Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

ENIGHET I KOMMUNEOPPGJØRET

Et par timer etter forhandlingsfristens utløp ved midnatt tirsdag ble det klart at KS og de tre forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio og YS kommune er blitt enige om en ny hovedtariffavtale. Akademikerne brøt forhandlingene blant annet fordi det ikke ble enighet om kommunelegeavtalen.

Det ble et magert oppgjør og de fleste av Fagforbundets medlemmer får et tillegg på kr 1400 kr med virkning fra 1.9.20.

Resultatet i kommunesektoren har en samlet ramme på 1,7 prosent, det samme som resultatet i det såkalte frontfaget, altså privat konkurranseutsatt industri. Det var på forhånd klart at det var svært lite penger å forhandle om i årets hovedtariffoppgjør i kommunesektoren, siden 1,6 prosent allerede var tatt ut som resultat av fjorårets oppgjør og andre tillegg. Siden overhenget fra i fjor spiste opp det meste av rammen, ble det derfor i årets oppgjør bare igjen 0,1 prosent som dermed bare gav et svært beskjedent kronetillegg. Det blir heller ingen pottforhandlinger i kapittel 4 i år.

For de ansatte i kapittel 3 og 5 blir lønnsrammen som for kapittel 4, og tilleggene kommer her etter lokale forhandlinger som vi antar blir i oktober. Disse får ingen sentrale tillegg, men de vil få en epost fra oss ang. lokale forhandlinger i løpet av uka.

Se lønnstilleggene i kap. 4 her…

Les Fagforbundets kommentarer til oppgjøret her …

Les hele protokollen fra Hovedoppgjøret 2020 her…

Comments closed

Vinnere av sommerquizen 2020!

I den nyeste utgaven av Fagnytt utfordret vi medlemmene våre for å se hvor godt de kjenner Bærum kommunes historie! Vinnerne har nå blitt trukket!

Førstepremien her var en lekker kabinkoffert og 10 flax lodd! Andre og tredjeplass har også fått tilsendt 10 flax lodd hver.

Løsningsordet her var «FERIETID», og du kan se fasit og vinnere ved å trykke på knappen nedenfor!

Comments closed

Fagforbundet sier nei til NHO og Høyres nye privatiseringsplaner

Mette Nord ut mot NHO og Høyre: – Du skaper ikke verdier ved å flytte fra offentlig til privat sektor uttaler Fagforbundets leder, Mette Nord og etterlyser næringslivsledere som vil skape verdier, ikke bare bytte verdier fra det offentlige. 

Torsdag vedtok landsstyret i Fagforbundet en uttalelse der de går kraftig ut mot både NHO og Høyres «nye» privatiseringsplaner.

Les hele uttalelsen her…

Comments closed

Bemanningen på sykehjemmet må økes

Pleie- og omsorgstjenestene i Bærum kommune har ikke den kvaliteten på tjenestene som beboerne fortjener skriver kommunestyremedlem og fagforeningsleder Bjørn M Johnsen i en artikkel i Budstikka i dag.

Han viser til tre revisjonsrapporter som Bærum kommunes kontrollutvalg har fremlagt for politikerne og som i våres ble politisk behandlet i hovedutvalg for bistand og omsorg og som gir et godt bilde av kvaliteten på tjenestene ved våre bo- og behandlingssentre, sentrene som nå har skiftet navn til sykehjem. Her fremkommer det at mye er bra, men det er også store forbedringspotensialer på flere områder.

Han er tydelig i artikkelen på at bemanningen må økes for å oppnå den ønskede kvalitetsforbedringen.

Les hele artikkelen her…

Comments closed

Uakseptabelt at regjeringen lar pensjonstyveriet fortsette

Det ligger an til at pensjonistene får redusert kjøpekraft. Helt uakseptabelt, sier Lo sekretær Julie Lødrup til publikasjonen LO Norge i sin kommentar til pensjonistoppgjøret. Pensjonistene vil nå få redusert sin kjøpekraft for femte gang på de seks siste årene.

Oppgjøret viser at minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden. Enslige minstepensjonister lever for snaut 205.000 kroner i året. Det er godt under det som defineres som lavinntekt. Les alle de nye satsene i artikkelen i FriFagbevegelse.

Les kommentarene fra LO Norge her…

Les artikkelen i Frifagbevegelse her…

Les uttalelse fra Fagforbundets landsstyre om trygdeoppgjøret her…

Comments closed

Kommuneoppgjøret i gang

I dag 3. september gikk startskuddet for årets kommuneoppgjør. Partene har frist til 15. september om å bli enige om en ny tariffavtale.

Likt kronetillegg
Fagforbundet ønsker en sosial profil på oppgjøret, blant annet med et flatt kronetillegg. Et likt kronetillegg vil bety mest for dem med lavest lønn fra før. Det gir en god sosial profil.

Fagforbundet krever også at det ikke skal gjennomføres lokale forhandlinger. 2020 blir et unntaksår på mange måter. De økonomiske utsiktene er dystre og rammen for lønnsoppgjøret er lav. Dermed er det uansett lite rom for lokale forhandlinger. 

Les mer her…

Les hele kravdokumentet til LO kommune her…

Comments closed

Skuffende resultat for pensjonistene

Regjeringen la i dag frem årets trygdeoppgjør. Det ble som Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen fryktet. Oppgjøret vil gi pensjonistene redusert kjøpekraft, da pensjonene også i år blir regulert lavere enn prisveksten. Slik kan det ikke fortsette. Fagforeningen er enig med Davidsen, nå må Stortinget gripe inn.

Tallenes tale:
Pensjonistene får en årlig økning av pensjonene på 1,2 prosent, mens prisveksten er beregnet til 1,4 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng lavere enn resultatet i lønnsoppgjøret og 0,2 prosentpoeng under anslaget for prisveksten i år på 1,4 prosent. Virkningsdatoen for oppgjøret er 1.5.20. Grunnbeløpet i Folketrygden øker med 1,5 prosent fra 99 858 kroner til 101 351 fra 1. mai 2020. Pensjonistforbundet nekter å signere protokollen.

Årets trygdeoppgjør innebærer at pensjonistene ser ut til å få redusert sin kjøpekraft for femte gang på de seks siste årene.

Les mer her…

Politikerne har kommentert pensjonsoppgjøret her…


Både Arbeiderpartiet og Frp vil se på løsninger som kan sikre pensjonister jevnere inntektsutvikling enn med dagens ordning.

Comments closed

Stengt for søknad om opphold i Elviria

På bakgrunn av FHI sine reiseråd, og faktum at Spania nok en gang er klassifisert som et «rødt» område, har søknad om opphold i leiligheten blitt stanset. Det er ingen mulighet for å bruke leiligheten i perioden fremover, men vi vil komme tilbake med en ny oppdatering når det oppstår endringer i situasjonen.

Comments closed

Pensjonistene kan tape kjøpekraft igjen

Vi har vært redde for at 2020 skulle bli nok et år med nedsatt kjøpekraft for pensjonistene. Nå begynner det å bli mange år med redusert kjøpekraft, og vi håper Stortinget griper inn, sier Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforbundet, i et intervju i FriFagbevegelse.

Mens lønnstakere ligger an til å få en liten økning i kjøpekraft etter årets lønnsoppgjør, ser det ut som pensjonistene vil komme ut av oppgjøret med mindre penger å rutte med. Siden 2011 har pensjonene økt med 0,75 prosentpoeng mindre enn lønningene, en såkalt underregulering. Det har ført til at pensjonister flest fra 2014 til 2018 fikk en mindre økning i pensjonen enn det som var prisveksten samme år, altså redusert kjøpekraft, sier Jan Davidsen.

Les hele intervjuet her……………………

Comments closed

Forventningene til kommuneoppgjøret er kraftig redusert

Kommunal rapport har intervjuet både Fagforbundets forbundsleder Mette Nord og KS sin arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø. Her fremkommer det fra begge at kommuneoppgjøret ikke blir hva vi forventet før koronapandemien.

Mette Nord foreslår null til lokale forhandlinger og at ingen yrkesgrupper bør løftes mer enn andre. Direktør Gangsø sier at KS mener at lokale potter er viktig, men at det ikke er noe som tyder på at vi kan få det på plass i år og henviser til rammen for oppgjøret.

Siden det nå ser ut til å bli relativt beskjedne tillegg er fagforeningen helt enig i at lønnstilleggene blir gitt sentralt og da helst med et likt kronetillegg til alle.

Forbundslederen har  også et innlegg i «OSS tillitsvalgte», hvor hun opplyser at hun i tillegg til lønnskravet vil prioritere å drøfte heltid. Hun belyser også andre områder som er viktige å trekke frem i diskusjonen, som verdsetting av kompetanse, hvordan få ansatte til å stå lenger i stillingen og rekruttering.

Les hele innlegget til Mette Nord her…

Les også Dagsavisens intervju med Mette Nord her…

Comments closed

Lønnsoppgjøret for frontfagene i havn

Etter å ha forhandlet 36 timer på overtid kom partene i frontfagene Fellesforbundet og Norsk Industri i natt frem til et anbefalt forslag. I pressemeldingen opplyses det at rammen på oppgjøret er på 1,7 prosent. Det innebærer at det blir en svært forsiktig forbedring i norske arbeidstakeres kjøpekraft dette året, forutsatt at anslagene for prisveksten på 1,4 prosent blir som beregnet.

Årets lønnsoppgjør i industrien endte dermed  med et generelt lønnstillegg til alle på 50 øre timen, om lag 1.000 kroner året. Lavtlønnede i tekstilindustrien får i tillegg et særskilt tillegg på 1,50 kroner. Tilleggene gjelder fra 1. april. Minstelønnssatsene øker mellom 7,50 og 8,50 kroner.

Dette oppgjøret legger rammene for resten av tariffoppgjørene i norsk arbeidsliv. Det gjelder også for kommuneoppgjøret der Fagforbundet og KS starter sine forhandlinger 3. september. I følge FriFagbevegelse er forhandlingsfristen for Staten og kommunesektoren satt til 15. september.

Vi vil oppdatere internettsiden så snart det foreligger noe nytt fra forhandlingene i kommunesektoren.

Comments closed

Heltid reduserer faren for smitte

Foto: Kathrine Geard

«La oss komme ut av koronakrisen med hele og faste stillinger», det er overskriften til Kristine Bjella Stavn, fylkesleder i Fagforbundet Viken sin artikkel i Budstikka.

Og hun fortsetter: Pandemien har gjort det spesielt tydelig at vi har en deltidskrise i helsevesenet vårt. Fagforbundet mener det er på tide at helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helsearbeidere får tilbud om 100 prosent stilling.

Les hele artikkelen her…

Comments closed

HØSTENS DRIFT AV FAGFORENINGSKONTORET OG DE HTV

I første møte i Formannskapet etter sommerferien informerte Kommunedirektør Kjeldstadli, i det som forøvrig var hans siste politiske møte, om kommunens kriseledelses siste beslutninger. Blant sakene som ble drøftet var blant annet bruk av rådhusets lokaler som arbeidsplass og møtearealer. De var enige om at smittesituasjonen i samfunnet gjør det nødvendig med forholdsvis strenge rammer for avviklingen av høstens aktiviteter.

For å skape nødvendig forutsigbarhet for kommunens medarbeidere besluttet kommunedirektøren å videreføre ordningen med hjemmekontor ut inneværende kalenderår. Det skal etableres faste kohorter av medarbeidere der man maksimum benytter 50 % av kontorarbeidsplassene ved hver avdeling samtidig. Beslutningen om at publikum ikke har adgang til kontorene  i Rådhuskvartalet, Eyvind Lyches vei og på Løkketangen videreføres inntil videre.

Dette medfører at publikum fortsatt ikke har adgang til Fagforeningens lokale, slik det nå har vært siden mars. Kontoret er daglig bemannet med halvparten av de frikjøpte, den andre halvpart har hjemmekontor. Det er lagt opp til en turnusordning. Dette har også vært praktisert i den senere tid. Kontoret organiseres ved at det holdes kontormøter på teams daglig. Medlemmenes kontakt med fagforeningen blir da som før på telefon, epost eller brev. Dette har til nå fungert bra og henvendelsene har blitt besvart raskt. HTV deltar nesten daglig i møter med arbeidsgiver på teams. Unntaksvis har vi også vært med på fysiske møter, da fortrinnsvis sammen med medlemmet.  

Fylkesregionen har heller ikke lagt opp til felles fysiske møter med fagforeningene. Møtene vil foregå på teams.

Vår viktigste informasjonskanal blir derfor fortsette å være vår internettside www.fagforbundetbaerum.no som vil bli oppdatert fortløpende.

Comments closed

Fagforbundets leder om lønnsoppgjøret: – Hele laget må belønnes

«Lønnsoppgjøret er ikke avlyst, slik enkelte på arbeidsgiversida gir inntrykk av. Det er uaktuelt for oss å godta at alle dem som har stått på under koronakrisa skal få mindre i lønningsposen,» sier  forbundsleder Mette Nord og fortsetter med at det er samspillet mellom de ulike yrkesgruppene som har gjort at Norge har kommet så godt gjennom koronakrisa så langt. Denne forståelsen må legges til grunn i lønnsoppgjøret vi nå går inn i. Hele laget må belønnes.

Les hele innlegget her…

Comments closed

Lønnstrekk: arbeidsgiver måtte tilbakebetale det dobbelte!

Ingen trekk uten skriftlig forhåndsavtale

Arbeidsgiver foretok trekk i lønn med 70 000 kr, ble dømt til å betale arbeidstaker 150 000 kroner. Lønnstrekk uten skriftlig samtykke fra arbeidstaker er en tilbakevendende problemstilling, og en slik sak ble behandlet i Kristiansand tingrett i midten av juli i år.

Arbeidsgiver hadde gjort trekk i lønnsutbetalinger; dels begrunnet i korrigeringer av timesarbeid/akkord, dels bruk av firmabil, og dels kjøp av verktøy. Partene var enige om at lønnstrekkene samlet utgjorde ca 70 000 kroner.

Les mer

Kristiansand tingrett fant det ikke bevist at lønnstrekkene var hjemlet i skriftlig forhåndsavtale, jf. aml. § 14-15 andre ledd bokstav c. Lønnstrekkene var dermed ulovlige og arbeidsgiver ble dømt til å tilbakebetale beløpet i sin helhet, med renter. Den ansatte ble også tilkjent saksomkostninger på kr 80.000. Samlet ble arbeidsgiver dermed dømt til å betale 150 000 kroner, i tillegg til egne utgifter til advokat.

Også i Bærum kommune har vi hatt tilfeller hvor medlemmer har blitt trukket i lønn uten skriftlig forhåndsavtale. Dette har vi imidlertid ryddet opp i, i ettertid. Det er viktig å huske at arbeidsgiver ikke kan trekke for formeget utbetalt lønn eller annen godtgjørelse før den ansatte har underskrevet en forhåndsavtale. Ta kontakt med fagforeningskontoret hvis du trenger bistand. Dette bør gjøres før avtale undertegnes.

Comments closed

BRUDD I LØNNSFORHANDLINGEN ALLEREDE FØRSTE DAG

Fellesforbundet brøt lønnsforhandlingene etter bare to timer. Nå øker streikefaren.

Årets viktigste lønnsoppgjør varte bare i to timer før det ble brudd mellom partene. Fellesforbundet møtte arbeidsgiverne i Norsk Industri til forhandlinger klokka 13.00 i dag. Bare to timer seinere var bruddet et faktum.

Bruddet betyr at oppgjøret nå går videre til Riksmekleren. Fristen for å komme til enighet er midnatt mellom 20. og 21. august. Skulle partene ikke bli enige blir det streik fra denne dato

Comments closed

De sentrale lønnsoppgjørene starter i dag. Frontfagene først ut.

Fellesforbundet og Norsk Industri gjenopptar tarifforhandlingene i dag mandag 3. august

Årets oppgjør er et forbundsvist oppgjør. Konkurranseutsatt industri forhandler rammene for oppgjøret. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri er dermed først ute i en høst med tarifforhandlinger i norsk arbeidsliv. Lønnsoppgjøret skulle opprinnelig vært gjennomført i mars, men ble utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Offentlig sektors forhandlinger for ansatte i stat og kommune vil starte etter at frontfagene er ferdigforhandlet. Det antas at disse forhandlingene vil begynne i neste måned og at frist for å bli enige vil være  i utgangen av september.  

Comments closed

Fylkesmannens rapport kan forventes innen utgangen av året

Foto: Lise Åserud

Vallerhjemmet blir prioritert tilsyn hos Fylkesmannen som regner med å være ferdige med tilsynet av Vallerhjemmet innen et halvt år, skriver Budstikka i dagens utgave. 

Avisen har i samtaler med Fylkesmannen fått opplyst at de vil i sin tilsynsmessige oppfølging blant annet kartlegge mulige årsaker til svikt, hva svikten besto i og eventuelle læringspunkter. Tilsynet vil videre undersøke om pasientene har fått forsvarlig helsehjelp, og om Vallerhjemmet gjorde de tiltakene som var forventet under koronapandemien. 

Tilsynet skal også undersøke hvordan smitteutbruddet ble oppdaget, de påfølgende hendelsene og bemanningen. De vil se på hvilke smitteverntiltak som ble satt inn for å skjerme de friske personene fra de med smitte. I tillegg ser de på hvordan ledelsen ved Vallerhjemmet og i kommunen fulgte opp, opplyser talsmannen hos Fylkesmannen til avisen.

Comments closed

Fagnytt sommeren 2020

Alle våre medlemmer skal nå ha mottatt sommerutgaven av Fagnytt i postkassen.

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Comments closed