Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

Kommunestreiken er slutt

En nødvendig streik ga et godt resultat

 

Fagforbundet er fornøyd med resultatet. – Særlig kan vi være fornøyd med de økonomiske tilleggene.  Alle er sikret minst 12 000 kroner i generelt tillegg, og det blir en akseptabel økning av minstelønnssatsene.

 

– Det at medlemmene sto samlet og viste styrke i streiken var avgjørende for å få på plass et godt resultat. Oppgjøret sikrer rettferdig lønn og ryddige arbeidsforhold.

 

Resultatet i KS-oppgjøret* i grove trekk

 • Et generelt tillegg til alle på minst 12 000 kroner eller 2,7 prosent
 • Minstelønnssatsene heves
 • Lørdags- og søndagstillegget heves til 50 kroner per time
 • En lokal pott på 1,2 prosent med føring på kompetanse og lokal lønnspolitikk
 • Bestemmelser som skal sikre kriterier for lokale lønnstillegg
 • Partene kom fram til et resultat som sikrer rettigheter for innleide vikarer
  tilsvarende det som ble avtalt i staten.
Comments closed

Fagforbundet utvider streiken betydelig fra tirsdag 29. mai

 

Fremdeles ingen fra Fagforbundet Bærum tatt ut i streik

 

Fagforbundet har i dag meldt plassfratredelse for ytterligere 14 738 medlemmer fra og med arbeidstidens begynnelse tirsdag 29. mai.

Fra før er 9 491 medlemmer over hele landet i streik.  Til sammen vil 24 228 medlemmer være i streik fra tirsdag morgen. To nye kommuner vil bli omfattet av opptrappingen; Askøy og Narvik.

I første uttak var det hovedsakelig ansatte i administrative stillinger som ble tatt ut i streik. Den andre fasen omfatter medlemmer i barnehager, skoler og SFO, idrettsanlegg og svømmehaller.

Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare, og tar hensyn til barn med spesielle behov.

Comments closed

Brudd i forhandlingene, Fagforbundet er i streik!

 

Foreløpig ingen streikeuttak for Fagforbundet i Bærum

 

Meklingen i kommunesektoren endte med brudd morgen torsdag 24.05. Det blir derfor streik i kommunene fra arbeidstidens begynnelse i dag.

Fagforbundet har forhandlet og meklet i flere uker uten at det er kommet reelle tilbud fra arbeidsgiversiden.
Vi har ikke fått respons på noen av kravene våre. Avstanden er for stor og etter å ha meklet fire timer på overtid, uten å ha fått forslag til en skisse som Fagforbundet kunne godta, var streiken et faktum.

Fagforbundets krav om rettferdige og moderate lønnstillegg, betydelig økning i helgetilleggene og like lønns- og pensjonsvilkår for innleide arbeidstakere som for fast ansatte, burde det vært mulig for arbeidsgiver å godta. Vi har hele tiden vært opptatt av å få til et oppgjør som sikrer kjøpekraft, kvalitet og rekruttering.  Det er underlig at KS ikke vil bidra. Fagforbundets krav er moderate og på linje med det som er blitt resultatet i andre sektorer.

De første kravene ble lagt frem for arbeidsgiverne før påske og forhandlingene ble gjenopptatt i midten av april – uten at reelle tilbud fra KS hadde blitt framsatt før bruddet den 27. april. Det første meklingsmøtet var den 2. mai.

Det betyr at kommunesektoren har vært i mekling i ganske nøyaktig tre uker uten at vi har blitt forelagt konstruktive forslag eller skisser. Det har vært en skuffende prosess, som vil skape unødvendig stor usikkerhet for de flere hundretusen ansatte i kommunene.

Selv om ingen av medlemmene her i Bærum foreløpig er tatt ut i streik, vil all møtevirksomhet mellom Fagforbundet Bærum og Bærum kommune som arbeidsgiver opphøre.  Unntak kan gjøres for personalsaker/oppsigelser.  Plasstillitsvalgte kan kontakte kontoret hvis noe er uklart rundt denne problemstillingen.

Comments closed

Ingen streikeuttak i Fagforbundet Bærum

 

Fagforbundet varsler plassfratredelse for totalt 11344 medlemmer

 
Dersom meklingen i kommuneoppgjøret ikke fører fram kan det bli streik fra arbeidsdagens begynnelse torsdag 24. mai. Fristen for å komme til enighet er klokka 24.00 onsdag 23. mai.

Fagforbundet varsler at de vil ta ut 9491 medlemmer i streik i kommuner over hele landet. I første fase hovedsakelig medlemmer som arbeider i kommune administrasjonene, men også medlemmer i parkeringsselskap, renovasjon og havnevesen. I tillegg har Fagforbundet Oslo har varslet plassfratredelse for 1853 medlemmer.

Comments closed

Brudd i forhandlingene i kommuneoppgjøret

Det er nå brudd i forhandlingene i KS-området.

Fagforbundet konstaterer at det er ikke grunnlag for å fortsette forhandlingene.  Økonomien er uavklart og det er stor avstand mellom krav og tilbud på mange områder.

Det som er avgjørende for Fagforbundet er profilen på oppgjøret og innretningen på de økonomiske tilleggene.  Rettferdig fordeling og sosial utvikling er et hovedmål med forhandlingene. Vi er opptatt av at alle arbeidstakere minst opprettholder kjøpekraften og at de lavest lønte skal få de største tilleggene.

KS må ta realitetene inn over seg og komme med tilbud som sikrer rekruttering, kvalitet og kompetanse i hele kommunesektoren.

Kommuneoppgjøret startet med at krav og tilbud ble overlevert den 29. mars.  Forhandlingene har deretter pågått siden de startet opp igjen rett etter påske. Nå går oppgjøret til riksmekleren og forventet meklingsinnspurt er uken før pinse.

Les mer på www.fagforbundet.no.

Comments closed

De sentrale lønnsforhandlingene. Fagforbundets krav overlevt KS

 

Første kravoverlevering i KS-oppgjøret skjedde før påske. Den 17. april møttes partene på nytt og arbeidstakerorganisasjonene overleverte nye, og mer konkretiserte krav. Kravet om det generelle kronetillegget er ikke tallfestet.

 

Innleie av arbeidstakere

 

Krav vedrørende innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak er innarbeidet etter at det ble enighet om likebehandling av vikarer og fast ansatte i tariffoppgjøret for frontfagene (privat sektor). LO Kommune krever at ansatte i vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften.

 

Krav til pensjon i privatiserte virksomheter

 

Det er også fremmet krav om pensjonsordning i privatiserte virksomheter. Kravet er at dersom kommunen eller fylkeskommunen får utført lovfestede tjenester av private eller ideelle  virksomheter, så skal de ansatte ha samme pensjonsrettigheter som kommunens egne ansatte.

 

Andre prioriterte krav

 

 • Et generelt kronetillegg til alle ansatte
 • Minstelønnssatsene i tariffavtalen heves utover det generelle      tillegget
 • Høyere begynnerlønn, jevnere opprykkstakt og lengre      ansiennitetsstiger
 • LO Kommunes krav skal bidra til å redusere lønnsforskjellene      mellom kvinner og menn
 • Betydelig heving av tillegg for særskilt arbeidstid, bla lørdags-      og søndagstillegg
 • LO Kommune krever en bestemmelse som sikrer midlertidig ansatte      fast stilling
 • Deltidsansatte som over noe tid har hatt merarbeid, skal være      sikret utvidelse av sin stilling tilsvarende faktisk antall timer arbeidet
 • LO Kommune krever bestemmelser i tariffavtalen som sikrer      uttelling for etter- og videreutdanning, tilleggs- og spesialutdanning
 • Det kreves kompensasjon for real- og formalkompetanse
 • Ledere må sikres uttelling for kompetanse og ansvar
Comments closed

Fagforbundets fagforeningsleder Bjørn M Johnsen ble valgt til ny leder av arbeidsmiljøutvalget etter høyres Henning Kolstad

Det er avholdt konstituerende møte i Bærum kommunes nyoppnevnte arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Som kjent vedtok kommunestyret i desember at politikerne ikke lenger skulle være medlemmer av arbeidsmiljøutvalget, men overlatte det til administrasjonen.

Utvalget består av fem representanter fra arbeidsgiverne og fem fra arbeidstakerne. Arbeidsgiversiden har oppnevnt Rådmannen, Hr-direktøren og tre kommunalsjefer. Arbeidstakersiden er representert med Fagforbundets leder og nestleder, Unios leder og YS leder, samt koordinerende hovedverneombud. Disse er oppnevnt for to år.

Siden arbeidsgiver i flere år har hatt lederen av AMU, krevde arbeidstakerne nå å få ledervervet i den kommende perioden. Dette ble akseptert av arbeidsgiver. Ledervervet er svært viktig da leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

I det konstituerende møte ble Fagforbundets Bjørn M Johnsen valgt til AMU-leder og Bente Grindstad fra Unio til nestleder.

Arbeidsmiljøutvalget er en svært viktig arena da det er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten Bærum kommune. AMU behandler saker i henhold til Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Comments closed

De lokale lønnsforhandlinger i kap 4A2 er nå avsluttet

De lokale lønnsforhandlinger etter kap 4A2 er nå avsluttet og protokollen ble underskrevet fredag den 2. mars.

Som kjent så er kriteriene for lønnskrav etter kapitel 4.A.2. at det har vært foretatt betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde eller at det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer, eller fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning.

Det var uenighet mellom Fagforbundet og Bærum kommune om hvor store endringene skulle være før det utløste rett til lønnsøkning.

Samme dag som protokollen ble underskrevet gikk det brev ut til de av våre medlemmer som Fagforbundet hadde krevet lønnsøkning for.

Comments closed

Det blir ingen forandringer av gjeldende seniorordning. Dette ble bestemt på dagens medbestemmelsesmøte hos Rådmannen

Fagforbundet og de andre arbeidstakerorganisasjonene har fått gjennomslag for at dagens seniorordning skal fortsette også for de mellom 67 og 70 år.  Dette gjelder for alle som ble ansatt før 01.01.2012.

Fagforbundet har vært svært aktiv for at dagens ordning for seniorene skulle fortsette uforandret.  Dette har vi frontet både opp mot administrasjonen og politikerne.

Vi er derfor veldig godt fornøyd med at Rådmannen nå har besluttet at den godt fungerende ordning skal forbli uforandret. Det medfører at alle mellom 62 og 70 år beholder sin nåværende seniorordning.

Dette er en gladmelding til ansatte i Bærum kommune.

Comments closed

Hyggelig jubileumsdag for våre 40 og 25 års jubilanter

Det var 22 av våre jubilanter til stede på feiringen i restaurant Oleo i Sandvika. Etter en god tre-retters middag var det en høytidelig overrekkelse av merker og diplom til enkelte jubilanter.

Det var en hyggelig kveld med god stemning som vi vil forsøke å gjenta i kommende år. Jubilantene som ikke var til stede vil få merke og diplom tilsendt i posten.

Se bilder i galleriet

Comments closed

Fagforbundet får 2 representanter i Arbeidsmiljøutvalget

Kommunestyret vedtok i desember at det ikke skulle oppnevnes politikere til arbeidsmiljøutvalget, men at arbeidsgiver skulle la seg representere av kommunenes administrative ledelse.  Utvalget består av 5 arbeidsgiver representanter, 4 tillitsvalgte og hovedverneombudet.

Fra arbeidstakersiden er valgt Bjørn M Johnsen og Zlata Ljubicic fra Fagforbundet, Bente Grindstad fra UNIO og Else Steinberg Barth fra YS.  Fra vernetjenesten møter koordinerende hovedverneombud Guro Skåre.

For arbeidsgiverne møter foruten Rådmannen, direktør Erdal og kommunalsjefene Justad, Tjønn og Wee.

Første møte i arbeidsmiljøutvalget er 8. mars.

Comments closed

Fagforbundets årsmøte avholdt i fullstappet festsal i Rådhuset

Torsdag 23. januar avholdt vi vårt årsmøte i Rådhuset.  Festsalen var arena for møtet og svært mange hadde funnet veien dit.

Beretningen, regnskap, budsjett og handlingsplan ble enstemmig vedtatt.

Bjørn M Johnsen ble gjenvalgt som leder for nye to år og Tove Hamborg ble valgt til ny hovedtillitsvalgt og sekretær.

Valgkomiteens forslag til de forskjellige utvalgene ble også vedtatt.

Alle valgene var enstemmige.

Etter årsmøte ble det ble servert god mat og drikke.  Etter maten var det underholdning av Johnny Reel, en ekte Elvis entertainer.  Til stor fornøyelse for medlemmene fremførte han mange av Elvis sine store hits.

Det frembrakte nok mange gamle minner til flere av oss.

Festkomiteen gjorde stor jobb slik at det ble et svært vellykket arrangement. 

Comments closed

Styrets årsberetning i perioden 24.01.2011 – 26.01.2012.

Styret har følgende medlemmer:
 

Leder:  Bjørn M Johnsen

Nestleder:  Zlata Ljubicic

Sekretær:  Birger Auke

Kasserer:  Elisabeth Flaten

Studieansvarlig:  Reidun Bjørdal

Styremedlem:  Birger Auke, leder seksjon teknisk og samferdsel

Styremedlem:  Maria L. S. Kristiansen, leder seksjon kontor og adm

Styremedlem:  Tone Gomnes, leder seksjon helse og sosial

Styremedlem:  Lill Høvik leder seksjon kirke, kultur og fritid

Styremedlem:  Knut Christophersen, leder pensjonsutvalget

Styremedlem:  Henriette Førrisdahl, leder av ungdomsutvalget
 

Det har i perioden vært avholdt ett medlemsmøte, tretten styremøter samt arbeidsutvalgsmøter.  Det har vært avholdt 2 to dagers seminarer for seksjonsstyrene og plasstillitsvalgte hvor det til sammen var med 120 deltagere.  I tillegg har det vært avholdt flere temamøter.  I likhet med tidligere har vi også i år hatt medlemstur.

Prosjekt verving har vært vårt satsingsområde i 2011.  Medlemsøkningen i løpet av året viser at det har vært en suksess som bør fortsette og utvides.  Arbeidet med seniorordningen, videreføringen med arbeidet rundt leasing og verkstedet, arbeidet med prosjekt 2012 og arbeidstidssakene i PLO, krav om fast ansettelse og høyere stillingsprosent, oppdatering av Fane 2, samt de lokale lønnsforhandlingene og særavtalene har vært andre …   Les mer

Comments closed

Aksjonsdag mot vikarbyrådirektivet

På initiativ fra lokale LO-avdelinger arrangeres det en felles aksjonsdag mot vikarbyrådirektivet. Fagforbundet støtter denne markeringen, som begynner på Youngstorget kl. 14.00 med appeller og forsetter med demonstrasjonstog til Stortinget hvor våre krav overleveres ved 15-tiden.

Vi oppfordrer de som har anledning til å delta på markeringen.

Comments closed

Årsmøte

          FAGFORBUNDET BÆRUM  

          INNKALLER TIL ÅRSMØTE 

            Dato: Torsdag 26. Januar 2012 

            Tid:    Klokken 18.00 

            Sted:  Festsalen i Rådhuset, Sandvika 

  

PROGRAM:

1. Åpning

2. Valg av:

          2.1. Møteleder

          2.2. Referent

3. Beretning

4. Handlingsplan

5. Økonomi:

          5.1. Regnskap

          5.2. Budsjett

6. Innkomne forslag

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret v/ leder i hende senest 9. Januar 2012

7. Valg av:

          7.1. Leder 100% frikjøp

          7.2. Sekretær

          7.3. En hovedtillitsvalgt 100% frikjøpt

 

Forslag på personer til verv som er på valg sendes til valgkomiteen v/ Åse Pettersen innen 9. Januar 2012.

 

Det vil bli servering med drikke.

Grunnet bestillinger ber vi om påmelding innen mandag 23. Januar 2012.

Påmelding ringes eller sendes til kontoret.
 

Comments closed

Høyre og deres budsjettkamerater fulgte Rådmannens forslag. Ingen seniortiltak for de over 67 år

Det hjalp ikke hva Fagforbundet skrev og snakket før kommunestyrets behandling av seniortiltakene.  Det politiske flertallet vedtok at det ikke skal være seniortiltak for de over 67 år.  Selv om kommunene nesten 100.000 pr år for hvert år hvis disse fortsetter å arbeide.  Skjønn det de som kan.  Nå blir seniortiltakene redusert til gjelde bare de mellom 62 og 67 år.

Dette er et signal om at de ikke ønsker eldre arbeidstakere.  Dette i en tid da alle blir anbefalt å stå lenger i arbeid og at det henstilles til at arbeidsgiver legger forholdene til rette for det.

Comments closed