Press "Enter" to skip to content

Måned: august 2023

BÆRUM KOMMUNE NÆRMEST PÅ BUNNIVÅ I RAPPORT OM BOLIGVENNLIGE KOMMUNER

I mars kom siste rapport fra Norges boligbyggelag (NBBL) som er en rangering av norske kommuner etter hvor gode de til å fremme boligbygging. De har kartlagt fra et stort antall datakilder som kunne tenkes å være relevante for å måle kommunenes boligvennlighet.  

Denne Boligvennlighetskåringen er utviklet av Samfunnsøkonomisk analyse AS på oppdrag fra NBBL. Det er en rangering av 119 norske kommuner etter hvor gode de er til å fremme boligbygging. Dette er alle kommuner med mer enn 10 000 innbyggere. Av disse kom Bærum kommune på en lite flatterende 91 plass. Det er også foretatt en storkommune-kåring, som omfatter de 20 mest folkerike kommunene i Norge. Her var Kristiansand den mest boligvennlige kommunen, mens Bærum kom helt nede på en 16 plass. Ett av temaindeksene gjaldt årets boligbygger og her ble Bærum sist med en stygg 20 plass.  

NBBL har med denne Boligvennlighetskåringen kartlagt hvilke kommuner som lykkes med boligvennlighet, uttaler Bård Folke Fredriksen adm direktør i NBBL til Dagsavisen og fortsetter med at det er de lokalpolitikerne som nå er på valg til kommunestyrene som i stor grad avgjør hvordan den norske boligmodellen skal se ut fremover.   

Denne rapporten burde også diskuteres i valgkampen her i Bærum. Resultatet viser at det er mye å ta tak i her. Vi må få en boligpolitikk som gjør at «vanlige folk» også har en mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Det kan ikke være en forutsetning at man må ha velstående foreldre som kan bistå de unge.

Les  hele NBBLs rapport her…

Comments closed

NÅ ER FØRSTE DEL AV FORHANDLINGENE OM NYE SÆRALDERSGRENSER AVSLUTTET

Forhandlingene om nye regler for særalderspensjon har gått i flere runder. Nå er partene enige.

Nå er LO, Unio, YS og Akademikerne blitt enige med Arbeids- og inkluderingsdepartementet om hvordan de nye reglene skal være. Uten en omlegging av særalderspensjonen ville pensjonen for 200.000 offentlig ansatte blitt svært lav etter at offentlig tjenestepensjon ble lagt om i 2018.

Modellen innebærer at det med full opptjening gis et særalderspåslag (et livsvarig tillegg i pensjonen) på henholdsvis 5,8 prosent for de med 65 års særaldersgrense, 6,5 prosent for de med 63 år og 7,7 prosent for de med 60 år. De som kommer inn under ordningen vil kunne gå av med pensjon tidligere med om lag samme pensjon som de som jobber frem til de er 67 år.  

Avtalen innebærer at 85-årsregelen gradvis fases ut. Denne regelen gjør at man ikke kan gå av inntil tre år før særaldersgrensen dersom summen av alder og opptjeningstid i pensjonsordningen til sammen er 85 år. Årskullene 1963 og 1964 beholder nåværende regler.

Nå gjenstår siste del av disse forhandlingene, hvor partene skal diskutere hvilke arbeidstakere som skal ha særaldersgrense. Det gjelder mange av fagforeningens yrkesgrupper som helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, renholdere, m.fl. Disse kan alle i dag gå av med pensjon tidligere enn andre.

Les hele avtalen her…

Comments closed

STERK URO PÅ CARPE DIEM

Fagforeningen har mottatt urovekkende mange bekymringsmeldinger som gjelder arbeidssituasjonen ved Carpe Diem.

Fagforeningen har i den senere tid mottatt svært mange bekymringsmeldinger fra medlemmer, tillitsvalgte og verneombud som er ansatt ved Carpe Diem. På bakgrunn av dette fant fagforeningen det nødvendig å skrive et brev til kommunalsjef Therese Nitter, hvor vi la frem en utfyllende beskrivelse av de meldingene vi hadde fått fra de ansatte på tjenestestedet. Fagforeningen har over 150 medlemmer på Carpe Diem. Saken er også blitt behandlet av styret i fagforeningen.  

Meldingene var så urovekkende at fagforeningen valgte å innkalle våre medlemmer til et medlemsmøte, som ble avholdt i går kveld onsdag 23. august, på Kunnskapssenteret. Her var det arbeidssituasjonen på Carpe Diem som var tema.

Fagforeningslederen startet medlemsmøte med å orientere om hvordan fagforeningen hadde fulgt opp alle de bekymringsmeldingene som var mottatt. De ansatte kritiserte kraftig arbeidsforholdene ved Carpe Diem under møtet. Det var unison enighet om at den daglige bemanningen gjør arbeidssituasjonen uutholdelig. Det er høyt sykefravær og da det tilkalles vikar har disse ofte ikke tilstrekkelig opplæring. Det er mye vold både mot ansatte og brukere i mellom. Noe som er svært utfordrende med den bemanningen som til tider ikke samsvarer med oppsatt turnus. De opplyste at forholdene hadde vært uholdbare gjennom sommeren, og at det gikk på helsa løs. Problemet er også at utslitte ansatte føler at de ikke makter å gi brukerne den behandlingen de har krav på.  

Det var også tilbakemeldinger om at det hadde vært lite involvering og medvirkning i arbeidet med ny turnus som har oppstart 4. september, hvor de ansattes behov ikke blir ivaretatt. Deltagerne ga, under møtet, uttrykk for at de endelig føler seg hørt. Møtet ble avsluttet med en stor applaus fra salen og fagforeningen lovet å følge opp saken, opp mot kommuneledelsen.

Flere av de tilstedeværende har etter møte sendt tilbakemeldinger til fagforeningen. Et eksempel på en tilbakemelding til fagforeningsleder er: «Tusen takk for at du står på for de uten stemme. Du gjør en god jobb som betyr alt for oss og pasientene.»  

Les fagforenings brev til Kommunalsjefen her…

Comments closed

VALGBLADET 2023

I forkant av valgene utgir alltid fagforeningen en ekstra utgave av Fagnytt som er vårt valgblad og som sendes i posten til alle våre medlemmer. I årets utgave kan dere lese hva fagforeningsleder Zlata Ljubicic, forbundsleder Mette Nord, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og vår tidligere fagforeningsleder og kommunestyrerepresentant Bjørn M Johnsen har å si til medlemmene i forkant av kommunevalget.

Les hele valgbladet her…

Comments closed

REKORDHØYT BRUK AV VIKARER I BÆRUM – HØYEST I NORGE

Bærum kommune er den kommunen i landet som bruker de største summene på å leie inn vikarer i helsetjenesten. 322 millioner i 2021 og 138 millioner i 2022.

VG har bedt Norges elleve mest folkerike kommuner om tall på hvor mye de har brukt på innleie av vikarer fra eksterne byråer i helsetjenesten. De siste seks årene har den samlede prislappen økt fra 251 millioner kroner til 1,1 milliard kroner. Tallene VG har samlet inn viser innleie av vikarer for sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og leger gjennom eksterne byråer.

For Bærum er dette ikke noe hyggelig lesning. Bærum kommune er den kommunen som har det desidert største forbruket av vikarbyråer. Bærum kommune brukte i 2021 hele 322 millioner kroner og 138 millioner i 2022 på innleie av vikarer til sykehjem og helsehus. I løpet av de siste to årene brukte Bærum til sammen 460 millioner på vikarer – noe som er 88 millioner mer enn Oslo, som har fem ganger så mange innbyggere. Stavanger, som er den kommunen med tilbærmet likt innbyggertall som Bærum, brukte bare 86 millioner i den samme toårs perioden. Bærum har således brukt over 370 millioner mer enn Stavanger på vikarbruk de siste to år.

Vi i fagforeningen satte kaffen i halsen da vi leste det VG skrev og tok kontakt med avisen for å forsikre oss om at det ikke var en skrivefeil. Det var det ikke. VG bekreftet tallene, som de opplyste Bærum selv hadde meldt inn til avisen.

Dette viser at Bærum kommune bruker enorme summer på kjøp av innleide vikarer fra vikarbyråer. Alle disse millionene som brukes på kjøp av vikartjenester tilsvarer rundt 300 årsverk. Det kunne vært mange hele og faste stillinger. Slik kan det ikke fortsette. Fagforeningen vil ta dette opp med administrasjonen.

Comments closed

KLAR TIL Å TA IMOT BARNA

Fagforeningslederen omtaler i en artikkel i Budstikka situasjonen i barnehagen og SFO

Nå i august starter tusenvis av spente barn i barnehage, skole og SFO. Fagforbundets medlemmer venter også spent i døra, klar for å gjøre en innsats for å sikre dem en trygg og innholdsrik oppvekst, skriver vår fagforeningsleder Zlata i en artikkel i Budstikka.

De ansatte er nøkkelpersoner for at alle våre små håpefulle får like forutsetninger i oppveksten. Fagforbundet har derfor i lang tid jobbet for flere ansatte i barnehagen. Det må til for å sikre at barnegruppene skal ha en størrelse som gir trygghet for både barn og voksne – og som sikrer et godt tilbud, skriver hun videre.

Hun tar i artikkelen også opp problemet her i Bærum med å skaffe vikarer i barnehagene og Fagforbundets forslag om å opprette en vikarpool med faste og hele stillinger. Dette har fagforeningen tatt opp gjentatte ganger, uten å få politisk gjennomslag. Hun er tydelig på at politikerne har et ansvar her som de ikke kan løpe fra.

Hun har et håp om at de mange nye kommunestyrerepresentantene som nå blir valgt, har et mer pragmatisk syn på en slik vikarpool og som dermed kan være med på å løse vikarkrisen. Det kan ikke fortsette slik det er i dag.

Les hele artikkelen her …

Comments closed

PLASTPOSER GIR FORRETNINGENE STOR FORTJENESTE

Bruk fortjenesten av plastposesalget til å gi forbrukerne gratis papirposer.

Fra 1. august ble prisen på plastposer økt fra 3 kroner til 4,25 hos dagligvarekjeder som Rema 1000, Kiwi, Meny, Spar, Joker og Coop-butikkene. Prisen øker fordi kontingenten som forretningene må betale per pose til Handelens Miljøfond dobles, fra en til to kroner. Det stopper ikke der. Det er allerede signalisert at fra nyttår kommer det en ytterligere økning av prisen på plastposer.

I 2022 brukte vi i Norge 722 millioner plastposer, ifølge miljøfondet. Målet fra myndighetene er at forbruket skal reduseres, derfor økes prisene. Miljøfondet får nå 2 kroner pr pose, dertil kommer moms. Forbrukerne betaler 4,25 kroner.  Etter hva det opplyses tjente dagligvareforretningene i 2022 over 300 millioner på sine reklamepåførte plastposer. Det blir nok ikke noe mindre med de nye prisene.

Med dette overskuddet som disse plastposene gir forretningene, bør de kunne gi oss forbrukere gratis papirposer. I dag koster papirposer det samme som plastposer. Dette vil kunne medføre at bruken av plastposer vil bli drastisk redusert, noe vi alle ønsker.

Comments closed

NÅ KAN DU FORHÅNDSTEMME TIL KOMMUNEVALGET

Nå har Bærum kommune åpnet for forhåndsstemming.

Nå har du anledning til å forhåndsstemme til Kommunevalget. Her i Bærum kan du frem til og med 8. september avgi forhåndsstemme på følgende steder: Bærum Rådhus, Biblioteket på Rykkinn senter, Handelstedet Bærums Verk, Fornebu S, Eiksmarka senter og ved Vøyenenga senter. Stemmelokalene har åpent på hverdager fra kl 10.00 til kl 20.00 og på lørdager frem til kl 18.00.  

Da du går for å stemme må du huske å ta med deg legitimasjon med bilde. Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon, og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme.  Derfor er det viktig å kunne legitimere seg. Du kan bruke bankkort med bilde, førerkort eller pass.

Fagforeningen oppfordrer alle til å bruke stemmeretten!

Comments closed

VIL GI ALLE I NORGE FRI RETTSHJELP

Et nytt forslag vil gi deg rett til én time gratis advokathjelp der du bor.  

Det finnes mange med juridiske utfordringer som ikke har råd til å engasjere en advokat.  Regjeringen har derfor nedsatt en arbeidsgruppe til å se på problemstillingen. De overleverte nylig sine konklusjoner til Justis -og beredskapsdepartementet.

Konkret foreslår arbeidsgruppen at alle skal kunne få inntil én times rettslig bistand fra en advokat i nærheten av der de bor. Meningen er at man skal kunne komme til ordningen med alle typer saker. Målet er at flest mulig saker skal løses innen timen. Gruppen mener at den nye ordningen kan bidra til å avklare saker på et tidlig stadium, og at rettshjelp fra en uavhengig advokat kan gjøre innbyggerne tryggere på at de får oppfylt sine rettigheter.

Arbeidsgruppen har nå overlevert en rapport med sine forslag til Justis -og beredskapsdepartementet. Fagforeningen mener dette er et godt forslag som regjeringen bør følge opp.

Comments closed

HØYRE ØNSKER MER PRIVATISERING

LO har gått gjennom Høyres programmer i Norges 20 største kommuner.

Det er kanskje ingen overraskelse at Høyre ønsker mer privatisering. LO har gått gjennom Høyres programmer til kommunevalget i Norges 20 største kommuner. Alle disse kommunene ønsker å prioritere mer privatisering, skriver FriFagbevegelse om saken. Høyre ønsker å innføre eller styrke fritt brukervalg, og de fleste vil ha fler privatskoler, eller privat drift av skolebygg, flere private barnehager og mer privat eldreomsorg, ifølge LOs undersøkelse.

Vi ser også i Bærum kommune at Høyre har vært en pådriver for mer privatisering. Det siste er det nye sykehjemmet på Oksenøya som ble privatisert, med de utfordringene det har medført. På barnehagesektoren er over 60 % av barnehagene i Bærum drevet av private, hvor eierne tar ut store overskudd.

Fagforeningen ønsker at alle velferdstjenester skal drives av kommunen selv. Vi mener at midler som det offentlige bevilges til slike viktige tjenester for innbyggerne, skal gå til å øke kvaliteten på tilbudet og ikke i «lomma» til private drivere.  

Les FriFagbevegelses omtale av saken her…

Comments closed