Press "Enter" to skip to content

Måned: mai 2024

NYE TILLITSVALGTE PÅ FASE 1 KURS

FAGFORENINGEN HAR FÅTT MANGE NYE PLASSTILLITSVALGTE SISTE HALVÅR

Nye tillitsvalgte må få en grundig opplæring. Det er mange forventninger som stilles til dem, både fra medlemmene ute på arbeidsplassen og fra fagforeningen. Derfor er det viktig at nye PTV får en god innføring i rollen som plasstillitsvalgt. Etter hovedavtalen er det det fagforeningene som har ansvar for slik opplæring.

En viktig del av opplæringen som nye PTV må gå gjennom er Fase 1 kurs. Fagforeningen gjennomførte kurset over to dager i midten av april. Det var 18 deltagere og det ble holdt på Kunnskapssenteret
Sandvika. På kurset fikk de plasstillitsvalgte en innføring i Fagforbundets vedtekter og handlingsplan, grunnlag for vervearbeid, Bærum kommunes medbestemmelsesordning og andre viktige rammeverk som kommunen har.

De nye plasstillitsvalgte var både engasjerte og motiverte for å gjøre en god jobb i sitt nye
tillitsverv. Det ble stilt mange gode og relevante spørsmål. Nå skal de ut på tjenestestedene og
praktisere det de har lært.

Comments closed

NYTT STUDIETILBUD FOR MEDLEMMER

PROSJEKTLEDELSE I OFFENTLIG SEKTOR ER ET NYTT STUDIETILBUD

Fagforbundet har et godt etablert samarbeid med Høgskolen i Innlandet hvor det tilbys studier kun for våre medlemmer. Høstsemesteret 2024 tilbyr de en ny studie: Prosjektledelse i offentlig sektor. Nå kan du søke studieplass!

Det er et studie som knytter faget prosjektledelse opp mot offentlig sektor. Det er derfor relevant også for de som jobber i kommunene. Emnet vil gi deg kunnskap om teorifundamentet og praktisk bruk av prosjekt som arbeidsform. Det er en arbeidsform som også brukes i Bærum kommune.

Studiet er nettbasert, men med en fysisk første samling den 3. og 4. september i Fagforbundets lokaler i Oslo. Studiet utgjør til sammen 7,5 studiepoeng og det er avsluttende eksamen i november/desember. Undervisningen går over ett semester. Søknadsfristen er 20. juni 2024.

Du kan lese mer om utdanningen og søke opptak, via Høgskolen i Innlandet sine nettsider. Har du spørsmål angående studier på Høgskolen i Innlandet kan du ta kontakt med lyra.lluka@fagforbundet.no  

Comments closed

TRYGDEOPPGJØRET I HAVN

NÅ ER RESULTATET KLART FOR FAGFORENINGENS 1200 PENSJONISTER

Nå som trygdeoppgjøret er ferdig drøftet og i havn, skal resultatet behandles i Stortinget. Det skjer i begynnelsen av juni. Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen er misfornøyd med oppgjøret som han mener mangler en sosial profil. Han setter nå sin lit til at Stortinget sørger for å gi de med lavest og lavere pensjon et skikkelig løft.

Resultatet av trygdeoppgjøret viser at alderspensjonene i år øker med 4,58 prosent, med en økning fra 1. mai på 2,76 prosent. Uføretrygd og andre trygdeytelser for personer under 67 år øker med 5,15 prosent i år, med vekst på 4,56 prosent fra 1. mai, opplyser Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  Grunnbeløpet i folketrygden økes med 5408 kroner til 124.028 kroner.

Pensjonister får et snitt av lønns- og prisvekst, mens de som mottar trygd, får en økning tilsvarende lønnsvekst. Selv om oppgjøret økte alderspensjonen med 4,58 %, øker pensjonene fra 1. mai bare med 2,76 %. Grunnen til det er at pensjonene økte ekstra mye i fjor og har dermed et betydelig overheng fra 2023. Samlet for hele 2024, betyr det at alderspensjonister får utbetalt 4,58 prosent mer i pensjon enn de gjorde i 2023. Ikke lett å forstå, men slik er beregningen.

Ny pensjon kommer til utbetaling 20. juni sammen med etterbetaling for mai.

Comments closed

NY MEDLEMSREKORD

FAGFORBUNDET PASSERT 410.000 MEDLEMMER

Fagforbundet har nå 410.112 medlemmer etter at 3.150 personer har meldt seg inn så langt i april. Aldri tidligere har Fagforbundet registrert så mange innmeldinger i april måned.

Det er ikke uvanlig at flere organiserer seg før og under et lønnsoppgjør. Det er naturlig, fordi Fagforbundet da kjemper for å styrke lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene. I år er dette spesielt viktig for folk da det har vært en betydelig prisvekst som har gitt medlemmene dårligere økonomi. En annen forklaring på medlemsveksten er at forbundet har redusert medlemskontingenten, samtidig som regjeringen har økt fagforeningsfradraget. Det har aldri vært billigere å være medlem av Fagforbundet.

For Fagforbundet er det viktig at folk skal ha råd til å være medlem. Når flere blir medlemmer, får vi også mer makt over lønns- og arbeidsvilkår. Fagforeningen var med og kjempet frem en lavere medlemskontingent, og resultatet viser seg å bli slik vi sa: Det blir færre utmeldinger og flere nye innmeldinger.

Comments closed

PENSJONISTENE INVITERES TIL SOMMERTUR

ÅRETS SOMMERTUR GÅR TIL ØSTFOLD OG FREDRIKSTAD

Pensjonistutvalget har i dag sendt en SMS til pensjonistene i Fagforbundet Bærum som inviteres til årets sommertur den 12. juni. Denne gangen går bussturen til Østfold og Fredrikstad, med omvisning i Gamlebyen.

Turen går fra plattform 6 på rutebilstasjonen i Sandvika presis kl 10.00. På turen blir det servert kaffe/rundstykker og middag. Egenandel kr 400 betales kontant på bussen.

Påmelding til Åse Pettersen på telefon, helst SMS til 906 39 671 med fullt navn. Det er begrensede plasser i bussen og som vanlig er det derfor «førstemann til mølla»,  med senest påmelding innen 24. mai.

Er du pensjonist og medlem av Fagforbundet Bærum og ikke har fått dagens SMS, kan du ta kontakt med pensjonistutvalget på telefon 916 84 913 eller på e-post bmj@fagforbundetbaerum.no. Vi vil da kunne få ditt riktige telefonnummer og få oppdatert fagforeningens medlemsregister.

Comments closed

REGJERINGEN TAR FRA RIKE OG GIR TIL FATTIGE

BÆRUM ER BLANT TAPERNE NÅR REGJERINGEN LEGGER OM INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE

Kommende tirsdag vil kommunalminister Sande legge frem det nye inntektssystemet på hvordan kommunenes skattepenger skal fordeles fremover.  De endringene som regjeringen foreslår vil medføre at de fattigste kommunenes inntekter øker til 95 % av gjennomsnittskommunene, mot 93 % i dag. Dermed øker skatteinntektene for de fattigste kommunene.

Men da noen får mer, vil andre få mindre. Det medfører at  flere kommuner vil få reduserte skatteinntekter. Blant de som rammes hardest er Bærum kommune, sammen med Oslo. Bærum kommune vil tape 485 millioner i året, mens Oslo taper 452 millioner. Også Asker taper 256 millioner kroner i året og Stavanger går 40 millioner kroner i minus.

Omleggingen er mest dramatisk for Bærum og Asker, som i snitt får kuttet henholdsvis 3711 kroner og 2614 kroner per innbygger. Oslo mister 635 kroner per innbygger. En av grunnene til at disse kommunene rammes hardt, er at Regjeringen foreslår å halvere kommunenes andel av formuesskatten i løpet av 2026. I tillegg foreslår de at kommunene ikke lenger skal motta utbytteskatt fra innbyggerne fra 2025. Dette vil spesielt ramme kommuner med innbyggere med høye formuer som Bærum.

Skatten folk betaler, vil ikke endre seg. Kun hvilke skatter som går til stat og kommune. Dette vil medføre betydelig reduserte skatteinntekter til Bærum kommune.

Comments closed

NÅ STARTER TRYGDEOPPGJØRET

VIKTIG OPPGJØR FOR OVER 130.000 AV FAGFORBUNDETS PENSJONISTMEDLEMMER

Den 16. mai starter trygdeoppgjøret som omfatter flere enn én million alderspensjonister, 364.000 uføre og andre mottakere av NAV-ytelser. Over 130 000 av disse er fagforbundsmedlemmer.

Pensjonistforbundet og de øvrige organisasjonene som deltar, legger frem sine krav til regjeringen og tar opp eventuelle «særlige forhold» som det skal tas hensyn til. Arbeidet med oppgjøret fortsetter frem til 23. mai. Da avsluttes trygdeoppgjøret, og da får du vite hva forslaget til årets økning av pensjon, uføretrygd og grunnbeløp blir.

Tidlig i juni sender Regjeringen Stortingsmelding om regulering av pensjoner i 2024 og pensjonisters inntektsforhold til Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, og i midten av denne måneden fatter Stortinget endelig vedtak om oppregulering av alderspensjon, minstepensjon, garantipensjon, uføretrygd og grunnbeløp.

Det er opplyst at det den 20. juni kommer ny oppregulert pensjon til utbetaling, inkludert etterbetaling for mai måned.

Comments closed

FAGFORBUNDETS FAMILIELEIER

NÅ KAN DU SØKE PÅ SOMMERENS FAMILIELEIR!

Fagforbundet følger opp tidligere års suksess med en familieleir fylt med aktiviteter for barn og voksne. For 2024 er det planlagt en leir på Haraldvollen leirskole i Målselv kommune i uke 31.

Leiren er arrangert i samarbeid med LOs ungdomsorganisasjon, Framfylkingen, og er et tilbud til Fagforbundets medlemmer, som kan ta med egen familie på leir.  Familiene som deltar får en variert, lærerik, morsom og minneverdig ferie.

Kriterier for å søke: Medlem i Fagforbundet med familiens egne barn og ektefelle/samboer. Medlemmer kan søke om plass ved å gå inn www.fagforbundet.no/familieleir og klikke på registreringskoblingen. Deltakeravgiften er kroner 600,- per familie. Fagforbundet dekker rimeligste transportmiddel, kost/losji og aktiviteter for alle deltakere.

Har du spørsmål om leirene, kan du sende en e-post til: familieleir@fagforbundet.no.

Comments closed

NYTT STYRE I BÆRUM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

DET ER OPPNEVNT NYTT STYRE I BKP FOR PERIODEN FREM TIL 2027.

Styret i Bærum kommunale Pensjonskasse oppnevnes for fire år og følger kommunestyreperioden.

Kommunestyret har nå oppnevnt nytt styre som består av følgende medlemmer: Styreleder Ida Espolin Johnson, nestleder Tore H Eilertsen samt styremedlemmer Jørgen Bock, Randi Wergeland Brekke og Bjørn M Johnsen. Vår tidligere fagforeningsleder er oppnevnt som ansattes styrerepresentant.

Du kan lese mer om pensjonskassen på www.bkp.no.  

Comments closed

ENIGHET I KOMMUNEOPPGJØRET

LØNNSØKNING PÅ MINIMUM 22 000 KRONER

Det ble natt til 1. mai enighet mellom arbeidstakerorganisasjonene LO, UNIO og YS og kommunenes organisasjon KS om et sentralt lønnstillegg på 5,2 % som er på linje med frontfaget. Akademikerne brøt forhandlingene.

For over 400 000 kommunalt ansatte betyr dette et generelt lønnstillegg på minst 22 000 kroner. Det var også enighet om at kommunene skal utarbeide kompetanseplaner på alle nivåer, noe som var et av Fagforbundets krav. Samtidig er det satt av en pott på 1,1 % som det skal forhandles om lokalt. Disse forhandlingene skal være avsluttet innen 15. oktober.

Fagforbundets forbundsleder Mette Nord uttaler at det er et godt og rettferdig lønnsoppgjør for hele laget. Dette er en avtale som sikrer medlemmene økt kjøpekraft og som har en god fordeling mellom de ulike yrkesgruppene i kommunesektoren.

Da akademikerne i natt valgte å bryte forhandlingene går forhandlingene for 6 000 akademiker-medlemmer nå til mekling. Det er også brudd i forhandlingene i Oslo kommune som er et eget tariffområde. Det ble heller ikke enighet i statsoppgjøret. Disse tre oppgjørene kommer nå på Riksmeklerens bord og de har frist til å bli enige innen natt til 24. mai

Fagforeningen er enig med forbundslederen om at dette er et bra oppgjør som ivaretar kravet om økt kjøpekraft. Det er satt av en betydelig pott til lokale forhandlinger. Så må vi håpe at Bærum kommune også er innstilt på at disse forhandlingene skal omhandle «hele laget»

Comments closed