Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

Fagforbundet og Sykepleierforbundet tilbake i Prosjekt 2012.

   Fagforbundet og Sykepleierforbundet har siden starten av prosjekt 2012 vært opptatt av at lokale tillitsvalgte og verneombud skulle involveres i prosessen.  I BIOM la ikke kommunalsjefene til rette for at lokale tillitsvalgte skulle kunne komme med innspill når konsekvensvurderingen ble foretatt.  Vurderingene ble bare foretatt av tjenesteledere med bistand fra støtteenhetene.

Dette har vært tatt opp med administrasjonen ved flere tilfeller, uten at det påvirket saksbehandlingen.  Fagforbundet og Sykepleierforbundet meddelte derfor Rådmannen i brev 2. mai at vi ikke så noen hensikt å delta i det videre arbeidet med Prosjekt 2012.

På bakgrunnen av disse brevene ble det 11. mai avholdt et møte mellom Fagforbundet og Sykepleierforbundet og administrasjonen.  Formålet var å finne en omforent løsning for vårt videre deltagelse i prosjekt 2012.

Det ble her oppnådd enighet om at det skal settes i gang en lokal prosess for å konsekvensvurdere tiltakene i BIOM.  Rådmannen har utsatt fristen for evalueringen for disse programområdene til 31. mai. 

Fagforbundet har innkalt sine plasstillitsvalgte som skal delta i prosessen til møte mandag kl 13.00 eller onsdag kl 12.00.

Det er Zlata som leder arbeidet fra vår side og hun kan kontaktes hvis noen av dere har spørsmål.

  

       » Se våre brev om saken 

Comments closed

Fagforbundet vant frem i Ankeutvalget

    Anken ble behandlet i ankeutvalget , og det ble enstemmig besluttet at Zlata innvilges permisjon slik det er søkt om. Det medfører at Zlata for permisjon fra sin fast stilling i sin valgte periode.

 

    

Comments closed

Seniorordningen – må beholdes

  For fire år siden ble den nåværende seniorordningen vedtatt av kommunestyret.  Da hadde vi i Fagforbundet i mange år jobbet aktivt for å få til en slik ordning med 80 % arbeid til 100 % lønn, d.v.s. en fridag i uken, for de over 62 år.  Vi hadde frontet saken både ovenfor den daværende rådmann og politikerne.

Evalueringen viser at det har vært en god ordning både for arbeidsgiver og de ansatte.  De ansatte er svært godt fornøyd og arbeidsgiver har fått store gevinster av tiltaket med lavere sykefravær og færre uttak av uføretrygd, samt redusert bruk av AFP.  Dette uten kostnader for kommunen.

Selv med slike positive resultater tyder mye på at administrasjonen nå vil forsøke å redusere eller avslutte seniorordningen. Den kommer til politisk behandling i mai/juni.

Fagforbundet vil gjøre alt som er mulig for at ordningen skal fortsette slik som den er i dag.  Selv om rådmannen skulle foreslå å avslutte tiltaket håper vi at politikerne har en større forståelse for de positive effektene som en slik seniorordningen kostnadsfritt gir.

Det er helt uforståelig i disse spare og kutt tider å nedlegge et slik tiltak som faktisk gir et bidrag til å bedre tilstanden til vår kommunale økonomi.

Forstå det den som kan.  Så får vi håpe at den politiske forstanden er like god i år som for fire år siden, da politikerne enstemmig klappet inn forslaget og som medførte at mange kommuner rettet blikket mot Bærum kommune.

Comments closed

Nektes permisjon

   Det vises til søknad om permisjon av 31.01.11 fra Ljubicic, og vedtak inntatt i brev av 21.02.11 underskrevet kommunalsjef helse og sosial Trine E. Bakkeli.

Personalhåndboken kap. 7 gir under «regler for øvrige permisjoner» under pkt 5.13 adgang til å anke. Vedtaket i nevnte brev ankes med dette.

Ljubicic har søkt om permisjon fra sin stilling for å arbeide som hovedstillitsvalgt. For ordens skyld nevnes at Ljubicic’ stilling i henhold til hennes arbeidskontrakt av 05.04.00 er tolkeleder, kode 7451.02 ved Flyktninge – og innvandrerkontoret. Ljubicic har tidligere fått innvilget to tilsvarende søknader om permisjon i 2007 og 2009. Ved begge anledninger ble positivt svar meddelt uten ytterligere presiseringer.

Ved vedtaket av 21.02.2011 forbeholder kommunen som arbeidsgiver seg en adgang til å omplassere Ljubicic etter endt permisjon. Vedtaket nevner ikke hennes stilling som tolkeleder som den stilling hun får permisjon fra, men et mer vagt og uspesifisert «Programområde 33/32/35/36». Dertil kommer også presiseringen av at hun ikke har noen absolutt rett til å gå tilbake til tidligere stilling. Disse to forhold sett i sammenheng med at tidligere innvilging av permisjon har blitt meddelt uten ytterligere presiseringer eller forbehold, etterlater et klart inntrykk av at kommunen har planer om å forsøke å omplassere Ljubicic etter endt permisjon. Dette er i strid med hovedtariffavtalen del B § 3-3 m) hvor det følger at tillitsvalgte etter endt oppdrag “skal såfremt det er mulig, gå tilbake til den stilling vedkommende hadde før permisjonen.” Det er ikke anført fra kommunens side at det ikke er mulig for Ljubicic å gå tilbake til stillingen som tolkeleder etter endt permisjon. Tvert i mot har kommunen konstituert en av de underordnende i enheten i denne stillingen som tolkeleder for de fire årene Ljubicic allerede har vært hovedtillitsvalgt, og det er etter Fagforbundets oppfatning uproblematisk, og i hvert fall ikke noen umulighet, å fortsette denne praksisen med konstitusjon i stillingen også for den kommende perioden. Videre kan vedtaket om permisjon på samme måte anses som en endringsoppsigelse, som i tilfellet må følge arbeidsmiljølovens regler vedrørende oppsigelse. Fagforbundet bemerker at det ikke er saklig grunn for noen slik ensidig endring fra arbeidsgivers side.

En eventuell omplassering etter endt permisjon vil også slå særlig uheldig ut for Ljubicic da hun har tatt spesiell etterutdanning med tanke på den stillingen hun er ansatt i, samtidig som det kun finnes en stilling av den aktuelle typen i kommunen.

Det er etter vår oppfatning i strid med hovedavtalen om arbeidstakere skal få permisjon til å arbeide som tillitsvalgte på særskilte betingelser.

Det følger av hovedavtalen del B § 3-3 a) at «tillitsvalgtordningen må utformes slik at den gir tillitsvalgte, medlemmene de representerer og arbeidsgiver forutsigbarhet.» Videre følger det av § 3-4 at «tillitsvalgte har rett til tjenestefri for å utføre sine oppgaver». Når kommunen gir en betinget permisjon er det i strid med begge de nevnte bestemmelser. Den tillitsvalgte mister forutsigbarhet dersom hun ikke vet hvilket arbeid hun har etter endt permisjon. Den retten tillitsvalgte har etter § 3-4 må også være uten betingelser, i motsatt fall måtte dette fremkommet av bestemmelsen.

I tillegg er det prinsipielt uheldig om en tillitsvalgt får permisjon, men risikerer å bli forflyttet når hun kommer tilbake i ordinært arbeid. Dette skaper usikkerhet rundt den tillitsvalgtes uavhengighet ettersom hun da er avhengig av arbeidsgiveren for å kunne gå tilbake til sin ordinære stilling. Følgelig kan man risikere at en tillitsvalgt bevisst eller ubevisst vil ta hensyn til sin egen situasjon under utøvelsen av sitt verv.

Vedtaket om betinget permisjon er også i strid med den praksis Bærum kommune har fulgt i en årrekke. Tillitsvalgte har tidligere fått innvilget permisjoner uten at det er knyttet særskilte betingelser til permisjonen. Kommunen har ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor man ikke i dette tilfellet velger ikke å følge kommunens innarbeide praksis på område. Vedtaket innebærer også en usaklig forskjellsbehandling idet Ljubicic får et for henne mer ugunstig vedtak enn det andre tillitsvalgte har fått. Eksempelvis kan nevnes at det noenlunde samtidig ble søkt om permisjon for 4 tillitsvalgte. Tre av disse fikk permisjoner i tråd med vanlig praksis, mens man altså for Ljubicic valgte en betinget permisjon.

Fagforbundet aksepterer ikke at tillitsvalgt Ljubicic gis permisjon med forbehold og vi krever at hun gis ordinær permisjon.

Vi påpeker også at kommunen i behandlingen av denne saken ikke har fulgt de gjeldende interne saksbehandlingsregler. Fagforbundet har ikke tidligere sett en så forvirrende og uryddig behandling av en så enkel sak som i dette tilfelle, og finner det derfor nødvendig å gi en kort redegjørelse av kommunens behandling av permisjonssøknaden.

 • På Fagforbundets årsmøte i januar 2011 ble Ljubicic gjenvalgt som hovedtillitsvalgt for en ny periode på 2 år. Den 31.01.2011 sendte hun søknad om ytterligere permisjon til sin tjenesteleder og brukte da skjemaet som personalhåndboken anbefaler, se vedlegg 1.
 • Den 21.02.2011 mottar hun et brev fra kommunalsjef Trine Bakkeli hvor hun ikke blir gitt permisjonen fra sin stilling, se vedlegg  2.
 • Fagforbundet ber i brev av 24.02.2011 om at saken behandles i medbestemmelsesmøte, se vedlegg 3. Hvoretter kommunalsjefen i e-post av samme dag gir Ljubicic en midlertidig permisjon fra sin stilling frem til 30.4. for at tjenesteleder skulle få behandlet søknaden, se vedlegg  4.
 • Den 02.03.2011 mottar imidlertid Fagforbundet en e-post fra tjenesteleder hvor han opplyser at permisjonssøknaden allerede var behandlet den 17.02.2011, men at referatet fra medbestemmelsesmøtet fremdeles ikke var skrevet, se vedlegg 5.
 • Fagforbundet sendte den 06.03.2011 et nytt brev til kommunalsjefen, hvor det vises til brudd på personalreglementet, se vedlegg 6.
 • Den 09.03.2011 mottas en ny e-post fra tjenesteleder som bekrefter kommunalsjefens midlertidige permisjon og videre at det beklages at det tok noe tid å besvare søknaden og samtidig opplyses det om at søknaden vil bli endelig behandlet på et senere tidspunkt, se vedlegg 7.

 Som det fremgår av vedlegg 5 er permisjonssøknaden allerede behandlet. 

Under henvisning til ovennevnte krever Fagforbundet at Ljubicic gis permisjon fra sin faste stilling. Vi ber om at saken blir behandlet i ankeutvalgets første møte.     

 
Fagforbundet Bærum

Bjørn M Johnsen

leder

Comments closed

Medlemsmøte – 09. juni 2011

 

INVITERER TIL

 

MEDLEMSMØTE

 

TID:     9. Juni  kl. 18 00 – 20 00

STED: PKS – kurs og konferansesenter, Elias Smiths vei 14,

             Sandvika

TEMA: Orientering om:

 • nye pensjonsregler
 • seniorsaken
 • kommunevalget
 • Prosjekt 2012

Enkel bevertning

Vel møtt.

 

Comments closed

Medlemsmøte – 18. mai 2011

 

 

INVITERER TIL

 

MEDLEMSMØTE

 

for våre medlemmer ved Emma Hjort Vest og Øst

TID:     18. Mai,  kl. 14 30 – 16 00

STED:  Emma Kafè/Galleri

TEMA: Arbeidsforhold 

Enkel bevertning

 

Comments closed

Godt resultat i KS-oppgjøret

 

Mandag 2. mai

Minimum 7000 til alle

 • Et generelt tillegg på 1,72 %minimum kr 7 000 til ansatte som omfattes av hovedtariffavtalen kap 4 med virkning fra 1. mai 2011.
 • Minstelønnssatsene heves tilsvarende det generelle tillegget fra samme dato.
 • Alle som tjener inntil 407000 får ett generelt tillegg på kr 7000
 • De som tjener over 407000 får da ett tillegg på 1.72%

Kapittel 3 og 5 blir fremforhandlet som vanlig til høsten.

I tillegg skal det arbeides i partssammensatte utvalg om videreutvikling av lønns- og avtalesystemet, blant annet «flyte-oppå-problematikken» etter lokale forhandlinger, samt innleie av arbeidskraft og sosial dumping.

LO Kommunes krav til kompetanse vil bli tatt opp igjen i hovedtariffoppgjøret 2012.

Comments closed

Invitasjon til turnuskurs

 

INVITERER TIL  

T U R N U S K U R S

Tid : 24. og 25. mai, kl. 08:00-14:00

 

Sted: Bærum Sportsklubb, Kadettangen

 

Foredragsholdere: Jorunn Iversen og Bente Stokker Knutsen,

Fagforbundet Akershus

  

Vedlagt følger: 1. Permisjonssøknad

                         2. Invitasjon til turnuskurs 

 

Vel møtt.
 

Comments closed

LO Asker og Bærum markerer 1. Mai 2011

 

 

Kl. 11.00 Stasjonstorget, Asker

Hovedparoler:

 •  Nok Adecco-kommunal omsorg nå
 • Ja til områdesykehus i Asker og Bærum
 • Heltid en rettighet, deltid enmulighet
 • Søtt demokratiet- uten våpen
 • Sats på kollektivtransport nå
 • Nei til sosial dumping

Hovedtaler:

 • Anniken Huitfeldt

Appeller

Ungdomsappeller

Sang av Rause Røster

Musikk av Asker Musikkorps

Toget går i år til Asker museum, der det blir enkel servering.

 
 

LO i Asker og Bærum, Fagforbundet Asker,

Fagforbundet Bærum, FO Akershus,

Fellesforbundet Byggfag Drammen – Bærum

Fagforbundet Sykehuset Asker og Bærum,

Handel og Kontor region øst, Asker Arbeiderparti,

Bærum Arbeiderparti, Bærum Rødt, Asker SV,

Bærum SV, Asker kommune.

Comments closed

1.ste meg invitasjon

 

Programmet for dagen:

 

Kl. 11.00      Møt opp og bli med på det

                   –  Historiske 1. Mai toget,

                   –  1. Meg toget og

                   –  1. Mai toget.

                   Oppmøte Stasjonstorget, Asker sentrum.

                   Sanger og appeller.

Kl. 11.30      Toget går til Asker Museum

Kl. 13.00      Kulturminister Anniken Huitfeldt holder hovedappellen

                   på Asker Museum

Kl. 14.00      Utstillingsåpning ved Ole Rikard Høisæther.

                   Musikalske innslag.

                   Servering. Fri entré.

 Arrangører: 1. mai komitéen i Asker og Bærum og Asker Museum

Comments closed

Ulovlig dobbeltarbeid i Bærum

   Ekstrahjelper i en kommunal bolig i Bærum jobbet mer enn 40 timer på en helg, og sov på feltseng mellom skiftene. Da tok lederen i Fagforbundet Bærum, Bjørn M. Johnsen, affære, og nå blir det ryddet opp.

– Jeg er svært glad for at forbundet ble tipset om denne saken, slik at det blir slutt på praksisen, sier Bjørn M. Johnsen til Asker og Bærum Budstikke.

Rystet

Han er rystet over at en slik praksis kunne foregå i Bærum over lang tid.

– Først da vi begynte å undersøke saken, oppdaget vi hvor omfattende den var. Forbundet har gått nøye gjennom bemanningen i boligen det siste halve året, og Johnsen mener det ser ut som om de ulovlige vaktordningene er satt i system, sier han til avisen.

Han kan dokumentere at den ulovlige turnusen pågikk så sent som sist helg.

Blant annet skal innleide svenske hjelpepleiere ha jobbet doble vakter over lengre tid. Enkelte av dem har jobbet 30 timer i strekk, og i løpet av enkelte helger har noen av dem jobbet i mer enn 40 timer. Mellom vaktene sov de på feltsenger på kontoret i tilknytning til boligen. De har heller ikke fått overtidsbetalt.

Rydder opp

Etter å ha samlet nok dokumentasjon i saken, ba Fagforbundet om et møte med rådmannen, og nå blir det også ryddet opp.

Straks rådmann Marit Langfeldt Ege ble kjent med Fagforbundets funn, ble vaktlistene ved boligen gjennomgått, og de viste at forbundet hadde rett.

Allerede i forrige uke ba rådmannen om at kommunens mange leverandører og enheter forsikrer seg om at de følger alle arbeidslivets lover og regler. Tjenestelederne ble i tillegg bedt om å gå gjennom sine vaktlister.

– Det viktigste er at dette opphører. De som kommunen skylder penger, vil få penger tilbakebetalt. Men vi vet ennå ikke hvor mye dette utgjør, sier Langfeldt Ege til Asker og Bærum Budstikke.

Ulovlig dobbeltarbeid i Bærum | fagbladet.no.

Comments closed

Opprydning nødvendig

   Arbeidsforholdene i helse- og om­sorgssektoren har stått sentralt i samfunnsdebatten de siste ukene. Det har vært avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, overtid og hviletid. Debatten i kjølvannet av de enkelte hendelsene er betimelig og nødven­dig. Hensynet til pasienter og bebo­ere og deres behov og sikkerhet må alltid veie tyngst. Selvsagt. Samtidig må lovverket og lokale avtaler tillate løsninger som er ønsket av de ansatte og som ofte er nødvendig for å sikre fleksibilitet og tilstrekkelig bemanning. Forutsetningen må naturligvis være at driften av de enkelte tjenestesteder er forsvarlig og forenlig med hensynet til pasienter og beboere. Med et slikt utgangspunkt synes vi tiden er moden både for en gjennomgang av arbeids­miljøloven og lokale avtaler i de en­kelte kommuner og helseforetak.

   Inntil videre må naturligvis gjel­dende lover og avtaler følges, uansett hva man måtte mene om dem. Det derfor skuffende å måtte registrere at vi også lokalt har hatt grove brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Nylig ble det kjent at Bærum sykehus, Blakstad sykehus og de psykiatriske sentrene i Asker og Bærum er verstin­gene i Vestre Viken helseforetak. Sist uke ble det også kjent at det skal ha forekommet grove brudd på arbeids­miljøloven ved en kommunal bolig i Bærum. Innleide svenske hjelpepleiere skal over langtid ha jobbet doble vakter på stedet. Enkelte skal ha jobbet 30 timer i strekk og 40 timer i løpet av en helg. De har ikke fått overtidsbetalt og skal ha sovet på feltsenger på kon­toret i tilknytning til boligen.

   Forholdene er avdekket og doku­mentert av Fagforbundet i Bærum, og hovedtillitsvalgt Bjørn M. Johnsen sier han er rystet over det han opplever som ulovlige vaktordninger satt i sys­tem. Spesielt reagerer han på at dette har kunnet pågå over såpass lang tid som et halvt år-kanskje lengre, ikke minst etter all oppmerksomheten rundt arbeids- og hviletidsbestem­melsene den siste tiden. Det ulovlige turnusarbeidet pågikk så sent som helgen for en uke siden.

   Johnsen har mildt sagt noen gode poenger. Rådmann Marit Langfeldt Ege lover å gripe fatt i saken og forsi­krer at det skal ryddes opp. Det skulle egentlig bare mangle. En stor og pro­fesjonell organisasjon som Bærum kommune kan ikke fremstå som en systematisk lovbry­ter. At det blir satt i verk tiltak og at den ulovlige vakt­ordningen opphører umiddelbart, er imidlertid bare én side av denne sa­ken. Et annet og like viktig spørsmål er faktisk hvordan dette kunne skje. Vi regner med at rådmannen sørger å finne årsaken. Vel så viktig er det likevel at det blir etablert rutiner -både ved denne kommunale boligen og alle andre kommunale tjeneste­steder-som hindrer at det kan skje på ny.

En stor og profesjonell organisasjon som Bærum kommune kan ikke fremstå som en systematisk lovbryter.

                     Budstikka, Mandag 11.april 2011. side 2

Comments closed

Ulovlig dobbeltarbeid i kommunen

 
Ekstra-hjelper ved en kommunal bolig i Bærum jobbet mer enn 40 timer på en helg. Og sov i feltseng mellom skiftene.

Allerede for flere uker siden fikk Fagforbundet i Bærum henvendelser om at det foregikk grove brudd på arbeidsmiljøloven ved en kommunal bolig i Bærum. Først tirsdag hadde de samlet nok dokumentasjon til å be rådmannen om et møte:

 • Innleide svenske hjelpepleiere skal i lengre tid ha jobbet doble vakter
 • Enkelte har jobbet inntil 30 timer i strekk
 • I løpet av en helg har enkelte jobbet i mer enn 40 timer
 • Mellom vaktene har pleierne sovet på feltsenger på kontorene i tilknytning til boligen
 • De har ikke fått overtidsbetalt

– Fagforbundet er rystet over at dette kan foregå i Bærum kommune i så lang tid. Først da vi begynte å undersøke saken, forsto vi hvor omfattende dette er. Til å begynne med hadde vi vanskelig for å tro det, sier hovedtillitsvalgt Bjørn M. Johnsen i Fagforbundet.

Kan ha pågått i flere år

Fagforbundet har gått nøye gjennom bemanningen i boligen det siste halve året. Og slik Johnsen ser det, er de ulovlige vaktordningene satt i system.

– To-tre av disse utenlandske har jobbet hver helg over lang tid. Det er ikke de samme, men forskjellige personer. Vi mistenker at det har foregått over flere år, sier Johnsen.
Han kan dokumentere at den ulovlige turnusen pågikk så sent som sist helg.

– Hadde vi ikke kommet opp med dette nå, ville det fortsatt. Det som forundrer meg mest, er at de har holdt på helt til nå, når man har sett de mange sakene som har versert i mediene den siste tiden, sier Johnsen.

 

Møte med rådmannen

I går var Fagforbundet i møte med rådmannen, der de redegjorde for funnene sine. Nå håper Johnsen at saken vil få konsekvenser for de involverte
– Vi kan ikke skjønne annet enn at ledelsen må ha visst om det. Vi kan nesten ikke tro annet, når det har pågått over så lang tid. Det er jo tjenestelederen som har satt opp vaktlistene. De er lønnet av Bærum kommune, sier Johnsen.

Han er svært glad for at forbundet ble tipset om saken, slik at det blir slutt på praksisen.

– Jeg håper at også andre tar kontakt, dersom de opplever noe tilsvarende, sier Johnsen.

Ulovlig dobbeltarbeid i kommunen – Nyheter – Budstikka.

Comments closed

Felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i arbeidet med Samhandlingsreformen

   Hovedavtalene i Spekter og KS regulerer rammene for samarbeid og medbestemmelse i de enkelte tariffområder. Som følge av Samhandlingsreformen vil det kunne være behov for å etablere samarbeidsordninger på tvers av disse områdene. Det vises i denne forbindelse til de overordnede føringer i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2011, samt St.meld. nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen (se spesielt kap.5, kap. 13, pkt. 13.8 og kap. 17, pkt. 17.3).

   Partene har blitt enige om denne felleserklæringen for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene, med det formål å skape et godt grunnlag for gjennomføring av reformen. Siktemålet er at dette skal bidra til å sikre at arbeidstakernes erfaring og kompetanse blir nyttet i utviklingsarbeidet samt at det skal bidra til trygghet og forutsigbarhet for de ansatte.

   Forhold knyttet til rekruttering, kompetanseutvikling og organisering vil være en del av dette arbeidet.

   Når det etableres samarbeidsutvalg/arbeidsgrupper mellom spesialisthelsetjenesten (RHF/HF) og kommunesektoren anbefales at arbeidstakerorganisasjonene er representert med 4 representanter som deltar i møtene når saker som ligger innenfor hovedavtalenes virkeområde behandles. Representasjonen bør ta utgangspunkt i hovedorganisasjonene (LO, Unio, YS og Akademikerne).

   Arbeidstakernes representanter opptrer på vegne av hovedorganisasjonene og deres forbund og har et selvstendig ansvar for å holde kontakt med og informere sine respektive organisasjoner om arbeidet i utvalget.

Oslo, 30. mars 2011

Comments closed

PROSJEKT 2012 UTTALELSE FRA FAGFORBUNDET OG UNIO

SAK 06/11 I SAMARBEIDSUTVALGET 1. MARS 2011.

 

   Fagforbundet og Unio ser at framdriftsplanen for Prosjekt 2012 er endret i og med at politikerne kun får saken til orientering og ikke til politisk behandling første halvår 2011. Ved denne behandlingsformen vil verken ansatte eller brukere få viktige politiske signaler før høstens valg.  Vi er derfor av den oppfatning at saken bør ferdigbehandles i vårsesjonen.

   Fagforbundet og Unio savner en politisk diskusjon om prioritering mellom lovpålagte oppgaver og kvaliteten på disse sett i forhold til andre oppgaver og de kommunale innvesteringer.

   Det er tidligere fastslått at arbeidsbelastningen på den enkelte arbeidstager ikke kan økes.  Flere av de tiltakene som foreslås vil medføre en betydelig arbeidsøkning for den enkelte arbeidstaker på områder hvor grunnbemanningen i dag allerede er svært lav.

   Fagforbundet og Unio kan heller ikke støtte foreslåtte forslag på å redusere bemanning og vikarbudsjett innenfor lovpålagte tjenester. En slik reduksjon vil gå direkte ut over brukerne og de ansatte som skal gi en fullverdig lovpålagt tjeneste.

   I det framlagte forslaget ser vi at det på flere programområder er foreslått økt ATA-tid. Det er ikke annen innsparingsmulighet i forhold til økt ATA-tid enn en eventuell endret koordinering av tjenestene. Videre er det foreslått og slå sammen tjenestesteder. Vi vil påpeke at Rådmannen i forbindelse med innføring av avdelingsleder i institusjonene hevdet at dette ikke ville føre til en merutgift da nærledelse ville føre til mindre sykefravær. Vi kan da vanskelig se at dette argumentet ikke skulle gjelde den andre veien også.

   Tidligere er ordning med tillitstid, tjenestelederpermisjon, kompetansepoengordning med mer  fjernet. Likevel foreslår Rådmannen en innsparing fra 5 til 10 mill på andre felles arbeidsgivertiltak uten at disse spesifiseres. Slike tiltak er riktignok ikke lovpålagt, men skulle man i denne omgangen skjære ytterligere ned på muligheten for kompetanseheving og de personalpolitiske tiltak for å ivareta, beholde og rekruttere personale, er det grunn til å slå alarm.

   Etter vår oppfatning kan flere av de fremsatte forslag ikke gjennomføres uten betydelige konsekvenser både for brukere og ansatte.  Mange av tiltakene er svært generelle og trenger ytterligere konkretisering.  Vi noterer oss at Rådmannen vil involvere alle deler av kommunens organisasjon i det videre arbeidet.  Det er i den forbindelse svært viktig at arbeidet med konsekvens- og risikovurderingen starter på det enkelte tjenestested. 

For Fagforbundet                                          For Unio

Bjørn M Johnsen/sign                                    Bente E Grindstad/sign

Comments closed

Godtgjøring for ansvarsvakter i PLO -Hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider

   Virkningstid 1.mai 2010 – 30.april 2012. Evt. endringer når tillegg skal utbetales, gjelder fra 1.oktober 2010

 

Innledning:

1.Avtalen om ansvarsvakt har som grunnlag avdelingenes bemanningskrav med hensyn til utdannelse i henhold til Kommunehelsetjenestelovenog Sosialtjenesteloven som gjelder for kommunesektoren.

Der det i bemanningsplanen er satt opp avdelingsleder, avdelingssykepleier, syke­pleier, vernepleier og som ikke kan ta vak­ten ved sykdom eller annet fravær, gis det ansvarsvakttillegg til den ansatte uten denne utdannelse som overtar vakten i henhold til bestemmelsene i denne særavtalen. Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide bemanningsplan i overensstemmelse med lovens bestemmelser så vel med hensyn til utdannelseskrav og antall ansatte relatert til brukernes behov. Generelt krever Kommunehelsetjenest­eloven helseutdannet personale, mens So­sialtjenesteloven ikke krever dette.

 

2.Hjemmebaserte tjenester og institusjoner:

Godtgjørelse utløses når:

En hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider som gis oppgaver med å koordi­nere driften ved avdelingen i institusjoner, hjemmebaserte tjenester på dag, kveld og natt gis et ansvarsvakttillegg hvis sykepleier, vernepleier i henhold til bemanningsplanen ikke er til stede.

Unntak natt

Det utbetales ansvarsvakttillegg når hjel­pepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider er alene på avdelingen på natt selv om det ikke inngår sykepleier i bemanningsplanen.

 

3.Boliger med service:
Godtgjørelse utløses når:

En hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefa­garbeider som gis oppgaver med å koor­dinere driften ved avdelingen i bolig med service dag, kveld gis et ansvarsvakttillegg hvis sykepleier, vernepleier i henhold til bemanningsplanen ikke er til stede. Kravet til sykepleierdekning i bemanningsplan vari­erer med beboerens behov og ulike tider på døgnet.

(Det gis ikke ansvarsvakttillegg på natt ved bolig med service.)

 

4.Blir en ufaglært tildelt ansvarsvakt gis samme godtgjøring. (Gjelder pkt. 2 og 3)

5.Tildelt ansvarsvakt etter disse bestem­melser utløser et tillegg på kr 260,- pr. vakt. Vakten må være faktisk gjennomført for at tillegget kan utbetales.

6.Koordineringsoppgavene innebærer blant annet:

 • Være kontaktperson vis a vis ansvarlig sykepleier
 • Følge opp dagsplan
 • Fordele pasienter
 • Veilede og følge opp andre ansatte, ufaglærte og ekstravakter

Føre dokumentasjon for brukere som ikke følges opp av annen hjelpepleier, omsorgsarbeider

Comments closed

Lokale lønnsforhandlinger

   Det er viktig å se de sentrale og lokale lønnsforhandlingene i sammenheng. Det er de som utgjør den årlige lønnsutviklingen i kap. 4 i motsetning til kap.3 og 5 som bare har lokale forhandlinger. I kap.4 forhandles både individuelle – og gruppekrav, hvorav gruppekrav har den største delen av ram­men. Noen av de gruppekravene vi fikk in­nfridd eller delvis innfridd var:

 • Driftsleder/ kode 745164 m/10 års ans. er gitt normering i ny LR 4.29 ny garantert topplønn etter 10 år kr 380.300 f.o.m.01.08.10.
 • Fagarbeidere m/ spes.kom. kode 751711 og vaktmester med spes.komp kode 5641.07 ny topplønn etter 10 år kr 365.300 f.o.m.01.01.11.
 • Det er gitt kr. 5000 til i kode med hjel­pepleiere m/tilleggsutdanning/andre koder med hjelpepleiere m/tilleggsutd. Ny topplønn etter 10 års ans kr 360.300 f.o.m.01.01.11.
 • Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere med 20 års ans. pr 01.05.10 i kode 707612 gis personlig opprykk med kr. 5000 f.o.m.01.01.11.
 • Trafikkbetjenter løftes til lønnsramme 4.22, ny topplønn etter 10 års ans kr 345.300 f.o.m.01.08.10.
 • Medlemmer i FAGFORBUNDET i assistentkode eller fagarbeiderkode i barnehager som fikk personlig tillegg i 2006 eller 2008 eller begge årene justeres fra LR 4.10 til 4.12 eller 4.22. De som allerede er i LR 4.12 eller 4.22 eller høyre LR blir stående i sin minstelønnsgruppe uten justering. Gjelder f.o.m.01.01.11.  DETTE TILLEGGET GJELDER BARE MEDLEMMER AV FAGFORBUNDET PR 01.05.10. Disse vil nå ligge mini­mum kr 10.000 over garantert min­stelønn.
 • Det er gitt nytt funksjonstillegg til SFO ansatte m/basekoordinator ansvar på kr 5.000 f.o.m.01.08.10.
 • Barnevernskuratorer gis et opprykk til lønnsramme K 4.32 f.o.m. 01.08.10.
 • SFO assistenter/ miljøarbeidere og SFO fagarbeidere på Haug skole gis personlig opprykk på kr 5.000 f.o.m. 01.08.10.

   Vi hadde også krav om alle typer konsu­lenter skulle løftes minimum kr 10.000. Her fikk vi innfridd at ingen skulle få mindre enn kr 5.000. Ingen andre foreninger hadde gruppekrav for denne gruppen. For øvrig hadde vi lønnskrav inne på flere grupper uten at de ble innfridd. Dette er lønnskrav vi vil ta opp igjen ved neste op­pgjør.

Alle våre medlemmer som har fått et lønnsløft ved de lokale forhandlingene har fått brev fra oss med informasjon om ny lønn og virkningstidspunktet

Comments closed

Økning av merkantile ressurser ved fagforeningskontoret

   I løpet av året har det blitt tydelig at vårt medlemsregister, FANE 2, og arbeidet med trekklister ikke har hatt den kvaliteten som kreves. Styret besluttet derfor i september å øke frikjøpet til merkantile tjenester med en 100% tillitsvalgt.

   Elisabeth Flaten ønsket disse arbeidsop­pgavene. Hun har nå fått videre opplæring fra fylkeskretsen og fungerer bra. Frem til årsmøte har styret valgt Tove Hamborg til å overta Elisabeth Flaten sine tidligere arbeidsoppgaver.

Comments closed

Arbeidsgruppen for samarbeid mellom pensjonister og fremmedspråklige

   Under streiken har Fagforbundet vært mer i kontakt med våre fremmedspråklige medlemmer, og det ble tydelig at de følte at de trengte mer informasjon om Fagforbun­dets historie og streikens betydning. Samtidig hadde vi god hjelp og godt sa­marbeid med våre pensjonist medlemmer. Disse medlemmene sitter på et hav av in­formasjon som våre fremmedspråklige medlemmer kan ha god nytte av. Flere av de fremmedspråklige har til gjengjeld gode datakunnskaper som pensjonistene kan dra nytte av.

   Etter at pensjonsutvalgets leder og op­plæringsansvarlige hadde diskutert forskjel­lige samarbeidsformer, ble det i høst op­prettet en arbeidsgruppe med like mange representanter fra hver gruppe. Denne arbeidsgruppen vil drøfte det videre samar­beide, og møtes med jevne mellomrom for å sette sammen forskjellige opplæringsopplegg for gruppene.

   Arbeidsgruppen består av:

   Vesna Golubovic

   Boubacar Diallo

   Eduardo Millan Maniriquez

   Knut Christophersen

   Karl Jakob Jakobsen

   Odd Arne Nordheim

Denne ideen har også nådd Fagforbundet sentralt som nå anbefaler andre foreninger å gjøre det samme.

Comments closed

Forslag til handlingsprogram 2011-2014 – KAP 5 Medarbeidere: høringssvar fra Fagforbundet Bærum

   Våren 2007 vedtok Kommunestyret, etter forslag fra Rådmannen, en ny strategi i arbeidsgiverpolitikken. I saken presenterte Rådmannen en bred gjennomgang av kommunens arbeidsgiverpolitikk og fremmet flere forslag til nye tiltak.

   Uten at det er blitt vedtatt noen ny arbeidsgiverspolitisk plattform fremmer nå Rådmannen et handlingsprogram som nærmest barberer bort de mest sentrale forslagene som ble vedtatt for tre år siden. Dette gjelder kompetansekonto, tillitstid, fra deltid til heltid i PLO med mer.   

5.2 Kompetanseutvikling og faglighet

   Fagforbundet er svært fornøyd med at tilbudet om at fagopplæring innen barne og ungdomsarbeiderfaget og helsefagarbeideren fortsetter. Samtidig er det viktig at også dagens høyskoletilbud gjennomføres med nye klasser i årene fremover.

   Ellers foreslår Rådmannen at kompetansekontoen avvikles i sin nåværende form. Slik vi har fått presentert avviklingen, vil det nå ikke bli gitt nye kompetansepoeng. Allerede opptjente poeng skal kunne tas ut, men skal belastes det enkelte tjenestested. Fagforbundet konstanterer at det ikke er økonomisk rom for ytterliggere nye kompetansepoeng. Det må imidlertid være et absolutt krav at allerede opptjente poeng må kunne tas ut på vilkår og betingelser som gjelder i dag. Oppsparte poeng er i løpet av årene satt i «banken», uten at det er avsatt penger til uttakene. Det må derfor avsettes en sentral pott til uttak av poengene. Det er helt urealistisk å tro at dette kan belastes tjenestestedene. Med de allerede sterkt pressede budsjettene ute på tjenestestedene vil dette medføre at de ansattes oppsparte kompetansepoeng aldri vil kunne realiseres. Skulle dette skje vil det være et tillitsbrudd som de ansatte ikke vil glemme. Oppsparte tilgodehavende må derfor honoreres.

5.3.2 Fra deltid til heltid

   Da det i 2007 ble vedtatt å tilby deltidsansatte i pleie og omsorg full stilling, ble det i handlingsprogrammet avsatt årlige budsjettmidler på 15 millioner til dette formålet. Det foreslår Rådmannen nå å fjerne. Bærum kommune ble den gang sett på som en foregangskommune med dette vedtaket og det var en av grunnene til at kommunen fikk likestillingsprisen. Prosjektet foreslås avviklet, men at arbeidet med å redusere deltid videreføres innen ordinære budsjettrammer. Etter Fagforbundets oppfatning vil det være en umulighet med de budsjettene som tjenestestedene innen PLO i dag har. I realiteten er dette en gravleggelse av et av kommunens viktigste prosjekter. Rundt en tredel av kommunens ansatte er fremdeles deltidansatte og svært mange av disse ønsker å utvide sin stilling. Fagforbundet henstiller på det sterkeste at prosjektet fortsetter i sin nåværende form, med de budsjettmidler som tidligere er bevilget.

5.3.3 Seniortiltak

   Fagforbundet er enig med Rådmannen om at de seniorpolitiske tiltakene har vært svært positive for organisasjonen. Tiltakene har ført til redusert uttak av AFP og uførepensjon og redusert sykefravær for denne gruppen tiltakene omhandler. Vi er derfor svært forundret over at seniortiltakene ikke allerede nå vedtas videreført for kommende år. Det foreligger ikke forslag om forandring av dagens offentlige tjenestepensjon og det skulle således ikke være noe grunnlag for å vente med avgjørelsen. Det er viktig med forutsigbarhet ovenfor denne gruppens viktige seniormedarbeidere.

KONKLUSJON

   Som det fremgår av ovenstående foreslår Fagforbundet at det avsettes en pott til uttak av kompetansepoeng, midler til videreføring av deltid til heltidprosjektet samt å videreføre dagens seniortiltak. I tillegg foreslår vi at dagens ordning med tillitstid og stipendier viderføres.

   Mange av de tiltakene som nå foreslås fjernet har også profilert Bærum kommune som en arbeidsgiver som tar ansatte på alvor. Med dette budsjettet er det ingen større grunn til å være ansatt i Bærum kommune enn i andre kommuner.

Comments closed