Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

Invitasjon Fase 1 – høst 2013

 

Kjære plasstillitsvalgt!

 

Vi har gleden av å ønske deg velkommen til første del av Fagforbundets tillitsvalgtskolering –  FASE 1 kurs.

 

Dette er en obligatorisk opplæring for alle våre plasstillitsvalgte.

Som plasstillitsvalgt er det viktig for deg å gjennomføre den grunnleggende opplæringen hvor du blant annet får kjennskap til Hovedavtalen, samt kommunens medbestemmelsesordning.

 

Kurset går over 3 dager, den 22. og 23. oktober, samt 1. november 2013. Kurset vil bli avholdt de to første dagene 22. og 23. oktober på Holmen Fjordhotell med overnatting og 1. november i Kommunegården`s møterom M2/3 i Sandvika.

 

Vedlagt følger program og permisjonssøknad som skal leveres til nærmeste leder. Permisjonssøknaden hjemles i Hovedavtalens § 3-6, 4 ledd.

 

Påmelding sendes til e-post, reidun.bjordal@baerum.kommune.no

eller på telefon 67 50 31 26 innen 10. oktober 2013.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bjørn M. Johnsen

leder

 

Vedlagt følger:

  1. Fase 1 – program 22. og 23. oktober og 1. november 2013
  2. Permisjonssøknad

 

Comments closed

SpareBank 1 – kundeservice

 

På vårt medlemsmøte 13. juni 2013 var Sparebank 1 til stede og orienterte om LO favør. Det fremkom der at flere ønsket ytterligere informasjon.

 

Fagforbundet Bærum har derfor inngått avtale med Sparebank 1 om at medlemmene kan få en individuell samtale om medlemsfordelene på bank- og forsikringsområdet.

 

En representant fra Sparebank 1 vil være tilstede på vårt kontor i Kinoveien 4 på følgende dager:

 

Onsdag 18. september kl 10-12

Onsdag 25. september kl 10-12

Onsdag   2. oktober     kl 10-12

 

Det er ikke nødvendig å bestille tid.  Medlemmene blir betjent fortløpende.  Det er bare å komme innom.

 

Comments closed

Pensjonistene kan fortsette å jobbe

 

Pensjonister som mottar pensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning kan likevel jobbe inntil 168 timer i kvartalet. Dette er klart etter at partene i kommunesektoren og KLP har funnet fram til en midlertidig løsning ut 2013.

Fagforbundet regner også med å finne en mer varig løsning på dette i løpet av året som skal innebære at pensjonistene fortsatt skal kunne ha en jobb ved siden av, uten at pensjonen blir redusert.

 

Comments closed

Siste innspurt før stortingsvalget

IMG_1559

 

Fagforbundet Bærum har hatt stand i Sandvika de to siste lørdagene, sammen med LO Asker og Bærum.  Standen har vært godt besøkt og mye informasjon har vært levert ut, med oppfordring om å bruke stemmeretten.

Comments closed

Invitasjon til medlemsmøte

fagforbundet_logo

 

FAGFORBUNDET INVITERER MEDLEMMENE I VEDLIKEHOLDSENHETEN, SERVICEENHETEN OG RENHOLD TIL MEDLEMSMØTE

Torsdag 29.8.2013 kl 11.00 i Kantinen på Rud.

 

Tema for møtet vil være det politiske vedtaket som ble fattet i sektorutvalget for Eiendom og Administrasjon den 6. juni 2013 og er som følger:

 

«I tråd med vurderingene i sak om ”vurdering av egenregi og outsourching for eiendom og administrasjon” bes rådmannen fremme en sak om outsourching /økt grad av konkurranseutsetting innen følgende tjenesteområder:

Renhold av kommunale bygg

Bruker og serviceoppgaver eiendom

IT

Forslagene må inneholde en tydelig målsetting for hvilke gevinster som kan oppnås når det gjelder kvalitet på tjenesten, reduksjon av kostnader, tilgang til kompetanse, og hvilke mulighet det er for å beskrive tjenesteleveransen slik at kontrakten gir grunnlag for en vinn-vinn situasjon for både bestiller og utfører. Behov for å styrke kommunens ”bestillerkompetanse” må også vurderes i saken.»

 

Det vil bli servert en enkel lunsj.

Grunnet servering ønsker vi at dere gir en melding om deltagelse på møtet til enten: Birger Auke telf.  91842500, Jan Henry Andersen telf. 99213823 eller Wenche Skoglund telf. 95987331.

 

 

Fagforbundet Bærum 

 

Bjørn M Johnsen

leder 

           

Comments closed

Fagforbundets forslag om plan for lærlingene ble enstemmig vedtatt

 

FAGFORBUNDET ØNSKET EN PLAN FOR LÆRLINGENE OG FREMMET FØLGENDE FORSLAG I SAMARBEIDSUTVALGET:

 

”Utvalget ber Rådmannen om en orientering om utviklingen og status i Bærum kommunes lærlingeordning.  Utvalget ber Rådmannen utarbeide en plan for å sikre en god fremtidig lærlingeordning i Bærum kommune.”

 

Forslaget fikk full tilslutning både fra Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre og ble dermed enstemmig vedtatt på utvalgets siste møte før sommerferien.

 

Rådmannen må dermed utarbeide en plan for å sikre en god fremtidig lærlingeordning i kommunen, noe Fagforbundet mener er svært viktig og nødvendig.

 

Bakgrunnen for forslaget var usikkerheten som har vært rundt lærlingeordningen i den siste tiden og viktigheten av en forutsigbarhet for fremtidige elever som søker seg en slik utdannelse.

 

Det forventes at Rådmannen legger frem en lærlingeplan for utvalget i løpet av høsten.

 

Comments closed

Verkstedet opprettholdes etter vedtak i kommunestyret

 

Kommunestyret vedtok 19. juni 2013 at kommunens verksted skal opprettholdes med dagens bemanning.  Samtidig skal alle de 200 bilene i bistand og omsorg være i kommunal eie og forvaltes av kommunens transportkontor.  Det gjøres en forsøksordning med å lease rundt 40 biler.

 

Dette har vært en sak som har versert i nesten tre år.  Den gang foreslo daværende Rådmann å nedlegge verkstedet og selge alle de kommunale bilene.  Hvoretter skulle det leases det samme antall biler.

 

Fagforbundet har engasjert seg sterkt i denne saken.  Vi har gått i mot at verkstedet nedlegges.  Samtidig som vi har ment at det vil gi et betydelig økonomisk tap å lease biler, fremfor å eie.  Allerede ved førstegangs politisk behandling av denne saken i 2010 foreslo Fagforbundet det som stort sett er dagens vedtak i Kommunestyret.

 

Det er betenkelig at det skal ta nærmere tre år for administrasjonen og politikerne å konkludere.  I mellomtiden er det brukt betydeligere ressurser på interne utredninger og eksterne rapporter.  Det er å håpe at våre forslag i fremtiden blir tatt mer på alvor.  Det ville i alle fall i denne saken vært besparende, samtidig som ansatte hadde unngått usikkerhet i flere år.

 

Fagforbundet er jo fornøyd med Kommunestyrets vedtak, selv om det kommer sent.  Samtidig skal vår nye Rådmann ha ros for at han fikk avsluttet saken kort tid etter han tiltrådte.

 

Comments closed

Vårseminar på Laholmen

 

Fagforbundet Bærum arrangerte todagers seminar for plasstillitsvalgte og seksjonsstyrer på Laholmen hotel i Strømstad den 27 og 28 mai.

Seminaret hadde to emner.  Det var informasjon rundt lokale saker og det kommende Stortingsvalget.

Fagforeningslederen orienterte spesielt om de sentrale og lokale lønnsforhandlingene og de politiske sakene som nå var til behandling i Bærum kommune og de konsekvensene det kan få for våre medlemmer.  Han var svært urolig for det linjeskifte som synes å være på vei innen outsourcing og privatisering.  I tillegg ble flere andre aktuelle saker diskutert.

Per Skau fra Nordiska bygg- og trearbeiderføderasjonen og Ståle Dokken fra LO sentralt snakket om den politiske utviklingen både i Norge og Sverige.  Hvilken betydning fagbevegelsen har hatt og fortsatt vil ha, for samfunnsutviklingen og de veivalg vi står overfor ved kommende Stortingsvalg.

Tilbakemeldingen var seminaret var udelt positive og alle deltagerne fikk med seg boka ”Blåmandag” hjem for å kunne sette seg godt inn i forskjellen på de to regjeringsalternativene.

Se bilder fra seminaret ved å trykke på Galleri.

 

Comments closed

Rådmannen innfridde Fagforbundets krav om at alle lærlinger måtte få lærlingeplass

 

Som det fremgår av reportasjen i Budstikka den 18. mai  reagerte Fagforbundet Bærum kraftig på at ikke alle lærlingene skulle få lærlingeplass til høsten.

 

Uken etter denne reportasjen hadde fagforeningslederen en artikkel over en side i Budstikka, hvor han argumenterte for hvorfor det var så viktig at disse elevene fikk lærlingeplass, som skulle føre frem til fagbrev.

 

Dette førte til at flere sentrale politikere både fra Arbeiderpartiet og Høyre uttalte seg til Budstikka i den påfølgende uke og støttet kravet fra Fagforbundet.

 

Som følge av denne oppmerksomhet som saken fikk, ble det stilt spørsmål om lærlingeplassene i Kommunestyremøte den 29. mai.

 

Fra kommunestyrets talerstol lovet da Rådmannen at alle elevene som søkte om lærlingplass fra høsten av skulle få det.  Han forsikret at han ville finne rom på budsjettet til å tilby elevene plass.

 

Vi i Fagforbundet er svært godt fornøyd med resultatet som medfører at elevene får sluttført sin utdannelse.  Vi forutsetter også at budsjettene for kommende år økes, slik at det ikke oppstår ny usikkerhet om lærlingeplasser i fremtiden.

 

Fagforbundet fikk også en hyggelig tilbakemelding fra Rosenvilde.

”Tusen takk for hjelpa for flere lærlingeplasser!  Dette gagner elevene våre, og ikke minst innbyggerne i Bærum!  Viktig for rekrutteringen til yrkesfagene og at det skapes forutsigbarhet også.  Alle jubler!

 

Comments closed

Medlemsmøte

fagforbundet_bærum_logo

 

INVITERER TIL

MEDLEMSMØTE

 

Tid:   13. juni  kl 18 00 – 20 00

Sted:  M2/3 Kommunegården, Sandvika

  

Tema:      Orientering om

–       sentrale og lokale lønnsforhandlinger

–       saker til politisk behandling

–       informasjonssaker  

 

Bank- og forsikringsfordeler som LO medlem

v/Svein Skarhol og Beate Sletten Rogers

 

Enkel bevertning

 

Vel møtt.

 

Comments closed

Lærlingene garanteres lærlingeplass

 

 

Etter at det fremkom at flere lærlinger sto i fare for å ikke få lærlingeplass i Bærum kommune, har Fagforbundet engasjert seg sterkt i saken.  Fagforbundet har krevd at alle som søker må få plass fra høsten 2013.  Vi har formidlet dette både gjennom media, til administrasjonen og til politikerne.  Etter disse utspillene har mange politikere kommet på banen og støttet kravet.

 

I dagens møte i Kommunestyret opplyste Rådmannen at alle lærlinger som har søkt og er kvalifisert garanteres lærlingeplass fra kommende høst.

 

Fagforbundet er svært godt fornøyd med at dette nå er avklart og at elevene trygt kan få videreført sin påbegynte utdannelse. Etter det politiske engasjementet som nå har funnet sted, forutsetter vi at budsjettene for kommende år økes slik at det ikke oppstår usikkerhet om lærlingeplasser i fremtiden.  Dette er svært viktig for rekrutteringen til disse yrkesfagene.

 

Les mer…

 

 

Comments closed

Tid for handling

Lærlinger. I en reportasje i Budstikka rett før pinse fremkom det at ikke alle kvalifiserte elever ved Bærum-skolene var sikret lærlingeplass til høsten.

Tid for handling

Frustrert: Elever ved Rosenvilde videregående skole er frustrert over
mangel på lærlingeplasser.        Foto: Trude Blåsmo

 

 

DETTE ER lærlinger innen helse og oppvekst. Etter avsluttet utdannelse ville disse enten være helsefagarbeidere eller barne- og ungdomsarbeidere.

Fra sentralt hold er kommu­nene blitt anmodet om å opp­rette minst 1 lærlingeplass per 1.000 innbyggere. Det vil si at Bærum kommune burde ha minst 110 lærlinger for å fylle sin kvote. Det var også kommu­nens intensjon i sin tid. Senere har dette blitt justert ned til 70 lærlingeplasser.

Budsjettposten til lærlingene har over flere år blitt redusert. Dette har Fagforbundet gjen­tatte ganger advart mot. I vårt omfattende høringssvar høs­ten 2011 til Bærum kommunes Handlingsplan for 2012-2015, en uttalelse som gikk til utvalg for samarbeid og fulgte saken til kommunestyret, skriver Fagfor­bundet følgende til budsjettpos­ten Felles arbeidsgivertiltak:

«Til felles arbeidsgivertiltak foreslår Rådmannen å redusere budsjettet i 2012 med 0,7 mil­lioner. Det vil blant annet føre til reduserte tiltak til flerkultu­relle arbeidsplasser og til lærlin­geordningen. Vi er opptatt av at disse to tiltakene ikke redu­seres, men derimot økes. 15 % av de ansatte er fremmedspråk­lige og det er viktig å stimulere denne gruppen til videreutdan­ning. Det er også et stort behov for flere lærlingeplasser. Inne­værende år ble mange lærlinger avvist på grunn av manglende lærlingeplasser, noe som er uak­septabelt.»

Problemstillingen skulle såle­des være kjent for både adminis­trasjonen og politikerne.

 

DET ER MANGEL PÅ fagarbeidere både innen pleie- og omsorgssek­toren og i barnehage og SFO. I en artikkelserie om barnehagene i Budstikka for noen måneder siden fremholdt både Bærum kommune og de private barne­hageeierne at det var svært van­skelig å rekruttere fagarbeidere. Det ble sagt at «de finnes jo nesten ikke».

Samtidig er det innen pleie og omsorg konstatert at helse-fagarbeidere vil være det yrket det i fremtiden vil være størst etterspørsel etter. Vi kjenner alle utrykket «vi trenger flere varme hen­der».

Vi ser nå at mange flotte ungdommer har påbegynt en utdannelse hvor de skulle ende opp som fagarbeidere. Dette er elever som er engasjerte i et yrke som samfunnet trenger og som opp­fyller alle krav til å få gå to år i lære.

Hvis disse ikke skulle få den lærlingeplass de etter min mening har krav på, hvilken signaleffekt vil det være til Bærums ungdommer? Hvem vil tørre å satse på en utdannelse som kanskje må avsluttes halv­veis? Derfor må det nå oppret­tes flere nye lærlingeplasser fra høsten av. Det skulle være upro­blematisk. Det er nok av dyktige ansatte i barnehagene som kan være veiledere. Samtidig er lær­lingene en arbeidsressurs i prak­sisperioden.

Bjørn M. Johnsen

 

BEHOVET PÅ 10 NYE lærlingeplas­ser vil for inneværende år ha en kostnadsramme på under 500.000 kroner. Fagforbundet vil ta saken opp i utvalg for sam­arbeid, som er sektorutvalget for denne type saker, med krav om en tilleggsbevilgning. Dette utvalget har behandlet rekruttringsutfordringene flere ganger, og det er mitt inntrykk at det er enighet om viktigheten av rekruteringen til disse yrkesgruppene.

Administrasjonen er nå i avslutningen av behandlingen av handlingsplanen for kommende år. Her vil Fagfor­bundet kreve at neste års budsjett til lærlingene blir økt tilsvarende den nasjonale nor­men som utgjør 110 lærlinge­plasser for Bærum kommune.

Det er viktig at vi får en rask avklaring. Dette for de elevene det nå gjelder.

Samtidig har mange av de elevene som nå har gått første året på videregående blitt usi­kre på fremtiden. Det er også opptak av nye kull som må få en klar tilbakemelding.

 

MED DEN USIKKERHET denne saken har medført mener Fag­forbundet at Bærum kommune allerede nå må gå ut og garan­tere fremtidige elever som søker en slik utdannelse lærlingeplass.

Det er fremtiden for Bærumsamfunnet det gjelder

 

 

Budstikka, Torsdag 23. mai 2013.

 

Comments closed

Fagforbundet krever at elevene får fullføre fagbrevet

 

At ikke alle kvalifiserte elever er sikret lærlingeplass i høst, får Fagforbundet til å se rødt. Nå lover Bærums-politikerne å ta opp saken på nytt.

0168-(0)-3-(1.2.3) (21.05.13) - Fagforbundet krever at elevene får fullføre fagbrevet - 3393083506

UROLIGE: : – Jeg skjønner at dere er urolige og føler dere lurt hvis dere ikke få ta fagbrev i utdanningen dere har startet på, sier Bjørn M. Johnsen, leder for Fagforbundet i Bærum til førsteklassingene Emilie Bjerke (t.v.) og Solveig Torgersen ved Rosenvilde videregående skole. Her sammen med studieleder Ingunn Lyngstad.  (FOTO: KARL BRAANAAS)

 

 

– Det er helt uhørt at ikke Bærum kommune har lærlingeplass til alle elever som ønsker det, sier Bjørn M. Johnsen, leder for Fagforbundet i Bærum, som har 3.500 medlemmer.

Som Budstikka skrev torsdag før pinse, fortviler elever som tar barne- og ungdomsarbeiderfag i Bærum over at det er færre lærlingeplasser enn søkere innen nettopp deres fag til høsten. 30 nye lærlingeplasser opprettes totalt fordelt på en rekke fag i Bærum. Barne- og ungdomsarbeiderfaget har høyest antall søkere, men ikke høyest prioritet.

Kommunen gir helse og omsorg topprioritet, dermed kan ikke administrasjonen garantere at det er plass til alle som vil ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere, selv om elevene er aldri så skikket og oppfyller alle krav for å få gå to år i lære.

 

Vil ha dobbelt så mange

 

– Det er mangel på fagarbeidere både innen helse og oppvekst, det går ikke an å holde de to yrkesgruppene opp mot hverandre, sier Johnsen.

Han mener problemet er at det opprettes for få lærlingeplasser i Asker og Bærum.

– I forhold til folketallet burde vi hatt dobbelt så mange lærlingeplasser, sier Johnsen.

Han forteller at kommunen har redusert antallet gjennom lengre tid med den begrunnelse at få unge søker seg til yrkesfag. Fagforbund-lederen mener imidlertid det ikke gjøres nok for å få opp søkingen til disse linjene.

– Alle sier de ønsker flere faglærte, men få gjør noe med det. Når det er mange som ønsker seg til et fag vi trenger, må vi i alle fall sørge for at elevene får lærlingeplass, sier Fagforbundet-lederen, som organiserer de fleste fagarbeiderne i barnehager og SFO.

 

Politikerne vil se på saken

 

– Jeg kjenner ikke alle detaljene i denne saken, men skjønner at elevene blir fortvilte hvis de ikke får fullført utdannelsen sin. Jeg kommer til å ta opp saken med de andre skolepolitikerne neste uke, sier Anne Lene W. Hojem (H), leder for sektorutvalg barn og unge i Bærum.

Hun innrømmer at barne- og ungdomsarbeiderfag er en kompetanse Bærum trenger.

– Derfor er det hyggelig at mange ønsker å utdanne seg for å kunne jobbe med barn og unge, vi må ta vare på denne interessen. Jeg håper vi kan finne en løsning ved å se på budsjettet, sier Hojem. Bjørn M. Johnsen mener det dreier seg om småpenger å opprette nok plasser. Han forteller at en lærling får 8.800 kroner i måneden.

– Bærum kommune har råd til å bevilge ekstra midler for å løse situasjonen, det kommer jeg til å ta initiativ til i neste møte med kommunen. Jeg er opprørt på vegne av elevene, de har absolutt grunn til å føle seg lurt hvis de ikke få ta fagbrev i utdanningen de har startet på, sier han.

 

Fagforbundet krever at elevene får fullføre fagbrevet

 

Comments closed

Brudd i kap 4A2 forhandlingene mellom Fagforbundet og Bærum kommune

 

Det ble brudd i de lokale lønnsforhandlingene i kap 4A2 mellom Fagforbundet og Bærum kommune.

Tvisten vil nå bli brakt inn for en lokal nemnd.  Nemndens leder vil bli oppnevnt av kretsmeglingsmannen, det er derfor usikkert når nemndbehandlingen vil starte.  Bruddet vil ikke ha noen konsekvenser for forhandlingenes virkningsdato.

 

Gjennom tidligere år har vært tradisjon her i Bærum at partene har søkt å unngå brudd og funnet frem til omforente løsninger.  Fagforbundet har aldri tidligere vært i brudd på individuelle krav.  Det var svært lite som skilte partene og det var tydelig i det siste forhandlingsmøte at arbeidsgiver la opp til brudd.

 

Etter hovedavtalen skal dette være forhandlinger mellom likeverdige parter.  Arbeidsgiver mener tydeligvis at det gjelder en regel for dem og annen for organisasjonene.

 

Som et eksempel på dette er at Fagforbundet skriftlig må begrunne lønnskravene i forkant av forhandlingene, mens arbeidsgiver nekter å skriftliggjøre begrunnelsen for sine arbeidsgiverkrav.

 

Fagforbundet har derfor følgende protokolltilførsel i bruddprotokollen:

”I det forhandlingsmøtet hvor første tilbud ble overlevert, fremsatte Fagforbundet krav om at arbeidsgiver skulle skriftlig begrunne de tilbudene som var ensidige arbeidsgiverkrav.

Dette kravet har Fagforbundet gjentatt i hvert forhandlingsmøte, uten at arbeidsgiver har etterkommet kravet.  Kravet ble skriftliggjort i brev datert 19.4.2013.

Brevet følger protokollen.”

 

Det har siste året blitt en helt annen forhandlingsatmosfære under lønnsforhandlingene her i Bærum kommune, noe som alle de store fagforeningene meddelte arbeidsgiver i siste evalueringsmøte.

Som kjent ble det i høst en rekke brudd i lokale lønnsforhandlingene.  Både Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet brøt forhandlingene med Bærum kommune.  Det kan synes som om det nå var Fagforbundet som sto for tur.

 

Så gjenstår det å se om arbeidsgiver vil fortsette med den nye bruddlinjen, eller om siste år var et markeringsår og dermed et unntak.

 

Comments closed

Sentrale lønnsoppgjøret er avsluttet – partene enige

 

Det ble oppnådd enighet i det sentrale mellomoppgjøret mellom Fagforbundet og Kommunenes Sentralforbund.

 

Resultatet for hovedtariffavtalens kapittel 4 ble:

  • Det ble gitt et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2013, dog minst kr. 3.100,-.
  • Laveste grunnlønn ved 20 års lønnsansiennitet
  • Arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet skal ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 350.700,- i 100 prosent stilling.
  • Lønnstillegget gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2013.

 

Comments closed

Seminar – 27-28. mai 2013

fagforbundet_logo

INVITERER TIL

SEMINAR FOR PLASSTILLITSVALGTE OG SEKSJONSSTYRENE

 

Tid:   27. og 28. mai 2013 

Sted:  Laholmen Hotell, Strømstad

 

Tema: Opplæring for tillitsvalgte

            Handlingsplan

            Lønnsforhandlinger/særavtaler

 Agenda ettersendes.

 Vedlagt følger permisjonssøknad.

  

 Påmelding til Christina Paulsen, tlf 67 50 31 27 eller

 e-post christina.paulsen@baerum.kommune.no innen 10. mai

 

Felles transport. Avgang fra Rud kl 0800 og kl 0815 fra Rådhuset (nedsiden). De som vil være med bussen gir beskjed om dette ved påmelding.

 

Vel møtt.   

              

Comments closed