Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

Heltid reduserer faren for smitte

Foto: Kathrine Geard

«La oss komme ut av koronakrisen med hele og faste stillinger», det er overskriften til Kristine Bjella Stavn, fylkesleder i Fagforbundet Viken sin artikkel i Budstikka.

Og hun fortsetter: Pandemien har gjort det spesielt tydelig at vi har en deltidskrise i helsevesenet vårt. Fagforbundet mener det er på tide at helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helsearbeidere får tilbud om 100 prosent stilling.

Les hele artikkelen her…

Comments closed

HØSTENS DRIFT AV FAGFORENINGSKONTORET OG DE HTV

I første møte i Formannskapet etter sommerferien informerte Kommunedirektør Kjeldstadli, i det som forøvrig var hans siste politiske møte, om kommunens kriseledelses siste beslutninger. Blant sakene som ble drøftet var blant annet bruk av rådhusets lokaler som arbeidsplass og møtearealer. De var enige om at smittesituasjonen i samfunnet gjør det nødvendig med forholdsvis strenge rammer for avviklingen av høstens aktiviteter.

For å skape nødvendig forutsigbarhet for kommunens medarbeidere besluttet kommunedirektøren å videreføre ordningen med hjemmekontor ut inneværende kalenderår. Det skal etableres faste kohorter av medarbeidere der man maksimum benytter 50 % av kontorarbeidsplassene ved hver avdeling samtidig. Beslutningen om at publikum ikke har adgang til kontorene  i Rådhuskvartalet, Eyvind Lyches vei og på Løkketangen videreføres inntil videre.

Dette medfører at publikum fortsatt ikke har adgang til Fagforeningens lokale, slik det nå har vært siden mars. Kontoret er daglig bemannet med halvparten av de frikjøpte, den andre halvpart har hjemmekontor. Det er lagt opp til en turnusordning. Dette har også vært praktisert i den senere tid. Kontoret organiseres ved at det holdes kontormøter på teams daglig. Medlemmenes kontakt med fagforeningen blir da som før på telefon, epost eller brev. Dette har til nå fungert bra og henvendelsene har blitt besvart raskt. HTV deltar nesten daglig i møter med arbeidsgiver på teams. Unntaksvis har vi også vært med på fysiske møter, da fortrinnsvis sammen med medlemmet.  

Fylkesregionen har heller ikke lagt opp til felles fysiske møter med fagforeningene. Møtene vil foregå på teams.

Vår viktigste informasjonskanal blir derfor fortsette å være vår internettside www.fagforbundetbaerum.no som vil bli oppdatert fortløpende.

Comments closed

Fagforbundets leder om lønnsoppgjøret: – Hele laget må belønnes

«Lønnsoppgjøret er ikke avlyst, slik enkelte på arbeidsgiversida gir inntrykk av. Det er uaktuelt for oss å godta at alle dem som har stått på under koronakrisa skal få mindre i lønningsposen,» sier  forbundsleder Mette Nord og fortsetter med at det er samspillet mellom de ulike yrkesgruppene som har gjort at Norge har kommet så godt gjennom koronakrisa så langt. Denne forståelsen må legges til grunn i lønnsoppgjøret vi nå går inn i. Hele laget må belønnes.

Les hele innlegget her…

Comments closed

Lønnstrekk: arbeidsgiver måtte tilbakebetale det dobbelte!

Ingen trekk uten skriftlig forhåndsavtale

Arbeidsgiver foretok trekk i lønn med 70 000 kr, ble dømt til å betale arbeidstaker 150 000 kroner. Lønnstrekk uten skriftlig samtykke fra arbeidstaker er en tilbakevendende problemstilling, og en slik sak ble behandlet i Kristiansand tingrett i midten av juli i år.

Arbeidsgiver hadde gjort trekk i lønnsutbetalinger; dels begrunnet i korrigeringer av timesarbeid/akkord, dels bruk av firmabil, og dels kjøp av verktøy. Partene var enige om at lønnstrekkene samlet utgjorde ca 70 000 kroner.

Les mer

Kristiansand tingrett fant det ikke bevist at lønnstrekkene var hjemlet i skriftlig forhåndsavtale, jf. aml. § 14-15 andre ledd bokstav c. Lønnstrekkene var dermed ulovlige og arbeidsgiver ble dømt til å tilbakebetale beløpet i sin helhet, med renter. Den ansatte ble også tilkjent saksomkostninger på kr 80.000. Samlet ble arbeidsgiver dermed dømt til å betale 150 000 kroner, i tillegg til egne utgifter til advokat.

Også i Bærum kommune har vi hatt tilfeller hvor medlemmer har blitt trukket i lønn uten skriftlig forhåndsavtale. Dette har vi imidlertid ryddet opp i, i ettertid. Det er viktig å huske at arbeidsgiver ikke kan trekke for formeget utbetalt lønn eller annen godtgjørelse før den ansatte har underskrevet en forhåndsavtale. Ta kontakt med fagforeningskontoret hvis du trenger bistand. Dette bør gjøres før avtale undertegnes.

Comments closed

BRUDD I LØNNSFORHANDLINGEN ALLEREDE FØRSTE DAG

Fellesforbundet brøt lønnsforhandlingene etter bare to timer. Nå øker streikefaren.

Årets viktigste lønnsoppgjør varte bare i to timer før det ble brudd mellom partene. Fellesforbundet møtte arbeidsgiverne i Norsk Industri til forhandlinger klokka 13.00 i dag. Bare to timer seinere var bruddet et faktum.

Bruddet betyr at oppgjøret nå går videre til Riksmekleren. Fristen for å komme til enighet er midnatt mellom 20. og 21. august. Skulle partene ikke bli enige blir det streik fra denne dato

Comments closed

De sentrale lønnsoppgjørene starter i dag. Frontfagene først ut.

Fellesforbundet og Norsk Industri gjenopptar tarifforhandlingene i dag mandag 3. august

Årets oppgjør er et forbundsvist oppgjør. Konkurranseutsatt industri forhandler rammene for oppgjøret. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri er dermed først ute i en høst med tarifforhandlinger i norsk arbeidsliv. Lønnsoppgjøret skulle opprinnelig vært gjennomført i mars, men ble utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Offentlig sektors forhandlinger for ansatte i stat og kommune vil starte etter at frontfagene er ferdigforhandlet. Det antas at disse forhandlingene vil begynne i neste måned og at frist for å bli enige vil være  i utgangen av september.  

Comments closed

Fylkesmannens rapport kan forventes innen utgangen av året

Foto: Lise Åserud

Vallerhjemmet blir prioritert tilsyn hos Fylkesmannen som regner med å være ferdige med tilsynet av Vallerhjemmet innen et halvt år, skriver Budstikka i dagens utgave. 

Avisen har i samtaler med Fylkesmannen fått opplyst at de vil i sin tilsynsmessige oppfølging blant annet kartlegge mulige årsaker til svikt, hva svikten besto i og eventuelle læringspunkter. Tilsynet vil videre undersøke om pasientene har fått forsvarlig helsehjelp, og om Vallerhjemmet gjorde de tiltakene som var forventet under koronapandemien. 

Tilsynet skal også undersøke hvordan smitteutbruddet ble oppdaget, de påfølgende hendelsene og bemanningen. De vil se på hvilke smitteverntiltak som ble satt inn for å skjerme de friske personene fra de med smitte. I tillegg ser de på hvordan ledelsen ved Vallerhjemmet og i kommunen fulgte opp, opplyser talsmannen hos Fylkesmannen til avisen.

Comments closed

Fagnytt sommeren 2020

Alle våre medlemmer skal nå ha mottatt sommerutgaven av Fagnytt i postkassen.

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Comments closed

Sju av ti mener koronakrisen har vist at fagforeninger er viktige

Koronakrisen har gjort det tydelig for svært mange hvor viktig det er å være organisert.

Nesten sju av ti svarer at de er enig i at koronakrisen har gjort det tydeligere enn før at det er viktig å være fagorganisert.

Dette er resultatet i en fersk spørreundersøkelse som Sentio har gjort for Fagforbundet

Sentio Research Norge

Det undersøkelsen viser er at i utrygge tider representerer fagorganisasjonene en trygghet som arbeidstakerne trenger når det røyner på. Så får vi tro at dette også er noe som vil fortsette når koronasituasjonen begynner å normalisere seg igjen.  Et organisert og ryddig arbeidsliv er noe alle nyter godt av.

Comments closed

Leiligheten i Elviria åpen igjen!

Vi har fått beskjed fra servicekontoret i Spania om at det fra og med august vil være mulig å reise ned til leiligheten vår i Elviria del Sol.

Barnebasseng og oppvarmet basseng

For tiden er det få gjester på området, og det store bassenget samt. restauranten holder fortsatt foreløpig stengt. Vi vil holde dere oppdatert på endringer underveis.

De som ønsker å booke seg en uke eller to i leiligheten kan sende epost til fagforbundetbaerum@gmail.com

Comments closed

Kommunedirektøren vil ikke ha med tillitsvalgte i kommunens kriseledelse

Både fagforeningene og vernetjenesten krever at tillitsvalgte blir med i Bærum kommunes kriseledelse. Kommunedirektør Erik Kjeldstadli nekter å etterkomme kravet. Han mener tydeligvis at de ikke har noe der å gjøre.

Det mener imidlertid Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet som til Fagbladet uttaler: «Vanskelig å forstå hvordan kommuner tør å ikke ha med fagforeninger i korona-kriseledelse» og fortsetter «jeg mener de tillitsvalgtes rolle er helt avgjørende, spesielt under såpass store omveltninger som det har vært under koronakrisa. Også de tillitsvalgtes kunnskap er utrolig viktig»

Her er de tillitsvalgte og forbundsledelsen helt samstemte. De tillitsvalgte kjenner «grasrota» i kommunen og vil være et viktig supplement til ledelsen i kriseledelsens viktige arbeide. Vi får håpe at kravet modnes etter hvert. De tillitsvalgte vil ta opp kravet igjen til høsten.

Comments closed

Sommerquizen 2020!

Sommerquizen er i full sving!

I den nyeste utgaven av Fagnytt har vi valgt å utfordre medlemmene våre og se hvor godt de kjenner Bærum kommunes historie! Quizen vil løpe helt frem til 14.august, så her har dere god tid til å finne frem til svaret.

Førstepremien i denne runden vil bestå av 10 flax-lodd, men også en lekker kabinkoffert! Lykke til alle sammen!

For å se sommerquizen og forrige rundes vinnere, trykk på knappen nedenfor!


Sommerquizen

Comments closed

Fagforbundets stipendordning er blitt enda bedre!

Gode nyheter for medlemmer som vil søke om støtte til etter- og videreutdanning: Maksimalsatsen på Fagforbundets stipend økte fra 12 000 til 15 000, med virkning fra 1. januar 2020. Ordningen gjelder for yrkesaktive medlemmer

Fagforbundet delte til sammen ut 27 millioner kroner i stipend i 2019, fordelt på 4500 søkere. Nå har den allerede populære medlemsfordelen blitt enda bedre. Maksbeløpet er hevet fra 12 000 kroner til 15 000 kroner til alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (f.eks studiepoeng). Dette omfatter også yrkessertifikater. Stipendet dekker 50 prosent av søkers dokumenterte utgifter.

For kortere kurs/utdanningstilbud gjelder en maksimal stipendutbetaling på kroner 3000, og  ordningen gjelder yrkesrelevante kurs/seminarer. Stipendet dekker 50 prosent av søkers dokumenterte utgifter.

Les mer om stipendordningen og hvordan søke på fagforbundet.no

Last ned oppdatert stipendbrosjyre

Comments closed

Arbeiderpartiet og Rødt vil gi innspill til tilsynet ved Vallerhjemmet. Høyre og Frp ber dem holde seg unna.

Kommunestyret i Bærum diskuterte i siste møte før sommerferien Vallerhjemmet, etter at Fylkesmannen har besluttet å åpne tilsynssak mot sykehjemmet.

Fagforbundet har hele tiden ment at tilsynet må utvides til å gjelde fra januar 2020. En av grunnene til dette er at det i ettertid er kommet frem at bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten allerede i begynnelsen av februar tok kontakt med kommunens ledelse hvor de flere ganger etterspurte planer dersom det ble koronasmitte og påfølgende karantene. Det synes som om ledelsen ikke tok disse henvendelsene på alvor. 

Både Arbeiderpartiet og Rødt hadde forslag i Kommunestyret om å anmode Fylkesmannen om å utvide tilsynet til å gjelde fra 1. januar. Forslaget ble nedstemt av Høyre og Frp og fikk dermed ikke flertall. De mente at det var noe Fylkesmannen fikk vurdere selv.

Både for etterlatte og ansatte er det viktig at alle «steiner blir snudd», og derfor skjønner ikke Fagforbundet at Høyre og Frp ikke kunne støtte opposisjonens forslag.

Comments closed

Ukas quiz #5

Femte runde med quiz er nå i gang!

Forrige runde med quiz viste seg å være en liten utfordring, og alle som svarte med de riktige løsningsordene (OMTANKE, SOLIDARITET OG SAMHOLD) var med i trekningen på en av tre premier á 10 Flax-lodd.

Denne uken har vi valgt å prøve oss på litt lokale spørsmål og et litt lengre løsningsord, lykke til!

For å se denne ukens utfordring og forrige ukes vinnere, trykk på knappen nedenfor!

Comments closed

Fylkesmannen starter tilsyn med Vallerhjemmet

Fagforbundet har over lang tid krevd ekstern granskning av det som skjedde på Vallerhjemmet. Nå har Fylkesmannen i Oslo og Viken besluttet å foreta et tilsyn. Det er på høy tid at anmodningen fra kommunen etterkommes. Vi forutsetter at arbeidet påbegynnes uten opphold.

Fylkesmannen vil undersøke om pasientene har fått forsvarlig helsehjelp og om Vallerhjemmet gjorde de tiltakene som var forventet, gitt de vanskelige rammene som var i starten av koronapandemien. Tilsynet vil blant annet undersøke hvordan smitteutbruddet ble oppdaget, hendelsesforløpet, bemanningssituasjonen og hvilke smitteverntiltak institusjonen satte inn overfor de smittede pasientene og hvordan de friske pasientene ble beskyttet mot smitte. Fylkesmannen vil også vurdere hvordan ledelsen ved Vallerhjemmet og ledelsen i kommunen fulgte opp den alvorlige situasjonen.

Comments closed

Fagforbundet mener at etter krisen bør samfunnet vurdere lønn og status for mange yrker på nytt

Nå under koronakrisen har vi fått demonstrert hvor viktig alle funksjoner er, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Medlemmene våre stod i front i kampen mot pandemien, de pleier, de er i barnehage og SFO, er renholderne og sjåfører.  De opprettholder livsnødvendige tjenester mens landet mer eller mindre var stengt ned.

Svært mange av våre medlemmer er samfunnskritisk personell og etter krisen bør lønn og status vurderes på nytt for disse gruppene.

Les forbundslederens uttalelser her…

Comments closed

Urimelig kritikk av overtidsbetaling?

Budstikka har  i en lederartikkel tatt opp overtidsbetalingen for ledere i Bærum kommune. Vi kan dessverre  ikke  legge ut lederen her  da  den kun er tilgjengelig på Budstikka+. 

Sitat fra lederartikkel i Budstikka: Også Fagforbundet i Bærum er kritiske. I et debattinnlegg i Budstikka skriver hovedtillitsvalgt Zlata Ljubicic at kommuneledelsen i praksis bevilger seg ekstra lønn for jobbing under koronakrisen. «Hva skal vi si til de ansatte hvis vi kommer i en lignende situasjon igjen? Her snakker alle om en dugnad og at vi må stå sammen. Da blir det uakseptabelt at noen ledere får ekstra betalt.»

Så fortsetter lederartikkelen: For egen del klarer vi ikke å hisse oss opp over at 30 ledere får ekstra betaling for ekstra innsats. De har en fastlønn som også skal dekke overtid i en normalsituasjon, men her snakker vi om en unntakstilstand der enkelte har arbeidet opptil 70 timers uker. Vi kan heller ikke se at vedtaket innebærer forskjellsbehandling.

Foreningens nestleder har i et senere innlegg i Budstikka forklart grunnen til at fagforeningen mener det uakseptabelt med denne overtidsbetalingen.

Du kan lese hele Zlata sitt motinnlegg i Budstikka her…

Denne overtidsbetalingen blir omtalt i en ironisk artikkel i Nettavisen og er også omtalt i Kommunal  Rapport hvor andre kommuner ikke anbefales å følges Bærum sitt eksempel.

Les Nettavisens artikkel her …

Comments closed

Ekstern granskning for trygg omsorg

«Vi har nå fått sluttrapporten etter gjennomgangen av en av Bærum kommunes store tragedier gjennom historien», slik starter Bjørn M Johnsens sin artikkel i Budstikka.

Innledningsvis påpeker rapporten at «intern revisjon eller granskning med uavhengig fagekspert kunne kanskje i enda større grad avdekket konkrete avvik». Det er innlysende at det er viktig ekstern uavhengig granskning. De etterlatte har krav på en granskning slik at ingen kan stille spørsmål om habiliteten til granskerne. Det er også viktig for de nåværende brukere, de ansatte og for de kommende pleietrengende. Det er samtidig viktig at innbyggerne er trygge på bruken av våre institusjoner. Derfor må vi være sikre på at alle fakta i tragedien fremkommer.

Han avslutter artikkelen slik: «Det lå ikke i mandatet for gjennomgangen å vurdere hvor i organisasjonen det sviktet. Det er viktig at en ekstern granskning må gjelde en lengre periode enn det som nå er gjennomgått. En slik granskning vil gi oss grunnleggende forståelse om helheten i det som har skjedd og kunnskap om hvordan vi best kan sette inn rettede tiltak for å sikre våre innbyggere trygge helse- og omsorgstjenester. Det som nå har skjedd på Vallerhjemmet, må aldri få lov til å skje igjen.«

Les hele artikkelen i Budstikka her …

Comments closed

Lønnsforhandlinger 2020

Vi har fått flere henvendelser vedrørende lønnsforhandlingene i 2020.

De sentrale tarifforhandlinger som skulle startet nå i våres er utsatt til høsten. De antas å starte tidligst i september. Ved de sentrale forhandlinger i fjor ble det bestemt at det ved årets sentrale forhandlinger skulle settes av en betydelig «pott» til lokale forhandlinger. Dette gjelder ansatte som lønnes etter hovedtariffavtalens kap 4 og gjelder ca 95 % av de ansatte i Bærum kommune. Mye har forandret seg siden i fjor, så her er mye usikkert. Disse lokale pott- forhandlinger i kap 4 vil først komme etter at de sentrale forhandlingene er avsluttet. De vil dermed komme tidligst mot slutten av året.

Lokale forhandlinger etter HTA kap 3 og 5 vil heller ikke kunne starte før de sentrale forhandlingene er avsluttet. Disse gruppene får ikke sentrale tillegg, men har en ramme for de lokale forhandlingene som er på linje med resultatet i kap 4.

Da det gjelder de lokale forhandlingene etter kap 4.2.2., fremmet fagforeningen sine lønnskrav i februar og forhandlingene skulle avholdes i mars. Disse forhandlingene ble også utsatt. Nå er det bestemt at disse nå gjenopptas om kort tid og forventes avsluttet i løpet av juni.

Comments closed