Press "Enter" to skip to content

Måned: november 2023

NYE TILLITSVALGTE PÅ FASE 1 KURS

 

Nye tillitsvalgte må få en grundig opplæring. Det er mange forventninger som stilles til dem, både fra medlemmene der ute og fra fagforeningen.  Derfor er det viktig at nye PTV får en grundig innføring i rollen som plasstillitsvalgt.

Det første kurset som gjennomføres er et Fase 1 kurs, som vi gjennomførte over to dager i slutten av november. Det var 16 deltagere og kurset ble holdt på Kunnskapsenteret i Sandvika. På kurset fikk de innføring i Fagforbundets vedtekter og handlingsplan, grunnlag for vervearbeid, Bærum kommunes medbestemmelsesordning og andre viktige rammeverk som kommunen har.

De nye plasstillitsvalgte var både nysgjerrige, engasjerte og motiverte for å gjøre sitt beste i sitt nye tillitsverv, og det ble stilt mange gode og relevante spørsmål. Nå skal de ut på tjenestestedene og praktisere det de har lært.

Comments closed

FAGFORBUNDET VIKEN BEGRAVET, FAGFORBUNDET AKERSHUS GJENOPPSTÅTT

FORNYELSE AV LEDELSEN I NYE FAGFORBUNDET AKERSHUS

Representantskapet i Fagforbundet Viken hadde møte på Sundvolden hotell onsdag og torsdag hvor fylkeskretsen ble nedlagt. Dette er i samsvar med Fagforbundets retningslinjer hvor det fremgår at hvert fylke skal ha en fylkesforening. Etter nedleggelsen av Viken skilte delegasjonene fra Akershus, Buskerud og Østfold seg og deretter ble det holdt stiftelsesmøter og de nye fylkesforeningene ble opprettet. Fagforbundet Akershus har dermed gjenoppstått.

Representantskapet i Fagforbundet Akershus vedtok deretter handlingsplan 2024/2025. Budsjett for 2024 ble også diskutert. Det ble avholdt valg til alle vedtektsfestede verv. Her ble Marie Brattgjerd valgt til ny fylkesleder. Hun er 43 år og er i dag fagforeningsleder og HTV i Vestby kommune. Som nestleder ble Erik Fjeldstad Næss valgt, han er 32 år og har tidligere vært leder for Fagforbundet Ung Viken. Opplæringsansvarlig ble Gunn Krogstad som også hadde det vervet i Viken de siste fire år. Dette er tre frikjøpte verv. Vår fagforeningsleder Zlata ble valgt inn i fylkesstyret og vår tidligere leder Bjørn ble valgt inn i kontroll- og revisjonsutvalget. De nye fylkesforeningene trer i kraft 1. januar 2024.

Fagforeningen mener vi nå har fått en yngre ledelse som bør være godt skikket til lede fylkeskretsen i årene fremover. Samtidig består fylkesstyret av mange med stor erfaring og kompetanse.

Comments closed

HØSTSEMINAR FOR PLASSTILLITSVALGTE

I to dager var nærmere 100 plasstillitsvalgte samlet til et todagers seminar på Sundvolden hotell.

Her informerte fagforeningslederen om både lokale og sentrale nyheter. Deriblant forholdene på Carpe Diem og bekymringsmeldingene fra ansatte i barnehagene. Seksjonsvis ble det utvekslet erfaringer og nye problemstillinger ble drøftet. Hovedavtalen var også et tema på samlingen.

Første dag kom også Svein Skarhol fra Sparebank Østlandet som holdt et foredrag om hverdagsøkonomi. Han hadde mange eksempler på hvordan det i disse trange tider var muligheter for å strekke pengene til å vare lenger. Medlemsfordelene i LOfavør ble også omtalt.

Første dag ble avsluttet med en god middag og sosialt samvær.

På andre dag hadde vi vært så heldige å få LOs rådgiver Jonas Bals tilbake. Denne gangen holdt han et foredrag om rasismen i Norge fra 1800- tallet og frem til krigen. Utgangspunktet for foredraget var hans nye bok «Våre kamper mot rasisme og fascisme 1865 – 1940». Foredraget inneholdt mye nytt for mange av deltagerne og ble svært godt mottatt. Det gav refleksjoner til ettertanke. Vi håper å få Jonas tilbake etter han er ferdig med bok to om dette emne.

Etter en omfattende runde med spørsmål og svar, ble samlingen avsluttet med lunsj, før hjemreise hjem til Bærum.

Det var enighet om at det hadde vært et svært godt og nyttig seminar. Deltagerne så allerede frem til neste års vårseminar.

Comments closed

FAGFORENINGEN INFORMERER VELFERDSDIREKTØR

BEKYMRINGSMELDINGER FRA ANSATTE I BARNEHAGENE

Fagforbundet har i den senere tid mottatt flere bekymringsmeldinger fra ansatte i barnehagene. De fleste av meldingene går på høyt sykefravær, bemanningen og utfordringer med vikarer. Derfor har fagforeningen funnet det nødvendig å bringe disse bekymringsmeldingene videre både til Direktøren for Velferd og til Kommunalsjefen for barnehagene.

I brevet blir det sitert fra en av bekymringsmeldingene som er representativ for de meldingene fagforeningen har mottatt i den senere tid. Problemstillingen ble også diskutert på vår tillitsvalgtsamling denne uken, hvor brevet også ble utdelt.

På bakgrunn av alle disse bekymringsmeldingene ønsker Fagforbundet et møte for å drøfte situasjonen og hvilke tiltak som bør igangsettes.

Comments closed

INNSPILL TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLANEN 2024-2027

FAGFORENINGENS INNSPILL TIL POLITIKERNE

Etter at kommunedirektøren har lagt frem sitt budsjett for de neste fire årene, går saken nå til politisk behandling. Budsjettet blir først behandlet i sektorutvalgene før det blir endelig vedtatt i Formannskapet og Kommunestyret.

Fagforeningen har som tidligere år sendt inn sine innspill til budsjettet. Innspillet gjelder områder og saker som berører de ansatte. På disse områdene foreslår vi tiltak som gjør at budsjettet må styrkes, uten at vi har tallfestet budsjettøkningene.

Fagforeningen håper at politikerne følger opp våre innspill, noe som vil øke kvaliteten på de kommunale tjenestene og som vil bidra til å gjøre hverdagen enklere for de ansatte.

Comments closed

JONAS BALS MED NY VIKTIG BOK

VÅRE KAMPER: MOT RASISME OG FASCISME 1865-1940.

Historikeren Jonas Bals har skrevet en ny glitrende bok. Denne gangen om rasisme og fascisme i perioden frem til 1940, med spesiell vekt på mellomkrigsårene. Bals, som er oppvokst på Kolsås, er nå rådgiver i LO og har sin historieutdannelse fra Universitetet i København.

I sin grundig dokumenterte bok går forfatteren gjennom fascismens historie.  Han går inn i de historiske begivenhetene og diskuterer fascismens dyrking av vold. Historiene Bals forteller om i boken er rystende.

Han forteller om fascismen i Norge og den antifascismen som arbeiderbevegelsen og arbeiderpressen sto i spissen for her i landet. Han dokumenterer hvordan den borgerlige presse med Aftenposten i spissen «leflet» med fascistene.  Det var Einar Gerhardsen og andre arbeiderpolitikere som ledet kampen mot fascistene. I boka fortelles det om gatekampene i Oslo hvor fascistene ble jaget tilbake til vestkanten. Bals viser hvor viktig den politiske bevisstheten var i mellomkrigsårenes arbeiderbevegelse.

Boken er et vitnemål om hvor viktig det er å stå opp mot de fascistiske kreftene. Bals går her gjennom hva som fungerte og hvor det mislyktes i denne kampen. Han har utgitt et imponerende verk som viser fascismens historie både nasjonalt og internasjonalt, helt fra midten av 1800 tallet og frem til nazistene og Quisling tok makten i Norge. Denne historien må vi ikke glemme.

Comments closed

VALGT TO NYE HOVEDTILLITSVALGTE

FAGFORENINGSMØTE VALGTE HOVEDTILLITSVALGTE

Fagforeningen har valgt hovedtillitsvalgte for kommende år. Det ble valgt to nye HTV. Det var Snjezana Rakanovic og Christelle Nygård-Oussou. I tillegg til disse to, fortsetter Zlata Ljubicic, Elisabeth Flaten og Tone Gomnes som hovedtillitsvalgte.

Med disse fem har fagforeningen et sterkt lag til å ivareta medlemmene opp mot arbeidsgiver.

Comments closed

RESULTATET FRA EN HISTORISK TARIFFUNDERSØKELSE

SE HVA MEDLEMMENE HELST VIL PRIORITERE VED VÅRENS LØNNSOPPGJØR.

For første gang har Fagforbundet spurt medlemmene direkte hva de ønsker seg mest i neste lønnsoppgjør. En slik undersøkelse er en utvidelse av medlemsdemokratiet.

Dette er dermed en ny mulighet for medlemmene til å si sin mening. Nesten 70 prosent av dem som har svart, har aldri tidligere kommet med innspill til forbundets tariffarbeid.

Her er resultatet fra undersøkelsen:

Det er ikke tvil hva medlemmene ønsker Fagforbundet skal prioritere ved lønnsoppgjøret 2024. I dagens økonomiske situasjon er det høyere lønn som gjelder. Ikke overraskende. Her har forbundet fått et tydelig signal. Noe mer overraskende er det kanskje at pensjon så tydelig var prioritert på annen plass.

Les resultatet av hele undersøkelsen her…

Comments closed

ARBEIDSTILSYNET TRUER BÆRUM KOMMUNE MED KJEMPEBOT

KOMMUNEN HAR FRIST TIL 01.12 MED TILSVAR I SAKEN.

En tragiske hendelse ved en av kommunens institusjoner for psykisk helse og rus, hvor det på området ble funnet en livløs mann med knivstikk som medførte at han døde. Dette skjedde i september i fjor.

På bakgrunn av denne alvorlige hendelsen har Arbeidstilsynet gjennomført et tilsyn. Tilsynet skulle undersøke om kommunen hadde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for arbeidstagerne på tjenestestedet hvor hendelsen skjedde.

Arbeidstilsynet skriver i rapporten til Bærum kommune at de har avdekket seks brudd på arbeidsmiljøloven og forskjellige forskrifter og at antall brudd og grovhet er av en stor alvorlighetsgrad. Dette er bakgrunnen til grunnlaget for det store gebyret på kr 700 000. Kommunen har frist frem til 01. desember å inngi skriftlig tilbakemelding til Arbeidstilsynet om de mener beskrivelsene i rapporten ikke er korrekte og forslaget til gebyret som er foreslått.

Det er betryggende at Arbeidstilsynet går inn i slike alvorlige hendelser og det er viktig at kommunen følger opp de bruddene som er avdekket.  

Comments closed

KURS FOR KVINNER I FAGFORBUNDET

KURS FOR KVINNER SOM ØNSKER Å BLI EN TRYGGERE TILLITSVALGT.

LO Oslo og Akershus og AOF har satt opp et eget kurs for kvinnelige tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å ta et verv i fagbevegelsen.  Kurset er gratis.

Hensikten med kurset er at kvinner skal bli tryggere på å ta ordet, få mer kunnskap om fagbevegelsen, stille spørsmål om det du lurer på og få verktøy til å ta plass og få fram budskapet om det  de tror på og som er viktig for dem!  Er du kvinne som ønsker å bli tryggere som tillitsvalgt er du midt i målgruppa for dette kurset. Kurset er lagt opp som en miks av inspirerende innledninger, samarbeid i grupper og erfaring- og kunnskapsdeling i plenum. Det blir god lunsj og mulighet til å bygge nettverk med andre sterke kvinner i fagbevegelsen.

Kurset holdes på Clarion Hotel The Hub (Biskop Gunnerus gate 3, 0155 Oslo) onsdag 15. november 2023 klokken 09.00 til klokken 15.00. Det er begrensede plasser på kurset så det er første kvinne til mølla.

Honnør til LO som organiserer dette. Fagforeningen anbefaler slike kurs, da de er svært lærerike.

Meld deg på her

Comments closed