press "Enter" to skip to content

GOD AVKASTNING I PENSJONSKASSEN

KOMMUNESTYRET BEHANDLET ÅRSRAPPORTEN FOR 2023

Bærum kommunale Pensjonskasse skal yte alders- og uførepensjoner til ansatte i Bærum kommune (medlemmene), og ektefelle- og barnepensjoner til deres etterlatte. Pensjonskassen skal yte korrekte pensjoner til rett tid.

Nå foreligger årsrapporten for 2023. Den viser at dette er en stor pensjonskasse med over 11 000 aktive medlemmer og rundt 6 500 pensjonister, samt nærmere 27 000 fratrådte medlemmer som har opptjeningstid og som dermed har opparbeidet seg pensjonsrettigheter i kassen. I løpet av 2023 ble det utbetalt 377 millioner i pensjoner.

Pensjonskassen har en forvaltningskapital på hele 15 milliarder kroner. Denne kapitalen skal danne grunnlaget for pensjonsutbetalinger langt frem i tid for medlemmene, samt sikre løpende utbetalinger for pensjonistene. Avkastningen på kollektivporteføljen var i 2023 på 7,6 %, som er et bra resultat og viser at kassen er godt drevet. Kommunestyret tok rapporten til orientering.