Press "Enter" to skip to content

Måned: februar 2023

KOMMUNEGÅRDEN KLAR TIL BRUK

Nå flytter de første ansatte inn i ny Kommunegård.

Etter noen år i midlertidige lokaler i Eyvind Lyches vei, flytter de ansatte nå tilbake til en nyrenovert Kommunegård. Det har blitt et flott bygg, hvor stort sett bare skallet står igjen av det gamle bygget. Den nye Kommunegården har en prislapp på 1,1 milliarder kroner.

Bygget har store flotte fellesarealer med lyse fine farger og fint interiør. Her er det både en stor kantine og en kafé i hallpartiet. Det er også godt med kaffemaskiner og vanndispensere rundt om i huset. Det skal være rundt 1300 arbeidsplasser i bygningen som i all hovedsak er i kontorlandskap. Så blir det spennende å se hvordan trivselen blir med landskap og «free sits».

Alle ansatte er invitert til den offisielle åpningen som er 23. mars.

Les invitasjonen her…

Comments closed

HØYE PRISER GJORDE «ALLE» TIL LØNNSTAPERE I 2022.

Prisene steg mer enn lønnen i alle forhandlingsområdene fra 2021 til 2022. Det betyr en kraftig reallønnsnedgang.

Mandag gikk startskuddet for lønnsoppgjøret 2023, når Teknisk beregningsutvalg (TBU) la fram sin første rapport om hvordan lønnsveksten blei i 2022. Fra 2021 til 2022 økte lønningene i snitt med 4,1 prosent i de store forhandlingsområdene. Det er over rammen som ble vedtatt i frontfaget. Samtidig steig prisene med 5,8 prosent. Det betyr en kraftig reallønnsnedgang.

Det er beregningene fra Teknisk beregningsutvalg, som danner grunnlaget for mellomoppgjøret i 2023. Tirsdag 21. februar var det møte i representantskapet i LO, hvor det ble vedtatt hva LOs grunnleggende krav til lønnsoppgjøret skulle være. De krever blant annet økt kjøpekraft, løft for de lavtlønte og mer til kommunal sektor.

Fagforeningen er fornøyd med at LO allerede har signalisert at det denne gangen er de kommunalt ansattes tur. Det er ikke tvil om at årets mellomoppgjør blir utfordrende. Dette opp mot reallønnsnedgangen forrige år og prisøkningene og renteoppgangen i år. Det kan også bli en kamp om fordelingen mellom faggruppene innen kommuneoppgjøret. Samtidig må det nå settes en stopper for de galopperende lederlønningene.

Les LOs krav til lønnsoppgjøret her…

Comments closed

LÆRERNE TAPTE I RIKSLØNNSNEMDA

Lærerne tapte saken og det er tariffavtalen de streiket mot som er gjeldende.

Lærerne har nå fått Rikslønnsnemdas avgjørelse etter fjorårets fire måneders langvarige streik. De har ikke fått medhold i sine krav. Det medfører at lærerne får den samme tariffavtalen som ble fremforhandlet av alle de andre fagforbundene. Altså den tariffavtalen de streiket mot.

Lærerne har overfor nemnda krevd at lønnsoppgjøret skulle få virkning fra 1. juni i fjor, men nemnda har bestemt å følge prinsippet om at det gjelder fra da streiken ble avsluttet 27. september.

Rikslønnsnemdas kjennelse betyr i realiteten at lærerne får rundt 3.500 kroner mindre i lønn i 2022 enn medlemmene i de andre fagforbundenes i kommunal sektor.

Comments closed

TID FOR ANSATTE Å SØKE STIPEND

Bærum kommune har forandret tidspunktet for ansatte til å søke om kompetanseutviklingsstipend.

I forbindelse med revidering av kriterier og krav knyttet til søknad om kompetanseutviklingsstipendet, er fristen endret til 15. mars og 15. september.

Les mer om stipendiet og de nye kriteriene i kap. 6.1 i Personalhåndboken.

Fagforeningen ser at det er svært få av våre medlemmer benytter muligheten for å søke kommunens stipend. Ta kontakt med fagforeningskontoret hvis du er usikker på kriteriene.

Comments closed

FAGFORENINGEN VISER SOSIALT ENGASJEMENT

Årsmøtet bevilget nærmere 100 000 kroner til sosiale formål.

Også i år viste fagforeningens årsmøte et stort sosialt engasjement, og bevilget betydelig beløp til sosiale formål.

  • Til Fagforbundets barneby i Angola ble det bevilget 70.000 kroner – samtidig ble medlemmene anmodet om å engasjere seg mer i prosjektet.
  • Til lokale tiltak ble det bevilget 15.000 kroner til fagforeningens samarbeidsarrangement med Flyktningkontoret for julefest de arrangerer for flyktninger og andre deltakere som holdes i Kunnskapssenteret.
  • Til slutt ble det bevilget 10.000 kroner til Frelsesarmeens Varmestue her i Sandvika.

Utover dette har fagforeningsstyret også fullmakt til å delta i andre lokale tiltak.

Comments closed

TA FAGBREV I BÆRUM KOMMUNE – GRATIS.

Nå kan du ta fagbrev for ansatte innen ordningen fagbrev på jobb eller praksiskandidat.

Bærum kommune er godkjent lærebedrift i, blant annet barne- og ungdomsarbeiderfag, helsearbeiderfaget, IT-driftsfaget og en del andre fag. Det er kommunens HR-enhet som er godkjent lærebedrift og legger til rette for å tilby dette. FAGO (kommunens team for Fagopplæring) administrerer ordningen for Bærum kommune.

Det er visse krav som må innfris for å komme med på ordningen. Opplæringsstedet dekker lønnen for kandidaten i hele læretiden. Dette er en utmerket ordning, som muliggjør å kunne ta fagbrev uten økonomiske omkostninger. Søknad sendes til HR-enheten – FAGO på e-post til synnove.skaga@baerum.kommune.no.  Søknadsfristen er 13. mars 2023.

Fagforeningen anbefaler alle som har lyst til å bli fagarbeider å benytte anledningen. Dette er en unik mulig til å ta fagbrev.  

Les mer om ordningen her…

Comments closed

LO VIL HA MER PENGER TIL DE KOMMUNEANSATTE

Lønnsoppgjøret: LO-lederen vil gi mer til ansatte i kommunene

De tre siste årene har de kommunalt ansatte tapt terreng mot privat sektor. Det går ikke lenger. I år må de ansatte i kommunene sikres et skikkelig lønnsløft. Det kan ikke være sånn at ansatte i privat sektor drar ifra år etter år. Det øker ulikheten i samfunnet, og undergraver frontfagsmodellen, som er den norske måten å forhandle lønn på, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til VG og fortsetter at når trenden er så klar, er det viktig å si ifra. De kommunalt ansatte har blitt hengende etter og da er det legitimt at de nå skal løftes.

På spørsmål fra VG om dette ikke er et brudd med frontfagsmodellen, svarer LO-leder Følsvik at det tvert imot vil styrke frontfagsmodellen. En av styrkene til den modellen er at den også kan løfte andre grupper enn frontfaget når enkeltområder sakker akterut. Innenfor frontfagsmodellen er det fullt mulig å rette opp skjevheter, som har oppstått mellom offentlig og privat sektor.

Fagforeningen er helt enig med LO-leder Peggy – nå er det de kommuneansattes tur. SSBs lønnstall viser at lønnsveksten i privat sektor de siste tre årene har vært større enn i kommunal sektor. Da realiteten er at lønnsveksten i privat sektor har vært langt høyere enn i kommunene, er det bare rett og rimelig at kommunene prioriteres i årets lønnsoppgjør.

Comments closed

FAGFORBUNDET ORIENTERER KOMMUNESTYRET

Fagforeningen har sendt et brev til Kommunestyret om det kommende tariffoppgjøret

I disse dager deltar kommunestyrer over hele landet i et debattopplegg fra KS om det kommende lønnsoppgjøret. Formannskapsmedlemmene i Bærum deltar på en tariffkonferanse i KS kommende onsdag.

Fagforeningen har i den forbindelse sendt et brev til Kommunestyrets medlemmer og orientert om Fagforbundets synspunkter til vårens tarifforhandlinger. Vi synes det er viktig at våre synspunkter blitt gjort kjent for vår arbeidsgiver og tas med i vurderingene før årets lønnsoppgjør.  

Vår konklusjon i brevet er at hele laget av arbeidstakere merker de økte prisene, men de med lave inntekter blir hardere rammet enn de med høyere inntekter. Derfor mener vi at det er viktig at lønnstilleggene blir gitt i sentrale forhandlinger.

Les hele brevet her…

Comments closed

REVISJONSRAPPORT OM RENHOLDET I KOMMUNEN

Ansatte er ikke fornøyd med kvaliteten på renholdet.

Kommunestyret har behandlet revisjonsrapporten «Forvaltningsrevisjon av kvalitet i renhold», utført for Kontrollutvalget i Bærum kommune.

Rapporten viser at mange av de ansatte som er forspurt ikke er fornøyd med kvaliteten på renholdet i kommunen. Rapporten fremhever at kommunen har et forbedringspotensiale knyttet til oppfølging av kvaliteten i renhold. Det fremkommer også at ansatte ved sykehjemmene er mer fornøyd med kvaliteten enn ansatte i andre bygg.

Fagforeningen mener at frekvensen i renhold har blitt redusert med årene og da må det forventes at kvaliteten blir dårligere. Så det er ikke overraskende – her er det heller ikke noen gratis lunsj. Samtidig noterer vi at ansatte mener renholdet på sykehjemmene er bedre enn ellers i kommunen. Fagforeningen har alltid hevdet at organiseringen med god nærledelse, slik det er på sykehjemmene, er en fornuftig organisering. Vi stiller spørsmål om det ikke bør vurderes en slik organisering av renholdstjenesten flere steder i kommune.

Kommunen har nå satt i gang et prosjekt for å vurdere om renholdet på sykehjemmene skal overføres til Eiendom drift. Dette mener fagforeningen ikke er en god løsning. På bakgrunn av denne revisjonsrapporten håper vi at kommunen tar en pust i bakken og heller vurderer å videreføre dagens ordning, gjerne med utvidelse til andre tjenester.

Les hele rapporten her…

Comments closed

ÅRSMØTE AVHOLDT

Stort fremmøte på årsmøtet

Det var stort oppmøte på fagforeningens årsmøte tirsdag 31.01. Over hundre medlemmer var tilstede da fagforeningsleder Zlata åpnet møtet og ønsket velkommen.

Hun gikk deretter grundig gjennom årsmeldingen for 2022 og forslagene til handlingsplanen for 2023 samt regnskap og budsjett. Valgkomiteen hadde gjort et solid arbeid og alle forslagene som ble fremlagt ble enstemmig vedtatt.

Deretter storkoste medlemmene seg i hyggelig sosialt samvær med varm mat og tilhørende drikke.

Comments closed

HELSEPERSONELLKOMMISJONS RAPPORT KOM I DAG

Helsepersonellkommisjonen anbefaler å satse mer på helsefagarbeidere for å løse bemanningskrisen i helsesektoren

Helse og omsorg i store deler av Norge kan være på vei mot et fullstendig sammenbrudd, anslår Helsepersonellkommisjonen. Derfor foreslår de blant annet et milliardløft for oppgavedeling, strengere prioritering mellom pasienter og storinvesteringer i infrastruktur.

Kommisjonen legger til grunn at helse- og omsorgstjenestene må bygges nedenfra. Dette er inspirert av prinsippet om oppgaveløsing på lavest effektive omsorgsnivå (LEON). Dersom man bemanner tjenestene ved å bygge oppgaver nedenfra, sikrer man både utnyttelse av kompetanse og utvikling for alle.

Kommisjonen sier «Ett konkret eksempel er å utvide bruken av helsefagarbeidere, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Helsefagarbeiderutdanningen er både tilgjengelig og attraktiv for mange, men samlet sett er det for lav etterspørsel etter denne arbeidskraften, og for få hele stillinger. En god rekruttering av helsefagarbeidere og bruk av kompetansen deres vil redusere den opplevde sykepleiermangelen betydelig».

Fagforeningen har lenge hevdet at oppgavefordeling er viktig og at helsefagarbeidere kan gjøre mange av de oppgavene sykepleierne gjør i dag. Dette vil avhjelpe mangel på sykepleiere. Det blir spennende å se hvordan denne rapporten blir fulgt opp av myndighetene, både sentralt og lokalt.

Les mer her…

Comments closed