Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

Lokale lønnsforhandlinger (4.2.2)

Det vil bli gjennomført forhandlinger i kap. 4, i form av 4.2.2, og kriteriene for å sende inn krav til disse er etter Hovedtariffavtalen følgende:

  • at det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer
  • at det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- ansvarsområde
  • at arbeids- og ansvarsområder er endret som følge av at arbeidstakeren har fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning

Skjema for å sende krav er å finne på venstre hånd på vår nettside.

Medlemmer som har krav til 4.2.2 forhandlinger bes sende inn skjema forløpende etter at ett eller flere av disse kriteriene har blitt oppfylt. Disse kravene vil bli samlet på kontoret og oversendt arbeidsgiver når fristen for forhandlingene foreligger.

Fristen for å sende inn skjema i forkant av forhandlingene 2019 er satt til

Tirsdag 3.september

Comments closed

Fagnytt sommeren 2019

 

Alle våre medlemmer skal nå ha mottatt sommerutgaven av Fagnytt i postkassen.

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Comments closed

Spørreskjema sendt til politikere

Fagforbundet Bærum har i forkant av kommunevalget sendt ut et spørreskjema til alle partiene som står på liste til valget.

Nedenfor kan dere se hvordan denne så ut, og i august kan dere i en valgutgave av Fagnytt se svarene til de ulike partiene.

Se alle spørsmålene her…

Comments closed

STEVNING MOT BÆRUM KOMMUNE GJORDE AT VIKAR BLE FAST ANSATTDa Fagforbundet tok ut stevning mot Bærum kommune fikk pipa en annen lyd

Etter at en driftsoperatør, som hadde vært sammenhengende midlertidig ansatt siden høsten 2017, ikke fikk en fast stilling etter utlysning, ble Fagforbundet Bærum kalt på banen for å undersøke hva som foregikk.

Det kom frem at driftsoperatøren ikke fikk forlenget sin kontrakt heller, og at det i stedet hadde blitt leid inn vikar fra vikarbyrå for å dekke behovet for mannskap.

Les hva som skjedde videre i saken, og hvordan LO advokaten kom inn i bildet her…

Comments closed

Sommermøte 2019!

Årets sommermøte ble flyttet til kantinen i Eivind Lyches vei , og lokalet ga oss akkurat nok rom for alle de oppmøtte medlemmene!

Det ble nemlig rekordfremmøte med mange nye ansikt til stede. Over 120 personer var med på å markere «starten på sommeren med en sommeravslutning».  Fagforeningsleder innledet møte med en oversikt over de viktigeste sakene som fagforeningen har arbeidet med.  Han orienterte også om organiseringen på fagforeningskontoret og om arbeidet rundt omorganiseringen i regionen.

Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen holdt et godt innlegg om hvor viktig det kommende kommunevalget er for våre medlemmer. Her velges våre arbeidsgivere. Han henstilte alle til å bruke stemmeretten og Fagforbundet ønsket et mest mulig rødgrønt Kommunestyre. 

Kveldens underholder var Jan-Andre Olsen fra Drammen, som sang og spilte både ved innledningen av møtet og under avslutningen av måltidet som besto av store reker og godt tilbehør. Det var godt fornøyde, mette og glade deltagere som forlot møtet, og festkomiteen rundet av en allerede utmerket jobb med å rydde etter oss alle.


Se flere bilder i galleriet!

Comments closed

Rekordoppslutning på 1.mai

Fagforbundet Bærum var også i år med på 1.mai markering i Asker sentrum. Det var strålende sol, og over 350 oppmøtte på Torget i Asker deltok på feiringen. Det ble holdt appeller på torget, og vi gikk i tog til Venskaben. Hovedtaler for dagen var Bjørnar Moxnes.

Comments closed

Lønnsoppgjøret i havn, Fagforbundet er fornøyd med resultatet

Natt til 1. mai ble det oppnådd enighet i det sentrale lønnsoppgjøret på kommunale sektor. Fagforbundet og Ys ble enige med KS.  UNIO og AKAD brøt forhandlinger og for disse går oppgjøret nå til megling.

Dette er et godt lønnsoppgjør for Fagforbundets medlemmer. Vi har sikret kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god uttelling for kompetanse, sier Mette Nord, forhandlingsleder for LO Kommune. Dette er i tråd med våre krav.

Vi er glade for at oppgjøret har en tydelig likelønnsprofil. Det vil si at kvinners andel av menns lønn øker. Lønnsoppgjøret er et kompetanseløft, der utdanning og kompetanseheving gir uttelling. Vi er også glade for at fagarbeiderne og universitets- og høgskoleutdannede får et lønnsløft, og ikke minst at det er solide opprykk for dem med lengst ansiennitet, sier Mette Nord.

Les hele protokollen fra forhandlingene her…

Se oppdatert lønnstabell på fagforbundet.no

Comments closed

LO og fagbevegelsen støtter elevene i klimastreik

Klimastreiken burde ikke gi fravær, mener Fagforbundet i Bærum.

Leder av Fagforbundet i Bærum kommune, Bjørn M Johnsen, forteller at de mener sterkt at elevene som tar til gatene under klimastreiken ikke burde få fravær.

– Vi synes det er et utrolig bra initiativ som ungdommene har tatt. Klimaet er en av vår tids største utfordringer og at ungdommen da engasjerer seg, er bare helt naturlig. LO og fagbevegelsen støtter dem, sier Johnsen.

Les hele uttalelsen i Budstikka her…

Comments closed

Stort oppmøte på Fagforeningens årsmøte

Fagforeningslederen ønsket en fullsatt sal velkommen til årsmøtet og uttrykte en stor glede over at forbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen også i år hadde funnet anledning til å være tilstede.  Larsen hilste også årsmøtet og holdt et innlegg om sentrale saker.

Innledningsvis orienterte fagforeningslederen forsamlingen om de aktuelle sakene som fagforeningen i disse dager hadde øverst på sin agenda.  Blant dem var saken om konkurranseutsettingen av Lindelia sykehjem, organisasjonenes bekymringsbrev til Rådmann/Ordfører om problemene med ledelsen i Helse- og Sosial, ververesultatet og Fagforbundets Viken organisering, AMU saker og de hovedtillitsvalgtes problemer med å bli hørt og tatt på alvor. Han orienterte også medlemmene om sitt politiske engasjement som ble applaudert av forsamlingen.

Etter åpningen ble en fyldig beretning for 2018 gjennomgått og vedtatt, sammen med regnskap, budsjett og handlingsplan for 2019.  Vedlagt årsmeldingen fulgte også Fagforbundets etikkplakat og fagforeningslederens innspill i Budstikka om konkurranseutsetting.  Årsmøtet bevilget kr 63.000 til Fagforbundets barneby i Angola og kr 15.000 til julefest for flyktninger.
Valgkomiteens innstilling ble også enstemmig vedtatt.

Det ble deretter hyggelig sosialt samvær hvor det ble servert god mat og godt drikke og hvor «Elvis» underholdt med flere av de kjente sangene til stor begeistringen.

 

Se flere bilder i galleriet…

Comments closed

H og FrP snudde – Lindelia reddet fra privatisering

VANT FREM: Bjørn M Johnsen i Fagforbundet fikk det som han ville for Lindelia sykehjem.

Dette er en gladmelding til alle de berørte ansatte. De har hatt vonde dager over lang tid, med privatiseringsspøkelset hen­gende over seg. Nå kan de se frem til flytting over til det nye syke­hjemmet på Lindelia, sier Bjørn M Johnsen, som er leder i Fagfor­bundet i Bærum i et intervju i Budstikka.

Fagforbundet håper Høyre og FrP i frem­tiden tenker seg nøye om før de kommer med forslag som de tyde­ligvis ikke kjenner konsekvensene av.

Les hele intervjuet her…

Comments closed

Organisasjonene sender brev til Ordføreren


 

Ni fagforeninger sendte 18. desember brev til Rådmannen og ba om et møte, grunnet mistillit til kommunalsjef Syrdal. Siden det ikke kom noen møteinvitasjon fant organisasjonene det nødvendig å orientere det politiske miljø om forholdene.  Det ble derfor den 18. januar sendt et brev til Ordføreren om saken.

 

Les hele brevet til Ordføreren her…

Comments closed

Bærum kommune hindrer vernetjenesten innsyn

Bærum kommune hindrer oss å få full oversikt over saker der ansatte blir utsatt for vold og trusler sier hovedverneombudene Anne Kari Baarli og Jan Harald Eek i et intervju med Budstikka. Ledelsen i kommunen nekter oss innsynsrett, fortsetter de.  HR direktør Erdal er ikke enig i kritikken.

Hovedverneombudene får imidlertid full støtte av Bjørn M Johnsen i Fagforbundet som sier til avisen at innsyn er noe de har krav på.  Som ny AMU leder lover han å følge opp saken.

Les hele intervjuet her …

 

Budstikkas leder støtter også fullt opp om vernetjenesten.

Les Budstikkas leder her…

Comments closed

Ikke for sent å snu!

Etter felles-forslag fra H og Frp vedtok hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum i april 2018 at Rådmannen skulle starte arbeidet med å konkurranseutsette det nye sykehjemmet på Lindelia, samt ytterligere ett sykehjem og en omsorgsbolig.

Fagforbundet Bærum reagerer kraftig på dette.

«Gjennom alle mine år som tillitsvalgt for kommunale ansatte har jeg aldri opplevd et mer arbeidstagerfiendtlig vedtak enn det som Høyre og Frp nå har fått gjennom i hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum«, skriver leder av Fagforbundet Bærum, Bjørn M. Johnsen. «Bruk og kast-mentaliteten som her kommer til syne, vitner om en uforståelig og uansvarlig personalpolitikk«.

Les hele innlegget her…

Comments closed

Arbeidsorganisasjonene har ikke tillit til Kommunalsjef Syrdal

 

Ni arbeidstakerorganisasjoner (Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Delta, Fellesorganisasjonen, Legeforeningen, Ergoterapeutforbundet, Fysioterapeutforbundet og Akademikerforbundet) sendte brev til Rådmannen den 14. desember, hvor de opplyser at de ser seg nødt til å rette en sterk bekymring rundt de prosessene som foregår i Helse- og sosial. De viser også tidligere bekymringsmelding til kommunaldirektøren og påpeker at det virker som om dette ikke har blitt tatt på alvor.

I brevet omtales de siste tids hendelser og avsluttes med at organisasjonene nå ikke kan ha tillit til at det vi har blitt enige om i medbestemmelse og område AMU blir fulgt opp. Vi ser oss derfor nødt til å vurdere samarbeidet med kommunalsjefen.

 

Les hele brevet fra fagforeningene her…

Comments closed

Julefest og språkkafe

Flyktningkontoret og Fagforbundet Bærum arrangerte også i år en førjulsfest for flyktninger, innvandrere og frivillige i Kunnskapssenteret den 21. desember.

Det ble en koselig samling med mange oppmøtte. Tjenesteleder Camilla Bildsten ønsket velkommen og det var også hilsninger fra Fagforbundets fagforeningsleder Bjørn M Johnsen, Rådmann Erik Kjeldstadli og velferdsdirektør Kristin Nilsen. 

Det var kaker og annet godt å spise. Det var også folkedans fra de forskjellige landene, hvor de inviterte også deltok. Representanter for flere av de frivillige var også til stede. Julefesten var et godt arrangement i arbeidet for å styrke samholdet i integreringsarbeidet.

I tillegg til julefesten på Kunnskapssenteret, har Fagforbundet Bærum også i år bidratt til Frelsesarmeens varmestue sin julefeiring.

Comments closed

Fagnytt desember 2019

 

Alle våre medlemmer skal nå ha mottatt desemberutgaven av Fagnytt i postkassen.

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Comments closed

Budstikka på sitt beste

 

 

 

I sitt innlegg i Budstikka roser fagforeningslederen avisens spalte på side 2 i mandagsutgavene.

Her informerer avisen om hvilke saker som kommer til politisk behandling i Kommunestyret, Formannskapet og de forskjellige utvalgene i den kommende uke. Slik informasjon blir ellers stort sett formidlet gjennom kommunens egne nettsider. 

Spalten er lettlest og informativ, noe som gjør at leseren på noen få minutter får god oversikt over disse sakene. Mange av de sakene som kommer til politisk behandling har også stor betydning for de ansatte i Bærum kommune. Derfor er spalten å anbefale.

Les hele innlegget her…

Comments closed

HP 2019-2022 Bekymret over store investeringer

I et innspill i Budstikka kommenterer fagforeningslederen Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-2022.

Rådmannen legger opp til et svært ekspansivt investeringsprogram for de kommende fire årene på rundt 10 000 millioner kroner. Foruten at noe av dette blir lånefinansiert, vil mye av disse investeringene tas over driftsbudsjettet. Dette bekymrer Fagforbundet.

Alle disse investeringene vil på sikt også medføre høyere driftsutgifter, noe som kan føre til ytterligere kutt i dagens kommunale tjenester.  Fagforeningen mener at bemanningen allerede i dag, innen både barnehager og i bistand og omsorg, er på et urovekkende lavt nivå, noe som også fremkommer i vårt innspill til Handlingsprogram som er sendt politikerne.

Les hele innspillet i Budstikka her… 

 

Comments closed