Get Adobe Flash player
Nye bilder i galleriet
Sommeravslutning 2019!
Klikk på bildet for å gå til galleriet
Arkiv
Linker
 
 

Budstikka på sitt beste

 

 

 

I sitt innlegg i Budstikka roser fagforeningslederen avisens spalte på side 2 i mandagsutgavene.

Her informerer avisen om hvilke saker som kommer til politisk behandling i Kommunestyret, Formannskapet og de forskjellige utvalgene i den kommende uke. Slik informasjon blir ellers stort sett formidlet gjennom kommunens egne nettsider. 

Spalten er lettlest og informativ, noe som gjør at leseren på noen få minutter får god oversikt over disse sakene. Mange av de sakene som kommer til politisk behandling har også stor betydning for de ansatte i Bærum kommune. Derfor er spalten å anbefale.

Les hele innlegget her…

HP 2019-2022 Bekymret over store investeringer

I et innspill i Budstikka kommenterer fagforeningslederen Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-2022.

Rådmannen legger opp til et svært ekspansivt investeringsprogram for de kommende fire årene på rundt 10 000 millioner kroner. Foruten at noe av dette blir lånefinansiert, vil mye av disse investeringene tas over driftsbudsjettet. Dette bekymrer Fagforbundet.

Alle disse investeringene vil på sikt også medføre høyere driftsutgifter, noe som kan føre til ytterligere kutt i dagens kommunale tjenester.  Fagforeningen mener at bemanningen allerede i dag, innen både barnehager og i bistand og omsorg, er på et urovekkende lavt nivå, noe som også fremkommer i vårt innspill til Handlingsprogram som er sendt politikerne.

Les hele innspillet i Budstikka her… 

 

PTV seminar på Thon Hotell Oslofjord

Den 12. november var det nok en gang duket for PTV seminar, denne gangen på Thon Hotell Oslofjord i Sandvika.
De over 100 tillitsvalgte som var påmeldt tok sine plasser hvor nye sekker ventet på dem. Sammen fylte de salen og det var klart for en full dag med aktuelle temaer.

Dagen ble åpnet ved fagforeningsleder Bjørn M Johnsen, som informerte om lokale saker som har vært på agendaen den siste tiden. Samtidig problematiserte han resten av temaene som var satt opp for dagen inn i en lokal setting. Etter dette tok kommuneadvokat Camilla Selman over, og snakket om ytringsfrihet og kommunens nye varslingsordning. Etter lunsj gikk ordet videre til Steinar Fuglevaag som la frem de mulige konsekvensene ved privatisering. Til slutt fulgte Bjørn M Johnsen opp med oppsummering av fagforeningsnytt, før de tillitsvalgte kunne kose seg med middag.

Det var stort engasjement under seminaret, og terskelen var lav for å ta ordet og stille spørsmål og diskutere problemstillingene som kom opp. De oppmøtte virket godt fornøyd med både innhold og lokalet, så vi ser frem til å ha flere samlinger her i fremtiden.

Forbundsleder Mette Nord gjestet Folkets hus

Bærum AP inviterte til medlemsmøte den 23.oktober for å diskutere konkurranseutsetting og re-kommunalisering.

Forbundsleder Mette Nord og Fagforeningsleder Bjørn M Johnsen var invitert til å innlede om emnene og legge grunnlaget for samtalene som ville komme utover kvelden. Mette Nord tok opp problemstillingen på et nasjonalt nivå, mens Bjørn M Johnsen tok for seg de lokale problemstillingene som er aktuelle i Bærum kommune. Det ble en fruktbar debatt i hovedsalen til Folkets Hus, og engasjementet blant de tilstedeværende var på høyt nivå.

Konklusjonen fra møtet var ikke til å ta feil av:
Privatiseringsforslagene som var vedtatt av Høyre og Fremskrittspartiet var ikke holdbare!

 

Fagforeninger sender bekymringsmelding

Har kommunens ledelse i Helse og sosial (HESO) kontroll spør Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Legeforeningen, Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen og Vernetjenesten i et felles skriv til kommunedirektør Kristin Nilsen.

I brevet skriver fagforeningene at beslutninger blir tatt uten nødvendig samarbeid og at resultatet er at deler av HESO preges av store utfordringer på svært mange områder. Det nevnes spesielt fem tjenestesteder hvor problemene er ekstra store.

Les hele brevet her…

Enighet i tariffoppgjøret med PBL barnehagene

PBL er en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Nær en tredel av alle norske barnehager er medlemmer i PBL. Fellesbestemmelser og lønnssystem følger i hovedsak kommunale bestemmelser. Fagforbundet Bærum har mange medlemmer i disse barnehagene.

Forhandlingene for hovedoppgjøret 2018 kom i mål i går 10. september.

Partene i tariffoppgjøret for Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har kommet til enighet om en ny tariffavtale.

Det økonomiske resultatet er i tråd med frontfaget. Partene avtalte en videre prosess om ny pensjonsordning.

Se den nye lønnen som har virkningsdato fra 1.5.2018 her…

Fagnytt sommeren 2018

 

Alle våre medlemmer skal ha mottatt sommerens Fagnytt i postkassen.

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

FAGFORBUNDET KREVER EN EKSTERN VARSLINGSKANAL

Budstikka har over to dager beskrevet noe avisen kaller taushetskultur i Bærum kommune. 

Eksemplene er tatt fra barnehagesektoren.  I saken har også fagforeningsleder Bjørn M Johnsen blitt intervjuet. Han meddeler at Fagforbundet er bekymret for ansattes mulighet til å varsle og at de vil ha en ekstern advokat inn i et eget varslingsutvalg.  Det er viktig at ansatte får igjen tilliten til varslingssystemet.  Da kreves det at det åpnes for en ekstern varslingskanal.  Han mener også at bemanningen i barnehagene må styrkes etter at arbeidstiden er blitt redusert.

 

Les hele Budstikkas reportasje her…

Sommermøte 2018

Fagforeningens medlemmer fylte tradisjonen tro nok en gang kantinen i Kommunegården for vårt årlige sommermøte.

Møtet ble åpnet med flott musikalsk innslag fra Stein Vidar Larsen og Øystein Rian som spilte kjente og kjære låter fra Simon and Garfunkel, til alles store glede.

Fagforeningsleder Bjørn M Johnsen tok talerstolen for å informere om lokale saker, resultatet fra lønnsforhandlingene, samt orientering om kommende lokale forhandlinger som vil finne sted til høsten. I tillegg ble temaet privatisering og dens potensielle konsekvenser også tatt opp.

Møtet ble avsluttet i godt sosialt samvær, med noe kaldt å drikke og noe godt å spise.

Klikk her for å se flere bilder i galleriet

 

Ny lønn etter lønnsoppgjør for kommuneansatte

Det kom til enighet i det  sentrale lønnsoppgjøret for kommunalt ansatte innen fristen 30. april.

For 2018 ble det avtalt et tillegg på minst fem tusen og med en profil som gir flere grupper uttelling for kompetanse.
Oppgjøret får virkning fra 1. mai 2018.

 

Se her for fullstendig oversikt over oppgjøret.

Seksjonene avholder årsmøte

Mandag 07 Mai ble det avholdt årsmøte for alle seksjonene, med påfølgende medlemsmøte på Kunnskapssenteret i Sandvika.

Det var mange medlemmer tilstede i salen da Fagforbundet Bærum sin leder Bjørn M Johnsen tok talerstolen for å informere om aktuelle lokale saker. Han snakket blant annet om reportasjen som har vært i Budstikka, samt utfallet av de sentrale lønnsforhandlingene. Han avsluttet møtet med en rask gjennomgang av den offentlige tjenestepensjonen.

 

1. mai markering i regnvær

Fagforbundet Bærum var i år  med på 1. mai arrangementet sammen med LO Asker og Bærum. Det var dessverre ikke strålende sol som vi tidligere har hatt, men det var fortsatt god stemning hos alle oppmøtte på Asker torg.

Det ble holdt appeller på torget i forkant av tog opp til Kulturlåven, hvor det ble holdt flere taler for dagen.

 

Ny tjenestepensjon– Fagforbundet anbefaler forslaget

 

Nå er uravstemningsdokumentene om ny pensjon sendt ut til medlemmene.

Fagforbundet anbefaler forslaget og oppfordrer medlemmene til å stemme ja.

Vi mener denne avtalen er så god at vi trygt kan anbefale den for medlemmene. Vi har fått en avtale som sikrer langt flere enn i dag skjerming av deler av pensjonen mot levealdersjustering. Vi har også fått en ordning der ingen lenger kommer til å bli nullpensjonister, og unge vil måtte jobbe færre år enn med dagens ordning for å få en bra pensjon, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Les mer her…

Renovasjonssaken: Alle driftsformer må utredes

Bærum kommunestyre behandlet i siste møte Rådmannens innstilling i renovasjonssaken.

–  Dette er den største innkjøpsfiaskoen i kommunens historie, sier Fagforeningslederen.

 

Les Bjørn M Johnsen sitt innspill her…

Arbeidstakerne bringer en ny sak inn for arbeidstilsynet

Høsten 2017 gjorde AMU følgende vedtak om kommunens praktisering av arbeidstidbestemmelsene: 

Rådmannens tidligere vedtak om å unnta tjenesteledere og enhetssjefer generelt oppfyller ikke kravene i Arbeidsmiljøloven. Vurderingen av den enkelte ansatt må dokumenteres skriftlig og drøftes med arbeidstakerens organisasjon(er). AMU krever at AML blir fulgt i slike saker.

Fra nyttår overtok arbeidsgiver ledervervet i AMU, noe som gjorde at de fikk flertall i AMU og saken kom opp på nytt i utvalget og flertallet vedtok følgende:
 AMU gir sin tilslutning til at hvert kommunalsjefområde vurderer om det er grunnlag for at enkelte avdelingsledere unntas fra overtidsbestemmelsene.

Alle arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten stemte mot forslaget og gjentok i møtet kritikken av kommunens ledelse og at arbeidsgiver i sin behandling av tjenesteledere/enhetsledere, og nå også avdelingsledere i spørsmål knyttet opp mot AML § 10-12, bryter Arbeidsmiljøloven.

Flertallsvedtaket er derfor nå anket inn for Arbeidstilsynet som bes ta opp saken med Bærum kommune, slik at kommunens praksis blir i samsvar med bestemmelsene i AML .

 

Les hele anken til Arbeidstilsynet her…

Usunt og autoritært

Det er en usunn og autoritær organisasjonskultur i Bærum kommune.

– Bærum kommune utvikler en virksomhetskultur der ansatte ikke tør ta opp kritikk, skriver Stein Stugu i Rødt Bærum

Les hele innlegget hans her…

Forsøk på fagforeningsknuseri

Deltidsjobb. Kjeft, irettesettelser og slutt på ekstravakter.
Fagforbundet i Bærum varsler om represalier fra ledere i kommunen mot ansatte som kontakter fagforeningen.

Dette skal selvsagt ikke skje sier Kommunalsjef Morten Svarverud og bekrefter at det har vært «flere tilfeller» og karakteriserer oppførselen til egne mellomledere som «helt på jordet».

Les hele Budstikkas reportasje og kommunalsjef Svarveruds svar her…

 

Seks av ti jobber deltid

Seks av ti ansatte i pleie- og omsorgssektoren i Bærum kommune
jobber redusert, skriver Budstikka i sin reportasje om deltidsproblematikken i kommunen.

Dette viser at man ikke har tatt målsettingen om mest mulig heltid på alvor, hevder leder Bjørn M Johnsen i Fagforbundet i Bærum som svar på Budstikkas spørsmål.

Les hele Budstikkas reportasje og kommentarer fra Fagforeningslederen og Kommunalsjefen her…

Fagforeningens innspill til kulturundersøkelsen

Fagforeningen skriver i sitt innspill til Rådmannen at det i kommunen de siste årene har oppstått en negativ endring av bedriftskulturen. 

Vi ser også i større og større grad at ledere krever lojalitet og misliker at saker tas opp med fagforeningene eller vernetjenesten. Hvis det tas opp saker som for eksempel brudd på arbeidsmiljøloven, får det negative konsekvenser i ettertid.  Denne typen reaksjonsmønster og forhold som her er beskrevet skremmer andre ansatte fra å varsle og fra å ta opp saker. En gruppe som utmerker seg med å få spesielt dårlig behandling i denne og andre sammenhenger er fremmedspråklige.  Denne typen forhold har et så stort omfang at vi anser det for å være et utslag av kultur, eller bedre sagt ukultur.

 

Les hele innspillet sendt til Rådmannen her…

Fagforeningens årsmøte 2018

Fagforeningens årsmøte ble avholdt i Kantinen i Kommunegården 31. januar.

Det store antallet medlemmer som var til stede på møtet fikk ved åpningen av høre flotte visesanger av Siri Ravna.

Fagforeningslederen ønsket velkommen og orienterte forsamlingen, før debatten, om de aktuelle sakene som fagforeningen hadde øverst på sin agenda i disse dager. Blant dem var Rådmannens nedleggelse av kommunalsjefsområdet BUT, kommunens lederstyrte varslingssystem, heltidsproblematikken, privatiseringen av oppstartet bolig, AMU saker og de hovedtillitsvalgtes problemer med å bli hørt og tatt på alvor.

Fagforeningens innspill til Rådmannens kulturundersøkelse ble omdelt i møtet og hvor konklusjonen var at det er stor uro rundt den ukulturen og trakasseringen som medlemmene melder tilbake om.                         

Etter åpningen ble en fyldig beretning for 2017 gjennomgått og vedtatt, sammen med regnskap, budsjett og handlingsplan for 2018.  Årsmøtet bevilget også kr 60.000 til Fagforbundets barneby i Angola og kr 15.000 til julefest for flyktninger.
Valgkomiteens innstilling ble også enstemmig vedtatt.

Det ble deretter sosial samvær hvor det ble servert god mat og godt drikke.

Se flere bilder fra årsmøtet her

Leder
Bjørn M. Johnsen

Lederen har ordet

Privatiseringsvedtaket ble stoppet

I fjor ved disse tider hadde Høyre og Frp vedtatt at nærmere 1000 av kommunens ansatte skulle privatiseres. Det er nå ingen hemmelighet at det gjaldt sykehjemmene på Berger, Østerås og Nordraaks vei, samt Omsorgsboligen Gml. Drammensveien. Da jeg hørte om beslutningen, trodde jeg ikke det kunne være sant. Det ble også startsignalet til Fagforbundets største kampanje for å beholde de tusen kommunale stillingene.

 
Vi brukte alle de kanalene vi hadde. Det var innspill i media, kontakt og møter med politiske partier og ikke minst samtaler med administrasjonen. Vi benyttet enhver anledning til å informere om de konsekvensene dette ville få både for brukere, kommunen og ikke minst for alle de kommunale ansatte. Det var ikke tvil om at de ansatte ville måtte ta regningen med de betydelige reduserte lønn- og arbeidsvilkår som de ville få hos de private selskapene. Vår kampanje ble avsluttet med et stort innlegg i Budstikka under tittelen «Det er ikke for sent å snu».  
 
Til alles lettelse snudde til slutt H og Frp, og Formannskapet vedtok enstemmig for noen måneder siden at disse arbeidsplassene skulle forbli kommunale. Jeg er langt fra sikker på om dette ville blitt resultatet uten Fagforbundets store engasjement i denne saken. I møtet i Formannskapet opplyste en av Høyretoppene at de ikke hadde vært klar over konsekvensene av sitt første vedtak. Det er ikke til å tro. Her gjør Høyre Bærum kommunes største privatiseringsvedtak «ever» og i ettertid påstår de at de ikke skjønte konsekvensene av det de skulle vedta. Det er skremmende.  
 
Men Høyre og Frp har ikke latt seg skremme av det de ikke skjønte. I samme Formannskapsmøte vedtok de at neste sykehjem skulle konkurranseutsettes til private tilbydere. . Det er derfor viktig at Fagforbundet fronter kampen mot konkurranseutsetting videre i fremtiden. Det gjelder ikke bare i pleie og omsorg heller. På barnehagesektoren synker prosentandelen av kommunale barnehager fra år til år. Sakte, men sikkert. Det samme gjelder renholdstjenester.  
 
Vi ser nå også at et stort internasjonalt selskap prøver å etablere seg på tjenesteområder som alltid har vært kommunale Det gjelder HR, lønn og regnskapstjenester. Selskapet har inngått avtaler med flere kommuner og som de opplyser, er interessert i å lære de norske regler og systemer. Jeg ser nok av store utfordringer fremover.  
 
Disse utfordringene må vi ta med oss da vi går til stemmeurnene i september. Vi vet hvem våre venner er.  
 
Bjørn M Johnsen
Linker
 
 
 
 
40271-350d1e6242adea329a094b67c33f1e14-e723671860d11ad3f4559f21fd58b60ckaffekurs  
 
Hjemmehjelp  
Ansatte