Press "Enter" to skip to content

Måned: september 2022

BJØRN ØNSKER IKKE EN NY PERIODE I KOMMUNESTYRET

Flere sentrale politikere takker nei til fire nye år i Kommunestyret.

Bjørn M Johnsen, vår tidligere fagforeningsleder, ga allerede i august beskjed om at han ikke ønsket å bli nominert for ny kommunestyreperiode til Arbeiderpartiets nominasjonskomite. «Fire år i «skyggenes dal» er nok,» sier han. Han er i dag partiets fraksjonsleder i BIOM.

Nominasjonskomiteen fikk også beskjed fra Aps nestor Kari Seljelid, og ungdomsrepresentant Lina Parvizian, at de ikke ønsker en ny fireårsperiode. I følge Budstikka ønsker heller ikke Rødts Stein Stugu en ny periode i Kommunestyret og avisen kan også fortelle at Bærums varaordfører Wikan og Barstad Sanner som også er Høyres fraksjonsleder i BIOM har frasagt seg gjenvalg.

I dag skriver Budstikka på nett at nominasjonskomiteen i Arbeiderpartiet ønsker seg en ny gruppeleder, noe som har medført at Kjell Maartmann-Moe trekker seg fra politikken når denne valgperioden utløper ifølge avisen.

Fagforeningen venter spent på partienes nominasjoner til neste kommunestyreperiode.

Comments closed

ENDA EN TOPPLEDER SLUTTER I BÆRUM KOMMUNE

Bente Rudrud Herdlevær har sagt opp sin stilling som Kommunaldirektør og har sin siste arbeidsdag i dag 30. september.

Herdlevær var kommunaldirektør for Organisasjon og Utvikling og har vært ansatt i Bærum kommune siden 2019. Hun var medlem av Kommunedirektørens toppledergruppe og i kraft av sin stilling var hun den som de Hovedtillitsvalgte forholdt seg til gjennom medbestemmelsesmøtene i OSU.

Det siste året har hun vært Kommunedirektørens representant i det politiske Sektorutvalget for Barn og Unge (BAUN). Hun har også ledet det sentrale Arbeidsmiljøutvalget i kommunen.

Comments closed

BÆRUM KOMMUNE FRA TOPP TIL NÆRMEST BUNN- NIVÅ

Åpenhetsbarometeret for 2022 viser at Bærum kommune er på plass nr 41 av Vikens 52 kommuner.

Åpenhet er en av Bærum kommunes visjoner. Kommunen har gått fra en topplassering i 2021 til å nærme seg bunnen blant kommunene i Viken i 2022. Åpenhetsbarometeret offentliggjøres hvert år og er utarbeidet av Pressens offentlighetsutvalg i samarbeid med Kommunal Rapport. Formålet med undersøkelsen er å finne de mest åpne kommune i landet og utarbeides på bakgrunn av årlige nasjonale undersøkelser. Rindal kommune i Trøndelag topper listen for åpne kommuner i 2022, hvor Oslo er best av fylkene.

Dette er et tydelig signal til Bærum kommune at en i slike saker ikke kan hvile på laurbærene. Nå må visjonen om åpenhet igjen settes på dagsorden, for årets plassering kan vi ikke være bekjent av.

Comments closed

UAKSEPTABEL OPPFØRSEL AV BÆRUMS INNBYGGERE

46 prosent av Bærums innbyggere med utenlandsk bakgrunn sier de har blitt utsatt for hat, hets, vold eller krenkelser, viser ny kartlegging.

Bærum har i samarbeid med politiet og kompetansesenteret KORUS kartlagt omfanget av hatefulle ytringer, holdninger og hatkriminalitet i kommunen.  23 prosent av Bærums befolkning er innvandrere eller barn av innvandrerforeldre, ifølge SSB. De utgjør nesten 30.000 personer. Det er Kommunal Rapport som omtaler rapporten først.

Kartleggingen viser at manglende kunnskap om mangfold og minoriteter både hos lærere, offentlige tjenesteytere, politi og befolkningen generelt er forklaringen på hatefulle ytringer og handlinger. Kartleggingen viser også at personer som har vært utsatt for straffbare, hatefulle ytringer, sjelden anmelder det.

Slike hatefulle ytringer, holdninger og hatkriminalitet som fremkommer i rapporten må tas på dypeste alvor. Vi innbyggere i Bærum kommune må lære å oppføre oss som «folk» også da vi har kontakt med mennesker med utenlandsk bakgrunn. Vi ønsker å fremstå som en inkluderende kommune, men rapporten viser at det her er langt frem til målet. Her har vi alle et ansvar.

Les hele rapporten her…

Comments closed

TID FOR Å SØKE KOMPETANSEUTVIKLINGSSTIPEND

Nå er det en ny mulighet for kommunalt ansatte å søke om økonomisk støtte til kurs, etter- og videreutdanning fra Bærum kommune.

Kommunedirektøren har vedtatt å sette av midler til kompetanseutviklingsstipend hvert år. Alle som har vært fast ansatt i minst ett år og i minimum 40 prosent stilling kan søke om stipendet.  

Maksbeløpet for stipendet er 50 000 kroner, og dekker studieavgift, bøker og annet studiemateriell. Midlene skal tilgodese videreutvikling av medarbeidere på bakgrunn av kommunens behov og medarbeideres ønsker om yrkesrettet utdanning, faglig utvikling og karriere.

Har du spørsmål, kan du kontakte Servicesenteret. Søknadsfristen er 1. oktober.

Comments closed

KOMMUNEDIREKTØREN BESVARER SPØRSMÅL OM LÆRERSTREIKEN

I Formannskapet i dag besvarer Kommunedirektøren spørsmål om lærerstreiken.

Kommunedirektøren har fått et spørsmål fra Rødt om den pågående lærerstreiken som besvares med et notat til Formannskapet.

I notatet skriver KD blant annet: 

«KS er gitt et mandat av landets kommuner som i hovedsak har tilsvarende innretning som Bærum kommune hadde i sitt høringssvar. Det er krevende å skulle gå ut over mandatet, både når det gjelder innretning og den økonomisk ramme, særlig med tanke på at en allerede er enige med 37 av 40 arbeidstakerorganisasjoner.

For de arbeidstakerorganisasjonene som har signert avtale om årets lønnsoppgjør ligger det en klausul om å kunne reforhandle avtalen om enkelte skulle oppnå et annet resultat/annen innretning som resultat av en konflikt. Dette skaper en svært krevende situasjon for KS som forhandlingspart og for de andre arbeidstakerorganisasjonene det er inngått avtale med.»

Det er riktig som KD skriver at et bedre lønnsoppgjør for lærerne, utløser en klausul om mulig reforhandling av den allerede inngåtte tariffavtalen for de 37 arbeidstakerorganisasjonene som har akseptert årets lønnsoppgjør. Dette kan da medføre nye forhandlinger og fare for nye konflikter utover høsten. For øvrig er dette en streik som Fagforbundet ikke støtter.

Les hele notatet her…

Les dagens kommentar i Dagsavisen om lærerstreiken her…

Comments closed

FÅR LÆRERNE HØYERE LØNN, KAN FAGFORBUNDET KREVE NYE FORHANDLINGER

Fagforbundet, og 37 andre fagforbund fra alle fire hovedorganisasjoner, sa ja til resultatet i kommuneoppgjøret. Hvis lærerorganisasjonene som følge av streiken får mer, kan forbund som har godkjent resultatet kreve å forhandle på nytt.

I protokollen fra forhandlingene i mai ligger det en reforhandlingsklausul:

«Dersom andre organisasjoner i forhandlinger, mekling eller nemndbehandling oppnår bedre resultat enn det som følger av denne protokoll, forbeholdes retten til å kreve opptatt nye forhandlinger.»

Denne protokollen som KS må forholde seg til, gjør det ikke enklere å finne en løsning på konflikten.

Comments closed

BRUDD I HELSEOVERENSKOMSTEN

Fagforbundet og NHO handel og service ble ikke enige i forhandlingene om helse- og omsorgsoverenskomsten. Dermed endte forhandlingene i brudd.

Det er viktig for forbundet at minstelønnssatsene er på et rettferdig nivå, og Fagforbundet krever at medlemmene på pleie- og omsorgsoverenskomsten skal ha et lønnsnivå på linje med sammenlignbare områder.

Avtalen som omtales som NHO 481, gjelder ansatte innenfor privat helse og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere med flere. Avtalen går nå til mekling, men dato for dette er så langt ikke klar.

Fagforeningens medlemmer som denne overenskomsten gjelder for i Bærum, kan bli omfattet av en eventuell streik.

Comments closed

NYUTDANNEDE FAGARBEIDERE FÅR LETTERE JOBB

Fire av fem nyutdannede fagarbeidere i jobb etter fagprøven. Åtti prosent av nyutdannede fagarbeidere var i jobb ett år etter utdanningen, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

Dette viser at etterspørselen for fagarbeidere er stor og jobbmulighetene gode. Denne regjeringen vil fortsette satsingen på yrkesfagene slik at vi får enda flere flinke fagarbeidere i årene fremover, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). De siste årene har utviklingen i sysselsettingen blant nyutdannede fagarbeidere vært stabil. Mens det var vanskeligere enn tidligere år å få jobb som nyutdannet fagarbeider i 2020, ble det lettere i 2021.

Fullføringsgraden på yrkesfag er 20 prosent lavere enn på studieforberedende, noe som i hovedsak skyldes at mange elever ikke får læreplass. Her er det viktig at arbeidsgiverne tar inn lærlinger. For å oppnå målet til KS, må Bærum kommune ta inn rundt 250 lærlinger. I dag er det bare mellom 80 og 90 lærlinger i kommunen. Fagforeningen har gjentatte ganger tatt dette problemet opp både med administrasjonen og i Utvalg for samarbeid. Her har Bærum kommune en jobb å gjøre.

Comments closed

Renholderen: Usynlig og uunnværlig

Renholderne er en faggruppe som ikke kan unnværes.

Leder for Tankesmien Agenda, Trygve Svensson, har skrevet et debattinnlegg i FriFagbevegelse om renholderen under tittelen: Usynlig og uunnværlig. Her er han tydelig på at renhold er et fag og ikke noe som «hvermannsen» kan starte med uten skolering.

Han skriver i innlegget at renholdere vet at kluten må byttes for hvert rom på et sykehus. Hvilke kjemikalier man skal bruke for at det faktisk skal bli rent på legekontoret. Hvilket grep man skal bruke på redskapene for å ikke skade seg på jobben.

Du, som tror vannet skal byttes bare når det er synlig skittent i bøtten, som ikke bruker hansker, dette er en beskjed til deg: Du er ikke renholder.

Les hele innlegget her…

Comments closed

VÅR TIDLIGERE NESTLEDER KÅRE MARTIN JOHNSEN DØDE SØNDAG

Fagforeningens tidligere nestleder Kåre Martin Johnsen døde søndag etter en kort tids sykeleie, 76 år gammel.

Kåre Martin Johnsen ble valgt som hovedtillitsvalgt i fagforeningen i 2002 og som nestleder i Fagforbudet Bærum i 2006. Vervene innehadde han frem til han gikk av med pensjon i 2011.

Kåre Martin var en blid og hyggelig tillitsvalgt som hadde god kontakt med medlemmene. Han opparbeidet seg omfattende kunnskap om avtaleverket og fikk stor respekt hos arbeidsgiver. Kåre Martin vil bli husket som en dyktig hovedtillitsvalgt som alltid ivaretok medlemmene på en best mulig måte.

Han var også i en tidligere periode plasstillitsvalgt i Bærum brannkorpsforening, noe han også en tid kombinerte med formannsvervet i Bærum kommunes sammenslåtte fagforening i NKF.

I sin ungdom var Kåre Martin en god fotballspiller i Bærum Sportsklubben og var i flere år kaptein og midtstopper på sportsklubbens A-lag.

Bisettelsen vil finne sted i Bryn kirke onsdag 14.september kl.14.00

Comments closed

BRUDD I PBL FORHANDLINGENE – FARE FOR STREIK

Det er brudd i forhandlingene mellom Private Barnehagers Landsforbund (PBL) på arbeidsgiversiden og Fagforbundet. Avstanden mellom partene er for stor. Uenighet om pensjon er grunnlaget for brudd.

Fagforbundets forhandlingsleder opplyser at PBL ønsker å svekke pensjonsordningen. Det kan Fagforbundet ikke akseptere. Private Barnehagers Landsforbund er ikke villig til å innfri det de har forpliktet seg til i tidligere protokoller mellom partene.

Ettersom det ble det brudd i forhandlingene går oppgjøret nå til mekling. Dato for meklingen er ennå ikke fastsatt. Hvis det ikke lykkes å komme til enighet om et anbefalt meklingsresultat, kan det bli streik i de private barnehagene.

Fagforeningen har nærmere 100 medlemmer i PBL barnehagene i Bærum som dermed kan bli omfattet av en eventuell streik.

Comments closed